• Tartalom

1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről

2021.11.18.

1. A Kormány a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében

1.1. egyetért a kultúrstratégiai intézmények 2021–2025. évi működéséhez és feladatellátásához szükséges költségvetési többletforrás biztosításával, az 1. mellékletben foglaltak szerint;

1.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. melléklet szerint

a) a 2021. évben 13 500 000 000 forint összeg többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 12 428 000 000 forint összegben és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet javára 1 072 000 000 forint összegben,

b) a 2022. évben 17 600 000 000 forint összeg többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 16 828 000 000 forint összegben és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet javára 772 000 000 forint összegben, valamint

c) a 2023–2025. évben 17 050 000 000 forint összeg beépülő jellegű, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopában szereplő költségvetési többlettámogatás rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetésben;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a c) alpont tekintetében a 2023–2025. évi központi költségvetés tervezése során

1.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1.1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az 1. mellékletben foglaltak szerint gondoskodjanak az egyes kultúrstratégiai intézményekkel megkötendő ötéves finanszírozási megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) előkészítéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

1.4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az 1.1. pontban foglalt feladat finanszírozása érdekében

a) az emberi erőforrások minisztere a 2022–2025. költségvetési évekre összesen legfeljebb 290 300 000 000 forint összegben,

b) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a 2022–2025. költségvetési évekre összesen legfeljebb 71 588 000 000 forint összegben

éven túli kötelezettséget vállaljon;

1.5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert a Megállapodások aláírására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az 1.2. pont a) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követő 60 napon belül

1.6. egyetért a Magyar Művészeti Akadémia működéséhez és feladatellátásához a 2021–2025. években szükséges egyszeri, illetve beépülő jellegű központi költségvetési többletforrás biztosításával, a 2. mellékletben foglaltak szerint;

1.7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. melléklet szerint

a) a 2021. évet érintő többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet javára,

b) a 2022. évet érintő költségvetési támogatás rendelkezésre állásáról a 2022. évi Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet javára,

c) a 2023–2025. éveket érintő költségvetési támogatás rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetésben.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

2. A Kormány a XVIII. századi magyar zenei kulturális örökség feltárása és bemutatása, továbbá a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély teljes körű felújítását és a nemzetközi színvonalú kulturális és turisztikai központ megvalósítását célzó „ESZTERHÁZA Turisztikai Beruházás” előkészítése érdekében

2.1. egyetért a HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ működéséhez a 2022–2025. években szükséges központi költségvetési támogatás biztosításával;

2.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2.1. pont megvalósítása érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon

a) a 2022. évben 1 490 000 000 forint biztosításáról a 2022. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára,

b) a 2023–2025. években évi 1 490 000 000 forint rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetési törvény végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

2.3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2021. évben 1 000 500 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

2.4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2.3. pont szerinti forrás terhére, legfeljebb 1 000 000 000 forint összegben, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtson az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2.3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

3. A Kormány egyetért a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek a Budapest belterület 29038/3/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest VI. kerület, Jókai utca 4. szám alatti ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) történő elhelyezésével, továbbá e célból az Ingatlannak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) részére történő ingyenes tulajdonba adásával, valamint az Ingatlan MTVA általi felújításának és az Ingatlannal szomszédos más ingatlan MTVA általi megvásárlásának támogatásával, e célok megvalósítása érdekében

3.1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az Ingatlan tekintetében a Magyar Állami Operaház vagyonkezelői jogának megszüntetéséről, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői jog törléséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: legkésőbb az Ingatlan tulajdonba adásával egyidejűleg

3.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon legfeljebb 1 500 750 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 9. Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

3.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 3.2. pontban meghatározott forrás terhére hozzon létre támogatási jogviszonyt 1 500 000 000 forint támogatási összegben az MTVA mint kedvezményezett részére, elszámolási kötelezettség, valamint a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 3.2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően legfeljebb 90 napon belül

3.4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Magyar Állami Operaház Zenekari Centrumának és díszletraktárának az elhelyezéséről, illetve a Magyar Állami Operaház Zenekari Centrumának az Ingatlanból történő kiköltözéséről.

Felelős emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2022. április 30.

1. melléklet az 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozathoz


adatok e Ft-ban
1X06507_0

Sor-
szám

A

B

C

D

Kultúrstratégiai intézmény

2021. évi többletforrás

2022. évi többletforrás

2023–2025. évi beépülő többletforrás

1.

Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.

88 000

288 000

288 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

2.

Magyar Állami Operaház

690 000

2 490 000

2 490 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

3.

Budapesti Operettszínház

300 000

200 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

4.

Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

400 000

500 000

500 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

5.

Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Kft.

550 000

550 000

550 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

6.

Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.

100 000

100 000

100 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

7.

Petőfi Irodalmi Múzeum

0

0

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

8.

Magyar Nemzeti Múzeum

1 600 000

2 100 000

2 100 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

9.

Szépművészeti Múzeum

3 200 000

3 750 000

3 750 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

10.

Országos Széchényi Könyvtár

1 100 000

1 100 000

1 100 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

11.

Magyar Nemzeti Levéltár

1 550 000

1 750 000

1 500 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

12.

Magyarságkutató Intézet

0

0

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

13.

Hagyományok Háza

800 000

1 050 000

1 050 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

14.

Néprajzi Múzeum

1 000 000

1 700 000

2 100 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

15.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

650 000

850 000

850 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

16.

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

400 000

400 000

400 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

17.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

1 072 000

772 000

272 000

személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások tekintetében inflációkövető évenkénti támogatásemelkedés (évente 3%)

ÖSSZESEN

13 500 000

17 600 000

17 050 000

2. melléklet az 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozathoz1

adatok e Ft -ban

 

A

B

C

D

E

F

1.

Köztestület

2021. évi
többletforrás

2022. évi
többletforrás

2023. évi
többletforrás

2024. évi
többletforrás

2025. évi
többletforrás

2.

egyszeri

beépülő

egyszeri

beépülő

egyszeri

beépülő

3.

Magyar Művészeti Akadémia

209 000

2 030 500

85 000

2 479 500

80 000

295 000

80 000

295 000

1

A 2. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat 5. pont a) és b) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére