• Tartalom

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról

2023.12.28.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) állományilletékes katonai szervezet:

aa) az a honvédségi szervezet, ahol az önkéntes katona állományban van,

ab) a Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgató tekintetében a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) képviseletében eljáró honvédségi szervezet,

b) hallgató: az a nagykorú személy, aki nem katonai vagy rendvédelmi felsőfokú tanulmányokban vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 10. §-a szerinti szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakma megszerzésére irányuló szakképzésben vesz részt,

c)1 honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerint ekként meghatározott fogalom,

d) honvédségi ösztöndíjas hallgató: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 12b. pontja szerinti személy,

e) képző intézmény: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti oktatást vagy az Szkt. 9. §-a szerinti szakmai oktatást folytató intézmény,

f) Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgató: az a honvédségi ösztöndíjas hallgató, akivel az 5. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíjszerződés megköthető,

g) minimálbér: a tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér,

h) önkéntes tartalékos: az önkéntes műveleti tartalékos katona és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona,

i) önkéntes tartalékos ösztöndíjas: az a honvédségi ösztöndíjas hallgató, akivel a 15. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíjszerződés megköthető,

j) szakmai felelős: a szakmacsoporton belül a képzési követelmények meghatározásáért felelős honvédelmi szervezet,

k) tanulmányi támogatás: a honvédelmi szervezet által ösztöndíjszerződés alapján nyújtott hozzájárulás.

2. A Mészáros Lázár-ösztöndíj

2. § Az MH személyi állományának utánpótlásához szükséges – a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő – beosztások feltöltése érdekében Mészáros Lázár-ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) biztosítható.

3. § (1)2 A Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) központi személyügyi feladatok ellátására kijelölt szerve az ösztöndíj elnyerésére szolgáló pályázati felhívást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: pályázati felhívás) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) hivatalos honlapján és a HM által kezelt közösségimédia- profilon kell közzétenni, valamint meg kell küldeni az érintett képző intézményeknek a saját honlapjukon, valamint belső elektronikus hálózatukon való megjelentetés céljából, továbbá a HVK részére a toborzóirodákhoz való eljuttatás érdekében.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a jelentkezés feltételeit, az alkalmassági vizsgálat kötelezettségét, a konkrét szakot, szakirányt, specializációt, szakképzés esetében képzési területet, ágazatot, a pályázat benyújtásának módját, határidejét, egyéb feltételeit, továbbá az ösztöndíjszerződés alapján adható tanulmányi támogatás összegét és az ösztöndíjjal támogatott időszakot.

(3) A pályázati felhívás tartalmazza továbbá az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgatónak felhívását – a Hjt. 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és a magyar állampolgársággal való rendelkezés fennállásának igazolására.

(4) A pályázati felhívásban szereplő igazolások képző intézménytől való beszerzésére a pályázót fel kell hívni a pályázati felhívásban.

(5) A hiányosan vagy hibásan kitöltött pályázatok hiánypótlására a hiánypótlásra való felszólítástól számított 5 munkanapon belül van lehetőség, amelyet az állományilletékes katonai szervezethez kell benyújtani. A hiánypótlásra a pályázót az állományilletékes katonai szervezet szólítja fel. A határidőn túl benyújtott vagy a hiánypótlás ellenére hiányosan, de még határidőben benyújtott pályázatokat érvénytelen pályázatként ki kell zárni.

(6) Az érvénytelen pályázatok kizárásáról az állományilletékes katonai szervezet a pályázati anyagok visszaküldésével értesíti a pályázót.

4. §3 Az elutasított pályázati anyagot – ideértve a Honvéd Vezérkar Főnöke (a továbbiakban: HVKF) által jóvá nem hagyott és az alkalmatlan minősítés miatt kizárt pályázó anyagát is – az elutasítás indokait magában foglaló értesítéssel együtt a pályázók részére az állományilletékes katonai szervezet visszaküldi. Az alkalmasnak minősített pályázókat az állományilletékes katonai szervezet értesíti a pályázatuk elfogadásáról, és egyben tájékoztatja őket az alkalmassági vizsgálat végrehajtásáról, valamint az ösztöndíjszerződés megkötésének helyéről és idejéről.

5. § (1) Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető meg, aki

a) 18. életévét betöltötte,

b) cselekvőképes,

c) magyar állampolgár,

d) büntetlen előéletű,

e) állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

f) megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,

g) hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytató, tanulói jogviszonyban álló vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,

h) folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve a 6. § (6) bekezdése szerinti halasztás esetét – vállalja,

i)4 vállalja, hogy – az 5/A. §-ban foglalt halasztás kivételével – a tanulói vagy a hallgatói jogviszony megszűnését követő legfeljebb 3 hónapon belül az MH-val szerződéses szolgálati viszonyt létesít, és a szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és

j) nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.

(2) Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval legkésőbb a tanév vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a tanév vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

(3) Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, aki korábban részesült az ösztöndíjban, továbbá akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

5/A. §5 (1)6 Az ösztöndíjas hallgató kérelmére a HVKF előzetes engedélyével a szerződéses szolgálati viszony létesítésére vonatkozó kötelezettség egy alkalommal legfeljebb 3 évre elhalasztható

a) a kedvezményezett olyan további képzésben való részvétele céljából, amely a honvédségi ösztöndíjjal támogatott területen magasabb szakmai felkészültséget biztosít, vagy

b) a kedvezményezettnél felmerült, különös méltánylást érdemlő egyéb egyéni okból.

(2) Az (1) bekezdés szerinti halasztás esetén az ösztöndíjszerződést módosítani kell. A halasztás időtartama alatt a hallgató részére ösztöndíj nem kerül folyósításra, a halasztás időtartama nem számít bele az ösztöndíjszerződés alapján kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.

6. § (1) Ha az ösztöndíjas hallgató bejelenti az állományilletékes katonai szervezetnek a tanulmányai megszakítását, akkor az állományilletékes katonai szervezetnek haladéktalanul intézkedni kell az ösztöndíjszerződés megszüntetéséről.

(2) Az ösztöndíjas hallgató legfeljebb két félév halasztására irányuló szándékát az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 10 napon belül az állományilletékes katonai szervezetnek be kell jelenteni, ideértve a tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely mellett fenn kívánja tartani a hallgatói jogviszonyát. Az ösztöndíjas hallgató a bejelentésével egyidejűleg az ösztöndíjszerződés módosítását kell kérelmeznie az állományilletékes katonai szervezettől. Az ösztöndíjszerződés módosítását megelőzően az állományilletékes katonai szervezet kikéri a szakmai felelős hozzájárulását.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szakmai felelős a kérelemben foglalt körülményeket – így különösen az ösztöndíjas hallgatónak való felróhatóságot, valamint az előadott okok, indokok MH általi elfogadhatóságát, illetve a szolgálati érdekkel való összeegyeztethetőségét – figyelembe véve foglal állást.

(4) A szakmai felelős hozzájárulása esetén az ösztöndíjszerződés akkor módosítható, ha az ösztöndíjas hallgató

a) az ösztöndíjszerződésben előírt határidőben – ideértve a külföldi tanulmányok során keletkezett tantárgyi elmaradást is – nem szerezte meg az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak két féléven vagy féléven belüli teljesítésére a kérelemben foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal, továbbá hallgatói jogviszonya nem szünetel,

b) családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, hanem legfeljebb két félév halasztással tudja csak befejezni, továbbá hallgatói jogviszonya szünetel.

(5) A szakmai felelős hozzájárulása esetén a kérelemben foglaltak szerint az ösztöndíjszerződést módosítani kell. Ha a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt az ösztöndíjas hallgató részére ösztöndíj nem kerül folyósításra, a szünetelés időtartama nem számít be az ösztöndíjszerződés alapján kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.

(6) Ha a félévet halasztó ösztöndíjas hallgató a halasztás időtartama alatt aktív jogviszonnyal rendelkezik, az ösztöndíj folyósításra kerül. Passzív jogviszonnyal járó félévet halasztó ösztöndíjas hallgatót a halasztás időtartamára az ösztöndíj nem illeti meg.

7. § (1)7 Az ösztöndíjszerződést a HVKF által jóváhagyott és az alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítéssel rendelkező pályázóval az állományilletékes katonai szervezet köti meg.

(2) Az ösztöndíjszerződések megkötésével, módosításával, felmondásával, végrehajtásával kapcsolatos személyügyi, tanulmányi, pénzügyi és számviteli feladatokat az állományilletékes katonai szervezet látja el.

(3) Nem minősül ösztöndíjszerződés-módosításnak az ösztöndíjas hallgató juttatásainak jogszabály szerinti emelése, amelyről az állományilletékes katonai szervezet írásbeli tájékoztatást küld az ösztöndíjas hallgató részére.

8. § Az ösztöndíjas hallgatót az ösztöndíjszerződés megkötésekor vagy az azt követő 10 napon belül írásban tájékoztatni kell az ösztöndíjszerződésének fennállása alatt őt esetlegesen megillető szociális és egészségügyi ellátásokról.

9. § (1) Az ösztöndíj havi összege az ösztöndíjszerződésben meghatározott félév megkezdésétől a képző intézmény által kiállított, a képzés várható befejezéséről szóló igazolás alapján a szerződéses állományba vétel időpontjáig, de legfeljebb a tanulói vagy a hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapig

a) a felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a minimálbér 100%-a,

b) a szakképző intézmény tanulója esetében a minimálbér 50%-a.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem illeti meg a hallgatói jogviszonyát szüneteltető ösztöndíjas hallgatót az ösztöndíj a 6. § (4) bekezdés a) pontja és a 6. § (6) bekezdése szerinti szünetelés időtartamára.

(3)8 A következő tanév vagy félév megkezdését követően a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása céljából az érvényes diákigazolvány másolatának benyújtását követően folyósítható ismét az ösztöndíj. A hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása céljából az érvényes diákigazolvány másolatát a tanév vagy félév kezdetét követő 15 munkanapon belül kell benyújtani az állományilletékes katonai szervezet részére. A tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolására előírt határidő jogvesztő.

10. § (1) Az ösztöndíjat

a) havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve –,

b) az a) ponttól eltérően első alkalommal az ösztöndíjszerződés megkötését követő hónap 10. napjáig a félév megkezdésére visszamenő hatállyal,

c)9 az a) ponttól eltérően a soron következő félévre beiratkozást követően a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása céljából az érvényes diákigazolvány másolatának benyújtása után legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a félév megkezdésére visszamenő hatállyal

kell az ösztöndíjas hallgató ösztöndíjszerződésében megjelölt, saját nevére szóló fizetési számlájára átutalni.

(2) Az ösztöndíj a szerződéses szolgálati viszony létesítés feltételeinek történő megfelelésre hivatkozva legfeljebb a jogviszony megszűnését követő harmadik hónap végéig folyósítható.

11. § (1) Az ösztöndíjas hallgatót a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megegyező mértékű megtérítési kötelezettség terheli, ha

a) önhibájából az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti – az előírt végzettséget vagy szakképzettséget határidőn belül nem szerzi meg, illetve tanulmányait megszakítja –, és szerződéses szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés b) pontja, 68. § (1) bekezdés e)–g), i), k)–m) vagy p) pontja alapján szűnik meg,

b) az ösztöndíjas szerződése vagy a szerződéses szolgálati viszonyának megszüntetésére neki felróható okból kerülne sor.

(2) Ha az ösztöndíjas hallgató a szerződéses szolgálati viszonyát az ösztöndíjszerződésben vállalt idő előtt – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli okból – megszünteti – ide nem értve a (3) foglalt esetet –, az ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően megtérítési kötelezettség nem terheli az ösztöndíjas hallgatót, ha

a) az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonya önhibáján kívül szűnik meg,

b) a szerződéses szolgálati viszonya az MH-val történő hivatásos szolgálati viszony létesítése miatt a törvény erejénél fogva szűnik meg,

c) az önkéntes tartalékos ösztöndíj elnyerése miatt szünteti meg a szerződését,

d) elhalálozik.

(4) Az ösztöndíjas hallgató a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott okról az állományilletékes katonai szervezet felé bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(5) Ha az ösztöndíjas hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonyának a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti megszüntetése miatt a tanulmányi támogatás visszakövetelésére kerül sor, az állományilletékes katonai szervezet az esedékessé válástól számított 30 napon belül fizetési felszólításban felhívja az állomány megtérítésre kötelezett tagját, továbbá tájékoztatja a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) 25/A. §-ában foglalt megtérítési kötelezettség alóli mentesítés lehetőségéről, a Hjt. vhr. 116. és 117. §-ában foglalt fizetési könnyítés lehetőségéről, valamint a visszafizetés elmulasztásának következményeiről.

(6) A megtérítési kötelezettségekből adódó követelést a központi személyügyi feladatok ellátására kijelölt honvédelmi szervezet tartja nyilván.

3. Az önkéntes tartalékos ösztöndíj

12. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. melléklete szerinti intézményben nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőoktatási alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgató vagy iskolai rendszerű, nappali formájú, az Szkt. 10. §-a szerinti szakmajegyzékben szereplő államilag elismert szakma megszerzésére irányuló szakképzésben részt vevő nagykorú tanuló érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé orientálása és a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése érdekében önkéntes tartalékos ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: önkéntes tartalékos ösztöndíj) biztosítható.

13. § (1)10 A HVK toborzásért és pályára irányításért felelős szerve az önkéntes tartalékos ösztöndíj pályázati felhívását (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: pályázati felhívás) a HM hivatalos honlapján és a HM által kezelt közösségimédia-profilon kell közzétenni, valamint meg kell küldeni az érintett képző intézményeknek a saját honlapjukon, valamint belső elektronikus hálózatukon való megjelentetés céljából, továbbá a HVK részére a toborzóirodákhoz való eljuttatás érdekében.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

a) a jelentkezés feltételeit, különösen azt, hogy az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés megkötésének feltétele az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása vagy létesítése,

b) a pályázat benyújtásának módját,

c) a pályázat benyújtásának határidejét,

d) a pályázat benyújtásának egyéb feltételeit,

e) a pályázathoz szükséges dokumentumokat,

f) az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés alapján adható ösztöndíj összegét,

g) az ösztöndíj folyósításának rendjét,

h) az ösztöndíjjal támogatható leghosszabb időtartamot,

i) azt, hogy az önkéntes tartalékos katona egy honvédségi szervezet állományába kerül,

j) az önkéntes tartalékos nyilatkozatát, hogy mely önkéntes tartalékos jogviszonyt tölt be, és

k) az alapkiképzés, az önkéntes tartalékos tiszti, illetve önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam moduljainak leírását, az egyes kiképzési és vizsgakövetelményeket.

(3) A pályázati felhívásban szereplő igazolásokat a pályázó szerzi be.

(4)11 A hiányosan vagy hibásan kitöltött pályázat hiánypótlására a hiánypótlásra való felszólítástól számított 5 munkanapon belül van lehetőség. A hiánypótlásra a HVK toborzásért és pályára irányításért felelős szerve szólítja fel a pályázót. A határidőn túl vagy a hiányosan beérkező pályázat nem fogadható be.

14. § (1)12 Az elutasított pályázati anyagot az elutasítás indokait magában foglaló értesítéssel együtt a pályázó részére a HVK toborzásért és pályára irányításért felelős szerve küldi vissza.

(2) A nyertes pályázóval – ide nem értve a már önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló nyertes pályázót – önkéntes területvédelmi tartalékos állománykategóriába tartozó ösztöndíj esetén az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés megkötéséig, önkéntes műveleti tartalékos állománykategóriába tartozó ösztöndíj esetén az alapkiképzés mielőbbi időpontban történő végrehajtása érdekében legkésőbb a tárgyév június 30-ig az állományilletékes katonai szervezet önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít.

(3)13 Ha a nyertes pályázó önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyban áll, a HVK tájékoztatja a pályázat elnyeréséről az önkéntes tartalékos szerződése szerinti katonai szervezetet az állományilletékes katonai szervezet állományába történő átszerződés lebonyolítása érdekében.

15. § (1) Önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés azzal az önkéntes tartalékossal köthető, aki

a) az Nftv. 1. melléklete szerinti intézményben nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőoktatási alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében hallgatói jogviszonyban vagy iskolai rendszerű, nappali formájú szakmai szakmajegyzéken szereplő szakmára felkészítő vagy szakosító képzésben a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban áll, és esetében a hallgatói vagy tanulói jogviszonyából legalább a d) pont szerinti alapkiképzés és a 16. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítéséig az ösztöndíjszerződés megkötésének az időpontjában szükséges idő rendelkezésre áll,

b) az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését vállalja,

c) önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását vállalja legalább az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig,

d) vállalja, hogy az önkéntes műveleti tartalékos katona esetében az MH Egységes Alapkiképzési Programjában meghatározott 1. ciklusra vonatkozó ciklusvégi vizsga követelmények teljesítését vagy az önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetében az alapfelkészítés (a továbbiakban együtt: alapkiképzés) teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül igazolja,

e) vállalja a 16. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését, és

f) nem részesül Mészáros Lázár-ösztöndíjban.

(2) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjat elnyert pályázóval – feltéve, hogy a pályázó nem áll önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban – az állományilletékes katonai szervezet legkorábban az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését követő naptól köthet ösztöndíjszerződést.

(3) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjas az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötését követő 12 hónap elteltével köteles igazolni.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén az MH az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződését azonnali hatállyal felmondhatja.

(5) Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas önhibáján kívüli okból nem képes az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolást benyújtani, akkor – az (4) bekezdéstől eltérően – a 17. § (4) bekezdés d) pontja alapján a halasztási kérelem szerint a tartalékos ösztöndíjszerződést módosítani kell.

16. § (1) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződést az MH képviseletében a nyertes pályázóval az állományilletékes katonai szervezet köti meg.

(2) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződések megkötésével, módosításával, felmondásával, végrehajtásával kapcsolatos személyügyi, tanulmányi és pénzügyi feladatokat – ideértve a pénzügyi tervezést, az ösztöndíjak elszámolását, kifizetését, a költségkimutatást, továbbá az önkéntes tartalékos beosztás tervezésével kapcsolatos feladatokat – az állományilletékes katonai szervezet látja el.

(3) Nem minősül az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés-módosításnak az önkéntes tartalékos ösztöndíjas juttatásainak jogszabály szerinti emelése, amelyről az állományilletékes katonai szervezet írásbeli tájékoztatást küld az önkéntes tartalékos ösztöndíjas részére.

(4) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjas a Hjt. 216. § (3) bekezdése figyelembevételével az önkéntes tartalékos beosztásra történő felkészítése céljából az önkéntes tartalékos tiszti vagy önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam mindkét modulját köteles sikeresen teljesíteni az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzésének időpontjáig.

17. § (1) Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas bejelenti az állományilletékes katonai szervezetnek a tanulmányai megszakítását, akkor az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés megszüntetéséről és a megtérítési kötelezettség teljesítésére irányuló felszólításáról intézkedni kell.

(2) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyának legfeljebb két félévre irányuló halasztási szándékát az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 10 napon belül az állományilletékes katonai szervezetnek köteles bejelenteni, ideértve a tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely mellett fenn kívánja tartani a hallgatói jogviszonyát. Az önkéntes tartalékos ösztöndíjas bejelentésével egyúttal az ösztöndíjszerződés megszüntetése helyett annak módosítását kell kérelmeznie az állományilletékes katonai szervezettől.

(3) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmének engedélyezése során az állományilletékes katonai szervezet a kérelemben foglalt körülményeket – így különösen az önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak való felróhatóságot, valamint az előadott okok, indokok MH általi elfogadhatóságát, illetve a szolgálati érdekkel való összeegyeztethetőségét – figyelembe véve foglal állást.

(4) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés az önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmében megjelölt méltányolható körülményre figyelemmel akkor módosítható, ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas

a) az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben előírt határidőben nyelvvizsga hiányában nem szerezte meg az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak egy éven belüli megszerzésére a kérelemben foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal,

b) szakmai ismeretei bővítése céljából legfeljebb két félév időtartamban külföldi tanulmányokat folytat,

c) családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, hanem legfeljebb két félév vagy tanév halasztással tudja csak befejezni,

d) önhibáján kívüli okból nem tud az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben vállalt igazolási kötelezettségének eleget tenni.

(5) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés módosítását megalapozó méltányolható körülmény hiányában az önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmét el kell utasítani, és az állományilletékes katonai szervezetnek az ösztöndíjszerződés megszüntetéséről kell intézkednie.

(6) Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmében foglalt indok megalapozott, az állományilletékes katonai szervezet a halasztást engedélyezi, és ezzel egyidejűleg az ösztöndíjszerződést módosítani kell. A halasztott időszak nem számít be a kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.

18. § (1) Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt – a (3) bekezdés kivételével – illeti meg az önkéntes tartalékos ösztöndíjast.

(2) A HM az önkéntes tartalékos ösztöndíjas részére az ösztöndíjszerződés megkötésének napjától az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra ösztöndíjat folyósít, amelynek havi mértéke az adott félév vagy tanév kezdetének időpontja szerinti minimálbér 30%-a.

(3) A 17. § (6) bekezdése szerint engedélyezett tanulmányi halasztás időtartamára az önkéntes tartalékos ösztöndíjast nem illeti meg ösztöndíj.

(4)14 Az ösztöndíj a tanítási vagy képzési évben – az adott félév vagy tanév teljes idejére, beleértve a tanítási szüneteket is – annak az önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak folyósítható, aki az állományilletékes katonai szervezet részére 10 napon belül

a) benyújtja a félév megkezdését követően a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása céljából az érvényes diákigazolvány másolatát,

b) megküldi a félév lezárását követően a félév vagy tanév sikeres lezárásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást.

(5) Az ösztöndíjat

a) havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve –,

b) az a) ponttól eltérően első alkalommal az ösztöndíjszerződés megkötését követő hónap 10. napjáig, a félév megkezdésére visszamenő hatállyal,

c)15 az a) ponttól eltérően a soron következő félévre beiratkozást követően a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása céljából az érvényes diákigazolvány másolatának benyújtása után legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a félév megkezdésére visszamenő hatállyal

kell az önkéntes tartalékos ösztöndíjas ösztöndíjszerződésében megjelölt, saját nevére szóló fizetési számlájára átutalni.

(6) Az ösztöndíj a szerződéses szolgálati viszony létesítés feltételeinek történő megfelelésre hivatkozva legfeljebb a jogviszony megszűnését követő harmadik hónap végéig folyósítható.

(7) Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas a (4) bekezdés szerinti igazolás leadását elmulasztja, és azt felszólítás ellenére sem teljesíti, a felszólítást követő 10 munkanapon belül az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés a mulasztás miatt felmondásra kerül.

19. § A 16. § (4) bekezdése szerinti alaptanfolyamon részt vevő önkéntes tartalékos ösztöndíjas részére az annak kapcsán felmerülő helyközi közösségi közlekedési költségeit az MH az egyes költségtérítésekről szóló HM rendelet alapján téríti meg.

20. § (1) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megtérítési kötelezettség terheli, ha

a) önhibájából az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti – az előírt végzettséget vagy szakképzettséget határidőn belül nem szerzi meg, illetve tanulmányait megszakítja –, és önkéntes tartalékos szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés b) pontja, 68. § (1) bekezdés e)–g), i), k)–m) vagy p) pontja vagy az önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak felróható okból a Hjt. 215. § (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg,

b) önkéntes tartalékos szerződése vagy jogviszonyának megszüntetésére neki felróható okból kerülne sor.

(2) Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az ösztöndíjszerződésben vállalt idő előtt – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli okból – megszünteti – ide nem értve a (3) bekezdésben foglalt esetet –, az ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terheli megtérítési kötelezettség az önkéntes tartalékos ösztöndíjast, ha

a) az MH-val létesített önkéntes tartalékos szolgálati viszonya önhibáján kívül megszűnik,

b) meghagyással érintett munkakörbe kerül,

c) az MH-val történő szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony létesítése miatt a törvény erejénél fogva szűnik meg, vagy honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyt létesít,

d) fennálló önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát más önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítése céljából szünteti meg, és azt az ösztöndíjszerződésben vállalt időből még hátralévő ideig fenntartja,

e) az ösztöndíjszerződést megszünteti a Mészáros Lázár-ösztöndíjra való eredményes pályázata miatt,

f) elhalálozik.

(4) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjas a (3) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott esetben az állományilletékes katonai szervezet felé bejelentési kötelezettséggel tartozik.

4. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

22. §16 E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2022. (II. 17.) HM rendelettel megállapított 5/A. §-át a honvédségi ösztöndíjas hallgatókkal 2017. augusztus 1-jét követően megkötött ösztöndíjszerződések tekintetében kell alkalmazni.

1

Az 1. § c) pontja a 39/2022. (XII. 29.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 41/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg. [A 3. § (1) bekezdésben e módosító rendelet 1. § a) pontja által elrendelt módosítás, amely szerint az „A Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban MHP)” szövegrész helyébe az „A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK)” szöveg lép, nem vezethető át.]

3

A 4. § a 41/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5/A. §-t a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 29. §-a iktatta be.

6

Az 5/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 41/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdése a 41/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. § (3) bekezdése a 21/2023. (X. 26.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 21/2023. (X. 26.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 13. § (1) bekezdése a 41/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § b) és e) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 13. § (4) bekezdése a 41/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 14. § (1) bekezdése a 41/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 14. § (3) bekezdése a 41/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 18. § (4) bekezdése a 21/2023. (X. 26.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 18. § (5) bekezdés c) pontja a 21/2023. (X. 26.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

16

A 22. §-t a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 30. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére