• Tartalom

14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás

14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás

a Járműkövető Rendszer működtetéséről

2022.09.02.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya kiterjed

a) a Belügyminisztériumra (a továbbiakban: BM),

b)1 a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás 1. melléklet 4. függelék A) pontjában foglalt táblázat 1. sorában és a B) pontjában foglalt táblázat 1–6. sorában felsorolt minisztériumi és önálló belügyi szervekre

c) a belügyi szerv vagyonkezelésében vagy üzemeltetésében lévő, Járműkövető Rendszerrel (a továbbiakban: JKR) ellátott szolgálati járművet használó, a járműforgalmazással keletkező adatokat feldolgozó, kezelő, ellenőrző kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos, rendvédelmi igazgatási alkalmazott, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkavállalókra, továbbá a belügyi szervnél foglalkoztatott közfoglalkoztatottra (a továbbiakban együtt: munkavállaló),

d) a belügyi szerv által használt, jelen utasítás szerint a JKR-be bevonásra került szolgálati járműre (a továbbiakban: jármű).

2. Értelmező rendelkezések

2. § Az utasítás alkalmazásában:

1. Adminisztrátori felület: a JKR nyilvántartó programban rögzített törzsadatok kezelését, a jogosultságkezelést, a hibakezelést, a program beállításának elvégzését, a rendszer üzemeltetését, a működés ellenőrzését támogató elektronikus felület.

2. Azonosítatlan járműhasználat: a JKR által rögzített olyan járműhasználat, melyhez a rendszer nem rögzít járművezető nevet vagy azonosító kódot és a járműhasználat meghaladja a 600 métert.

3. Azonosító egység: a járműbe telepített elektronikus olvasó eszköz, mely a járművezető azonosító chip kódleolvasására szolgál.

4. Általános belügyi szerv: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek, az Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek, a rendvédelmi technikumok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság.

5. E-menetlevél: a papíralapú menetlevelet helyettesítő elektronikus dokumentum, mely az alkalmazás felületén, fájlban, nyomtatásban megjeleníthető.

6. E-menetlevél validálás: a belügyi szerv által elvégzett, irányított, szabályozott tevékenység, amely megállapítja, hogy a járműre vonatkozóan előállított e-menetlevélben szereplő adatok tartalmának valódisága alkalmassá teszi-e az e-menetlevelet arra, hogy elszámolási bizonylatként szolgáljon.

7. Felhasználó: a JKR bármely elemét használó, alkalmazó munkavállaló.

8. Felhasználói felület: a JKR-ben keletkező adatokat megjelenítő elektronikus lekérdezési felület.

9. Igénybevételi mód kapcsoló: a járműbe telepített két- vagy háromállású mechanikus eszköz, amely biztosítja járművezető részére a megfelelő járműhasználati mód kiválasztását.

10. Járművezető-azonosítás: a járművezető részére kiadott elektronikus azonosítóval és a járműbe telepített azonosító egységgel végrehajtott személyazonosítás.

11. Járművezető azonosító chip: egyedi azonosító kóddal ellátott eszköz, mely az azonosító egység segítségével azonosítja a JKR számára a járművezetőt.

12. Járműforgalmazási adat: a jármű

a) GPS-koordinátákkal meghatározott pozíciójára,

b) a dekódolt földrajzi pozíciójára,

c) mozgására, irányára, megállására, útvonalára,

d) sebességére, gyorsulására, lassulására,

e) a CAN BUS-szal ellátott jármű km-számlálójából származó valós futásteljesítményre,

f) a jármű használata alatti motorműködésre,

g) a gyújtás és a járműmotor aktív vagy inaktív állapotára,

h) a megkülönböztető jelzést adó berendezés (fény, hang aktív-inaktív) állapotára,

i) az igénybevételi mód kapcsoló állására,

j) az üzemóra-mérésre,

k) a jármű műszaki állapotára (hibakódok/szervizkódok),

l) a jármű üzemanyag-fogyasztására, valamint

m) a járművezető azonosító chip kódjára

vonatkozó adatok, információk összessége.

13. Járműkövető Rendszer (JKR): a belügyi szerv által üzemeltetett járműben elhelyezett, járműforgalmazási adatokat továbbító telematikai berendezés és az általa továbbított adatok rögzítését és feldolgozását végző informatikai alkalmazás együttese.

14. JKR adminisztrátor: adminisztrátori és felhasználói felületen munkavégzésre jogosult, a JKR nyilvántartó program adminisztrátori és felhasználói felületeinek hozzáféréséhez érvényes jogosultsággal rendelkező munkavállaló.

15. JKR felhasználó: a felhasználói felületen munkavégzésre jogosult, a JKR felhasználói felületének hozzáféréséhez, a JKR-rel kapcsolatos jármű-szakterületi feladatok ellátásához szükséges, megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállaló.

16. Minősített használat: a fedett célú járműhasználat, valamint a személyvédelmi célú, biztonsági jármű igénybevétele [a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás 4. § 12–13. pontja szerinti jármű].

17. Munkautasítás: adott jármű-gyártmányra vagy járműtípusra vonatkozó dokumentum, mely rögzíti telematikai berendezés járműbe történő beszerelésének adott jármű gyártmányra, típusra alkalmazandó – a jármű forgalmazója által elfogadott – egységes szerelési megoldását, szabályait, a beszereléssel kapcsolatos műszaki információkat.

18. Műszaki igazoló: a JKR telematikai berendezésének járműbe történő beszerelését, javítását, és annak rendszerszerű működőképességét ellenőrző, igazoló, a jármű vagyonkezelője, üzembentartója, vagy igénybevevője által kijelölt munkavállaló.

19. Próbaüzem: a telematikai berendezés rendeltetésszerű működéséről történő meggyőződés a jármű vagyonkezelője, üzembentartója vagy igénybevevője által.

20.2 Speciális belügyi szerv: a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ.

21. Szerelési munkalap: a szerelési ponton a szerelést végrehajtó szervezet által papír formában kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy a jármű üzembentartójának igénye szerinti telematikai berendezés a járműbe rendeltetésszerűen beszerelésre, kiszerelésre, átalakításra vagy javításra került.

22. Szerelési dokumentáció: a szerelést végrehajtó szervezet által a szerelésről elkészített szerelési munkalap és a mellékleteit képező fotó és más, a szerelés során a szerelést végző szakszemélyzet által készített információhordozók együttese, amelyek igazolják, hogy a szerelést hogyan végezték el.

23. Szerelési pont: az őrzött objektumban vagy zárt helyen biztosított fedett, világítással rendelkező olyan helyiség, amely a szereléssel érintett jármű befogadására, szerelésére és parkoltatására alkalmas.

24. Szolgáltató: a JKR megvalósításában, fenntartásában közreműködő, a BM-mel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó, és megbízása alapján az alvállalkozója.

25. Telematikai berendezés: a járműbe szerelt telematikai eszköz a kábelköteggel, az igénybevételi mód kapcsolóval, és az azonosító egységgel.

26. Telematikai besorolás: a jármű felépítése, műszaki felszereltsége, igénybevétele alapján történő – 1. melléklet szerinti – csoportba sorolás, mely meghatározza a jármű JKR szerelési feladatát, alapjármű, CAN BUS-szal ellátott jármű, tartós magáncélú igénybevétellel érintett jármű, minősített igénybevétellel érintett jármű, megkülönböztető jelzést adó berendezéssel rendelkező jármű, üzemóra számlálóval felszerelt jármű, megkülönböztető jelzést adó berendezéssel rendelkező motorkerékpár.

27. Telematikai eszköz: a járműbe szerelt járműforgalmazási adatokat továbbító elektronikus berendezés, mely el van látva szoftverrel, a belügyi szervre jellemző fedélzeti egység azonosítóval és SIM kártyával.

28. Tesztüzem: kijelölt járművekbe egy második telematikai berendezés beszerelésével és tartós üzemeltetésével megvalósuló sajátos JKR üzemeltetési változat, amelynek célja a JKR rendszer üzemeltetés alatt történő fejlesztéseinek „éles üzem” előtti tesztelése.

29. Vagyonkezelő: az a belügyi szerv, amelynek az adott jármű a vagyonkezelésébe tartozik.

3. A JKR üzemeltetése

3. § A JKR üzemeltetésének felsőszintű szakmai irányítói:

a) gépjármű-szakmai területen és a működtetés általános koordinációja vonatkozásában a BM Műszaki Főosztály vezetője,

b)3 informatikai-szakmai területen és a működtetés informatikai koordinációja vonatkozásában a BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály vezetője,

c) pénzügyi-, beszerzési-szakmai területen és a működtetés pénzügyi, jogi, elszámolási koordinációja vonatkozásában a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője.

4. § (1) A JKR működtetéséért

a) általános belügyi szerv esetén a BM Műszaki Főosztály vezetője,

b) speciális belügyi szerv esetén a speciális belügyi szerv vezetője

a felelős.

(2) A JKR alkalmazásáért a BM Műszaki Főosztály vezetője, valamint a belügyi szerv vezetője felelős.

II. Fejezet

A JKR FELÉPÍTÉSE, SIM KÁRTYA BIZTOSÍTÁSA, KÓDKIOSZTÁS, HÁLÓZAT BIZTOSÍTÁSA

4. A JKR felépítése

5. § A JKR a járműbe szerelt telematikai berendezésből és az általa továbbított járműforgalmazási adatok feldolgozását végző informatikai alkalmazásból tevődik össze.

6. § A telematikai berendezés által biztosított járműforgalmazási adatok rögzítését, feldolgozását, az adatok megjelenítését a JKR nyilvántartó program (a továbbiakban: JKR Program) mint informatikai alkalmazás biztosítja, mely részére a járműtől érkező adatok zárt hozzáférést biztosító APN (Access Point Name) hálózaton (a továbbiakban: zárt APN hálózat) kerülnek továbbításra.

7. § A belügyi szervek által üzemeltetett járművek forgalmazásával kapcsolatos adatok tárolása, hozzáférhetősége és feldolgozhatósága belügyi szervenként egymástól elkülönítve történik.

8. § Az általános belügyi szervek központi szoftver infrastruktúrájának üzemeltetését a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.), a speciális belügyi szervek infrastruktúrájának üzemeltetését e szervek szerver-üzemeltetői, vagy megállapodás alapján más speciális belügyi szerv végzi.

9. § (1) A keletkezett adatok tárolása

a) az általános belügyi szerv esetében a NISZ Zrt.,

b) a speciális belügyi szerv esetében a jármű vagyonkezelésével érintett speciális belügyi szerv, vagy megállapodás alapján más speciális belügyi szerv

üzemeltetésében lévő szerveren történik.

(2) Speciális belügyi szerv esetén a keletkezett járműforgalmazási adat a speciális belügyi szervek vezetőinek együttes megállapodásával egy infrastruktúrán kezelhetőek, de az érintett speciális belügyi szerv kizárólag a saját vagyonkezelésébe vagy üzemeltetésébe tartozó járműállomány járműforgalmazási adatait kezelheti.

5. SIM kártya biztosítása

10. § (1)4 A BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály feladata a belügyi szervek részére a telematikai eszközökhöz szükséges mennyiségű SIM kártya biztosítására, és annak kódkiosztás alapján, a belügyi szervek szerint történő elkülönítésére intézkedni.

(2) A speciális belügyi szerv a SIM kártya biztosítására önállóan intézkedhet.

6. Zárt APN hálózat biztosítása

11. § (1) A JKR működésének alapfeltételéül szolgáló zárt APN hálózat használatát a NISZ Zrt. szolgáltatási körében, a NISZ Zrt. és a BM közötti – 96. § (1) bekezdése szerinti – szerződés alapján kell biztosítani a belügyi szervek részére.

(2) A speciális belügyi szerv a zárt APN hálózat biztosítására, igénybevételére önállóan intézkedhet, szerződhet.

III. Fejezet

A JÁRMŰ JKR-BE TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSA, A JKR SZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. A szerelési feladatokkal kapcsolatos értelmező rendelkezések

12. § E fejezet alkalmazásában:

1. Telematikai berendezés beszerelése: a JKR-be még be nem integrált új jármű magyarországi forgalomba helyezésekor, a Magyarországon már forgalomba helyezett, de JKR-be még nem integrált jármű belügyi szervnél történő használatba vételét megelőzően, továbbá a feladatellátás változásából eredően a belügyi szerv vagyonkezelésébe tartozó vagy általa üzemben-, használatban tartott jármű JKR-be integrálás alóli felmentés okának megszűnésével előálló beépítési feladat.

2. Telematikai berendezés kiszerelése: az a szerelési folyamat, amikor egy már JKR-be integrált jármű a forgalomból kivonásra kerül, vagy a feladatellátás változásából eredően a belügyi szerv vagyonkezelésébe tartozó, vagy általa üzemben-, használatban tartott jármű felmentést kap a JKR-be integrálás alól, ezért vagy garanciális időn túli meghibásodás miatt a járműből a telematikai berendezés eltávolításra kerül.

3. Átszerelés: a telematikai eszköz egyik járműből másik járműbe történő átszerelése, ha

a) a ki- és beszerelési időpont különbsége nem haladja meg a 12 hetet, továbbá

b) a garanciális időszakon túl meghibásodott telematikai eszköz kizárólagos, kábelkötegeket, egyéb kiegészítőket nem érintő cseréje.

Egyéb esetekben a szerelést egy telematikai eszköz kiszereléseként és egy telematikai eszköz beszereléseként kell kezelni.

4. Megkülönböztető jelzést biztosító berendezés utólagos szerelése: a már JKR-be integrált,

a) megkülönböztető jelzést adó berendezéssel nem felszerelt járműbe újonnan beszerelésre kerülő megkülönböztető jelzést adó berendezés telematikai berendezésbe történő elektromos bekötése, vagy

b) a megkülönböztető jelzést adó berendezéssel felszerelt járműben lévő megkülönböztető jelzést adó berendezés telematikai berendezésből történő kikötése.

5. Igénybevételi mód kapcsoló utólagos szerelése: a már JKR-be integrált,

a) tartós magáncélú igénybevétellel és/vagy minősített használattal nem érintett járműbe igénybevételi mód kapcsoló beszerelése,

b) az igénybevételi mód kapcsoló telematikai berendezésbe történő elektromos bekötése, vagy

c) a tartós magáncélú igénybevétellel és/vagy minősített használattal érintett járműből az igénybevételi mód kapcsoló kiszerelése,

d) az igénybevételi mód kapcsoló telematikai berendezésből történő elektromos kikötése, vagy

e) a tartós magáncélú igénybevétellel és/vagy minősített használattal érintett járműben az igénybevételi mód kapcsoló funkciójának megváltoztatása.

6. A megkülönböztető jelzést biztosító berendezés és az igénybevételi mód kapcsoló utólagos együttes szerelése: a már JKR-be integrált,

a) a tartós magáncélú igénybevétellel, minősített használattal nem érintett, továbbá megkülönböztető jelzést adó berendezéssel nem felszerelt járműbe az igénybevételi mód kapcsoló beszerelése, és

b) az igénybevételi mód kapcsoló, és az újonnan beszerelésre kerülő megkülönböztető jelzést biztosító berendezés telematikai berendezésbe történő együttes elektromos bekötése, vagy

c) a tartós magáncélú igénybevétellel, minősített használattal érintett, továbbá megkülönböztető jelzést adó berendezéssel felszerelt járműből az igénybevételi mód kapcsoló kiszerelése, és

d) az igénybevételi mód kapcsoló és a megkülönböztető jelzést biztosító berendezés telematikai berendezésből történő együttes elektromos kikötése, vagy

e) az igénybevételi mód kapcsolóval ellátott jármű esetében a használati mód változása miatt az igénybevételi mód kapcsoló elektromos bekötésének módosítása.

7. Igénybevételi mód kapcsoló cseréje: egy már igénybevételi mód kapcsolóval ellátott jármű feladatellátásának változásából eredő, továbbá a nem garanciális időszak alatt bekövetkező meghibásodás miatt szükségessé váló igénybevételi mód kapcsoló cseréje.

8. JKR telematikai eszköz tápellátásának szerelése: a már JKR-be integrált jármű telematikai eszközének tápellátás-kikötése vagy annak visszakötése.

8. A jármű JKR-be történő integrálása

13. § A belügyi szervnek a járműkövető rendszer alkalmazására, használatára, és a szolgálati járműben adattovábbítást végző telematikai eszköz elhelyezésére, valamint a meghatározott követelmény alóli mentességre a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet [a továbbiakban: 58/2015. (X. 27.) BM rendelet] rendelkezéseit alkalmazni kell.

14. § Ha a belügyi szerv meglévő járműállományától eltérő, új típusú jármű beszerzése valósul meg, a beszerelés kezdeményezését megelőzően tájékoztatni kell a BM Műszaki Főosztályt a beszerzés tényéről. A járműforgalmazóval a beszerző köteles egyeztetni a telematikai berendezés járműben történő elhelyezését és az erről készült munkautasítást a BM Műszaki Főosztály részére be kell nyújtani. A jármű JKR-be integrálását csak a munkautasítás megküldését követően lehet előkészíteni és megvalósítani.

9. A JKR szerelése

15. § A JKR-be integrált jármű szerelési feladatát – a BM Műszaki Főosztály által meghatározott feltételek alapján – szerződött Szolgáltató, vagy a belügyi szerv saját vagy más belügyi szerv állományába tartozó, szerelési képzést sikeresen teljesítő munkavállaló végezheti.

10. A járműbe szerelt telematikai berendezés által szolgáltatott adatok

16. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER. rendelet) szerinti M1, M2, M3, N1, N2, N3, T1, T2, T3, T4, T5 kategóriájú járműbe szerelt telematikai berendezésnek

a) telematikai berendezés, illetve GPS és GSM modul aktív/inaktív állapotára,

b) a jármű GPS-koordinátákkal meghatározott pozíciójára,

c) a jármű mozgására, annak irányára, megállására (útvonal, sebesség, gyorsulás, lassulás),

d) a CAN BUS-szal ellátott jármű km-számlálójából származó valós futásteljesítményre – ha műszakilag megoldható –,

e) a JKR Program Használati útmutatóban (a továbbiakban: Használati útmutató) meghatározott, a jármű használata alatti motorműködésre,

f) a gyújtás és a járműmotor aktív vagy inaktív állapotára,

g) a járművezető azonosítására,

h) a megkülönböztető jelzést adó berendezés (fényjelzés, hangjelzés aktív-inaktív) állapotára – ha rendelkezik a jármű ilyen eszközzel –,

i) az igénybevételi mód kapcsoló állására – ha rendelkezik a jármű ilyen eszközzel –,

j) az üzemóra-mérésre – ha rendelkezik a jármű üzemóra-mérési adatot szolgáltató berendezéssel –,

k) a jármű műszaki állapotára (hibakódok/szervizkódok),

l) a jármű üzemanyag-fogyasztására

vonatkozó adatok továbbítását, szükség esetén a 117. § szerinti adatrögzítését kell biztosítania a JKR Program számára.

(2) Az ER. rendelet szerinti L3e, L4e, L5e, L7e kategóriába sorolt és megkülönböztető jelzést adó berendezéssel felszerelt járműbe szerelt telematikai berendezésnek

a) a jármű GPS-koordinátákkal meghatározott pozíciójára,

b) a jármű mozgására, annak irányára, megállására,

c) a jármű km-számlálójából származó valós futásteljesítményre – ha műszakilag megoldható –,

d) a gyújtás állapotára, a motor működésére,

e) a telematikai berendezés, aktív/inaktív állapotára

vonatkozó adatok továbbítását, szükség esetén a 117. § szerinti adatrögzítését kell biztosítania a JKR Program számára.

11. A járművet érintő szerelési feladatok

17. § Szerelési feladatok:

a) telematikai berendezés beszerelése,

b) telematikai berendezés kiszerelése,

c) telematikai berendezés átszerelése,

d) a megkülönböztető jelzést biztosító berendezés utólagos szerelése,

e) az igénybevételi mód kapcsoló utólagos szerelése,

f) a megkülönböztető jelzést adó berendezés és az igénybevételi mód kapcsoló utólagos együttes szerelése,

g) az igénybevételi mód kapcsoló cseréje,

h) JKR telematikai eszköz tápellátásának szerelése.

12. A szerelési ütemterv, szerelés megrendelése

18. § (1) A telematikai berendezés beszerelési igényét a belügyi szervnek a tárgyévi várható járműbeszerzések, forgalomba helyezések figyelembevételével kell tervezni. A 2. melléklet szerinti JKR Szerelési Ütemtervben (a továbbiakban: ütemterv) a tárgyévi, 17. § a) pontja szerinti beszerelési igényt kell rögzíteni és a tárgyévet megelőző december 31-ig a BM Műszaki Főosztályra tájékoztatásul felterjeszteni.

(2) A BM Műszaki Főosztályt az (1) bekezdésben meghatározott határidőig tájékoztatni kell arról, hogy az ütemtervben megadott beszerelési igényhez mennyi telematikai berendezés áll rendelkezésre és hány darab beszerzése szükséges a beszerelések végrehajtásához, továbbá arról is, ha a tárgyévre nincs tervezve telematikai berendezés beszerelési igény.

(3) Az ütemtervben feltüntetett adatokat a felterjesztő belügyi szervnek változás esetén aktualizálni, pontosítani kell és erről soron kívül tájékoztatni kell a BM Műszaki Főosztályt.

19. § A belügyi szerv a 17. § szerinti szerelési igényét a megrendelés és a 3. melléklet szerinti Járműlista BM Műszaki Főosztály felé történő megküldésével kezdeményezi.

20. § A JKR szerelés lebonyolítása, szervezése és a járművek szerelésre történő biztosítása a belügyi szerv vezetője által kijelölt vezető felelőssége.

21. § JKR szerelési feladat – a 22. §-ban foglaltak kivételével – a BM igazgatása terhére kötelezettségvállalásra jogosult által aláírt megrendelés és Járműlista alapján végezhető.

22. § A belügyi szerv a telematikai berendezés járműbe történő szerelését saját vagy más belügyi szerv képzett szerelői állományának bevonásával is végezheti.

13. A szerelési pont biztosítása, műszaki igazolás, havi szerelési összesítő, teljesítésigazolás

23. § A szerelésre tervezett jármű vagyonkezelője köteles gondoskodni a szerelési feladatok végrehajtásához szükséges szerelési pontról.

24. § (1) A szerelési pontot biztosító belügyi szerv köteles biztosítani a szerelés időtartama alatt egy fő helyszíni kapcsolattartót, aki a szerelést végző szervezet és a szerelési pontot rendelkezésre bocsátó belügyi szerv közötti kapcsolattartást biztosítja.

(2) A szereléssel érintett járművet használó szerv köteles biztosítani

a) legalább egy főt, aki jogosult a szerelt járművet a szerelési ponton mozgatni,

b) műszaki igazolót, aki a szerelt jármű átadás-átvételét, szerelésének műszaki teljesítését ellenőrzi, és annak igazolását a szerelt jármű munkalapján elvégzi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatot ugyanazon személy is elvégezheti.

25. § Új beszerzésű járművek szerelését a vagyonkezelőnek lehetőség szerint a járműforgalmazó, szállító átadás-átvételi helyszínén kell megszerveznie és végrehajtatnia, összehangolva az egyéb technikai eszközök járműbe történő szerelésével.

26. § (1) A műszaki igazolás folyamata magába foglalja a szerelési ponton a megrendelés szerint végrehajtott szerelés dokumentálásának ellenőrzését, a járműbe beszerelt telematikai berendezés és az elvégzett szerelési feladat átvételét.

(2) A szerelés dokumentálása a 4. melléklet szerinti szerelési munkalapon történik (a továbbiakban: munkalap), mely az adott jármű esetében végrehajtott szerelési munkafolyamatot rögzíti, és annak kitöltését, valamint aláírását követően egyedi, az adott járműhöz tartozó dokumentumnak minősül.

(3) A munkalapot a szerelést végrehajtó szervezet eredeti példányban papíralapú dokumentumként készíti elő, és tölti ki a járműhöz kapcsolódó adatokkal, majd a szerelés végrehajtását követően átadja a szerelési ponton a kijelölt műszaki igazoló személy részére.

(4) A jármű vonatkozásában a JKR-rel kapcsolatosan elvégzett szerelésről a szerelést végrehajtó személynek munkalapot kell kiállítani, amely az elvégzett szerelési feladatokat dokumentálja, és igazolja azok teljesítését, valamint a szerelés során tapasztalt problémát.

(5) A végrehajtott szerelést – a belügyi szerv részéről – a műszaki igazoló személy a munkalap aláírásával igazolja.

(6) A teljesített szerelést rögzítő munkalapot a műszaki igazoló aláírását követően, a szerelések havi összesítésekor kell eljuttatni a belügyi szervhez elektronikus formában.

(7) Az eredeti példány megőrzéséről a jármű vagyonkezelője vagy üzembentartója gondoskodik a belügyi szerv saját iratkezelési szabályai szerint.

27. § Ha a szerelésre bocsátott jármű szerelését nem lehet végrehajtani, a szerelő szerelési feljegyzést állít ki, egy eredeti, papíralapú dokumentumként és átadja a jármű műszaki igazolójának. A feljegyzés megőrzését a jármű vagyonkezelője vagy üzembentartója biztosítja a munkalapokra vonatkozóan meghatározott iratkezelési szabályozásnak megfelelően.

28. § A beszerelést követően a járműbe szerelt telematikai eszköznek és a jármű hatósági jelzésének, vagy fedőazonosítójának egymáshoz rendelésére (a továbbiakban: adat-összerendelés) a jármű vagyonkezelője vagy üzembentartója intézkedik.

29. § (1) A JKR Programban a telematikai berendezés rendeltetésszerű működésének ellenőrzését – a szerelést és adat-összerendelést követően – a jármű vagyonkezelője vagy üzembentartója által a feladat végrehajtására kijelölt adminisztrátori vagy felhasználói jogosultsággal rendelkező személy hajtja végre.

(2) Az ellenőrzés kiterjed

a) a telematikai eszköz és az azonosító egység fény- és hangjelzéseinek rendeltetésszerű működésére,

b) a járművezető-azonosítás rendeltetésszerű működésére,

c) a jármű pozíciójának valós adatrögzítésére,

d) a megkülönböztető jelzést adó berendezés hang- és fényjelzése aktív állapotának valós adatrögzítésére,

e) a beépített igénybevételi mód kapcsoló állásának JKR Programban történő megfelelő rögzítésére,

f) a CAN BUS/GPS által szolgáltatott km adat helyességére és

g) az üzemóra számláló által rögzített adatok helyességére.

(3) A sikeres ellenőrzést követően kezdődik meg a próbaüzem. A próbaüzem a telematikai berendezés rendeltetésszerű működésének igazolásával ér véget. Az igazolás az 5. melléklet szerinti teljesítésigazolás jármű vagyonkezelője, üzembentartója vagy igénybevevője általi kiállításával történik. A teljesítésigazolás aláírásának dátumát a Használati útmutatóban meghatározottak szerint rögzíteni kell a jármű törzsadatai között.

(4) Ha az ellenőrzés sikertelen, a következő tevékenységeket kell elvégezni:

a) ellenőrizni kell, hogy az érintett jármű a JKR Programba a megfelelő jármű flottába felvételre került-e, ha nem, akkor ennek korrigálására a Belügyi szervi adminisztrátor (a továbbiakban: Belügyi szervi adminisztrátor) intézkedik,

b) ha az érintett jármű a megfelelő jármű flottába már rögzítésre került, de járműforgalmazási adatok nem kérhetők le, vagy azok nem valósak, úgy meg kell indítani a hibakezelési folyamatot.

30. § (1) A sikeres próbaüzem alapján a belügyi szervnek – kivéve a saját vagy más belügyi szerv képzett szerelői állománya által elvégzett JKR szerelést – a tárgyhónapban elvégzett szerelésekről havi elszámolást kell készíteni, mely az 5. melléklet szerinti műszaki igazolásból és a 6. melléklet szerinti Havi szerelési összesítőből (a továbbiakban: HSZÖ) áll.

(2) Az a belügyi szerv, mely saját vagy más belügyi szerv képzett szerelői állományával valósítja meg a JKR szerelést, az (1) bekezdés szerinti elszámolási szabályoktól eltérhet.

(3) A HSZÖ-t az érintett belügyi szerv részére a BM Műszaki Főosztály küldi meg, a tárgyhót követő hó 5-éig.

(4) Az elszámolással érintett hónapban szerelési szolgáltatást igénybe vett belügyi szerv köteles gondoskodni a HSZÖ ellenőrzéséről és a műszaki igazolás mellékleteként a BM Műszaki Főosztály részére tárgyhót követő hó 15-éig történő visszaküldéséről.

(5) A BM Műszaki Főosztály a havi elszámolást, mely az általa kiállított teljesítésigazolásból és a HSZÖ-ből áll, tárgyhót követő 20-áig megküldi a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály részére.

IV. Fejezet

TELEMATIKAI ESZKÖZ RAKTÁRI KÉSZLET FENNTARTÁSA, JÓTÁLLÁS, GARANCIA

14. Telematikai eszköz raktári készlet fenntartása

31. § A belügyi szerv a 7. melléklet szerint meghatározott raktárkészletet köteles fenntartani a telematikai eszközből, a JKR szerelések hatékony végrehajtása érdekében.

15. Jótállás, garancia

32. § (1) A jármű vagyonkezelője vagy üzembentartója a járműbe beszerelt telematikai berendezésre az alábbi paraméterek figyelembe vételével érvényesíthet jótállást:

a) a 2019. évben beszerelt telematikai berendezésre 2021. december 31-éig,

b) a 2020. évben, vagy az azt követő években beszerelt telematikai berendezésre a BM Műszaki Főosztály által kiállított teljesítésigazolás időpontjától számított 24 hónapig.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerint kiállított teljesítésigazolásról a belügyi szerv megkeresése alapján a BM Műszaki Főosztály ad tájékoztatást.

33. §5

34. §6

V. Fejezet

A JKR MŰKÖDÉSÉRE, HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

16. A JKR alkalmazása

35. § (1) Azon szolgálati feladat ellátása, amelynek késedelmes végrehajtása az élet- vagy vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, elsőbbséget élvez a járművezető-azonosítás elvégzésével, valamint az igénybevételi mód kapcsoló használatával szemben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti azonosítatlan járműforgalmazás esetén a járművezető köteles utólagosan intézkedést kezdeményezni a hiányos adatok pótlására a Használati útmutatóban meghatározottak szerint.

17. Járműkövetés

36. § A BM JKR működtetéséért felelős vezetőnek valós idejű, globális helymeghatározó rendszer alapú járműkövetést kell biztosítani, mely a jármű pozíciójának azonosítását térinformatikai megjelenítéssel teszi lehetővé.

18. Járművezető-azonosítás

37. § A JKR-nek elektronikus eszközzel (a továbbiakban: azonosító chip) kell biztosítani a járművezető azonosítását.

38. § (1) A járművezető azonosító chipet igénylés alapján a BM Műszaki Főosztály biztosítja, térítés ellenében.

(2) A belügyi szerv részére átadott járművezető azonosító chipről az átvevő szervnek – ha az azonosító chipet alárendeltségébe tartozó szerv részére tovább adja, úgy a végső átvevő szervnek – nyilvántartást kell vezetni.

39. § A belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasításban meghatározott, érvényes igazolvánnyal rendelkező munkavállalót a foglalkoztató belügyi szerv köteles ellátni járművezető azonosító chippel.

40. § A járművezető azonosító chip elszámolásköteles. Visszavétele esetén új felhasználó részére kiadható, ha a nyilvántartásban és a JKR Programban összerendezetten módosításra került a járművezető azonosító chiphez rendelt járművezető neve, a járművezető azonosító chip száma és az elsődleges személyazonosító kód.

41. § A járművezető azonosító chip használatára vonatkozó előírásokat a BM Műszaki Főosztály határozza meg a Használati útmutatóban.

42. § A JKR-be integrált járművet vezető járművezető a telematikai eszköz járművezető-azonosításra figyelmeztető hangjelzése esetén – hangjelzés nélkül működő telematikai eszköz esetén minden járműhasználat kezdetén – köteles azonosítani magát, és a járműhasználat végén köteles a rendszerből kijelentkezni.

43. § (1) Ha járműjavítás céljából a javítóműhelybe kerül a jármű, a leadáskor a járművezető köteles kijelentkezni. Ebben az esetben a járművezető köteles közvetlen felettese felé jelenteni a jármű javítóműhelybe történt leadását. A felettes, illetve az arra jogosultsággal rendelkező személy köteles intézkedni az e-menetlevélben a „Szervizben” kifejezés utólagos rögzítésére.

(2) Ha a járművezető azonosítása a járműforgalmazás során nem valósul meg, a járművezető köteles intézkedést kezdeményezni a járművezető e-menetlevélben történő utólagos rögzítésére.

(3) Ha az igénybevételi mód rosszul került kiválasztásra a járműforgalmazás során, a menetlevél ellenőrzése során lehetőség van az adott e-menetlevél használati cél legördülő menüjében a megfelelő igénybevételi mód kifejezés utólagos rögzítésére.

(4) A motorkerékpár esetében, ha egy használója van a járműnek, az arra jogosult adminisztrátor köteles a járművezetőt hozzárendelni a járműhöz. Ha több használója van a járműnek, akkor az (1) bekezdés szerint kell eljárni.

19. A jármű igénybevételi módjának kiválasztása

44. § A jármű igénybevételi módjának kiválasztása igénybevételi mód kapcsolóval történik az alábbiak szerint:

a) szolgálati célú igénybevétel (a továbbiakban: szolgálati használat),

b) tartós magáncélú igénybevétel (a továbbiakban: magánhasználat) – ideértve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet szerinti személyes gépkocsihasználat magáncélú igénybevételét is –,

c) minősített használat.

45. § Ha beépítésre került az igénybevételi mód kapcsoló a járműbe, a járművezető a jármű használata során a kapcsoló alkalmazásával köteles kiválasztani, elkülöníteni a jármű igénybevételi módját.

46. § (1) A telematikai berendezés a kiválasztott igénybevételi módot hang- vagy fényjelzéssel (a továbbiakban együtt: figyelmeztető jelzés) igazolja vissza, melynek működése a Használati útmutatóban kerül meghatározásra.

(2) Minősített használattal érintett jármű esetében a beszerelésre kerülő telematikai eszköz figyelmeztető jelzést nem adhat.

47. § Az igénybevételi mód kapcsoló nélküli jármű járműforgalmazási adatai a JKR Programban csak szolgálati használatként kerülhetnek rögzítésre.

20. Eseti magáncélú igénybevétel

48. § Az eseti magáncélú igénybevételre vonatkozó engedélyt a dokumentumtárba fel kell tölteni.

49. § A felhasználói felületen, az adott járműforgalmazásról létrejött e-menetlevélben a jármű igénybevételét követően rögzíteni kell – a belügyi szerv vezetője által kijelölt jogosult által – az engedély szerinti eseti magáncélú igénybevétel használati célt.

21. JKR-be integrált jármű telephelyen történő parkolása

50. § Az igénybevételi mód kapcsolóval felszerelt jármű telephelyen – a speciális belügyi szerv fedett telephelye kivételével – történő parkolásakor a járművezetőnek gondoskodnia kell a kapcsoló szolgálati módba állításáról.

51. § Az ellenőrzésre kijelölt személy a telephelyen tartósan parkoló jármű akkumulátortöltöttségi szintjét robotriportok beállításával, adatlekérdezéssel legalább havonta köteles ellenőrizni, és az ellenőrzést dokumentálni.

VI. Fejezet

JOGOSULTSÁGI RENDSZER, JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

22. Jogosultsági rendszer, a járműforgalmazási adatokhoz való hozzáférés

52. § A JKR Program működtetése és a kezelt adatok hozzáférésének biztosítása érdekében adminisztrátori és felhasználói jogosultságok biztosítása szükséges.

53. § (1) A belügyi szerv Felhasználója – kivéve a JKR BM Adminisztrátort és a JKR Ellenőrt – a számára biztosított jogosultsággal csak a foglalkoztató belügyi szerv adatállományához férhet hozzá.

(2) A megosztott járművek esetében a jármű üzembentartója a vagyonkezelő által meghatározott adatokhoz férhet hozzá.

54. § (1) Adminisztrátori jogosultság csak JKR adminisztrátori képzést sikeresen teljesített felhasználó részére, felhasználói jogosultság csak JKR felhasználó képzést sikeresen teljesített felhasználó részére biztosítható.

(2) Ideiglenes jogosultság az adminisztrátori és felhasználói képzésen történt részvételt követően 90 napig kiadható.

55. § A robotriport esetében az adatok hozzáférhetőségét adminisztrátori jogosultsággal kell beállítani és rögzíteni a belügyi szervnél meghatározottak alapján.

23. Jogosultságok

56. § (1) JKR Program üzemeltetésének informatikai felügyeletét ellátó személy részére IT rendszergazda jogosultságot szükséges biztosítani a 61. § szerint.

(2) A JKR Programhoz adminisztrátori hozzáférést biztosít

a) a JKR BM adminisztrátori (a továbbiakban: BM adminisztrátor),

b) a Belügyi szervi adminisztrátor,

c) a JKR Csoportadminisztrátori (a továbbiakban: Csoportadminisztrátor)

jogsultság.

(3) A JKR Programhoz Felhasználói hozzáférést biztosít

a) a JKR Ellenőri és

b) a JKR Felhasználói

jogosultság.

24. Jogosultak feladatai

57. § Az IT rendszergazda feladatainak végrehajtására és a jogosultságra vonatkozó szabályokat az általános belügyi szervek esetében a BM és a NISZ Zrt. közötti szerződésben, a speciális belügyi szervek esetében az adott speciális belügyi szerv köteles meghatározni.

58. § (1) A BM adminisztrátor feladatvégrehajtása és jogosultsága csak az általános belügyi szervek járműforgalmazási adatállományára terjed ki a JKR Program adminisztrátori és felhasználói felületén.

(2) A BM adminisztrátor

a) biztosítja az általános belügyi szerv foglalkoztatottja részére a Belügyi szervi adminisztrátori jogosultságokat,

b) koordinálja a JKR Programmal kapcsolatos ismeretanyag átadását biztosító képzések megszervezését, valamint

c) igény esetén elvégzi a szervi hierarchia módosítását belügyi szervi szinten.

(3) A Belügyi szervi adminisztrátor feladatvégrehajtása és jogosultsága csak a foglalkoztató belügyi szerv járműforgalmazási adatállományára terjed ki a JKR Program adminisztrátori és felhasználói felületén.

(4) A Belügyi szervi adminisztrátor

a) biztosítja a belügyi szerv foglalkoztatottja részére a csoportadminisztrátori és felhasználói jogosultságot,

b) részt vesz a JKR Programmal kapcsolatos ismeretanyag átadását biztosító képzések megszervezésében, valamint

c) igény esetén elvégzi a szervi hierarchia módosítását.

(5) A Csoportadminisztrátor feladatvégrehajtása és jogosultsága csak a foglalkoztató belügyi szerv alárendeltségébe tartozó szervezeti egységének járműforgalmazási adatállományára terjed ki a JKR Program adminisztrátori és felhasználói felületén.

(6) A Csoportadminisztrátor

a) biztosítja az adott szervezeti egységnél foglalkoztatott részére a felhasználói jogosultságokat,

b) részt vesz a JKR Programmal kapcsolatos ismeretanyag átadását biztosító képzések megszervezésében.

59. § (1) A JKR Ellenőr felhasználói jogosultság Megbízólevél vagy nyílt parancs alapján ellátandó ellenőri tevékenységet segítő adatlekérdezést biztosít a jogosult számára, a megbízólevélben meghatározott időtartamra és adatállományra, továbbá az NVSZ szolgálati helyén belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatot ellátó és a megbízhatósági vizsgálatot végző munkavállaló számára biztosítja a védett szerv JKR adatállományához való hozzáférést.

(2) A JKR Felhasználó feladatvégrehajtása és jogosultsága csak a foglalkoztató belügyi szerv meghatározott szervezeti elemének járműforgalmazási adatállományára terjed ki a JKR Program felhasználói felületén.

(3) A JKR Felhasználó gondoskodik a kezelésére bízott járműforgalmazási adatállomány ellenőrzéséről, az észlelt eltérések szükségszerű és indokolt javításáról.

60. § Az 58. §-ban meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek esetében a munkáltató a munkaköri leírásban köteles szerepeltetni a JKR-rel összefüggő feladatokat.

25. Jogosultságkezelés, adathozzáférés szabályai

61. § (1) A NISZ Zrt. állományába tartozó IT rendszergazda jogosultságának biztosítására vonatkozó szabályokat a BM és NISZ Zrt. közötti szerződésben kell szabályozni.

(2) A speciális belügyi szerv állományába tartozó IT rendszergazda jogosultság igénylése és kiadása során az érintett belügyi szerv saját jogosultságkezelési szabályai szerint kell eljárni.

62. § (1) A BM adminisztrátor és a Belügyi szervi adminisztrátor jogosultság igénylése során a BM jogosultságkezelési szabályai szerint kell eljárni.

(2) A jogosultság kiadását és visszavételét a BM Műszaki Főosztály köteles dokumentálni.

63. § A Csoportadminisztrátor és a JKR Felhasználó jogosultság igénylése során az érintett belügyi szerv saját jogosultságkezelési szabályai szerint kell eljárni.

64. § (1) A kiadott jogosultság nyilvántartására és visszavonására a kiadó szervnek kell intézkednie.

(2) A JKR Programhoz való hozzáférés indokoltságának megszűnése esetén a felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a jogosultságot kiadó szervezeti egység vezetőjét, aki haladéktalanul intézkedik a jogosultság inaktívvá tételére.

65. § (1) A 61. § szerinti jogosultságot a 8. melléklet BM Műszaki Főosztályra történő megküldésével kell kérelmezni.

(2) A BM Műszaki Főosztály a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül a jogosult részére elektronikus úton megküldi a felhasználónevet és az ideiglenes belépési jelszót.

66. § (1) A JKR Programból történő felhasználói adatlekérdezést szigorú jogosultsági szabályok beállításával, betartásával és betartatásával kell biztosítani.

(2) Az adatokhoz való hozzáférés és a jogosultságot érintő változás beállítására, megváltoztatására soron kívül kell intézkedni a belügyi szerv jogosultságkezelési szabályai szerint.

26. JKR Program belépési jelszó

67. § A felhasználó részére a JKR Programba történő első belépést a 65. § szerint kiadott ideiglenes jelszó biztosítja, melyet az első belépéskor meg kell változtatni.

68. § A JKR Program belépési jelszó kezelésének felelőse a jelszó birtokosa, aki mint JKR Felhasználó a jelszó kezeléséért az adatvédelmi szabályok betartásával felel.

69. § A felhasználói nevet és belépési jelszót

a) a BM adminisztrátor és a Belügyi szervi adminisztrátor részére a BM Műszaki Főosztály,

b) a Csoportadminisztrátor részére a belügyi szerv,

c) a JKR Ellenőr részére

ca) a BM Ellenőrzési Főosztály esetén a BM Műszaki Főosztály,

cb) a belügyi szerv esetén a belügyi szerv,

d) a JKR Felhasználó részére a belügyi szerv

biztosítja.

27. JKR Programban végrehajtott műveletek naplózása

70. § (1) Ha szükséges az általános belügyi szerv számára a JKR Program naplózási adatainak vizsgálata, azt a belügyi szerv részéről a BM Műszaki Főosztály vezetőjénél kell kérelmezni.

(2)7 A BM Műszaki Főosztály a BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály közreműködésével intézkedik a kért naplóadatok rendszerből történő kinyerése érdekében a NISZ Zrt. felé.

VII. Fejezet

A JKR PROGRAMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

28. A JKR Program és Használati útmutató

71. § (1) A JKR Programhoz való hozzáférés kizárólag a 25. alcímben meghatározottak szerint kiadott felhasználónévvel és belépési jelszóval, jogosultsággal rendelkező felhasználó részére biztosítható.

(2) A kezelés elsajátítását a BM Műszaki Főosztály koordinálásával, vagy szervezésében megvalósuló képzésekkel, továbbképzésekkel és a felhasználók rendelkezésére bocsátott Használati útmutatóval kell biztosítani.

(3) A Használati útmutatót a BM Műszaki Főosztály adja ki és gondozza a JKR Program frissítésének változáskövetése érdekében.

29. Törzsadat-kezelés

72. § (1) A belügyi szervnek a JKR Programban jármű-, felhasználói és járművezetői törzsadatbázist és szervi hierarchia adatbázist kell fenntartani.

(2) A belügyi szerv vezetője felelős a vagyonkezelésében lévő járműállomány, az érintett személyi állomány, valamint a belügyi szerv szervezeti egységei törzsadatainak JKR Programban történő rögzítéséért és naprakészen tartásáért.

73. § Az általános belügyi szervnél biztosított adminisztrátori jogosultsággal nem kezelhető törzsadat létrehozását, módosítását a BM Műszaki Főosztálynál kell kezdeményezni és azt a BM adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználónak kell végrehajtani.

74. § (1) A jármű JKR-be történő integrálásakor beszerelésre került telematikai eszköz adat-összerendelését

a) a belügyi szerv járműállományába újonnan bekerült jármű esetében a szervi Csoportadminisztrátor az elvégzett beszerelés szerelési dokumentációja, munkalapja alapján,

b) a már JKR-be integrált, telematikai eszközzel rendelkező jármű telematikai eszköz cseréje esetén – a berögzített adat módosítását – a Csoportadminisztrátor,

c) a legalább 20 db jármű együttes szerelése esetén a Belügyi szervi adminisztrátor

hajtja végre.

(2) A jármű hatósági jelzését a betű- és számkarakterek folyamatos egybeírásával kell rögzíteni, más karakter rögzítése nem megengedett.

30. Járművezető törzsadat-rögzítése

75. § Az azonosító chippel ellátott járművezető belügyi szerv által meghatározott egyedi azonosítójának, a járművezető nevének – a speciális belügyi szerv munkavállalója kivételével – a JKR Program járművezető törzsadatbázisában történő rögzítésére a belügyi szervnek intézkedni kell.

31. A járművezető azonosító chip rögzítése

76. § A járművezető azonosító chipet a felhasználó részére történő kiadása előtt személyhez kell rendelni, és a JKR Programba történő rögzítésére a belügyi szervnek intézkedni kell.

32. A belügyi szerv felépítésére vonatkozó törzsadat rögzítése

77. § (1) Olyan új szerv esetében, mely az általános belügyi szervek közé kerül besorolásra, a JKR Programban a belügyi szerv újonnan történő teljes adatrögzítése esetén a belügyi szerv struktúrájára, felépítésére vonatkozó adatokat az érintett belügyi szerv biztosítja a BM Műszaki Főosztály részére, az általa előírt formátumban.

(2) A megadott adatok alapján a BM adminisztrátor végzi el a JKR Programban a szervi hierarchia kialakítását, adatfelvitelét.

78. § Olyan új szerv esetében, mely a speciális belügyi szervek közé kerül besorolásra, a szerv felépítésére vonatkozó teljes adatrögzítés felvitelére a speciális belügyi szerv intézkedik.

79. § (1) Meglévő szervi hierarchiában új flotta létrehozását a belügyi szerv kezdeményezi a BM Műszaki Főosztálynál.

(2) Az (1) bekezdés szerint kezdeményezett új flotta létrehozására a BM Műszaki Főosztály 5 munkanapon belül intézkedik.

33. E-menetlevél

80. § (1) A JKR-be integrált jármű esetében a jármű vagyonkezelője, üzembentartója vagy igénybevevője nem köteles papíralapú menetlevelet vezetni, azonban gépjármű menetlevél tömböt vagy – ha a szükséges információk rögzítéséhez elegendő – a 9. melléklet szerinti adattartalmú menetlevél formanyomtatványt minden JKR-be integrált járműben el kell helyezni.

(2) A 9. melléklet szerinti formanyomtatványt vagy gépjármű menetlevél tömböt szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni.

(3) A gépjármű menetlevél tömb vagy a 9. melléklet szerinti adattartalmú menetlevél formanyomtatvány vezetését az erre vonatkozóan kapott értesítést vagy utasítást követően, továbbá a JKR Program adatrögzítési üzemzavarának észlelését követően azonnal meg kell kezdeni.

81. § (1) Az e-menetlevél alkalmazás által generált menetlevelet a keletkezésétől számított 8 évig visszakereshető, előhívható módon meg kell őrizni a JKR Programban.

(2) Minden e-menetlevél ellenőrzésre történő előkészítését és ellenőrzését köteles elvégezni a jármű vagyonkezelője vagy üzembentartója. Az ellenőrzést legalább negyedévente kell végrehajtani.

82. § (1) A belügyi szerv jogosult a JKR Program által kizárólag GPS adatok feldolgozásával létrehozni az e-menetlevelet, ha a jármű CAN BUS-szal nem rendelkezik vagy a BM Műszaki Főosztály által CAN BUS adatkezelés alól mentesített.

(2) A CAN BUS adatkezelés alól mentesített járművek jegyzékét a BM Műszaki Főosztály biztosítja a belügyi szervek részére és végzi annak gondozását.

83. § A belügyi szerv legalább havonta köteles intézkedni a jármű kilométer-számlálója állásának és a JKR rendszer által nyilvántartott km óra állásának ellenőrzésére és egyeztetésére.

84. § (1) A JKR által automatikusan nem gyűjtött, azonban a belügyi szerv számára fontos adatok rögzítését az e-menetlevél előkészítése során kell végrehajtani, továbbá a hibásan rögzült adatokat az előkészítés során kell módosítani az arra feljogosított felhasználónak, az e-menetlevél keletkezésétől számított 120 napon belül.

(2) Ha az e-menetlevél helyes, valós adatokat tartalmaz, akkor azt az arra feljogosított felhasználónak ellenőrzésre előkészített jelöléssel kell ellátni.

85. § Az e-menetlevél validálását el kell végezni

a) a jármű JKR-be integrálásakor,

b) a telematikai eszköz javítását, cseréjét követően,

c) minden olyan esetben, amikor felmerül annak gyanúja, hogy az e-menetlevélben rögzítésre kerülő adatok nem teszik alkalmassá az e-menetlevél bizonylatként történő elfogadását,

d) az e-menetlevél minőségi, megbízhatósági ellenőrzése céljából havonta a járműállomány legalább 1%-ánál, valamint

e) a jármű akkumulátorának kiiktatását követő újbóli üzembe helyezését, vagy cseréjét követően.

34. A járműforgalmazási adatok térképes megjelenítése, különösen fontos földrajzi hely kijelölése

86. § (1) A JKR-be integrált jármű járműforgalmazási adatai közül kizárólag a szolgálati használat alatt keletkező alábbi adatok térképes megjelenítése biztosítható:

a) jármű mozgásának útvonalára, irányára vonatkozó információ,

b) a JKR Program által a GPS koordináta adatokból dekódolt valós idejű földrajzi adatok,

c) megkülönböztető jelzést adó berendezés működésére vonatkozó információ,

d) a gyújtás állapotára és a motor működésére vonatkozó információ.

(2) A térképes felület szükségszerű frissítésére a BM Műszaki Főosztály vezetője intézkedik.

87. § A belügyi szerv köteles intézkedni, hogy a JKR Program felhasználói felületén a szerv nyílt objektumai különösen fontos földrajzi helyként (POI pontként) rögzítésre kerüljenek.

VIII. Fejezet

JÁRMŰFORGALMAZÁSI ADATOK FELDOLGOZÁSA

35. Üzemanyag-fogyasztás

88. § A járműhöz tartozó tárgyhavi üzemanyag-vételezési adatok – az üzemanyag-szolgáltató által biztosított elszámolási kimutatás alapján, annak felhasználásával – JKR Programba történő feltöltésére legkésőbb a tárgyhót követő hónap végéig intézkedni kell.

36. Azonosítatlan járműhasználat

89. § (1) A belügyi szerv legalább negyedévente köteles ellenőrizni az azonosítatlan járműhasználatot, és az ellenőrzés során feltárt azonosítatlan járműhasználat kivizsgálására intézkedni köteles.

(2) A jármű üzemeltetője köteles – a magáncélú használattal való visszaélés megelőzése érdekében – legalább negyedévente ellenőrizni a magáncélú futott kilométeradatokat.

90. § (1) Igénybevételi mód kapcsoló hibás, helytelen használata esetén biztosítani kell, hogy a téves adatrögzítés utólagosan, manuális módon korrigálható legyen az e-menetlevélben.

(2) Az utólagos korrekciót a magánhasználatra jogosult kezdeményezheti a járművet biztosító belügyi szervnél, mely korrekciót kiemelt figyelemmel kell végrehajtani, és azt kizárólag arra feljogosított, kijelölt felhasználó végezheti.

37. Vezetési stílus elemzése

91. § (1) A munkáltató az általa foglalkoztatott járművezető vezetési stílusának elemzését a JKR Program által feldolgozott járműsebesség, gyorsulás-lassulás, kanyarodás, motorfordulatszám-adatok (a továbbiakban együtt: vezetési adatok) monitorozásával hajthatja végre.

(2) A vezetési stílus elemezhetőségét biztosító riportokban csak a JKR Programban beállított határértéket meghaladó kritikus vezetési adatok jelennek meg.

(3) A vezetési adatok határértékeit a járműhasználat alapján a BM Műszaki Főosztály határozza meg, és intézkedik a beállítására, módosítására, melyről a belügyi szerveket köteles tájékoztatni.

92. § (1) A közlekedésbiztonság hatékonyságának növelése és a jármű mint vagyoneszköz megóvása érdekében a JKR által rögzített kritikus vezetési adatok elemzését – a kirívó és többször ismétlődő sebességtúllépés, nagy kanyarsebesség, intenzív gyorsulás-lassulás, magas fordulatszámú jármű-üzemeltetés vezetési adatokkal jellemezhető járművezető (a továbbiakban: kockázatos járművezető) kiszűrése érdekében – a belügyi szervnek legalább évente egy alkalommal dokumentált módon el kell végezni.

(2) A kockázatos járművezetőt a foglalkoztató belügyi szervnek az érintett járműkategóriára vonatkozó, a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasításban meghatározott képzésre be kell iskolázni.

38. Robotriport

93. § A JKR Program adminisztrátori felületén adminisztrátori joggal beállított automatikus adatletöltést biztosító robotriportot kizárólag belügyi szervi domain-névvel rendelkező e-mail-címre lehet továbbítani.

94. § A belügyi szerv köteles a robotriport beállításával az azonosítatlan járműhasználatra és a megkülönböztető jelzést adó berendezés használatára vonatkozó adatokat a közvetlen ellenőrzésért felelős vezetői állomány részére hozzáférhetővé tenni.

39. A dokumentumtár használata

95. § A jármű üzembentartója a kezelésébe tartozó és JKR-be integrált járműhöz JKR Program dokumentumtárba köteles feltölteni a járműhöz tartozó

a) JKR szerelést igazoló munkalapot,

b) a tartós magáncélú igénybevételre vonatkozó engedélyt, ha a jármű érintett magáncélú igénybevétellel,

c) az országhatár-átlépési engedélyt és a nemzetközi biztosítást igazoló lapot, ha a jármű Magyarország határát átlépi, valamint

d) az adott jármű vonatkozásában a közlekedési balesettel kapcsolatos dokumentumokat, a 122. § figyelembevételével.

IX. Fejezet

A JKR PROGRAM ÜZEMELTETÉSÉRE, FRISSÍTÉSÉRE, TESZTELÉSÉRE, HIBAKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

40. A JKR Program üzemeltetése, frissítése

96. § A NISZ Zrt. szerver infrastruktúráján működő JKR Program üzemeltetésére, hibakezelésére, verziófrissítésére vonatkozó részletszabályokat a BM és a NISZ Zrt. közötti szerződésben kell rögzíteni.

97. §8 A 96. § szerinti szerződés előkészítéséért a Belügyminisztérium Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály, szakmai előkészítéséért és gondozásáért a BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály a felelős.

41. A JKR tesztelése

98. § (1)9 A JKR Program szükség szerinti frissítésének telepítésére a BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály a BM Műszaki Főosztállyal együttműködve intézkedik úgy, hogy a frissítés addig nem telepíthető az éles síkra, amíg a tesztsíkon meg nem bizonyosodik annak rendeltetésszerű működéséről.

(2) A JKR-be integrált járművei közül minimum egy járműbe teszt-telematikai eszközt köteles beépíteni

a)10

b)11

c) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,

d) a Nemzeti Védelmi Szolgálat,

e) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

f) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság,

g) a Terrorelhárítási Központ,

h)12

(3) A JKR-be integrált járművei közül legalább kettő járműbe teszt-telematikai eszköz beépítése kötelező

a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek,

b) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és irányítása alá tartozó szervek,

c) az Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek,

d) az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek.

(4) A belügyi szerv köteles gondoskodni arról, hogy a teszt-telematikai eszköz valós járműforgalmazási adatot szolgáltasson a tesztelési feladatok elvégzéséhez.

(5) A teszt-telematikai eszköz beszerelésével kapcsolatos költségek a belügyi szervet terhelik.

42. Hibakezelési eljárási rend

99. § (1)13 A BM Műszaki Főosztály a – BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály és a NISZ Zrt. bevonásával – a JKR hibabejelentés eljárásrendjét köteles kidolgozni és a belügyi szerveket erről tájékoztatni (a továbbiakban: Hibakezelési eljárásrend).

(2) A JKR Program adminisztrátori és felhasználói felületének használata során vagy a járműbe beszerelt telematikai berendezéssel összefüggésben a felhasználó által észlelt hibajelenség esetében a BM Műszaki Főosztály által – a belügyi szervek bevonásával – meghatározott eljárásrendet kell követni.

100. § A végfelhasználói ponton észlelt hiba kijavítását a végfelhasználói ponton kell kezdeményezni.

101. § A hibakezelési folyamat egykapus, a bejelentő kizárólag a jogosultsági hierarchiában közvetlenül felette álló adminisztrátornak jelezheti a hibát.

102. § A hiba bejelentését a Hibabejelentő formanyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni.

103. § Ha a hibajelenség beazonosítása során felmerül, hogy informatikai hátterű problémát kell kezelni, úgy az adminisztrátornak

a) általános belügyi szerv esetében a kiadott Hibakezelési eljárásrend szerint kell eljárni,

b) speciális belügyi szerv esetében fel kell venni a kapcsolatot a kijelölt IT rendszergazdával.

104. § Ha a hibakezelés során Szolgáltatói beavatkozás válik szükségessé, úgy a hibabejelentést a Szolgáltató felé kizárólag a BM Adminisztrátor teheti meg.

X. Fejezet

A JKR SZERELÉSEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

105. § A jármű JKR-be integrálásának és kiegészítő szerelésének (a továbbiakban e fejezetben együtt: szerelés) finanszírozása a jármű vagyonkezelő szerve költségvetésének, ha a jármű vagyonkezelője nem belügyi szerv (pl. önkormányzat), akkor az üzembentartó belügyi szerv költségvetésének terhére történik.

106. § A Szolgáltatótól való megrendelést követően a szerelési díj fedezete egyoldalú jognyilatkozattal előirányzat-átcsoportosításra kerül a lebonyolító BM Igazgatás részére, melyet a BM kezdeményez. A megrendeléstől való eltérő teljesítés vagy egyéb rendkívüli esemény miatt keletkező szerelési díj különbözet fedezetét előirányzat-átcsoportosítással kell rendezni, melyet az a költségvetési szerv kezdeményez, amely részére történik az átcsoportosítás.

XI. Fejezet

JKR-REL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

43. A JKR-rel kapcsolatos költségek

107. § (1) Az általános belügyi szervet kiszolgáló JKR informatikai infrastruktúraüzemeltetési és fenntartási költségét, továbbá a JKR fejlesztésének költségét – a 109. §-ban foglalt kivétellel – a BM viseli.

(2) A zárt APN hálózat igénybevételének és a mobil adatkommunikációnak a díját a 10. §-ban foglaltak figyelembevételével a BM abban az esetben viseli, ha a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést a BM kötötte.

108. § A speciális belügyi szerv objektumába telepített JKR informatikai infrastruktúra-üzemeltetési és fenntartási, valamint a hardver infrastruktúra fejlesztésének költségét a speciális belügyi szerv viseli.

109. § A belügyi szerv igénye alapján megvalósuló interfész fejlesztésének költsége a belügyi szervet terheli.

44. A megrendelt JKR szerelés fedezetigazolása

110. § A szerelési igény megrendelésének tartalmaznia kell a belügyi szerv fedezetigazolását, mellyel igazolja a forrás rendelkezésre állását.

45. A JKR szerelés teljesítésének műszaki igazolása

111. § A Szolgáltató teljesítésének műszaki igazolását a belügyi szerv által kijelölt műszaki igazoló végzi.

112. § Műszaki igazolót és helyettesét olyan létszámban és olyan végrehajtó szervi megoszlásban kell kijelölni, hogy az igazolás akadálymentesen elvégezhető legyen.

46. JKR szerelés elszámolása

113. § A tárgyhavi szerelés pénzügyi elszámolását a BM végzi a belügyi szerv által megküldött műszaki igazolás alapján.

47. A szerelésekhez megrendelt eszközök átadás-átvétele

114. § (1) A belügyi szervek igényei alapján beszerzett, és a járműbe beszerelt telematikai eszköz, illetve a belügyi szerv részére beszerzett és a JKR működtetéséhez szükséges egyéb informatikai eszköz vagyonkezelési jogának az érintett belügyi szerv részére történő átadására – a számla kifizetésének évén belül – az erre vonatkozó megállapodás megkötésével a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik.

(2) A belügyi szerv köteles gondoskodni az átadott eszközök végső felhasználók részére történő átadására.

XII. Fejezet

ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

48. Adatvédelem

115. § A JKR-t érintően titkosított, biztonságos tárolást, adatátvitelt és hozzáférést kell megvalósítani.

116. § A JKR működtetését és alkalmazását megelőzően az alkalmazó belügyi szerv a BM adatvédelmi tisztviselőjével együttműködve adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, mely a belügyi szerv szervezeti, szakmai, műszaki, informatikai, adatvédelmi körülményeinek megfelel.

117. § (1) A jármű forgalmazásáról a telematikai eszköz segítségével a 16. § (1) bekezdése szerinti adatok gyűjtése valósulhat meg, mely adatok rögzítése a telematikai eszköz és a JKR Program közötti rendeltetésszerű adatkapcsolat esetén a telematikai eszköz belső memóriájában tartósan nem kerülhet rögzítésre.

(2) A telematikai eszköz belső memóriája kizárólag hibás adatkapcsolat vagy adatkapcsolat hiánya esetén – az adatkapcsolat helyreállásáig, de legfeljebb a memóriakapacitás telítődéséig – tárolhatja a járműforgalmazási adatokat, kódolt adattárolással.

118. § (1) A járműforgalmazási adat – sikeres járművezető-azonosítás esetén – járművezetőhöz kötött adat, mely az igénybevételi módtól függően informatikai eszközökkel járművezetőhöz kötött módon regisztrálásra és rögzítésre kerül a JKR Programban.

(2) Minősített használat során járműforgalmazási adat nem keletkezhet.

(3) Magánhasználat során járműforgalmazási adat felhasználó által hozzáférhető módon nem rögzülhet.

49. A magánhasználattal kapcsolatos járműforgalmazási adatok megőrzése

119. § Magánhasználat esetében a valós idejű GPS-alapú helymeghatározás adatait a rendszer a 121. § szerinti adattartalommal rendelkező e-menetlevél készítéséhez, a tartós magáncélú igénybevétellel teljesített km felhasználás meghatározásához, valamint a 121. §-ban meghatározott adatok előállítása érdekében használhatja.

120. § (1) A tárgynapi e-menetlevél, JKR Program által történő létrehozását követően, a magánhasználattal összefüggő járműforgalmazási adatok – a magánhasználatra vonatkozó kezdő és záró km adata és összegezett futásteljesítménye kivételével – nem tárolhatók az adatbázisban.

(2) Ha működési hiba miatt nem készít a JKR Program e-menetlevelet, úgy a hiba kijavításáig, – az e-menetlevél elkészüléséig – de legfeljebb a tárgynapot követő 168 óráig tárolható a tárgynapi járműforgalmazáshoz kötődően rögzített adat a telematikai eszközben.

121. § Az e-menetlevél magánhasználati adattartalma:

a) magánhasználat kezdő km adata (km-számláló szerint) és földrajzi pozíció adata és az átkapcsolás pillanatában azonosított járművezető chip száma,

b) magánhasználat záró km adata (km-számláló szerint) és földrajzi pozíció adata és az átkapcsolás pillanatában azonosított járművezető chip száma,

c) összegezett magánhasználati futásteljesítmény.

XIII. Fejezet

KÁRESEMÉNYRE, HIBAVIZSGÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, JÁRMŰ JKR-BŐL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA

50. Eljárásrend káresemény esetén

122. § (1) Közlekedési baleset esetén a jármű üzembentartója a Gépjármű Szabályzat és a belügyi szerv gépjármű szabályzata szerint köteles eljárni.

(2) Ha a belügyi szervnél nincs bevezetve a közlekedési balesetek dokumentumainak nyilvántartására elektronikus felület, úgy az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező kijelölt személy a káreseménnyel kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat a JKR dokumentumtár moduljába, az érintett járműhöz köteles feltölteni.

123. § Totálkáros jármű esetében a telematikai eszköz járműből történő kiszerelésére intézkedni kell a jármű üzembentartójának. A jármű előéletéből meglévő adatállományt a XII. Adatvédelem fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével meg kell őrizni.

124. § (1) A járművezető azonosító chip elvesztése esetén, soron kívül gondoskodni kell az új azonosító kiadásáról, az érintett járművezető neve alatt regisztrált járművezető azonosító chip szám törléséről és az „Azonosító chip száma” mezőben a kiadásra kerülő új „Azonosító chip” számának berögzítéséről.

(2) A járművezető azonosító chip elvesztését káreseményként kell kezelni, és a jogszabályban, valamint a belügyi szerv kártérítési szabályzatában meghatározottak szerint kell eljárni.

(3) A járművezető azonosító chip kártérítési összegéről a BM Műszaki Főosztály vezetője tájékoztatja a belügyi szervet.

125. § Elveszett járművezető azonosító chip megtalálása esetén az ellenőrzött és működőképes járművezető azonosító chip újra kiadható.

51. Járműforgalmazással kapcsolatos vizsgálathoz, hibajelenségek kivizsgálásához történő adatlekérés

126. § A hatósági vagy belügyi szerv eljárásából, ellenőrzéséből, vizsgálatából eredő járműforgalmazáshoz kötődő adatigény felmerülése esetén az érintett jármű vagyonkezelőjéhez vagy üzembentartójához kell fordulni.

127. § (1) Ha a JKR működését érintő hibajelenségek kivizsgálásához rendszerhasználati információk szükségesek, akkor az adatigényt

a)14 az általános belügyi szerv esetében a BM Műszaki Főosztály vezetőjének kell megküldeni, aki intézkedik az igényelt adatok lekéréséhez szükséges informatikai eljárás lebonyolítására, a BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály bevonásával,

b) a speciális belügyi szerv esetében a saját eljárási rendje alapján kell igényelni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján igényelt adatokat a BM Műszaki Főosztály küldi meg az adatigényt benyújtó belügyi szerv részére 30 napon belül.

52. Jármű JKR-ből való kivonása

128. § A jármű JKR-ből való kivonása

a) a jármű forgalomból történő kivonása,

b) a belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról szóló 30/2001. (BK 13.) BM utasítás alapján a jármű használatból történő kivonása,

c) a jármű feladatellátásának változásából eredően a belügyi szerv vagyonkezelésébe tartozó vagy általa üzemben, használatban tartott jármű JKR-be integrálás alóli felmentése

esetén kezdeményezhető.

129. § (1) Ha a JKR-be integrált jármű

a) a használatból véglegesen kivonásra kerül, vagy

b) a feladatellátása oly módon változik meg, hogy az 58/2015. (X. 27.) BM rendelet vagy a 13. § szerint a JKR-be integrálás alóli felmentése engedélyezésre kerül,

akkor a telematikai eszközt ki kell szerelni, mely történhet kiszereléssel vagy átszereléssel.

(2) A 12. alcímben meghatározottak szerint a kiszerelés végrehajtására, továbbá a kiszerelt telematikai eszköz nyilvántartására és tárolására a jármű üzembentartója köteles intézkedni.

XIV. Fejezet

OKTATÁSRA, KÉPZÉSRE VONATKOZÓ, JKR FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

53. Oktatás, képzés

130. § A JKR szerver üzemeltetésével foglalkozó rendszergazda, valamint a JKR Program kezeléséhez jogosultságot igénylő felhasználó, a jogosultsági szintjének megfelelő IT rendszergazda, adminisztrátor vagy felhasználó, továbbá a JKR szerelését végző munkavállaló, a JKR szerelését biztosító elméleti és gyakorlati képzésre kötelezett.

131. § Az elméleti és gyakorlati ismereteket

a) a szerver infrastruktúra üzemeltetéséhez a JKR IT rendszergazda képzés,

b) az adminisztrátori és a felhasználói felület kezeléséhez, használatához a JKR adminisztrátor képzés,

c) a felhasználói felület kezeléséhez, használatához a JKR felhasználó képzés,

d) a JKR szerelési feladatok elvégzéséhez a JKR szerelő képzés

biztosítja.

132. § A képzés célja:

a) JKR IT rendszergazda képzés esetén a szerverközponti alkalmazások üzemeltetésére kijelölt munkavállaló megismerje az alkalmazás telepítését, a hardver- és alkalmazás infrastruktúrákról, alkalmazott operációs rendszerekről, alkalmazott office komponensekről, illesztett hardver perifériákról, szabványos kommunikációs protokollokról, hibakezelési eljárásról, hibaelhárításról, rendszer-beállítások elvégzéséről rendszergazdai szintű ismereteket szerezzen, és az ismereteiről dokumentálható módon számot adjon.

b) JKR adminisztrátor képzés esetén az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező munkavállaló megismerje a JKR informatikai alkalmazásának komponenseit, architektúráját, törzsadatbázisait, annak kezelését, működését, a járműbe épített telematikai berendezés működését, rendszer-beállítási lehetőségeit, továbbá az alkalmazás felhasználói felületét, annak működését, kezelését, és az ismereteiről dokumentálható módon számot adjon.

c) JKR felhasználó képzés esetén a JKR ellenőri és JKR felhasználói jogosultsággal rendelkező munkavállaló megismerje a JKR informatikai alkalmazásának felhasználói felületét, annak működését, kezelését, és az ismereteiről dokumentálható módon számot adjon.

d) JKR szerelő képzés esetén a jármű JKR-rel kapcsolatos szerelési feladatainak végrehajtása érdekében a munkavállaló megismerje és begyakorolja és szinten tartsa az előírt ismeretanyagot, és az ismereteiről dokumentálható módon számot adjon.

133. § (1)15 A 132. § a) pontjában meghatározott képzés megszervezéséért a BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály, lebonyolításáért speciális belügyi szerv esetén a speciális belügyi szerv, a NISZ Zrt. esetében a BM Rendvédelmi Informatikai és Elektronikai Rendszerek Működtetéséért és Fejlesztéséért Felelős Főosztály a felelős. E képzésre a szoftver-üzemeltető belügyi szerv részéről 2 fő informatikus beiskolázása kötelező. A képzés időtartama: 1 óra elmélet és 4 óra gyakorlat.

(2) A 132. § b) pontjában meghatározott képzés lebonyolítása a belügyi szerv saját állományát érintően a BM Műszaki Főosztály szervezésében, az érintett belügyi szerv közreműködésével kerül lebonyolításra. A képzés időtartama 4 óra elmélet és 3 óra gyakorlat.

(3) A 132. § c) pontjában meghatározott képzés lebonyolítása a belügyi szerv saját állományát érintően az érintett belügyi szerv szervezésében, a BM Műszaki Főosztály tájékoztatása mellett kerül lebonyolításra, mentori jelleggel. A képzés időtartama: 3 óra elmélet és 2 óra gyakorlat.

(4) A 132. § b) pontjában meghatározott képzésre a JKR adminisztrátori feladatellátásban érintett állomány beiskolázása kötelező.

(5) A 132. § c) pontjában meghatározott képzésre kizárólag a JKR Program felhasználói felületének kezelésével érintett állomány beiskolázása kötelező.

(6) A 132. § d) pontjában meghatározott képzésre a jármű JKR szerelését végző, jármű-villamossági szerelői gyakorlattal rendelkező személyi állomány beiskolázása kötelező.

(7) A képzést megelőzően, a képzésre kötelezett személy személyi adatainak és a (4) és (5) bekezdés szerinti képzési kötelezettségének, a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatait ellátó szervezeti egysége által üzemeltetett Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportálon (a továbbiakban: RVTV portál) és moduljain történő rögzítésére a képzésre kötelezett személyt foglalkoztató belügyi szerv köteles intézkedni.

134. § (1) A 132. § b)–c) pontja szerinti képzésen részt vett állomány vizsgára kötelezett. A képzésen történő részvétel akkor sikeres, ha a képzésre kötelezett a vizsgakötelezettségét teljesíti.

(2) A képzési és vizsgakötelezettségnek

a) a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott

aa) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben,

ab)16

b) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott

ba) a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendeletben,

bb)17

c) a vízügyi igazgatási szervnél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben

foglaltak alapján köteles eleget tenni.

(3) A képzési és vizsgakötelezettségnek a kormánytisztviselő, a belügyi szervnél igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a belügyi szervvel munkaviszonyban álló munkavállaló esetében a BM Műszaki Főosztály által az adott képzést követően kiadott eljárásrend alapján kell eleget tenni.

(4) A képzési- és vizsgakötelezettségre történő kiértesítésre a hivatásos szolgálati jogviszonyban és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott esetében a foglalkoztató belügyi szerv, a vízügyi szerv közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottja esetében az OVF képzésért felelős szervezeti egysége intézkedik.

135. § (1) A képzés sikeres teljesítését igazoló dokumentum letölthetőségét a hivatásos szolgálati jogviszonyban, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott és a vízügyi szerv közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottja részére az RVTV portál üzemeltetője, a kormánytisztviselő, a belügyi szervnél igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a belügyi szervvel munkaviszonyban álló munkavállaló részére az RVTV portál Moodle moduljának üzemeltetője elektronikus úton biztosítja.

(2) A BM-ben foglalkoztatott kormánytisztviselőnek, a belügyi szervnél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalónak és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a belügyi szervvel munkaviszonyban álló munkavállalónak a képzés sikeres teljesítését igazoló tanúsítványt a képzést lebonyolító belügyi szerv biztosítja elektronikus úton.

136. § A képzést sikeresen teljesítő állomány a képzésre épülő, a BM Műszaki Főosztály vagy a foglalkoztató belügyi szerv által szervezett ismeretfrissítő képzésen köteles részt venni, ha a munkavállaló aktív JKR jogosultsággal rendelkezik az ismeretfrissítő képzésre történő regisztráció időpontjában.

137. § Az előírt képzési kötelezettség nem teljesítése esetén a kiadott jogosultság visszavonására a foglalkoztató belügyi szervnek intézkedni kell.

138. § A képzési és vizsgakötelezettség megszűnésének esetei:

a) JKR Programmal kapcsolatos feladatok alóli mentesítés,

b) foglalkoztatási jogviszony, munkaviszony megszűnése.

139. § A képzési és vizsgakötelezettség megszűnése esetében a képzési rendszerben rögzített képzési és vizsgakötelezettség törlésére a BM Műszaki Főosztály intézkedik. Ennek végrehajtása érdekében a képzési és vizsgakötelezettség megszűnésével érintett személyt foglalkoztató belügyi szerv köteles tájékoztatásul megküldeni a BM Műszaki Főosztály részére a vizsgakötelezettség megszűnésével érintett személy nevét, a foglalkoztató belügyi szerv és szervezeti egység megnevezését.

54. JKR fejlesztésére vonatkozó igény

140. § (1) A belügyi szerv a JKR-rel kapcsolatosan felmerülő fejlesztési igényét annak bemutatásával és indoklásával a BM gazdasági helyettes államtitkárához nyújthatja be.

(2) A fejlesztési igény szükségességének és indokoltságának vizsgálatát a BM Műszaki Főosztály folytatja le, és annak eredményéről a benyújtását követő 30 napon belül tájékoztatja az igényt benyújtó belügyi szervet.

XV. Fejezet

EGYÉB JKR-REL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

141. § (1) A belügyi szerv vezetője a jelen utasításban meghatározottaktól szigorúbb szabályt alkalmazhat.

(2) A speciális belügyi szerv vezetője és a fedett tevékenységet végző belügyi szerv vezetője

a) a 122. § (2) bekezdésében meghatározottaktól és

b) a JKR Program dokumentumtár moduljába feltöltendő dokumentumok vonatkozásában

a jelen utasítás előírásaitól eltérhet.

(3) A belügy szerv vezetője a JKR működtetése érdekében a jelen utasításban nem szabályozott, a szerv sajátosságaiból adódó speciális szabályokat határozhat meg.

142. § (1) A belügyi szerv vezetője meghatározza

1. a belügyi szerv saját vagy más belügyi szerv képzett szerelői állományával megvalósított JKR szerelés elszámolására,
2. a szerelések megszervezésére,
3. a lebonyolított szerelések ellenőrzésére és a megvalósult szereléseket tartalmazó HSZÖ elkészítésére,
4. a raktárkészlet tárolására,
5. a belügyi szerv Felhasználójának JKR-ben rögzített járműforgalmazási adatokhoz történő hozzáférésére, annak kérelmezésére és kiadására,
6. a jogosultság kiadására és visszavételére,
7. a felhasználónév és jelszó kiadására,
8. a belügyi szervre vonatkozóan meghatározott törzsadat-rögzítési feladatokra,
9. a jármű törzsadatbázisában a hatósági jelzésen vagy fedőazonosítón és telematikai eszközazonosító számon kívüli, egyéb adat rögzítésére,
10. a 75. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl az azonosító chippel ellátott járművezetőhöz kötődő egyéb adat rögzítésére,
11. a járművezető egyedi azonosítójának meghatározására,
12. az e-menetlevél alkalmazásban a járműforgalmazáshoz köthető, a JKR által automatikusan nem gyűjtött, azonban a belügyi szerv számára fontos adatok (pl. a járműben utazók száma) manuális rögzítésére,
13. az e-menetlevél ellenőrzésére, az ellenőrzés gyakoriságára,
14. az új flotta létrehozására,
15. a járműhöz tartozó üzemanyag-vételezési adat JKR Programba történő feltöltésére,
16. az igénybevételi mód kapcsoló alkalmazására vonatkozó adat utólagos módosítására,
17. a robotriport igénylésére és beállítására,
18. a 95. §-ban meghatározottakon túl a dokumentumtár adatfeltöltésére,
19. a belügyi szerv hibakezelésére, valamint
20. a kiszerelt telematikai eszköz nyilvántartására és tárolására
vonatkozó szabályokat.
(2) A speciális belügyi szerv vezetője az (1) bekezdésben foglaltakon túl meghatározza az általa üzemeltetett JKR Program
a) naplózási adatainak vizsgálatára,
b) üzemeltetésére, hibakezelésére, verzió-frissítésére,
c) a 122. § (2) bekezdésében meghatározottaktól történő eltérésre,
d) a JKR működését érintő hibajelenségek, rendszerhasználati információk vizsgálatához szükséges adatigény hozzáférésére, továbbá
e) az IT rendszergazda feladatainak végrehajtására és a jogosultságra,
f) a törzsadat létrehozására és módosítására, továbbá
g) a jármű fedett telephelyen történő tárolására
vonatkozó szabályokat.
XVI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

143. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A BM kivételével a belügyi szerv vezetője a 143. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti szabályzatát jelen utasítás közzétételét követő 90 napon belül köteles jóváhagyásra felterjeszteni a gazdasági helyettes államtitkárhoz.

(3) A BM kivételével a belügyi szerv vezetője a 143. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti szabályok módosításának kiadását megelőzően intézkedik a dokumentum gazdasági helyettes államtitkárnak jóváhagyásra történő megküldésére.

(4) Az utasítás hatálybalépését megelőzően beszerzett és a járműbe beszerelt telematikai eszköz, illetve a belügyi szerv részére beszerzett egyéb informatikai eszköz vagyonkezelési jogának átadására 2021. december 31-éig a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik.

1. melléklet a 14/2021. (VIII. 31.) BM utasításhoz

Telematikai besorolások

Telematikai kategória

Jellemzője

Kategória kódja

Alapjármű

A jármű csak szolgálati igénybevétellel érintett, nincs szükség igénybevételi mód kapcsoló beépítésére, nincs felszerelve megkülönböztető jelzést adó berendezéssel, nem rendelkezik adatbusszal (CAN BUS-szal), vagy rendelkezik adatbusszal (CAN BUS-szal), de a jármű gyártási ideje 2007. január 1-jét megelőző

A

Megkülönböztető jelzés

A jármű rendelkezik megkülönböztető jelzést adó berendezéssel

ME

Adatbusz (CAN BUS)

A jármű rendelkezik adatbusszal (CAN BUS-szal) és 2006. 12. 31. utáni gyártási idejű

CA

Tartós magáncélú igénybevétel

A jármű tartós magáncélú igénybevétellel érintett

TA

Minősített igénybevétel

A jármű minősített igénybevétellel érintett

MI

Üzemóra

Üzemóra számlálással érintett jármű

ÜZ

Motorkerékpár

Megkülönböztető jelzést adó berendezéssel rendelkező motorkerékpár

B

2. melléklet a 14/2021. (VIII. 31.) BM utasításhoz

Szerelési Ütemterv

Sorszám

Szerelési pont földrajzi címe
(ir. szám, helységnév, utca, házszám)

…… (Tárgyév sorszáma)

Szerelési
pont/
jármű
(db)
összesen

Belügyi szerv
megnevezése

Összes jármű
(db)

Tervezetten szereléssel érintett hét sorszáma

Jármű/
nap
átlag


Szerelésre betervezett jármű mennyisége (db)

1.

4. melléklet a 14/2021. (VIII. 31.) BM utasításhoz

Szerelési munkalap

A munka jellege

Javítás ⬜

Kiegészítő szerelése be ⬜ / ki ⬜ / csere ⬜

Kiszerelés ⬜

Átszerelés ⬜

Szerelést végző cég*:

Pecsét*:

Szerelést végző személy*:

Aláírás*:

Munkavégzés helye*:

Dátum*:

Szervezeti egység/kód*:

Flotta megnevezése:

Flottakód/Szervkód (kódhierarchiából):

Telematikai besorolás*:

A

CA

ÜZ

ME

TA

MI

TAMI

Jármű adatok

Beszerelt

Kiszerelt

Jármű márka, típus, évjárat*:

Forgalmi rendszám*:

Jármű alvázszám (VIN)*:

Km-óra állás*:

Fényhíd típusa*:

Telematikai eszköz sorszám:

Telematikai eszköz IMEI:

SIM ICC:

Perifériák

Vezeték színe

Beszerelt

Kiszerelt

CAN-BUS

Fehér/Világoskék

Fehér/Szürke

CAN-BUS 2

Fehér/Zöld

Fehér/Sárga

Fényhíd

Szürke

Sziréna

Lila

Üzemóra – Segédhajtás

Sárga/Barna

Igénybevételi mód kapcsoló (szolgálati célú)

Barna

Igénybevételi mód kapcsoló (minősített használat)

Zöld

Járművezető azonosító (Dallas)

Smart Cable

Fotók elkészítve* ⬜

Matricák felhelyezve* ⬜

Megjegyzés:


1R04097_5

TESZT

SIKERES

SIKERTELEN

Járó motornál Zöld LED világít/villog

 

 

Piros LED világít/villog

 

 

Sofőrazonosító teszt

 

 


A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Műszaki igazoló neve nyomtatott betűkkel és aláírása:

6. melléklet a 14/2021. (VIII. 31.) BM utasításhoz1R04099_0

Havi szerelési összesítő (HSZÖ) …. év ……………… hónap

Beszerelés gk.
(db) BM

Beszerelés mkp.
(db)
BM

ME szerelés (db)
BM

IMK utólagos bekötése (db) BM

ME utólagos bekötése (db) BM

Kiszerelés (db) BM

Átszerelés (db) BM

Kiszállás (alkalom) BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatósági jelzés vagy fedőazonosító vagy alvázszám

Telematikai eszköz azonosító száma

Szerelés dátuma

Szerelés megnevezése

TK 1

TK 2

TK 3

TK 4

TK 5

Flotta kód

Flotta megnevezése

Munkalap
száma

Kiszállási díj (igen/nem)

Szerv visszaigazolta
(igen/nem)

Visszaigazolás hónapja

Szerelési pont

Kiegészítő megnevezés

Megjegyzés

7. melléklet a 14/2021. (VIII. 31.) BM utasításhoz18

A belügyi szervek által fenntartandó telematikai eszköz raktárkészlet

Belügyi szerv megnevezése

Raktárkészlet
(a JKR-be integrált járműállomány %-a,
de minimum 1 darab jármű)

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek

2

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

3

Nemzeti Védelmi Szolgálat

2

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
és irányítása alá tartozó szervek

2

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

2

Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek és a Rendvédelmi technikumok

2

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

2

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

2

Terrorelhárítási Központ

2

8. melléklet a 14/2021. (VIII. 31.) BM utasításhoz

Műszaki Főosztály
Anyagi-Technikai Osztály

Kérelmező szerv által adott nyilvántartási szám:

Engedélyező szerv által adott nyilvántartási szám:


Járműkövető Rendszerhez (JKR) Jogosultság kérelmező lap

Név, beosztás:

Telefonszám, e-mail-cím:

Szerv:

Szervezet:

Engedélyezés célja:* Jogosultságok

* Jogosultság engedélyezése:

* Jogosultság módosítása:

* Jogosultság visszavonása:

JKR BM adminisztrátor (BM)*

JKR Belügyi szervi adminisztrátor*

JKR Csoportadminisztrátor*

JKR Ellenőr*

JKR Felhasználó*Jogosultság időtartama

Visszavonásig:

Határozott ideig:

Megszűnés dátuma:

Kérelmező, felhasználó aláírása:

………………………

Dátum:A jogosultság engedélyezői

A jogosultságot kérő vezetője

Szerv:

Név:

Dátum:

Beosztás:

Aláírás:

P. H.Informatikai biztonsági felügyelő

Név:

Dátum:

Aláírás:

P. H.A fent megjelölt jogosultság biztosítását, módosítását, visszavonását engedélyezem.

Név:

Dátum:

Beosztás:

BM Műszaki Főosztály vezetője

Aláírás:

P. H.A fent megjelölt jogosultságokat beállítottam.

JKR Adminisztrátor

Dátum:

Név:

Aláírás:

P. H.


_________________________
* A megfelelő helyre tegyen X-et!

Az igénylőlapot számítógéppel kell kitölteni, majd aláírni, lepecsételni, beiktatni. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a jogosultság nem lesz létrehozva.

A jogosultságigénylő-lapot szíveskedjen kétoldalasra kinyomtatni!

9. melléklet a 14/2021. (VIII. 31.) BM utasításhoz

Papíralapú menetlevél

Jármű hatósági jelzése vagy fedőazonosítója: ……………………

Dátum

Igénybe vevő szervezeti egység
és személy neve

Honnan/Hová

Indulás

Érkezés

Km számláló állása

Megjegyzés

Feladat teljesülésének igazolása

óra

perc

óra

perc

1

Az 1. § b) pontja a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 98. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § 20. pontja a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 99. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § b) pontja a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 100. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 10. § (1) bekezdése a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 33. §-t a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 101. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 34. §-t a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 101. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 70. § (2) bekezdése a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 97. § a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 98. § (1) bekezdése a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 98. § (2) bekezdés a) pontját a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 101. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 98. § (2) bekezdés b) pontját a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 101. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 98. § (2) bekezdés h) pontját a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 101. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 99. § (1) bekezdése a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 127. § (1) bekezdés a) pontja a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 133. § (1) bekezdése a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 100. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 134. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontját a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 101. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 134. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontját a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 101. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 7. melléklet a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 102. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére