• Tartalom

2021. évi CXLVI. törvény

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról1

2023.09.28.
I. Fejezet2

1. §

2. §

3. §

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatályba léptető rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. alcím, a 16. alcím, a 48. § (1) és (2) bekezdése, a 49. §, az 55. §, a 72. § és a 73. § d) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 112–114. §, a 117. § (2) bekezdése és a 118. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 106. §, a 108. § és a 109. § 2022. április 1-jén lép hatályba.

2. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

5. § A 122. § a) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

3.4

6. §

7. §

4.5

8. §

5.6

9. §

6.7

10. §

11. §

7.8

12. §

13. §

8.9

14. §

9.10

15. §

10. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

16. §11

17. §12

18. §13

19. §14

20. §15

21. §16

22. §17

23. §18

24. §19

25. §20

26. §21

27. §22

28. §23

29. §24

11. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

30. §25

12.26

31. §

13.27

32. §

14.28

33. §

15. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

34. §29

35. §30

36. §31

37. §32

38. §33

39. §34

40. §35

41. §36

42. §37

43. §38

44. § Az Étv.

1. 39
2. 40
3. 41
4. 42
5. 43
6. 44
7. 45
8. 46
9. 47
10. 48
11. 49
12. 50
13. 51
14. 52
15. 53
16. 54
17. 55
18. 56
19. 57
20. 58
21. 59
22. 60
23. 61
24. 62
25. 63
26. 64
27. 65
28. 66
29. 67
30. 68
31. 69
32. 70
33. 71
lép.

45. §72

16. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

46. §73

47. §74

17. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

48. § (1)75

(2)76

(3)77

(4)78

(5)79

49. §80

18. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

50. §81

51. §82

52. §83

53. §84

54. §85

55. §86

56. §87

57. §88

58. § A Kötv.

1. 89
2. 90
3. 91
4. 92
5. 93
6. 94
7. 95
8. 96
9. 97
10. 98
11. 99
12. 100
13. 101
14. 102
15. 103
16. 104
17. 105
18. 106
lép.

59. §107

19.108

60. §

20.109

61. §

62. §

21.110

63. §

22.111

64. §

65. §

23.112

66. §

67. §

68. §

24.113

69. §

70. §

25.114

71. §

26. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

72. §115

73. § A Kstv.

a)116

b)117

c)118

d)119

e)120

f)121

g)122

h)123

i)124

j)125

lép.

27. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

74. § (1)126

(2)127

(3)128

(4)129

75. §130

28.131

76. §

29.132

77. §

30.133

78. §

31.134

79. §

80. §

32. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

81. §135

33.136

82. §

34.137

83. §

84. §

85. §

35.138

86. §

36. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény módosítása

87. §139

37.140

88. §

38.141

89. §

90. §

39.142

91. §

92. §

93. §

40.143

94. §

41.144

95. §

42. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

96. §145

97. §146

98. §147

43.148

99. §

100. §

44.149

101. §

102. §

45.150

103. §

46. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

104. §151

105. §152

106. §153

107. §154

108. §155

109. §156

47.157

110. §

48. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

111. §158

112. §159

113. §160

114. §161

115. §162

116. §163

117. § (1)164

(2)165

118. §166

119. §167

120. §168

49.169

121. §

122. §

50. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

123. §170

51.171

124. §

125. §

126. §

127. §

128. §

1. melléklet a 2021. évi CXLVI. törvényhez172

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 21.

2

Az I. fejezet (1–3. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

3

A 4. § (5) bekezdése a 2023. évi LXI. törvény 37. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. alcím (6–7. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

5

A 4. alcím (8. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

6

A 5. alcím (9. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

7

A 6. alcím (10–11. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

8

A 7. alcím (12–13. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

9

A 8. alcím (14. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

10

A 9. alcím (15. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

11

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 12. alcím (31. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

27

A 13. alcím (32. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

28

A 14. alcím (33. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

29

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 44. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 44. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 44. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 44. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 44. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 44. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 44. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 44. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44. § 15. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

54

A 44. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 44. § 17. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

56

A 44. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 44. § 19. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

58

A 44. § 20. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

59

A 44. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 44. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 44. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 44. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 44. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 44. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 44. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 44. § 28. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

67

A 44. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 44. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 44. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 44. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 44. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 48. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 48. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 48. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 48. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 52. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

84

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 56. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

88

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 58. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 58. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 58. § 9. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

98

Az 58. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § 11. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

100

Az 58. § 12. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

101

Az 58. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 58. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 58. § 15. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

104

Az 58. § 16. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

105

Az 58. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 58. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 19. alcím (60. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

109

A 20. alcím (61–62. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

110

A 21. alcím (63. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

111

A 22. alcím (64–65. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

112

A 23. alcím (66–68. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

113

A 24. alcím (69–70. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

114

A 25. alcím (71. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

115

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 73. § a) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

117

A 73. § b) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

118

A 73. § c) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

119

A 73. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 73. § e) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

121

A 73. § f) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

122

A 73. § g) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

123

A 73. § h) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

124

A 73. § i) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

125

A 73. § j) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

126

A 74. § (1) bekezdése a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

127

A 74. § (2) bekezdése a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

128

A 74. § (3) bekezdése a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

129

A 74. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 75. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

131

A 28. alcím (76. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

132

A 29. alcím (77. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

133

A 30. alcím (78. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

134

A 31. alcím (79–80. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

135

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 33. alcím (82. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

137

A 34. alcím (83–85. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

138

A 35. alcím (86. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

139

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 37. alcím (88. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

141

A 38. alcím (89–90. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

142

A 39. alcím (91–93. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

143

A 40. alcím (94. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

144

A 41. alcím (95. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

145

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 43. alcím (99–100. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

149

A 44. alcím (101–102. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

150

A 45. alcím (103. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

151

A 104. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

152

A 105. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

153

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 107. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

155

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 47. alcím (110. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

158

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 117. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 117. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 49. alcím (121–122. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

170

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

Az 51. alcím (124–128. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

172

Az 1. melléklet a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére