• Tartalom

2021. évi CXLIX. törvény

2021. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról1

2021.12.29.

Az Országgyűlés a 2020. évi XCIX. törvénnyel módosított, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2020. évi költségvetése végrehajtását 37 215,8 millió Ft, azaz harminchétmilliárd-kettőszáztizenötmillió-nyolcszázezer forint költségvetési kiadással és 38 344,8 millió Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-háromszáznegyvennégymillió-nyolcszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2020. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 9 121,7 millió Ft, azaz kilencmilliárd-egyszázhuszonegymillió-hétszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 612,8 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszáztizenkettőmillió-nyolcszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 13 272,1 millió Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázhetvenkettőmillió-egyszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 8 656,6 millió Ft, azaz nyolcmilliárd-hatszázötvenhatmillió-hatszázezer forint.

(5) A beruházások összege 4 552,6 millió Ft, azaz négymilliárd-ötszázötvenkettőmillió-hatszázezer forint.

3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 2 282,4 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszáznyolcvankettőmillió-négyszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 28 693,7 millió Ft, azaz huszonnyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 303,8 millió Ft, azaz háromszázhárommillió-nyolcszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 23 387,5 millió Ft, azaz huszonhárommilliárd-háromszáznyolcvanhétmillió-ötszázezer forint.

(5) Az azonosítók díjának bevétele 2 555,2 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázötvenötmillió-kettőszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj bevétel összege 2 069,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd-hatvankilencmillió forint.

(7) Az üzemeltetési díjból befolyt bevétel összege 1,9 millió Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint.

(8) A bírságból befolyt bevétel összege 376,3 millió Ft, azaz háromszázhetvenhatmillió-háromszázezer forint.

(9) A működési bevételek összege 7 350,3 millió Ft, azaz hétmilliárd-háromszázötvenmillió-háromszázezer forint.

(10) A felhalmozási bevételek összege 11,0 millió Ft, azaz tizenegymillió forint.

(11) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 7,4 millió Ft, azaz hétmillió-négyszázezer forint.

(12) A finanszírozási bevételek összege 48 253,0 millió Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-kettőszázötvenhárommillió forint.

4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 49 382,0 millió Ft, azaz negyvenkilencmilliárd-háromszáznyolcvankettőmillió forint.

(2) A korábbi években keletkezett, az Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 44 419,3 millió Ft, azaz negyvennégymilliárd-négyszáztizenkilencmillió-háromszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2020. évi költségvetésének pénzmaradványát 4 962,7 millió Ft, azaz négymilliárd-kilencszázhatvankettőmillió-hétszázezer forint összegben fogadja el.

(4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság

a) 4 586,4 millió Ft-ot, azaz négymilliárd-ötszáznyolcvanhatmillió-négyszázezer forintot a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,

b) 376,3 millió Ft-ot, azaz háromszázhetvenhatmillió-háromszázezer forintot a médiatudatosság és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére

használ fel.

(5) A 2020. évi költségvetési évben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.

5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 456,3 millió Ft, azaz négyszázötvenhatmillió-háromszázezer forint költségvetési kiadással és 540,3 millió Ft, azaz ötszáznegyvenmillió-háromszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 78,9 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-kilencszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 162,9 millió Ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2020. évi költségvetési kiadások összege 1 258,3 millió Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-háromszázezer forint, a költségvetési bevételek összege 1 258,3 millió Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-háromszázezer forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács működési költségvetésének 2020. évi maradványát 162,9 millió Ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint összegben fogadja el, ebből 78,9 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-kilencszázezer forint korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2020. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet a 4. melléklet tartalmaz.

(2) E törvény hatálybalépését követően a tárgyévre, majd azt követően 4 évente, az érintett 4 éves időszakra vonatkozóan az Állami Számvevőszék a tárgyévet, illetve a tárgyidőszakot követő 8 hónapon belül ellenőrzi az Alap számára közszolgálati feladatok ellátására nyújtott források felhasználását abból a szempontból, hogy az Alap közszolgálati feladatainak ellátására nyújtott finanszírozás meghaladja-e a közszolgálati feladatok nettó költségeit.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat a tárgyévre, illetve a vizsgálattal érintett időszakra vonatkozóan a közszolgálati feladatok ellátására nyújtott források e célra történt felhasználására, a források fel nem használt részéből képzett közszolgálati tartalék mértékére, illetve az esetlegesen előzetesen meghatározott, eseti célkitűzés teljesítésére szolgáló tartalékképzés szabályainak teljesülésére terjed ki.

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az Állami Számvevőszék javaslatot tehet a következő költségvetési időszakra vonatkozó finanszírozás mértékének módosítására.

(5) Az Alap költségvetésére vonatkozó tervezetét az Állami Számvevőszék esetleges javaslatainak figyelembe vételével kell benyújtani az Országgyűlésnek.

(6) Az Országgyűlés az Alap számára a 2020. évre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt része terhére képzett, az Mttv. 136. § (3b) bekezdése szerinti közszolgálati tartalékot 1 025,6 millió Ft, azaz egymilliárd-huszonötmillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A tartalék a közszolgálati kötelezettségek hatékonyabb teljesítésére irányuló fejlesztések fedezetére használható fel.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

1. A Hatóság 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

D

 

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Személyi juttatások

10 000,0

10 135,3

9 121,7

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 050,0

2 072,9

1 612,8

4

3.

Dologi kiadások

13 000,0

14 431,5

13 272,1

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

8 600,0

53 183,3

8 656,6

6

5.

Beruházások

4 750,0

6 774,8

4 552,6

7

Költségvetési kiadások összesen

38 400,0

86 597,8

37 215,8

8

6.

Maradvány

0,0

0,0

49 382,0

9

Kiadások összesen

38 400,0

86 597,8

86 597,8

2. A Hatóság 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 282,3

2 282,4

2 282,4

3

2.

Közhatalmi bevételek

29 111,3

28 693,7

28 693,7

4

 

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

685,8

303,8

303,8

5

 

2.2.

Frekvenciadíjak

23 324,3

23 387,5

23 387,5

6

 

2.3.

Azonosítók díja

2 500,0

2 555,2

2 555,2

7

 

2.4.

Felügyeleti díj

2 104,6

2 069,0

2 069,0

8

 

2.5.

Üzemeltetési díj

0,0

1,9

1,9

9

 

2.6.

Egyéb bírság bevételei

496,3

376,3

376,3

10

 

2.7.

Késedelmi pótlék

0,3

0,0

0,0

11

3.

Működési bevételek

6 994,4

7 350,3

7 350,3

12

4.

Felhalmozási bevételek

5,0

11,0

11,0

13

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7,0

7,4

7,4

14

Költségvetési bevételek összesen

38 400,0

38 344,8

38 344,8

15

6.

Finanszírozási bevételek

0,0

48 253,0

48 253,0

16

Bevételek összesen

38 400,0

86 597,8

86 597,8

2. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

1. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Személyi juttatások

102,0

102,0

89,1

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18,0

18,0

16,4

4

3.

Dologi kiadások

479,0

392,3

329,7

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

28,0

106,9

21,1

6

Költségvetési kiadások összesen

627,0

619,2

456,3

7

5.

Maradvány

0,0

0,0

162,9

8

Kiadások összesen

627,0

619,2

619,2

2. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

197,8

197,8

197,8

3

2.

Működési bevételek

429,2

342,5

342,5

4

Költségvetési bevételek összesen

627,0

540,3

540,3

5

3.

Finanszírozási bevételek

0,0

78,9

78,9

6

Bevételek összesen

627,0

619,2

619,2

3. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi kiadási előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 570,0

1 203,2

1 202,9

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

10,0

10,0

4

3.

Támogatási pályázati díj

15,0

1,1

1,1

5

4.

Kötbér és bírság

5,0

30,5

30,3

6

5.

Óvadék

5,0

14,0

14,0

7

Költségvetési kiadások összesen

1 600,0

1 258,8

1 258,3

8

Kiadások összesen

1 600,0

1 258,8

1 258,3

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi bevételi előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 570,0

1 203,2

1 203,2

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

10,0

10,0

4

3.

Támogatási pályázati díj

15,0

1,1

0,6

5

4.

Kötbér és bírság

5,0

30,5

30,5

6

5.

Óvadék

5,0

14,0

14,0

7

Költségvetési bevételek összesen

1 600,0

1 258,8

1 258,3

8

Bevételek összesen

1 600,0

1 258,8

1 258,3

4. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

1. Az Alap 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 712,5

2 712,5

2 712,5

3

 

1.1.

Médiatanács

197,8

197,8

197,8

4

 

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

2 282,3

2 282,3

2 282,3

5

 

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

232,4

232,4

6

2.

Magyar Média Mecenatúra támogatás

1 310,0

1 553,2

1 553,2

7

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

2 351,6

2 351,6

8

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

77 306,3

80 368,7

80 368,7

9

 

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

17 954,1

17 158,8

17 158,8

10

 

4.2.

Dologi kiadások

54 102,5

57 372,9

57 372,9

11

 

4.3.

Beruházások, felújítások

5 249,7

5 837,0

5 837,0

12

5.

Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása

871,4

906,4

906,4

13

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

347,1

347,1

14

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

184,1

184,1

184,1

15

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

22,1

127,6

127,6

16

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

266,1

266,1

17

10.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

8 400,0

8 400,0

8 400,0

18

11.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

293,5

39,3

39,3

19

12.

Egyéb céltámogatások felhasználása

0,0

297,2

297,2

20

13.

Átadott pénzeszközök, támogatások

0,0

27,8

27,8

21

Költségvetési kiadások összesen

93 364,1

97 581,6

97 581,6

22

Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés)

0,0

3 068,0

3 068,0

23

Közszolgálati tartalék

0,0

1 025,6

1 025,6

24

Kiadások összesen

93 364,1

101 675,2

101 675,2

2. Az Alap 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Közszolgálati hozzájárulás

75 016,4

84 778,6

84 778,6

3

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 570,0

1 202,9

1 202,9

4

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

20,0

9,0

9,0

5

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék

10,0

22,8

22,8

6

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

8 400,0

8 400,0

8 400,0

7

6.

Egyéb céltámogatások

0,0

851,8

851,8

8

7.

Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése

0,0

146,1

146,1

9

8.

Visszakövetelt támogatások

0,0

62,1

62,1

10

Költségvetési bevételek összesen

85 016,4

95 473,3

95 473,3

11

9.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

8 347,7

6 201,9

6 201,9

12

Bevételek összesen

93 364,1

101 675,2

101 675,2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére