• Tartalom
Oldalmenü

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

2021.03.27.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában és 41. alpont g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra, a 21. címébe sorolt „Uniós programok kiegészítő támogatása” központi kezelésű előirányzatra, valamint a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2. cím 3. alcímébe és 4. alcím 2. jogcímcsoportjába sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és

d) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben jelentkező többletbevételre

terjed ki.

2. § A Kvtv.

a) XII. Agrárminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó felhasználási szabályokat az 1. melléklet,

b) XII. Agrárminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzataira vonatkozó felhasználási szabályokat a 2. melléklet,

c) XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet egyes fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó felhasználási szabályokat a 3. melléklet

tartalmazza.

3. § A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/02 „Mezőgazdasági szakmai feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az agrár-marketing célú feladatok támogatása” célú keretéből

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

c) a 2014–2020 időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásokról készült (2014/C 204/01) bizottsági információ (a továbbiakban: agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások) 1.1.9. pontja szerinti mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez kapcsolódó,

d) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.1. pontja szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó,

e) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.2. pontja szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó,

f) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.3.2. pontja szerinti, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó, valamint

g) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.11. pontja szerinti, a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.

4. § A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2/3 „Nemzeti agrártámogatások” fejezeti kezelésű előirányzata vonatkozásában a támogatási jogcím meghirdetését megelőzően öt munkanappal a pénzügyminiszter előzetes tájékoztatása szükséges a következő felhasználási célok esetében:

a) a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,

b) az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,

c) az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása.

5. § A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20/01 „Környezet- és természetvédelmi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „A környezeti elemek védelme” célú keretéből az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti átmeneti támogatás nyújtható.

6. § Ha a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/02/03 „Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok” fejezeti kezelésú előirányzatának „Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása” célú kerete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, a támogatás a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén kulturális célú támogatásként nyújtható. E támogatásból megvalósult fejlesztésekből származó bevételeket a kedvezményezett nem fordíthatja gazdasági tevékenységének finanszírozására.

7. § Ez a rendelet a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/02/03 „Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása” célú kerete vonatkozásában az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával módosított N 357/2007. számú határozata szerinti kulturális célú támogatást tartalmaz.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § Ez a rendelet

a) az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával módosított N 357/2007. számú határozat,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

d) a 2014–2020 időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásokról készült (2014/C 204/01) bizottsági információ 1.1.9., 1.1.10.1., 1.1.10.2., 1.1.11. és 1.3.2. pontjának, valamint

e) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 bizottsági közlemény 3.1. pontjának

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. §1

1. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez

A XII. Agrárminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó rendelkezések

XII. Agrárminisztérium 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sor-
szám

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

1

 

20_Fejezeti kezelésű előirányzatok

2.

386184

 

1_Környezet- és természetvédelmi feladatok

1. A Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

1.1. Az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött Megállapodás alapján monitoring működtetése a Dunában és a Mosoni-Dunában a vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata érdekében.

1. civil szervezet

2. egyéni vállalkozó

3. egyházi jogi személy

4. felsőoktatási intézmény

5. gazdasági társaság

6. helyi önkormányzat

7. költségvetési szerv

8. közalapítvány

9. köztestület

10. kutatóintézet

11. természetes személy

1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

2. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása.

3. A környezetvédelmi pályázatok támogatása

3.1. A nemzetközi nyertes környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása.

3.2. Az árfolyamkockázatok kezelése.

3.3. A pályázat lezárását követően az előírt feladatok ellátásának támogatása.

3.4. A pótlólagosan felmerült költségekhez hozzájárulás nyújtása.

4. A természeti értékek védelme

4.1. A természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokhoz, illetve a védett állatokhoz, vagy azok megóvásához kapcsolódó igények és feladatok, valamint az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek finanszírozása.

4.2. A védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek finanszírozása.

4.3. A természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása.

4.4.A természetvédelmi fejlesztési célok, prioritások, valamint a fejlesztési irányok megvalósításával kapcsolatos feladatok finanszírozása.

5. A természetvédelmi pályázatok támogatása

5.1. A nemzetközi nyertes pályázatok támogatása, azon belül kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása.

5.2. Az árfolyamkockázatok kezelése.

5.3. A pályázat lezárása után előírt feladatok ellátása.

5.4. A pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítása.

6. A környezeti elemek védelme

6.1. A környezeti tudatosság növelésével kapcsolatos feladatok támogatása.

6.2. A környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok támogatása.

6.3. A hulladékszegény és a környezetkímélő technológiák, eljárások, gyakorlatok elterjedésének elősegítésével kapcsolatos feladatok támogatása.

6.4. A környezeti fejlesztések, prioritások, valamint stratégiák megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása.

7. A Mátészalkai Ipari Parkban az innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósítása.

8. Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások

8.1. A környezeti levegő minőségének fenntartása és javítása.

8.2. Az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.

9. Az állami génmegőrzési feladatok támogatása

9.1. A növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása.

10. A települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása.

10.1. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004.
(X. 20.) Korm. rendelethez kapcsolódó, stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

11. A Bükki Csillagda megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló 1510/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a Bükki Csillagda megvalósításának támogatása.

3.

 

 

2_Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

386884

1_Földügyi feladatok

1. A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei

1.1 A védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges – a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló
1995. évi XCIII. törvény, valamint a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény szerinti – feladatok ellátása, elsődlegesen a kártalanítási igények, kisajátítások és területvásárlások finanszírozása.

1.2. A területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő, az állami tulajdonba vételt jogi és más szakmai szempontok alapján megalapozó, ahhoz szorosan kapcsolódó, járulékos költségek finanszírozása.

1. gazdasági társaság

2. költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

2. Az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

2.1. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatalt a megosztási eljárással kapcsolatosan megillető költségtérítés finanszírozása.

2.2. A földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének finanszírozása.

2.3. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szakmai, illetve kommunikációs feladatok költségének finanszírozása.

2.4. A megosztási eljárás földhivatali és földmérési feladatainak egyszerűsítéséhez szükséges szakmai jellegű kiadások finanszírozása.

3. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény alapján a termelőszövetkezeti földhasználati jog rendezésével összefüggő kártalanítások és az állam tulajdonába kerülő földrészleteken lévő épületek, építmények, agrotechnikai létesítmények értéke megtérítésének finanszírozása.

5.

386217

 

 

3_Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok

1. A vadgazdálkodás támogatása

1.1. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése.

1.2. Az apróvad-gazdálkodás, az élőhely-fejlesztés és élőhely-rekonstrukció, a hagyományos vadászati módok, a vadászati kultúra, valamint a vadgazdálkodási kutatás támogatása és népszerűsítése.

1.3. Az Országos Trófeabíráló Testület felállítása és működtetése.

1.4. A 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása.

1.5. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetése.

1. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben (a továbbiakban: Hhvtv.) meghatározott halgazdálkodásra jogosult személy

2. állami tulajdonban lévő erdőgazdasági társaság

3. állami halgazdálkodási társaság

4. civil szervezet

5. erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő magántulajdonú erdőre nyilvántartott erdőgazdálkodó

6. erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplő személy

7. egyházi jogi személy

8. felsőoktatási intézmény

9. gazdálkodó szervezet

10. gazdasági társaság

11. halgazdálkodással, horgászturizmussal kapcsolatos kutatással, oktatással, ismeret-terjesztéssel, szaktanácsadással, szakképzéssel vagy művészeti tevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet

12. költségvetési szerv

13. köztestület

14.nemzetközi civil szervezet

15. természetes személy

1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

2. Az erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban

2.1. Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet alapján a magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási költségeinek támogatása.

2.2. Az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, valamint a döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatása.

2.3. A fenntartható erdőgazdálkodást, erdőfelújítást szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.

2.4. Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása.

3. Az erdészeti környezeti nevelés

3.1. A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004.
(III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.)
FVM rendelet alapján a 2004. május 1-jét megelőzően megítélt erdőtelepítések folyamatban lévő munkáinak támogatása.

3.2. Az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, valamint döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatása.

3.3. A fenntartható erdőgazdálkodást, erdőtelepítést szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.

3.4. Az erdészeti környezeti nevelés támogatása.

4. Az erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

4.1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendeletalapján a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása.

5. Az állami halgazdálkodási feladatok támogatása

5.1. A Hhvtv.63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása.

5.2. A Magyar Államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása.

6. Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása

6.1. A szakmai feladatok támogatása

6.1.1. Az erdőgazdaságok tevékenysége során felmerülő szükségleteknek, kihívásoknak történő megfelelés érdekében szükséges beruházások, fejlesztések, innovációk, technológiák támogatása.

6.1.2. A klímaváltozásra is figyelemmel a természetkímélő erdőkezelésnek és a természetvédelmi igényeknek megfelelő technológiák, energetikai korszerűsítések, infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása.

6.2. A közjóléti fejlesztések ellátása

6.2.1. A társadalom igényei alapján a közjóléti célú beruházások létrehozásának, a meglévő közjóléti létesítmények fejlesztésének, valamint
a szolgáltatások színvonala és minősége javításának támogatása.

7. Az Erdészeti Tudományos Intézet közfeladatainak támogatása

7.1. A fenntartható erdőgazdálkodást és a megújuló energiaforrások elterjesztését szolgáló tudományos feladatok támogatása.

7.2. Az Erdővédelmi Prognózis készítésének támogatása az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer felhasználásával.

7.3. Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat működtetése és prognózis készítése.

7.4. Az Erdészeti Döntéstámogatói Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok támogatása.

7.5. Közreműködés az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentéshez szükséges nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelő Nemzeti Nyilvántartási Rendszer erdészeti ágazatra vonatkozó tartalmának elkészítésében.

7.6. Az adatgyűjtés és kiértékelés az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer (EMMRE) keretében az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata tekintetében.

6.

 

 

3_Mezőgazdasági feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

386917

 

 

2_Mezőgazdasági szakmai feladatok

1. Az agrárkutatás támogatása

1.1. Az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+innovációs (a továbbiakban: K+F+I) témák finanszírozása.

1.2. A K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása.

1.3. A kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása.

1.4. Az agrárkutatási tevékenységet érintő információk közzétételének, így különösen a tudományos lapok, a szakmai kiadványok, az elektronikus felületek és az ismeretterjesztő rendezvények támogatása.

1.5. A hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása.

1.6. A kutatási szervezet továbbfejlesztésére vonatkozó tevékenységek támogatása.

1.7. A Tokaji borvidék szőlészeti és borászati kutatási feladatainak céltámogatása.

1. civil szervezet

2. gazdasági társaság

3. felsőoktatási intézmény

4. költségvetési szerv

5. köztestület

1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

2.1. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvényben, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú feladatainak támogatása.

2.2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi szervezetek működéséből eredő feladatainak támogatása.

3. A lovassport és a lósport támogatása

3.1. A lovassport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.

3.2. A lósport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása a beruházási és fejlesztési célú támogatások kivételével.

4. Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. közfeladatainak támogatása

4.1. A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működtetése.

4.2. Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer és ágazati adatbázisok működtetése.

4.3.A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.

4.4. Közreműködés a Mezőgazdasági Számlák Rendszerének, valamint a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésében.

4.5. Az öntözéses gazdálkodás alapadatainak szolgáltatása.

5. Az agrár-marketing célú feladatok támogatása

5.1. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatása.

5.2. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatásával összefüggésben az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél felmerülő működési kiadások támogatása.

6. Az állattenyésztéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása

6.1. A tenyésztési, valamint a termelési integrációs programok támogatása.

6.2. A kutatás-fejlesztési programok támogatása.

6.3. A termékfejlesztés, valamint a termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és piacra juttatásának támogatása.

6.4. A tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztésének támogatása.

6.5. A kommunikációs és marketingprogramok támogatása.

6.6. Az informatikai fejlesztések támogatása.

6.7.A jogszabályban rögzített feladatok végrehajtási, működési, beruházási és fejlesztési célú támogatása.

6.8. Méhészetekben 2016. január 1 és 2019. december 31. között fipronil hatóanyaggal szennyezettség miatt bekövetkezett káresemény kapcsán az Országos Méhészeti Egyesület általi követelésérvényesítés támogatása.

7. A Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése.

8. A Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása

8.1. A Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és programok támogatása.

8.2. A Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz (a továbbiakban: Program) kapcsolódó épületek létesítésének támogatása.

8.3. A Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása.

8.4. A Program lebonyolítási költségei fedezésének támogatása.

8.5. A Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés védelmében folytatott tevékenységtámogatása.

8.

386928

 

4_Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok

1.A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

1.1. A Magyarország parlagfű elleni védekezési tevékenységeit támogató célprogramok finanszírozása.

1. a feladatok végrehajtásában közreműködő egyéb gazdálkodó szervezet

2. civil szervezet

3. helyi önkormányzat

4. kártalanításra jogosult szervezet vagy személy

5. költségvetési szerv

6. köztestület

1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

2. A Pálinka Nemzeti Tanács

2.1. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben meghatározott közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú támogatása.

2.2. A Pálinka Nemzeti Tanács működéséből eredő feladatainak támogatása.

3. Az állatvédelem támogatása

3.1. A menhelyek és az ebrendészeti telepek korszerűsítésének támogatása.

3.2. Az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának támogatása.

3.3. A lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának támogatása.

3.4. A gazdátlan ebek ivartalanításának támogatása.

4. A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától történő mentesítésének támogatása

4.1. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló
3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján a mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése.

9.

386239

 

5_Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

1. Az állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

1.1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján készülő Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott aktuális feladatok ellátásában közreműködő, környezet- vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai feladatainak, programjainak, valamint tevékenységeinek támogatása.

1. civil szervezet

2. határon túli civil szervezet (2. számú cél esetében)

3. határon túli szervezet (3. számú cél esetében)

1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

2. A határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

2.1. A Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.

2.2. A Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok támogatása.

3. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvényben foglalt, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok támogatása

3.1. A nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap működtetése, fejlesztése, karbantartása, adatbázis kezelése és adatok archiválása.

3.2. A szakmai útmutatók készítése.

3.3.A szakmai felkészítő képzések, valamint a szakmai tanácsadás és nemzeti érték-hungarikum tájékoztató konferencia-sorozat, valamint a tájékoztató kiadványok és a rendezvények szervezése.

3.4.A hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése.

3.5. A hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása.

3.6. A határon túl fellelhető hungarikumok népszerűsítése és megismertetése érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással összefüggésben felmerült és igazolt költségek fedezete.

3.7. A lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása.

4. Az agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

4.1. A mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai feladatainak támogatása.

5. Az ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

5.1. A Magyar Állatorvosi Kamara esetében:

5.1.1. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, valamint

5.1.2. az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban

meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.

5.2. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara esetében:

5.2.1. a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, valamint

5.2.2. a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban

meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.

4. egyéni vállalkozó

5. egyházi jogi személy

6. érdekképviseletek

7. FAO

8. gazdasági társaság

9. helyi önkormányzat

10. közalapítvány

11. költségvetési szerv

12. köztestület

13. szakmai szervezet

14. szövetkezet

15. természetes személy

16. nemzetközi szervezet

17. nemzetközi együttműködésben részt vevő
17.1. civil szervezet

17.2. gazdasági társaság

17.3. költségvetési szerv

17.4. egyéb külföldi jogi személy

6. A nemzetközi szervezetek tagsági díjai és a nemzetközi együttműködések

6.1. az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint – a miniszter döntése alapján – a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggő tagsági díjainak és hozzájárulásainak finanszírozása.

6.2. A nemzetközi együttműködésekkel összefüggésben előírt feladatok teljesítésének finanszírozása.

7. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közfeladatainak támogatása

7.1. A fővárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdász-hálózat működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozása.

7.2. A NAK közfeladatainak ellátása.

8. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása

8.1. A Herman Ottó Intézet működési kiadásainak támogatása.

8.2. A Herman Ottó Intézet által ellátandó közfeladatok végrehajtásának támogatása.

8.3. A 8.1. és a 8.2. pontban foglalt támogatások kezelésével és működtetésével járó költségek.

9. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (a továbbiakban: FAO)intézményeinek finanszírozása

9.1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának támogatása.

9.2. A FAO ösztöndíjas program megvalósításának támogatása.

9.3. A projektfinanszírozás keretében

9.3.1. a kapacitásfejlesztés,

9.3.2. az élelmezés- és élelmiszerbiztonság,

9.3.3. az állategészségügy, a halászat és akvakultúra,

9.3.4. az erdőgazdálkodás,

9.3.5. az organikus mezőgazdaság,

9.3.6. a fenntartható vidékfejlesztés,

9.3.7. a vízgazdálkodás, és

9.3.8. a Fenntartható Fejlődési Célok elérését szolgáló fejlesztések

támogatása.

10. Az egyéb szervezetek feladatai

10.1. A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendeletalapján a nem költségvetési szerv működési, valamint fejlesztési típusú feladatainak finanszírozása.

10.

203432

6_Állat, növény- és GMO-kártalanítás

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása

1.1. A járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések igazolt költségének támogatása.

1.2. Az állatok hatóság által elrendelt leölése miatt károsult, továbbá a védekezés céljából megsemmisített állati és növényi termékek után a gazdálkodók kártalanítása, a járványügyi intézkedésként megsemmisített termék, anyag, eszköz és tárgy tulajdonosának kártalanítása.

1.3. Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában

1.3.1. az állami kártalanítás,

1.3.2. az állami, valamint a közérdekű védekezés,

1.3.3. a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításánál és ártalmatlanításánál, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő igazolt költségek finanszírozása.

1.4. Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában továbbá az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok finanszírozása.

2. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény
21/A. § (2) bekezdése szerinti juttatás kifizetése.

3. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása során az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatainak ellátása.

4. A természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékek illegális elpusztításának felderítéséhez szükséges laborvizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

1. gazdasági társaság

2. kártalanításra jogosult szervezet, személy

3. költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

igénybe vehető-

11.

265978

7_Nemzeti agrárkár-enyhítés

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban:
2011. évi CLXVIII. törvény), és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján a termelők és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer működtetése.

1. azon gazdálkodók, akik a 2011. évi CLXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeket teljesítették

2. költségvetési szerv

3. köztestület

4. nonprofit gazdasági társaság

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

12.

338528

8_Peres ügyek

1. A Minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása.

2. Ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése.

Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetmény jellegű kifizetések nem finanszírozhatóak.

1. jogi személy

2. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

3. költségvetési szerv

4. természetes személy

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

13.

004536

9_Fejezeti általános tartalék

Az év közben előre nem látható kiadások fedezete.

1. fejezeti kezelésű előirányzat

2. költségvetési szerv

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

14.

258267

 

17_Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott kísérő intézkedésekből visszakövetelt támogatások nemzeti részének továbbítása a központi költségvetés felé.

egy összegben történő kifizetéssel

igénybe vehető

2. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez

A XII. Agrárminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzataira vonatkozó rendelkezések

XII. Agrárminisztérium 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sor-
szám

Áht. azonosító

Cím név

Alcím név

Jogcím csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

1.

 

21_Központi kezelésű előirányzatok

 

 

2.

384817

 

2_Uniós programok kiegészítő támogatása

1. A Méhészeti Nemzeti Program

1.1. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022. közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.)
AM rendelet [a továbbiakban: 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet]alapján a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartása, fejlesztése, valamint az ökológiai egyensúly fenntartása.

1. a 21/2017. (IV. 26.)
FM rendeletben meghatározott kérelmező, továbbá a pályázati eljárás nyertese

2. a 18/2019. (V. 10.)
AM rendeletben meghatározott kérelmező

3. az 57/2019. (XII. 14.)
AM rendeletben nevesített kedvezményezettek

4. állattartók

5. civil szervezet

6. gazdasági társaság

7. informatikai rendszer létrehozásával, adatgyűjtéssel, adatfeldolgozással és intézkedést megalapozó tanulmányok elkészítésével, a támogatási rendszer végrehajtásának értékelésével megbízott szakértő, vállalkozó vagy költségvetési szerv

8. jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet

9. kártérítési keresetet megnyerő ügyfél

10. költségvetési szerv

11. köznevelési intézmény

12. zöldség-gyümölcs termelői szervezetek

1. a 21/2017.
(IV. 26.)
FM rendelet alapján

2. a 18/2019.
(V. 10.)
AM rendelet alapján

3. az 50/2017.
(X. 10.)
FM rendelet alapján

4. egyedi döntés alapján vagy

5. pályázati eljárás keretében

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

2. Az Igyál tejet program

2.1. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet] alapján a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel történő ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó edukációs tevékenység támogatása.

2.2. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016.november 3-i 2017/39/EUbizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági rendelet)

8. cikke szerinti nyomon követés és értékelési jelentés elkészítése.

3. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása

3.1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet[a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet]alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működésének megerősítése és fejlesztése, valamint a válságok megelőzésének és kezelésének elősegítése.

3.2. A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintően a támogatási rendszert megalapozó tanulmányok készítése, jogszabály által előírt, információs rendszerek kialakítása, adatgyűjtések és értékelések végrehajtása.

4. Az egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

4.1. Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK,
a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok éves finanszírozásának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek, illetve a zoonózisok felszámolását, ellenőrzését, megfigyelését és az ellenük való védekezést segítő programok finanszírozása.

4.2. Ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Bizottság által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.

5. Az iskolagyümölcs program

5.1. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet
[a továbbiakban: 18/2019. (V. 10.) AM rendelet] alapján a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztása ösztönzésének támogatása.

5.2. Az iskolagyümölcs program kommunikációs feladatainak ellátása.

5.3. A 2017/39/EU bizottsági rendelet 8. cikke szerinti nyomon követés és értékelési jelentés elkészítése.

6. A Nemzeti Diverzifikációs Program

6.1. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján a vitatott támogatási döntések miatt indult kártérítési keresetek elbírálása következtében megítélt összegek rendezése.

 

3. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez

AXLVII. Gazdaságvédelmi Alapfejezet egyes fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozórendelkezések

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sor-
szám

Áht. azonosító

Cím név

Alcím név

Jogcím csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

1.

 

2_Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

2.

386906

 

3_Nemzeti agrártámogatások

1. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások valamint az alábbi támogatások nyújtása:

1.1. az anyakecske, a bak és a gödölye beállításának csekély összegű támogatása;

1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása;

1.3. az anyajuh, a kos és a jerke beállításának csekély összegű támogatása;

1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása;

1.5. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű támogatás;

2. a csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett támogatási konstrukciók és egyéb, az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatások:

2.1. az állattenyésztés támogatása,

2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,

2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,

2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,

2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint

a tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása,

2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló állategészségügyi szolgáltatások támogatása,

2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,

2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,

2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása,

2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása és

2.1.10. a tenyészkos és a tenyészbak beállításának csekély összegű támogatása;

2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:

2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,

2.2.2. az éven túli forgóeszközhitelek kamattámogatása,

2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,

2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamat- és lízingdíj-támogatás,

2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,

2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,

2.2.7. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatása,

2.2.8. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,

1. a Tanyafejlesztési Program cél keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló pályázati felhívásban nevesített kedvezményezettek

2. akik tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának végrehajtásában részt vesznek, illetve ahhoz adatot szolgáltatnak

3. egyéni vállalkozó

4. gazdasági társaság

5. helyi önkormányzat

6. helyi önkormányzatok társulásai

7. költségvetési szerv

8. nonprofit szervezet

9. tenyésztő szervezetek tagjai

10. természetes személy

1. pályázati eljárás keretében

2. egyedi döntés alapján vagy

3. jogszabály alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,

a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

2.2.9. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása és

2.2.10. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,

2.2.11. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,

2.2.12. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,

2.2.13. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,

2.2.14. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében átmeneti nemzeti támogatás a tej- és sertéságazatban és

2.2.15. a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatás;

2.3. egyéb támogatások:

2.3.1. a növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,

2.3.2. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű támogatása,

2.3.3. a mezei őrszolgálatok, valamint a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,

2.3.4. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,

2.3.5. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,

2.3.6. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,

2.3.7. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,

2.3.8. a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,

2.3.9. az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,

2.3.10. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása,

2.3.11. a szárítmány-előállítók által igénybe vehető csekély összegű támogatás,

2.3.12. a méhészeti ágazatban

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás,

2.3.13. az árutermelő galamb csekély összegű támogatása,

2.3.14. a tenyészbika tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása és

2.3.15. a baromfi- és sertéságazat részére feldolgozói csekély összegű támogatás,

2.3.16. a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás, valamint

2.3.17. a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatás.

3.A Tenyésztésszervezési feladatok

3.1. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet alapján

3.1. a törzskönyvezés,

3.2. a teljesítményvizsgálat, és

3.3. a tenyészérték megállapítás

támogatása.

4. A Tanyafejlesztési Program

4.1. A Tanyafejlesztési Program cél keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló pályázati felhívásban foglalt célterületek és azok alprogramjai.

5. A Zártkerti Program támogatása

5.1. A zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása.

6. A fejlesztési típusú támogatások

6.1. A 2004. május 1-jét megelőzően vállalt agrárberuházások forrásainak finanszírozása.

 

 

 

4_Öntözésfejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

379795

2_Öntözés-igénybevétel fejlesztése

Az öntözés-fejlesztési célú intézkedésekhez forrás biztosítása.

1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

2. egyéni vállalkozó

3. gazdasági társaság

4. helyi önkormányzat

5. nonprofit szervezet

6. természetes személy

1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,

a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

1

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.