• Tartalom

2021. évi CXLIV. törvény

2021. évi CXLIV. törvény

a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról1

2022.11.01.

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a Földmegfigyelési Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR) működtetésére, fenntartására és fejlesztésére, valamint a Földmegfigyelési Operatív Központ (a továbbiakban: FOK) működtetésére és fenntartására terjed ki.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a honvédelmi, nemzetbiztonsági célú informatikai rendszerekre, a meteorológiai célú rendszerekre, a honvédelmi célú térképi adatbázisokra, valamint a honvédelmi célú állami távérzékelési adatbázisokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:

1. csatlakozó szervezet: a FOK-kal földmegfigyelési tematikus adat előállítása és szolgáltatása céljából megállapodást kötő, a következő felsorolásban szereplő szervezet:

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

b) az a) pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó területi és helyi költségvetési szerv,

c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

d) a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagy más személy vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság;

2. földmegfigyelési alapadat: a Copernicus-program keretében létrejött adatok közül a Sentinel–1, Sentinel–2 és Sentinel–3 űrprogramból átvett adat;

3. földmegfigyelési előfeldolgozott adat: a FIR által földmegfigyelési alapadatból meghatározott számítási eljárások szerint előállított adat;

4. földmegfigyelési tematikus adat: a csatlakozó szervezetek feladatai ellátásához a földmegfigyelési előfeldolgozott adatból a FIR által előállított földmegfigyelési adat;

5. helyi adat: a földmegfigyelési előfeldolgozott adat feldolgozásához és minőségbiztosításához szükséges, az 1–3. pontba nem tartozó kiegészítő adat;

6. kereskedelmi űrfelvétel: nyilvános kereskedelmi forgalomban beszerezhető űrfelvétel;

7. ŰMÉR: Űrfelvétel Megrendelő és Érkeztető Rendszer, a FIR keretében működő, az űrfelvételek központosított közbeszerzés útján megvalósuló beszerzésének támogatására létrehozott informatikai rendszer.

3. Földmegfigyelési Információs Rendszer

3. § (1) A FIR olyan állami információs rendszer, amely a földmegfigyelési alapadatok beszerzését, feldolgozását, adatbázisba rendezését, az adatbázis adatkezelési és adatfeldolgozási műveleteit, a földmegfigyelési előfeldolgozott adat és földmegfigyelési tematikus adat előállítását, szakmai minőségének vizsgálatát, továbbá az adatok hitelesítését végzi, és azokból adatszolgáltatást biztosít.

(2) A FIR létrehozása, működtetése, fenntartása és fejlesztése állami feladat, működésének részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A FIR-t a térképészetért felelős miniszter felügyeli.

4. Földmegfigyelési Operatív Központ

4. § (1) A FIR működtetését és az ehhez kapcsolódó állami feladatokat közfeladatként a térképészetért felelős miniszter a FOK útján látja el.

(2) A FOK a földmegfigyelési tematikus adatok előállítása érdekében a FIR-hez díjmentesen csatlakozó és onnan díjmentes adatokat igénylő szervezetekkel megállapodást köt. A csatlakozás részletes feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A FOK által a FIR üzemeltetésébe bevont, a Kormány rendeletében kijelölt szervezet az ŰMÉR-en keresztül megköti a kereskedelmi űrfelvételek beszerzéséhez szükséges keretmegállapodásokat, továbbá ellátja az űrfelvételek beszerzésével kapcsolatos egyéb, jogszabályban megjelölt feladatokat.

(4) A FOK közfeladatainak hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és nemzetközi, űrfelvételt közszolgáltatásként biztosító szakmai szervezetekkel.

5. A Földmegfigyelési Információs Rendszer adatbázisai

5. § (1) A FIR adatbázisai:

a) Sentinel Földmegfigyelési Adatbázis,

b) Tematikus Földmegfigyelési Adatbázis,

c) Helyi Földmegfigyelési Adatbázis.

(2) A Sentinel Földmegfigyelési Adatbázis tartalmazza

a) a földmegfigyelési alapadatokat, valamint

b) a földmegfigyelési előfeldolgozott adatokat.

(3) A Tematikus Földmegfigyelési Adatbázis tartalmazza az irányadó földmegfigyelési tematikus adatokat.

(4) A hatósági eljárásban vagy közfeladat ellátása során felhasznált, a Tematikus Földmegfigyelési Adatbázisból származó adattal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adat helyességét vitatja.

(5) A Helyi Földmegfigyelési Adatbázis tartalmazza:

a) mindazon helyi adatokat, amelyeket a FOK állít elő, és

b) az uniós űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti harmadik féltől származó adatokat, információkat.

6. Adatszolgáltatás, hozzáférés

6. § (1) Az 5. § (2) bekezdése szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel azokat díjmentesen, a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint bárki megismerheti.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti adatok letöltése természetes személyek számára is kizárólag elektronikus ügyintézés útján történhet, mely során nem kötelező a személyazonosító adat megadásával járó elektronikus azonosítás. Természetes személyek számára a FOK ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, saját számítástechnikai eszközével is biztosítja az 5. § (2) bekezdése szerinti adatok megtekintésének és letöltésének lehetőségét.

(3) Az 5. § (3) bekezdése szerinti adat akkor hozható nyilvánosságra, ha a szerzői jogvédelem alá eső adat nyilvánossá tételéhez az a szervezet, amelynek a FOK az adott földmegfigyelési tematikus adatot előállította, ahhoz hozzájárult, és nyilvánossá tétele nem esik az (5) bekezdésben foglalt korlátozás alá.

(4) Az 5. § (3) bekezdése szerinti adatokkal kapcsolatos szerzői vagyoni jogokat az a szervezet gyakorolja, amelynek a FOK az adott földmegfigyelési tematikus adatot előállította.

(5) Ha az 5. § (2), (3) és (5) bekezdése szerinti adatok megismerése

a)2 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdésében, valamint 15. § (3) bekezdésében megjelölt adatok védelmével kapcsolatban,

b) a bűncselekmények megakadályozását, felderítését, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelmét érintően, különösen a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 1., 1a., 6., 6a., 9., 10., 13. és 15. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatban, vagy

c) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. §-ában nemzetbiztonsági érdekként meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatban

Magyarország érdekeit sérti, az adatok megismerése iránti igény teljesítését az igény alapjául szolgáló adat keletkezésétől számított 30 évig meg kell tagadni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igény teljesíthetőségéről a FOK a Kormány rendeletében megjelölt szerv véleménye alapján dönt.

(7) A FOK a nemzetbiztonsági szolgálatok részére köteles adatot szolgáltatni a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglaltak szerint.

7. Működési, fenntartási, fejlesztési költségek

7. § Az e törvényben meghatározott közfeladatok végzésének fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a FOK feladatait ellátó szervezetet, és állapítsa meg feladatait.3

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a FIR üzemeltetésébe bevont szervezeteket, és állapítsa meg feladataikat.4

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg5

a) a FIR működésének, üzemeltetésének,

b) a FIR-hez való csatlakozás, valamint

c) a FIR adatbázisaihoz történő hozzáférés, illetve megismerés

részletes szabályait.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 6. § (6) bekezdése szerinti szervet rendeletben jelölje ki.6

9. § Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a törvény az uniós űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. §7

12. §8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 21.

2

A 6. § (5) bekezdés a) pontja a 2022: VII. törvény 126. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére