• Tartalom

151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól1

2021.05.22.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (3) bekezdése, valamint 83. § (3) és (4) bekezdése szerinti véleményezési, valamint döntési eljárásokra (a továbbiakban együtt: véleményezési eljárások) a 2021. évben az Nkt.-t az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A véleményezési eljárásokat – a szavazás kivételével – személyes megjelenést nem igényelő formában kell lefolytatni. A véleményezési eljárások előkészítése, megszervezése, lefolytatása, valamint a véleményezési eljárásokkal összefüggő ügyviteli tevékenység során a kapcsolattartás – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus úton valósul meg.

3. § (1) A nevelési-oktatási intézményben a személyes megjelenést igénylő szavazás megrendezéséhez szükséges feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.

(2) A személyes megjelenést igénylő szavazás lebonyolítása során a nevelési-oktatási intézmény területére a szavazók és a szavazás lebonyolításában részt vevők beléphetnek.

(3) A szavazók a kialakított szavazóhelyiségbe az egészségvédelmi előírások betartása mellett léphetnek be, és kötelesek kormányrendeletben meghatározott módon maszkot viselni.

(4) A kialakított szavazóhelyiségben egyszerre tartózkodó szavazók száma nem haladhatja meg a 8 főt.

(5) A személyes megjelenést igénylő szavazást úgy kell megszervezni, hogy a szavazatok leadásának lehetősége több naptári napra biztosítva legyen.

4. § Az e rendelet szerint megszervezett szavazás időpontjáról a nevelési-oktatási intézmény vezetője értesíti az arra jogosultakat.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §2

1

A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 17. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 90. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

A 6. §-t a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 17. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére