• Tartalom

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

2023.03.09.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában és 41. alpont g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a)1 a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra, a 21. címébe sorolt központi kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és

d) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben jelentkező többletbevételre

terjed ki.

2. § A Kvtv.

a) XII. Agrárminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó felhasználási szabályokat az 1. melléklet,

b) XII. Agrárminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzataira vonatkozó felhasználási szabályokat a 2. melléklet,

c)2

tartalmazza.

2/A. §3 (1) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/02/03 „Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban”, „Az erdészeti környezeti nevelés”, „Az erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása” és „Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása” célú keretéből az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás is nyújtható.

(2) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/01 „Nemzeti agrártámogatások” fejezeti kezelésű előirányzatából

a) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásokról szóló bizottsági közlemény (a továbbiakban: agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások)

aa) vidékfejlesztés jellegű intézkedéseihez kapcsolódó,

ab) kockázat- és válságkezelés jellegű intézkedéseihez kapcsolódó, valamint

ac) mezőgazdasági ágazat egyéb intézkedéseihez kapcsolódó,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusra figyelemmel

ba) elsődleges mezőgazdasági termeléssel, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások részére,

bb) a mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz kapcsolódó,

bc) természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához kapcsolódó,

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

d) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

e) a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

f) egyéb, a mezőgazdasági ágazat gazdasági helyzetét negatívan befolyásoló körülmények kezelését célzó európai uniós szabályozási keretekhez kapcsolódó,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.

3. §4 (1) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/02 „Mezőgazdasági szakmai feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az agrárkutatás támogatása” célú keretéből

a)5 az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

b)6 az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

c)7 a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.

(2) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/02 „Mezőgazdasági szakmai feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az agrár-marketing célú feladatok támogatása” célú keretéből

a)8 az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

b)9 az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

c)10 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez kapcsolódó,

d)11 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó,

e)12 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó,

f)13 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó, valamint

g)14 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti, a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.

(2a)15 A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/04 „Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „A hentesüzletek támogatása” célú keretéből az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás nyújtható.

(3)16 A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/07 „Nemzeti agrárkár-enyhítés” fejezeti kezelésű előirányzatából az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások kockázat- és válságkezelés jellegű intézkedéseihez kapcsolódó, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás nyújtható.

4. §17 A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/01 „Nemzeti agrártámogatások” fejezeti kezelésű előirányzata vonatkozásában a támogatási jogcím meghirdetését megelőzően öt munkanappal a pénzügyminiszter előzetes tájékoztatása szükséges a következő felhasználási célok esetében:

a) a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,

b) az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,

c) az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása.

5. §18

6. §19 Ha a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/02/03 „Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása” célú kerete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, a támogatás a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén kulturális célú támogatásként nyújtható. E támogatásból megvalósult fejlesztésekből származó bevételeket a kedvezményezett nem fordíthatja gazdasági tevékenységének finanszírozására.

7. §20

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9/A. §21 E rendeletnek a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról szóló 7/2022. (II. 17.) AM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor22 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § Ez a rendelet

a)23

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

d)24

e)25

f)26 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet

g)27 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. §28

1. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez29

A XII. Agrárminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó rendelkezések
3X00982M.docx

XII. Agrárminisztérium 2023. évi költségvetési kiadási elõirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sor-
szám

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Elõirányzat célja

Kifizetésben részesülõk köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási elõleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelõ szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közremûködõ szervezete

1


20_Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2.

386184


1_Természetvédelmi feladatok


1. A Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

1.1. Az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött Megállapodás alapján monitoring mûködtetése a Dunában és a Mosoni-Dunában a vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata érdekében.


1. civil szervezet

2. egyéni vállalkozó

3. egyházi jogi személy

4. felsõoktatási intézmény

5. gazdasági társaság

6. helyi önkormányzat

7. költségvetési szerv

8. közalapítvány

9. köztestület

10. kutatóintézet

11. természetes személy


1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében


indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehetõ


2. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegõrzõ Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása.


3.

4. A természeti értékek védelme

4.1. A természetvédelmi érdekbõl eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokhoz, illetve a védett állatokhoz, vagy azok megóvásához kapcsolódó igények és feladatok, valamint az azokkal összefüggésben felmerülõ adminisztratív költségek finanszírozása.

4.2. A védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyûjtési és adatkezelési költségek finanszírozása.

4.3. A természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása.

4.4.A természetvédelmi fejlesztési célok, prioritások, valamint a fejlesztési irányok megvalósításával kapcsolatos feladatok finanszírozása.


5. A táj- és természetvédelmi pályázatok támogatása

5.1. A nemzetközi nyertes pályázatok támogatása, azon belül kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása.

5.2. Az árfolyamkockázatok kezelése.

5.3. A pályázat lezárása után elõírt feladatok ellátása.

5.4. A pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítása.


6. A természeti értékek bemutatása

6.1. A környezet- és természetvédelmi tudatosság növelésével kapcsolatos feladatok támogatása.
6.2. A természetvédelmi bemutatáshoz kapcsolódó környezeti nevelési feladatok támogatása.
6.3. A természetvédelmi szakterület feladatellátásával kapcsolatos kommunikációs és ismeretterjesztési tevékenységek támogatása.

7.

8.

9. Az állami génmegõrzési feladatok támogatása

9.1. A növényi génmegõrzési és az õshonos haszonállatok génerõforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása.


10.

11.

3.2_Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok4.

386884

1_Földügyi feladatok

1

1. gazdasági társaság

2. költségvetési szerv


egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

2. Az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

2.1. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minõsülõ ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésérõl szóló 2020. évi LXXI. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben a fõvárosi és megyei kormányhivatalt a megosztási eljárással kapcsolatosan megilletõ költségtérítés finanszírozása.

2.2. A földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének finanszírozása.

2.3. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szakmai, illetve kommunikációs feladatok költségének finanszírozása.

2.4. A megosztási eljárás földhivatali és földmérési feladatainak egyszerûsítéséhez szükséges szakmai jellegû kiadások finanszírozása.


3.

4/a.

3797952_Öntözés-igénybevétel fejlesztése

Forrás biztosítása
az öntözési célú intézkedésekhez.

1. a miniszter vagy
a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2. egyéni vállalkozó
3. gazdasági társaság
4. helyi önkormányzat
5. nonprofit szervezet
6. természetes személy

1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható

1.egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

5.

3862173_Erdõ-, vad- és halgazdálkodási feladatok

1. A vadgazdálkodás támogatása

1.1. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár mûködtetése.

1.2. Az apróvad-gazdálkodás, az élõhely-fejlesztés és élõhely-rekonstrukció, a hagyományos vadászati módok, a vadászati kultúra, valamint a vadgazdálkodási kutatás támogatása és népszerûsítése.

1.3. Az Országos Trófeabíráló Testület felállítása és mûködtetése.

1.4.

1.5. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum mûködtetése.


1. a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben (a továbbiakban: Hhvtv.) meghatározott halgazdálkodásra jogosult személy

2. állami tulajdonban lévõ erdõgazdasági társaság

3. állami halgazdálkodási társaság

4. civil szervezet

5. erdõgazdálkodói nyilvántartásban szereplõ magántulajdonú erdõre nyilvántartott erdõgazdálkodó

6. erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplõ személy

7. egyházi jogi személy

8. felsõoktatási intézmény

9. gazdálkodó szervezet

10. gazdasági társaság

11. halgazdálkodással, horgászturizmussal kapcsolatos kutatással, oktatással, ismeret-terjesztéssel, szaktanácsadással, szakképzéssel vagy mûvészeti tevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet

12. költségvetési szerv

13. köztestület

14.nemzetközi civil szervezet

15. természetes személy


1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében


indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.


igénybe vehetõ

2. Az erdõfelújítás, erdõk a klímaváltozásban

2.1. Az erdõgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet alapján a magántulajdonú erdõk felújítási, fenntartási költségeinek támogatása.

2.2. Az erdõkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, valamint a döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásának támogatása.

2.3. A fenntartható erdõgazdálkodást, erdõfelújítást, erdõtelepítést, a biodiverzitás megõrzését szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.

2.4. Az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység támogatása.

2.5. Az erdõgazdálkodás szakszerûségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet végrehajtása érdekében felmerült támogatások nyújtása.

3. Az erdészeti környezeti nevelés

3.1.

3.2. Az erdõkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, valamint döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásának támogatása.

3.3. A fenntartható erdõgazdálkodást, erdõtelepítést, erdészeti környezeti nevelési tevékenységet szolgáló erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.

3.4. Az erdészeti környezeti nevelés támogatása.


4. Az erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

4.1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendeletalapján a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésû erdei vasutak kizárólag mûködési célú támogatása.


5. Az állami halgazdálkodási feladatok támogatása

5.1. A Hhvtv.63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása.

5.2. A Magyar Államot megilletõ halgazdálkodási joggal rendelkezõ, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása.

6. Az állami erdõgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása

6.1. A szakmai feladatok támogatása

6.1.1. Az erdõgazdaságok tevékenysége során felmerülõ szükségleteknek, kihívásoknak történõ megfelelés érdekében szükséges beruházások, fejlesztések, innovációk, technológiák támogatása.

6.1.2. A klímaváltozásra is figyelemmel a természetkímélõ erdõkezelésnek és a természetvédelmi igényeknek megfelelõ technológiák, energetikai korszerûsítések, infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása.

6.1.3. A klímaváltozás elleni védekezés érdekében történõ erdõsítési feladatok támogatása.

6.2. A közjóléti fejlesztések ellátása

6.2.1. A társadalom igényei alapján a közjóléti célú beruházások létrehozásának, a meglévõ közjóléti létesítmények fejlesztésének, valamint
a szolgáltatások színvonala és minõsége javításának támogatása.


7. A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet közfeladatainak támogatása

7.1. A fenntartható erdõgazdálkodást és a megújuló energiaforrások elterjesztését szolgáló tudományos feladatok támogatása.

7.2. Az Erdõvédelmi Prognózis készítésének támogatása az Országos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer felhasználásával.

7.3. Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat mûködtetése és prognózis készítése.

7.4. Az Erdészeti Döntéstámogatói Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok támogatása.

7.5. Közremûködés az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentéshez szükséges nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelõ Nemzeti Nyilvántartási Rendszer erdészeti ágazatra vonatkozó tartalmának elkészítésében.

7.6. Az adatgyûjtés és kiértékelés az erdészeti mérõ- és megfigyelõ rendszer (EMMRE) keretében az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata tekintetében.


6.3_Mezõgazdasági feladatok6/a.

386906


1_Nemzeti agrártámogatások

1. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások, valamint az alábbi támogatások nyújtása:
1.1. az anyakecske, a bak és a gödölye beállításának csekély összegű támogatása;
1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása;
1.3. az anyajuh, a kos és
a jerke beállításának csekély összegű támogatása;
1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása;
1.5. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű támogatás.
2. A csoportmentességi rendeletek, valamint
a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetett vagy tervezett támogatási konstrukciók és egyéb, az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés támogatása:
2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,
2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint
a tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló állategészségügyi szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,
2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása,
2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása és
2.1.10. a tenyészkos és

a tenyészbak beállításának csekély összegű támogatása;
2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli forgóeszközhitelek kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamat- és lízingdíj-támogatás,
2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.7. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.8. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében
a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása,
2.2.9. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,
2.2.10. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.11. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.12. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.13. a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és
az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatás;
2.3. egyéb támogatások:
2.3.1. a növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
2.3.2. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű támogatása,
2.3.3. a mezei őrszolgálatok, valamint
a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,
2.3.4. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,
2.3.5. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,
2.3.6. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.7. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,
2.3.8. a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.9. az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,
2.3.10. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.11. a szárítmány-előállítók által igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.12. a méhészeti ágazatban a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.13. az árutermelő galamb csekély összegű támogatása,
2.3.14. a tenyészbika tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása,
2.3.15. a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás,
2.3.16. a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatás.
3. A Tenyésztésszervezési feladatok
3.1. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet alapján
3.1.1. a törzskönyvezés,
3.1.2. a teljesítmény-vizsgálat,
3.1.3. a tenyészérték-megállapítás támogatása.
4. A Tanyafejlesztési Program
4.1. A Tanyafejlesztési Program cél keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló pályázati felhívásban foglalt célterületek és azok alprogramjai.
5. A Zártkerti Program támogatása
5.1. A zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása.

1. a Tanyafejlesztési Program cél keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló pályázati felhívásban nevesített kedvezményezett
2. a tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának végrehajtásában részt vevő, illetve ahhoz adatot szolgáltató szervezet
3. egyéni vállalkozó
4. gazdasági társaság
5. helyi önkormányzat
6. helyi önkormányzatok társulásai
7. költségvetési szerv
8. nonprofit szervezet
9. tenyésztő szervezetek tagjai
10. természetes személy
11. szövetkezet

1. pályázati eljárás keretében
2. egyedi döntés alapján vagy
3. jog-
szabály alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

7.

3869172_Mezõgazdasági szakmai feladatok

1. Az agrárkutatás támogatása

1.1. Az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+innovációs (a továbbiakban: K+F+I) témák finanszírozása.

1.2. A K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása.

1.3. A kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek mûködési feltételeinek javítása.

1.4. Az agrárkutatási tevékenységet érintõ információk közzétételének, így különösen a tudományos lapok, a szakmai kiadványok, az elektronikus felületek és az ismeretterjesztõ rendezvények támogatása.

1.5. A hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása.

1.6. A kutatási szervezet továbbfejlesztésére vonatkozó tevékenységek támogatása.

1.7. A Tokaji borvidék szõlészeti és borászati kutatási feladatainak céltámogatása.


1. civil szervezet

2. gazdasági társaság

3. felsõoktatási intézmény

4. költségvetési szerv

5. köztestület

1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében


indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehetõ

2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

2.1. A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvényben, valamint a szõlészetrõl és borászatról szóló törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok mûködési, beruházási és fejlesztési célú feladatainak támogatása.

2.2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi szervezetek mûködésébõl eredõ feladatainak támogatása.


3. A lovassport és a lósport támogatása
3.1. A lovassport fejlesztésével összefüggõ végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
3.2. A lósport fejlesztésével összefüggõ végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
3.3. A 3.1. és a 3.2. alpont szerinti támogatások esetén beruházási és fejlesztési célú támogatások nem nyújthatóak.

4. Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. közfeladatainak támogatása

4.1. A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer mûködtetése.

4.2. Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer és ágazati adatbázisok mûködtetése.

4.3.A termésbecslésrõl, állapotminõsítésrõl, valamint a mezõgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.

4.4. Közremûködés a Mezõgazdasági Számlák Rendszerének, valamint a mezõgazdasági kockázatkezelési rendszer mûködtetésében.

4.5. Az öntözéses gazdálkodás alapadatainak szolgáltatása.


5. Az agrár-marketing célú feladatok támogatása

5.1. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatása.

5.2. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatásával összefüggésben az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél felmerülõ mûködési kiadások támogatása.


6. Az állattenyésztéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása

6.1. A tenyésztési, valamint a termelési integrációs programok támogatása.

6.2. A kutatás-fejlesztési programok támogatása.

6.3. A termékfejlesztés, valamint a termékek eredetigazolása, minõségbiztosítása és piacra juttatásának támogatása.

6.4. A tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztésének támogatása.

6.5. A kommunikációs és marketingprogramok támogatása.

6.6. Az informatikai fejlesztések támogatása.

6.7.A jogszabályban rögzített feladatok végrehajtási, mûködési, beruházási és fejlesztési célú támogatása.

6.8. Méhészetekben 2016. január 1 és 2019. december 31. között fipronil hatóanyaggal szennyezettség miatt bekövetkezett káresemény kapcsán az Országos Méhészeti Egyesület általi követelésérvényesítés támogatása.


7. A Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése.


8. A Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása

8.1. A Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és programok támogatása.

8.2. A Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz (a továbbiakban: Program) kapcsolódó épületek létesítésének támogatása.

8.3. A Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása.

8.4. A Program lebonyolítási költségei fedezésének támogatása.

8.5. A Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés védelmében folytatott tevékenységtámogatása.

8.

386928


4_Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok

1.A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása

1.1. A Magyarország parlagfû elleni védekezési tevékenységeit támogató célprogramok finanszírozása.


1. a feladatok végrehajtásában közremûködõ egyéb gazdálkodó szervezet

2. civil szervezet

3. helyi önkormányzat

4. kártalanításra jogosult szervezet vagy személy

5. költségvetési szerv

6. köztestület

7. egyéni vállalkozó

8. gazdasági társaság


1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében


indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehetõ

2. A Pálinka Nemzeti Tanács

2.1. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben meghatározott közfeladatok támogatása.

2.2. A Pálinka Nemzeti Tanács mûködésébõl eredõ feladatainak támogatása.


3. Az állatvédelem támogatása

3.1. A menhelyek és az ebrendészeti telepek korszerûsítésének támogatása.

3.2. Az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának támogatása.

3.3. A lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának támogatása.

3.4. A gazdátlan ebek ivartalanításának támogatása.


4. A sertések reprodukciós zavarokkal és légzõszervi tünetekkel járó szindrómájától történõ mentesítésének támogatása

4.1. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzõszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítésérõl szóló
3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján a mentesítés adott telepen történõ gyorsítása vagy befejezése.


5. A hentesüzletek támogatása

5.1. A mikrovállalkozásként működő hentesüzletek működésének támogatása.

9.

386239


5_Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

1. Az állam természetvédelmi közfeladatainak átvállalása
1.1. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként jóváhagyott Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben rögzített természetvédelmi célok elérésében, az aktuális feladatok hatékony ellátásában közreműködő környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek kizárólag természetvédelmi tematikájú szakmai feladatainak, programjainak, tevékenységének támogatása.

1. civil szervezet

2. határon túli civil szervezet

3. határon túli szervezet

1. egyedi döntés alapján vagy

2. pályázati eljárás keretében


indokolt esetben nyújtható


1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehetõ

2. A határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

2.1. A Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttmûködésekben részt vevõ és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közremûködõ, a magyar gazdák érdekeit képviselõ szervezetek munkájának, mûködésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.

2.2. A Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok támogatása.

2.3. A Schams Ferenc tervben meghatározott feladatok támogatása.


3. A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvényben foglalt, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív mûködéshez szükséges feladatok támogatása

3.1. A nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap mûködtetése, fejlesztése, karbantartása, adatbázis kezelése és adatok archiválása.

3.2. A szakmai útmutatók készítése.

3.3.A szakmai felkészítõ képzések, valamint a szakmai tanácsadás és nemzeti érték-hungarikum tájékoztató konferencia-sorozat, valamint a tájékoztató kiadványok és a rendezvények szervezése.

3.4.A hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése.

3.5. A hungarikumok és nemzeti értékek gyûjtésének, népszerûsítésének, megismertetésének, kutatásának, megõrzésének és gondozásának támogatása.

3.6. A határon túl fellelhetõ hungarikumok népszerûsítése és megismertetése érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással összefüggésben felmerült és igazolt költségek fedezete.

3.7. A lebonyolításban részt vevõ költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása.


4. Az agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

4.1. Az agrárágazati szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladatainak és programjainak költségeihez történõ hozzájárulás az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe tartozó feladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósítása érdekében.


5. Az ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

5.1. A Magyar Állatorvosi Kamara esetében:

5.1.1. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, valamint

5.1.2. a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban

meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.

5.2. A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara esetében:

5.2.1. a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, valamint

5.2.2. a miniszter és a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban

meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.


4. egyéni vállalkozó

5. egyházi jogi személy

6. érdekképviseletek

7. FAO

8. gazdasági társaság

9. helyi önkormányzat

10. közalapítvány

11. költségvetési szerv

12. köztestület

13. szakmai szervezet

14. szövetkezet

15. természetes személy

16. nemzetközi szervezet

17. nemzetközi együttmûködésben részt vevõ
17.1. civil szervezet

17.2. gazdasági társaság

17.3. költségvetési szerv

17.4. egyéb külföldi jogi személy

18. nemzetiségi önkormányzat

6. A nemzetközi szervezetek tagsági díjai és a nemzetközi együttmûködések

6.1. az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint – a miniszter döntése alapján – a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggõ tagsági díjainak és hozzájárulásainak finanszírozása.

6.2. A nemzetközi együttmûködésekkel összefüggésben elõírt feladatok teljesítésének finanszírozása.


7. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közfeladatainak támogatása

7.1. A fõvárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozása.

7.2. A NAK közfeladatainak ellátása.


8. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) mûködésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása

8.1. A Herman Ottó Intézet mûködési kiadásainak támogatása.

8.2. A Herman Ottó Intézet által ellátandó közfeladatok végrehajtásának támogatása.

8.3. A 8.1. és a 8.2. pontban foglalt támogatások kezelésével és mûködtetésével járó költségek.


9. Az Élelmezésügyi és Mezõgazdasági Világszervezet (a továbbiakban: FAO)intézményeinek finanszírozása

9.1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának támogatása.

9.2. A FAO ösztöndíjas program megvalósításának támogatása.

9.3. A projektfinanszírozás keretében

9.3.1. a kapacitásfejlesztés,

9.3.2. az élelmezés- és élelmiszerbiztonság,

9.3.3. az állategészségügy, a halászat és akvakultúra,

9.3.4. az erdõgazdálkodás,

9.3.5. az organikus mezõgazdaság,

9.3.6. a fenntartható vidékfejlesztés,

9.3.7. a vízgazdálkodás, és

9.3.8. a Fenntartható Fejlõdési Célok elérését szolgáló fejlesztések

támogatása.


10.

10.

203432

6_Állat, növény- és GMO-kártalanítás

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása

1.1. A járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelõzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések igazolt költségének támogatása.

1.2. Az állatok hatóság által elrendelt leölése miatt károsult, továbbá a védekezés céljából megsemmisített állati és növényi termékek után a gazdálkodók kártalanítása, a járványügyi intézkedésként megsemmisített termék, anyag, eszköz és tárgy tulajdonosának kártalanítása.

1.3. Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában

1.3.1. az állami kártalanítás,

1.3.2. az állami, valamint a közérdekû védekezés,

1.3.3. a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetû melléktermékek szállításánál és ártalmatlanításánál, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülõ igazolt költségek finanszírozása.

1.4. Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában továbbá az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok finanszírozása.


2. A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény
21/A. § (2) bekezdése szerinti juttatás kifizetése.


3. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelõzésérõl és kezelésérõl szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása során az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekû, állami védekezés feladatainak ellátása.


4. A természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékek illegális elpusztításának felderítéséhez szükséges laborvizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

1. gazdasági társaság

2. kártalanításra jogosult szervezet, személy

3. költségvetési szerv


egyedi döntés alapján

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

igénybe vehetõ-

11.

265978

7_Nemzeti agrárkár-enyhítés

A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban:
2011. évi CLXVIII. törvény), és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján a termelõk és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer mûködtetése.

1. azon gazdálkodók, akik a 2011. évi CLXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeket teljesítették

2. költségvetési szerv

3. köztestület

4. nonprofit gazdasági társaság

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehetõ

12.

338528

8_Peres ügyek

1. A Minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása.

2. Ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése.

3. Az Európai Unió Bíróságának ítélete és a földeken fennálló haszonélvezeti jogosultságok ex lege megszüntetése miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt indult eljárásokkal összefüggő aktuális intézkedésekről szóló 2649/2021. kormányhatározat alapján történő kifizetés teljesítése.

Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetményjellegű kifizetések nem finanszírozhatóak.

1. jogi személy

2. jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

3. költségvetési szerv

4. természetes személy

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

13.

004536

9_Fejezeti általános tartalék

Az év közben elõre nem látható kiadások fedezete.

1. fejezeti kezelésû elõirányzat

2. költségvetési szerv

1. egy összegben vagy

2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történõ kifizetéssel

14.

258267


17_Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott kísérõ intézkedésekbõl visszakövetelt támogatások nemzeti részének továbbítása a központi költségvetés felé.

egy összegben történõ kifizetéssel

igénybe vehetõ2. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez30

A XII. Agrárminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzataira vonatkozó rendelkezések
3X00130N.docx

XII. Agrárminisztérium 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sor-
szám

Áht. azonosító

Cím név

Alcím név

Jogcím csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

1.


21_Központi kezelésű előirányzatok


1a.


1_Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások1b.

393973


1_Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése

A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő tőkeemelés finanszírozása.

A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság

tőkeemelés
jogcímén

2.

384817


2_Uniós programok kiegészítő támogatása

1. A Méhészeti Nemzeti Program

1.1. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022. közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.)
AM rendelet [a továbbiakban: 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet]alapján a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartása, fejlesztése, valamint az ökológiai egyensúly fenntartása.


1. a 19/2021. (V. 5.) AM
FM rendeletben meghatározott kérelmező, továbbá a pályázati eljárás nyertese

2. 15/2021. (III. 31.)
AM rendeletben meghatározott kérelmező

3. az 57/2019. (XII. 14.)
AM rendeletben nevesített kedvezményezettek

4. állattartók

5. civil szervezet

6. gazdasági társaság

7. informatikai rendszer létrehozásával, adatgyűjtéssel, adatfeldolgozással és intézkedést megalapozó tanulmányok elkészítésével, a támogatási rendszer végrehajtásának értékelésével megbízott szakértő, vállalkozó vagy költségvetési szerv

8. jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet

9. kártérítési keresetet megnyerő ügyfél

10. költségvetési szerv

11. köznevelési intézmény

12. zöldség-gyümölcs termelői szervezetek


1. a 19/2021. (V. 5.) AM rendelet alapján

2. a 15/2021. (III. 31.)
AM rendelet alapján

3. az 50/2017.
(X. 10.)
FM rendelet alapján

4. egyedi döntés alapján vagy

5. pályázati eljárás keretében

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel


1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

2. Az Igyál tejet program

2.1. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2021. (V. 5.) AM rendelet] alapján a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel történő ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó edukációs tevékenység támogatása.

2.2. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016.november 3-i 2017/39/EUbizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági rendelet)

8. cikke szerinti nyomon követés és értékelési jelentés elkészítése.


3. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása

3.1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet[a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet]alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működésének megerősítése és fejlesztése, valamint a válságok megelőzésének és kezelésének elősegítése.

3.2. A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintően a támogatási rendszert megalapozó tanulmányok készítése, jogszabály által előírt, információs rendszerek kialakítása, adatgyűjtések és értékelések végrehajtása.

3.3. A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintő rendkívüli válságokat kezelő intézkedések.

4. Az egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

4.1. A belső piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) létrehozásáról, továbbá a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/690 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok éves finanszírozásának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek, illetve a zoonózisok felszámolását, ellenőrzését, megfigyelését és az ellenük való védekezést segítő programok finanszírozása.

4.2. Ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Bizottság által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.


5. Az iskolagyümölcs program

5.1. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet
[a továbbiakban: 15/2021. (III. 31.) AM rendelet] alapján a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztása ösztönzésének támogatása.

5.2. Az iskolagyümölcs program kommunikációs feladatainak ellátása.

5.3. A 2017/39/EU bizottsági rendelet 8. cikke szerinti nyomon követés és értékelési jelentés elkészítése.


6. A Nemzeti Diverzifikációs Program

6.1. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján a vitatott támogatási döntések miatt indult kártérítési keresetek elbírálása következtében megítélt összegek rendezése.
3.

394017


3_Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok

1. tőkeemelés vagy

2. pótbefizetés
jogcímén

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

Alföldi Agrárszakképzési Centrum

4.

394028


4_Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1. A Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

A Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok

1. tőkeemelés vagy

2. pótbefizetés
jogcímén

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

Déli Agrárszakképzési Centrum

5.

394039


5_Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1. Az Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

Az Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok

1. tőkeemelés vagy

2. pótbefizetés
jogcímén

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

Északi Agrárszakképzési Centrum

6.

394040


6_Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok

1. tőkeemelés vagy

2. pótbefizetés
jogcímén

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum

7.

394051


7_Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1. A Közép-
magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok

1. tőkeemelés vagy

2. pótbefizetés
jogcímén

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum

8.

397128


8_A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások


2_A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások


1_A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. pótbefizetés
finanszírozása.

A NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok

1. tőkeemelés vagy
2. pótbefizetés
jogcímén

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

NÉBIH

9.

398839


9_Földügyi kompenzációs feladatok

1. A mezőgazdasági földeken fennálló haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése miatt indult C-235/17. számú Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben
az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet végrehajtásával összefüggő – a kompenzációval kapcsolatban felmerülő – feladatok finanszírozása.

1. jogi személy
2. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
3. természetes személy

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel

Nemzeti Földügyi Központ3. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez31

1

Az 1. § a) pontja a 46/2021. (XII. 8.) AM rendelet 4. §-a, a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § c) pontját a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2/A. §-t a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

4

A 3. § a 46/2021. (XII. 8.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés g) pontja a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (2a) bekezdését a 11/2023. (III. 8.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 3. § (3) bekezdését a 7/2022. (II. 17.) AM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § nyitó szövegrésze a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. §-t a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 6. § a 7/2022. (II. 17.) AM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. §-t a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 9/A. §-t a 7/2022. (II. 17.) Korm. redelet 3. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2022. február 18.

23

A 10. § a) pontját a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 10. § d) pontját a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 10. § e) pontját a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 10. § f) pontját a 46/2021. (XII. 8.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

27

A 10. § g) pontját a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

28

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 3. mellékletet a 2/2023. (I. 12.) AM rendelet 8. § 16. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére