• Tartalom

14/2021. (III. 19.) HM utasítás

14/2021. (III. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezet 2021. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2022–2023. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról1

2021.03.20.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre (a továbbiakban: honvédelmi szervezet) terjed ki.

(2) Ezen utasítás honvédelmi szervezetre vonatkozó rendelkezéseit a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre is alkalmazni kell.

2. § A honvédelmi szervezet 2021. évi kiemelt feladatai:

1. A miniszter feladat- és hatáskörének figyelembevételével, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) polgári irányítási- és katonai vezetési rendjében az eljárások pontosítása, az elvégzendő feladatok helyének és felelősének pontos meghatározása és az ehhez szükséges szabályozási feladatok és szervezeti átalakítások végrehajtása. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint felelősek a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) államtitkárai és az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK).

2. A Kormány által kihirdetett, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében, az államhatár őrzésében, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában való közreműködés. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

3. A védelempolitika eszközrendszerét kihasználva, a külső környezeti tényezők, a nemzeti érdekek és a szövetségesi igények figyelembevételével, a nemzetközi válságkezelésben, humanitárius műveletekben, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában történő közreműködés, figyelemmel a Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről szóló 1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban foglaltakra. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM honvédelmi államtitkára (a továbbiakban: HM HOÁT) és az MH PK felelnek.

4. A 2021-ben kezdődő V4 elnökség alatt a honvédelmi szervezetre háruló feladatok ellátása. A feladatnak az elnökség teljes időtartama alatt történő folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

5. Az Állandó Strukturált Együttműködéssel (PESCO), valamint az Összehangolt Éves Védelmi Felülvizsgálattal (CARD) kapcsolatos feladatok végrehajtása. A feladat 2021. szeptember 30-ig történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

6. A fegyverzet-ellenőrzési egyezményekből adódó kötelezettségek maradéktalan teljesítése, valamint Magyarország és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) érdekeinek figyelembevételével az ellenőrzési jogok maximális érvényesítése. A feladatra vonatkozó, jóváhagyott éves Nemzetközi Fegyverzet-ellenőrzési Tervnek a benne szereplő ütemezés szerinti végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és az MH PK felelnek.

7. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban (a továbbiakban: Zrínyi Program) tervezett honvédelmi, haderőfejlesztési programok végrehajtása. A feladat Zrínyi Program szerinti ütemezéssel, a nemzeti fegyverzeti igazgatóval együttműködésben történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai, az MH PK és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója felelnek.

8. A haderő humánerőforrásainak fejlesztése a Zrínyi Programhoz kapcsolódóan. A feladat Zrínyi Program szerinti ütemezéssel történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

9. Az új hadkiegészítési rendszer kialakítása. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT, a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) és az MH PK felelnek.

10. Az egyes jogállási törvények harmonizációjának megteremtése. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM KÁT felel.

11. Az Obsitos Programot is magában foglaló életpályamodell, valamint a toborzást, kiválasztási, teljesítményértékelési, előmeneteli, karrier-, kiléptetési, rekonverziós elemeket felölelő foglalkoztatási program további fejlesztése. A feladat Zrínyi Program szerinti ütemezéssel történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

12. A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya további emelésének előkészítése. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

13. Kiemelt figyelemmel a lakáspénzt érintő pozitív változások maradéktalan végrehajtásának biztosítására, a lakhatás-támogatási rendszer működtetése és annak fejlesztése, a 2022-re tervezett módosítására irányuló szakterületi koncepciók kidolgozása. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM KÁT felel.

14. A lakásértékesítési program folytatása, az abból származó bevételek pályázati úton nyújtható lakhatási támogatásokra fordításának előtérbe helyezésével, elsősorban a nagycsaládosok, a csonka családosok, illetve a lakáshiteladósok megsegítését figyelembe véve. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM KÁT felel.

15. A honvédelmi nevelés támogatása érdekében a Honvéd Kadét Program (a továbbiakban: HKP) partneriskolák számának növelésével, a honvéd kadétok formaruhával történő ellátásával a HKP további fejlesztése. A feladat Zrínyi Program szerinti ütemezéssel történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

16. A honvéd középiskolai és kollégiumi rendszer kialakításának megkezdése, illetve a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium fejlesztésének előkészítése. A feladat Zrínyi Program szerinti ütemezéssel történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és a HM KÁT felelnek.

17. A tisztképzés átalakításához kapcsolódó miniszteri döntések megvalósítása, a további fejlesztések irányának meghatározása, valamint az át-, és továbbképző alrendszer korszerűsítése. A feladat Zrínyi Program szerinti ütemezéssel történő végrehajtásáért az MH PK-val együttműködve a HM HOÁT felel.

18. A kormányzati honvédelmi személyzeti stratégia végrehajtásához kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztése, utánpótlási létszámszükségletek biztosítása. A feladat folyamatos végrehajtásáért a szükségletek meghatározása tekintetében, az MH PK-val együttműködésben a HM HOÁT, a humánerőforrás-szükségletek keretszámainak és költségvetési forrásainak biztosítása vonatkozásában a HM KÁT felelnek.

19. A munkahelyteremtő program részeként létrehozott Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatása, valamint a 2021-ben bevezetésre kerülő Önkéntes Katonai Szolgálat fogalmának koncepcionális kidolgozása, bevezetése, fejlesztése. A feladat Zrínyi Program szerinti ütemezéssel történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

20. A munkavédelmi érdekképviseleti rendszer működtetésével, képzések és tájékoztató fórumok szervezésével a személyi állomány munkavédelmi tudatosságának, a honvédelmi szervezet által használt, üzemeltetett létesítmények, építmények, technológiák és munkahelyek jogszabályi követelményeknek, illetve a gyártói előírásoknak megfelelő módon történő használatának megszilárdítása. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM KÁT felel.

21. A speciális nemzetbiztonsági humánerőforrás-kapacitás és képzési képességek fejlesztése. A feladat folyamatos végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

22. A véderő, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer átalakításának folytatása keretében, új attaséhivatal nyitása Ljubljanában és Minszkben. A feladat 2021. szeptember 30-ig történő végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

23. A Katonai Egységes Felderítő Rendszer fejlesztésére indított programok közül a felderítő és elektronikai hadviselés rendszerek és technikai eszközök modernizálása, a hadműveleti-harcászati képi felderítő képesség kialakításának folytatása. A feladat folyamatos végrehajtásáért, az MH PK-val együttműködve a KNBSZ főigazgatója felel.

24. Az MH Integrált Felderítő és Hírszerző Rendszer (IRIS) kialakításának folytatása, kezdeti műveleti képességének elérése, valamint a NATO Összhaderőnemi Információ-előállító, Megfigyelő, Felderítő (JISR) rendszerhez történő csatlakozási feltételek kialakításának folytatása. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK-val együttműködve a KNBSZ főigazgatója felel.

25. Az MH hadműveleti-harcászati felderítő és elektronikai hadviselés támogatóképesség szervezeti, személyi, technikai feltételeinek kialakítása. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK-val együttműködve a KNBSZ főigazgatója felel.

26. A jóváhagyott nemzetbiztonsági vonatkozású fejlesztési programok megvalósításának folytatása, figyelemmel a technikai adatszerző eszközpark korszerűsítésére, a honvédségi szervezet minősített összeköttetéseinek biztosítására, a honvédelmi ágazati szintű kibervédelmi képességfejlesztésre. A feladat folyamatos végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

27. Az MH Kibertér-műveleti doktrína kiadása az MH kiberképességeinek részét képező műveleti központ kialakításához. A doktrína 2021. március 31-ig történő kiadásáért az MH PK felel.

28. A honvédelmi ágazati elektronikus eseménykezelés, sérülékenységvizsgálat és hatósági felügyeleti funkciók területén a képességfejlesztés folytatása. A feladat folyamatos végrehajtásért a KNBSZ főigazgatója felel.

29. A katonai nemzetbiztonsági létesítmények további fejlesztése. A feladat folyamatos végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

30. A Honvédelmi Ágazati Válságkezelési Rendszer működési feltételeinek kialakítása, a rendszer elemeinek működése révén a hazai és nemzetközi szervezetek műveleti terveivel összefüggő, azonnali és gyorsított döntéshozatalhoz szükséges információk biztosítása. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

31. A műveleti koncepciók és doktrínák átdolgozása Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája, a Nemzeti Katonai Stratégia, a NATO Military Strategy és annak implementációs koncepciói alapján. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és az MH PK felelnek.

32. A NATO Készenléti Kezdeményezése (a továbbiakban: NATO NRI) keretében felajánlott erők teljes műveleti képességének elérése érdekében tervezett, és az Egyéni Képességfejlesztési Tervben vállalt feladatok végrehajtása. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

33. A kijelölt erők 2021. július 1-jén kezdődő részvétele az Európai Unió (a továbbiakban: EU) Védelmi Együttműködési Kezdeményezés (European Union Defence Cooperation Initiative – EU DECI) harccsoport készenléti szolgálatban. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

34. A 2021. november és 2022. november közötti időszakban betöltendő Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (a továbbiakban: KFOR) parancsnoki beosztással kapcsolatos feladatokra történő felkészülés végrehajtása, majd a beosztás magas szintű ellátása. A feladat 2021. október 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

35. Felkészülés a 2022 szeptemberében kezdődő Balti Légtér Rendészeti (Baltic Air Policing – BAP) műveleti feladat végrehajtására. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

36. A személyi mentés (Personnel Recovery) képesség elméleti alapjainak kidolgozása és a kiképzés feltételeinek létrehozása. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

37. A magyar hadiipar támogatására kiemelt hangsúlyt helyezve, a nemzetközi hadfelszerelési együttműködés elmélyítése. A feladat folyamatos végrehajtásáért a nemzeti fegyverzeti igazgatóval együttműködésben, feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

38. A NATO Biztonsági Beruházási Program (NATO Security Investment Programme – NSIP) képességcsomagok magyarországi projektjeinek folytatása. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

39. A Zrínyi Program keretében beszerzett új légijárművekkel és a pilóta nélküli állami légijárművekkel kapcsolatos jogszabályváltozásból adódó új eljárásrenddel összefüggő katonai légügyi hatósági feladatok ellátása. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM KÁT felel.

40. A katonai hatósági hatáskörök összességét megjelenítő, a hatósági hatáskörök gyakorlóját kijelölő egységes kormányrendelet szakmai előkészítése. A feladat 2021. november 30-ig történő végrehajtásáért a HM KÁT felel.

41. A Zrínyi Program zökkenőmentes megvalósulása érdekében a gazdálkodási folyamatok felülvizsgálata és fejlesztése, illetve a gazdálkodás-felügyeleti mechanizmus ehhez illeszkedő továbbfejlesztése. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

42. Igényfelmérést követően, a honvédelmi infrastruktúra-fejlesztési feladatok végrehajtásához fejlesztési stratégia, végrehajtási tervek kidolgozásának megkezdése. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT, a HM KÁT és az MH PK felelnek.

43. Az érintett helyőrségekben a 2021. évi költségvetésben biztosított források keretein belül, a haderőfejlesztéshez, a honvédelmi programokhoz és a méltó elhelyezéshez szükséges infrastrukturális beruházások tervezése és kivitelezése. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

44. Székesfehérvár helyőrségben a Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) költözése és a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság [Headquarters Multinational Division – Centre (a továbbiakban: HQ MND-C)] ideiglenes elhelyezése, valamint műveleti képességeinek biztosítása érdekében szükséges infrastrukturális- és infokommunikációs feltételek kialakítása. Az MHP-t érintő infrastrukturális feltételek megteremtéséért a HM KÁT, az MHP 2021. szeptember 30-ig történő költözéséért az MH PK, a költözéssel kapcsolatos irányítási feladatok végzéséért és HM szintű támogatásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és a HM KÁT felelnek. Az HQ MND-C-t érintő infrastrukturális feltételek 2021. július 31-ig történő kialakításának, az infokommunikációs rendszerek beszerzésének és 2021. szeptember 1-ig történő telepítésének végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

45. A Szolnok helyőrségben diszlokáló honvédségi szervezetek elhelyezési koncepcióját figyelembe véve, a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakításának, felkészítésének folytatása, valamint a kezdeti műveleti képesség eléréséhez szükséges feltételek megteremtése. Az elhelyezési koncepciónak megfelelő infrastrukturális követelménytámasztásért, az infokommunikációs fejlesztések és a kezdeti műveleti képesség elérésének a vállalásban szereplő ütemezés szerinti teljesítéséért az MH PK, az infrastrukturális kivitelezésért a HM KÁT felelnek.

46. A 2020. évben azonosított SARS-CoV-2 koronavírus okozta egészségügyi válsághelyzet következményeinek felszámolásában való közreműködés. A feladat felmerülés ütemében történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

47. A katonai egészségügyi államigazgatási szerv közegészségügyi-járványügyi hatósági tevékenységének továbbfejlesztése a 2020. évben azonosított SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány tapasztalatainak felhasználásával. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK-val együttműködve a HM KÁT felel.

48. A civil egészségügyi rendszer átalakításából a honvédelmi szervezetre háruló feladatok végrehajtása, a katonai alrendszer ebből fakadó, szükségszerű átalakítása. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

49. A katona-egészségügyi utánpótlás biztosítása érdekében szakmai projektek kidolgozása és végrehajtása a civil egészségügyi szervezetek és társszervek bevonásával, az egészségügyi tartalékosok, ösztöndíjasok és katonai rezidensek vonatkozásában. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

50. Az MH Egészségügyi Központ gazdálkodását javító intézkedések hatásainak nyomon követése. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM KÁT felel.

51. Az MH stratégiai transzformációs rendszerének megszilárdítása, valamint a műveleti transzformációs rendszer kialakítása. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

52. A hazai és nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatok végrehajtása és az ahhoz szükséges képességek megőrzése és fejlesztése. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

53. Az MHP alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek feladatrendszere és szervezeti felépítése, létszám- és állomány-összetétel összhangja vizsgálatának folytatása, valamint a szervezeti elemzés és értékelés tapasztalatai alapján szükségessé váló korrekciók végrehajtásának folytatása. A feladat folyamatos végrehajtásért az MH PK felel.

54. A Honvéd Huszár Díszalegység (a továbbiakban: HHD) megalakítása. A HHD teljes műveleti képességének 2021. december 31-ig történő eléréséért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

55. Az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság megalakítása. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

56. Az MH Anyagellátó Raktárbázis Központi Raktár teljes műveleti képességének elérése. A feladat 2021. december 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

57. A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. jelenlegi képességeinek hosszú távú fenntartása és bővítése érdekében a társaság tulajdonosi felügyeletének erősítése, profiltisztításának folytatása, kiemelt figyelemmel az észszerűségre és takarékosságra, az MH érdekű tevékenység fokozására és a légi távérzékelési képesség társaság bázisán történő kialakításának vizsgálatára. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK-val együttműködve, – továbbá a feladattal összefüggő, a honvédelmi szervezet igénybevételi kötelezését is meghatározó szabályozás 2021. május 15-ig történő előkészítéséért – a HM KÁT felel.

58. A Katonai Emlékpark Pákozd Közhasznú Nonprofit Kft. átfogó fejlesztése stratégiai céljainak meghatározása. A feladat 2021. június 30-ig, a HM HOÁT-tal és HM KÁT-tal együttműködésben történő végrehajtásáért a HM parlamenti államtitkára (a továbbiakban: HM PÁT) felel.

59. A kijelölt honvédelmi szervezetnél az Elektronikus Iratkezelési Rendszer MH szintű kiterjesztés feladatai. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

60. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti fizikai biztonsági területek kialakításának, valamint a kialakított biztonsági területek akkreditációjának folytatása. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

61. A haderőfejlesztéssel kapcsolatos információvédelmi feladatok honvédelmi szervezet szintű támogatása. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

62. Az „ALAPOS BÁZIS 2021” törzsgyakorlás végrehajtása, az MHP kezdeti műveleti képessége és feltöltési készenléte elérése. A feladat 2021. november 30-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

63. A Magyarországon települt nemzetközi katonai szervezetek befogadó nemzeti támogatásának magas szintű, folyamatos biztosítása. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

64. A HM rendelkezésére álló költségvetési források körültekintő tervezésével és tervek szerinti felhasználásával a honvédelmi szervezet működőképességének és fejlesztésének biztosítása, kiemelt figyelemmel a honvédelmi és haderőfejlesztési feladatok eredménycentrikus végrehajtására, a végrehajtás nyomon követésére, a személyi állomány megtartására, toborzására, oktatására. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai, az MH PK és a KNBSZ főigazgatója felelnek.

65. A Honvédelmi Értéktár működtetése, valamint elért eredményeinek a közvélemény felé történő közvetítése. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM PÁT felel.

66. A hadisírok, hősi emlékművek és emlékhelyek felújításának folytatása, kiemelt figyelemmel az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára. A feladat 2021. október 22-ig történő végrehajtásáért a HM PÁT felel.

67. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai és tudományos tevékenységének felügyelete, valamint a HM Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működésének felügyelete. A feladat végrehajtásáért a HM PÁT felel.

68. A beérkezett azonosítási jelentések alapján a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölésére irányuló hatósági eljárások lefolytatása, a kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és a HM KÁT felelnek.

69. A honvédelmi tevékenység elismertségének növelése érdekében az állami, a nemzeti és a katonai ünnepek alkalmából imázsépítő, arculatformáló nyilvánossági programok, évfordulós események, hagyományőrző programok szervezése, a rendezvények lebonyolításában együttműködő kormányzati, önkormányzati, egyházi, tanintézeti és civil partnerekkel történő kapcsolat minőségének javítása. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

70. A honvédelem érdekében tevékenykedő civil és érdekvédelmi szervezetek honvédelmi eszmét népszerűsítő projektjeinek patronálása egyedi döntést követő támogatásokkal és pályázatok keretében. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

71. Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató végrehajtása Kecskeméten. A feladat 2021. augusztus 31-ig, a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány elleni védekezés rendszabályai függvényében történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai, az MH PK és a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója felelnek.

72. A honvédelmi szervezet célkitűzéseinek eredményes megvalósítása érdekében a belső kommunikáció eszközeinek széleskörű felhasználásával az állomány tájékoztatása. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

73. A Zrínyi Program eredményeinek, a honvédelmi szervezet humánpolitikai céljainak és nemzetközi feladatainak széleskörű kommunikálásával, az MH kiemelt gyakorlatainak, feladatainak, a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány kapcsán végzett tevékenységének, valamint a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató külső kommunikációjával a HM és az MH tevékenységének bemutatása, a katonai pálya népszerűsítése. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM Sajtófőnök felel.

3. § A honvédelmi szervezet 2022–2023. évi fő célkitűzései:

1. az MH törvényben meghatározott polgári irányítási rendjének, illetve katonai vezetési eljárásainak finomítása, a működés során szerzett tapasztalatok beépítésével,

2. a modern kor színvonalának megfelelő haderő kialakításának folytatása a Zrínyi Programban tervezett fejlesztési és modernizációs programok keretei között,

3. a Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája, a Nemzeti Katonai Stratégia, valamint a NATO és az EU vonatkozó képességfejlesztési és katonai dokumentumai alapján kidolgozott műveleti koncepciók és doktrínák bevezetése, a többnemzeti képességfejlesztés szakmai irányítása,

4. a magyar V4 elnökség 2022 első félévére eső, a honvédelmi szervezetre háruló feladatainak végrehajtása,

5. a „Védelempolitikai és katonai együttműködési iránymutatás a német keretnemzeti csoportban történő magyar szerepvállaláshoz” című dokumentumban meghatározott célok végrehajtása és azok folyamatos nyomon követése,

6. a hibrid hadviselés, valamint a forradalmian új, diszruptív technológiák terjedéséből fakadó nemzeti feladatok szakmai koordinálása, különös tekintettel a Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központtal, valamint a NATO Déli Regionális Központtal (HUB) kapcsolatos feladatokra,

7. a miniszteri szándékoknak megfelelő, priorizált kétoldalú kapcsolatok fejlesztése a V4-országokkal, Németországgal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Franciaországgal, az Egyesült Királysággal, Svédországgal és Olaszországgal,

8. a nemzeti érdekek és szövetségesi igények figyelembevételével, a nemzetközi válságkezelésben, humanitárius műveletekben, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában történő közreműködés, figyelemmel a Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről szóló 1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban foglaltakra,

9. a fegyverzet-ellenőrzési egyezményekből adódó kötelezettségek, kiemelten az adatszolgáltatás, az ellenőrzések és a Nyitott Égbolt megfigyelőrepülések fogadásának maradéktalan teljesítése, valamint Magyarország és a NATO érdekeinek figyelembevételével az ellenőrzési jogok maximális érvényesítése,

10. a technikai adatszerző eszközpark korszerűsítése, figyelemmel a honvédségi szervezet minősített összeköttetéseinek biztosítására,

11. az MH kiberképességeinek részét képező műveleti központ kezdeti műveleti képességének elérése 2023 végére,

12. a Honvédelmi Ágazati Válságkezelési Rendszer működtetése,

13. az HQ MND-C teljes műveleti képességének elérése,

14. a KFOR parancsnoki beosztással kapcsolatos feladatok ellátása, a magyar szerepvállalás nyugat-balkáni hadszíntéren történő bővítése érdekében,

15. a Global SOF Symposium – Europe 2023 rendezvény előkészítése és végrehajtása,

16. a NATO védelmi tervezési folyamat áttekintési eljárásrendjéhez kapcsolódó bilaterális megbeszélés végrehajtása a NATO-val,

17. az EU képességfejlesztési folyamat áttekintésével kapcsolatos CARD-megbeszélés végrehajtása az EU-val,

18. a NATO NRI keretében felajánlott erők teljes műveleti képességének elérése érdekében tervezett, és az Egyéni Képességfejlesztési Tervben meghatározott célok teljesítése,

19. a NATO-vállalások teljesítése érdekében szükséges feladatok teljesítése, kiemelt figyelemmel a már élő felajánlások esetében a korlátozások megszüntetésére, illetve a tárgyidőszakban esedékes képességcélok műveleti készenlétének elérésére,

20. a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakításának, felkészítésének folytatása a teljes műveleti képesség elérése érdekében,

21. a Nemzeti Modellezési és Szimulációs Központ és az EUROSIM szimulációs központ létrehozása,

22. a Magyarországon települt nemzetközi katonai szervezetek befogadó nemzeti támogatásának magas szintű folyamatos biztosítása,

23. miniszteri szemlék előkészítése és végrehajtása a tervezetten kijelölt honvédségi szervezeteknél,

24. a kijelölt honvédelmi szervezeteknél az Elektronikus Iratkezelési Rendszer kiterjesztése,

25. a haderőfejlesztéssel kapcsolatos információvédelmi feladatok honvédelmi szervezet szintű támogatása,

26. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti fizikai biztonsági területek kialakításának, valamint a kialakított biztonsági területek akkreditációja,

27. a honvédelem érdekében tevékenykedő civil és érdekvédelmi szervezetek anyagi támogatása a honvédelmi eszme terjesztése, elfogadása és a katonai hagyományok ápolása érdekében.

4. § (1) A HM részfeladatait és azok végrehajtásának ütemezését az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 7. § (1) bekezdése szerint a Honvédelmi Minisztérium 2021. évi intézményi munkaterve (a továbbiakban: HM intézményi munkaterv) határozza meg.

(2) A honvédelmi szervezet vezetője a 2. § szerinti kiemelt feladatok teljesítése és a feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek végrehajtása érdekében az Utasítás 4. §-a figyelembevételével a HM intézményi munkatervében foglalt ütemezés alapján határozza meg szervezete, alárendeltjei 2021. évi részletes feladatait, és készíti el saját terveit, valamint a 11. § szerint hajtja végre a megvalósulás nyomon követését.

5. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Ez az utasítás 2022. március 31-én hatályát veszti.

1

Az utasítás az 5. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2022. március 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére