• Tartalom
Oldalmenü

16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól

2021.11.01.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A felszámolót – a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/D. §-a szerinti értékesítésből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből – megillető díjat (megnövelve a díjat terhelő általános forgalmi adó összegével megegyező összeggel) az adós pénzügyi intézménynél vezetett számláján elkülönítve kell vezetni, és azt a felszámolónak a felszámolási eljárás során a Cstv. 50. §-ában meghatározott közbenső mérlegben, illetve a felszámolási eljárás befejezésekor a Cstv. 52. §-ában meghatározott felszámolási zárómérlegben – a Cstv. 50. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – külön is ki kell mutatnia.

(2) A közbenső mérlegnek és a felszámolási zárómérlegnek tartalmaznia kell a befolyt vételárnak a zálogjogosult hitelező részére – a zálogjoggal biztosított követelésének kielégítésére – még ki nem fizetett összegét.

(3) A bíróság – a Cstv. 49/D. § (2) bekezdése szerinti díjelőleg figyelembevételével – a közbenső mérlegről (felszámolási zárómérlegről) hozott végzésében rendelkezik arról is, hogy a díjat – kiegészítve az azt terhelő általános forgalmi adó összegével megegyező összeggel – a felszámoló jogosult közvetlenül az adós pénzügyi intézménynél vezetett számlájával szemben érvényesíteni.

(4) A felszámoló számára a Cstv. 59–60. §-a alapján ténylegesen kifizethető díjat a Cstv. 49/D. §-a szerint már érvényesített díjelőleggel csökkentett összegben kell megállapítani.

2. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján és az azt követően megindított felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás