• Tartalom

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

2023.09.28.

A Kormány

1.1 a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a beruházási célterületre történő művelési ág változás átvezetése céljából beruházási célterületté nyilvánítja a Göd külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 053/7, 053/8, 053/9, 062/11, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/50, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/68, 084/69 és 084/72 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított földrészleteket;

2.2 az 1. pont szerinti földterületeken, valamint a Göd külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 053/12, 053/45, 053/49, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32 és 099/46 helyrajzi számú földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított földrészleteken ipari park kialakítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a 31. Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 763 547 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP) terhére a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 31. Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

4. a Kvtv. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a 3. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 1 763 547 000 forinttal történő túlteljesülését;

5.3 egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson a Pest Megyei Önkormányzat részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal, hogy a támogatói okiratban rögzítse, amennyiben a Pest Megyei Önkormányzat a terület értékesítésével bevételre tesz szert, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára;

6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 5. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a Pest Megyei Önkormányzat számára.

1. melléklet az 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozathoz


1X06791_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392595

 

31

 

 

 

 

 

Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 763 547 000

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385484

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 763 547 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb: azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

1 763 547 000

1 763 547 000

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

Az 1. pont az 1420/2023. (IX. 28.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. pont az 1420/2023. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. pont az 1331/2022. (VII. 13.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére