• Tartalom
Oldalmenü

16/2021. (IV. 30.) HM utasítás

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggő kérdésekről1

2021.05.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katonára és 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottra terjed ki.

(2) A 4. alcímben foglaltak hatálya a Korm. rendelet 6. §-ában és 11. §-ában foglalt személyi körre (a továbbiakban együtt: egészségügyi szakdolgozó) terjed ki.

(3) Az utasítás alkalmazásában illetmény

a) a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona esetében – a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján megemelt – a Korm. rendelet 5. § (3) vagy (3a) bekezdése szerinti illetmény,

b) a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott esetében – a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján megemelt – a Korm. rendelet 10. § (3) vagy (3a) bekezdése szerinti illetmény,

c) a Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott egészségügyi szakdolgozó esetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti alapilletmény,

d) a Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott egészségügyi honvédelmi alkalmazott szakdolgozó esetében az ágazati előmeneteli szabályok szerinti fizetési fokozatnak megfelelő illetmény.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja tekintetében az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti mozgóbér elemek számítási alapjaként a Korm. rendelet 5. § (3b) bekezdése és 10. § (3b) bekezdése szerinti vezetői juttatást is figyelembe kell venni.

(5) Az utasításban szabályozott díjazások egy órára eső összegének számításakor az érintett, Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott tárgyhónap első napján érvényes illetményét

a) általános teljes napi munkaidő esetén 174 órával,

b) részmunkaidő vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a 174 óra arányos részével

kell elosztani.

2. A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katonára vonatkozó rendelkezések

2. § (1) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a részére kötelezően elrendelt egészségügyi ügyelet ellátásáért ügyeleti díjra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyeleti díj óránkénti mértéke az érintett személy illetménye egy órára eső összegének

a) hétköznap vagy – általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetén – a jogosult személyre irányadó, nem hétköznapra eső munkanapon a 70%-a,

b) a jogosult személyre irányadó heti pihenőnapon a 80%-a,

c) munkaszüneti napon a 90%-a.

(3) Ha a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona egészségügyi ügyeletet a rá irányadó munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon látott el, akkor – a (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján járó ügyeleti díjon túl – elsősorban másik pihenőnap kiadásával vagy legalább az adott naptári napon teljesített egészségügyi ügyelettel azonos tartamú pihenőidővel kell kompenzálni. Ha a munkáltatói jogkört gyakorló kivételes esetekben, objektív munkaszervezési okokból másik pihenőnapot (pihenőidőt) kiadni nem tud,

a) az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után – a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ügyeleti díj helyett – az egészségügyi katonára irányadó, heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra járó ügyeleti díj 50%-kal emelt összegét kell megállapítani, és

b) a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona részére – a Hjt. 101. §-ának alkalmazása körében – a kiesett heti pihenőnap vagy pihenőidő napját követő naptól számított hét naptári napon belül kell legalább 24 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidőt biztosítani.

(4) A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) engedélyével az ügyeleti díj (2) bekezdés szerinti mértékét a munkáltatói jogkört gyakorló határozott időtartamra, legfeljebb a tárgyévet követő év február hónap utolsó napjáig terjedően legfeljebb 30%-kal megemelheti.

(5) Egészségügyi ügyelet esetében a 12 órát meghaladó napi munkaidőre

a) a 4. § szerinti díjazás jár abban az esetben, ha azt a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészégügyi katona önként vállalt többletmunkaként teljesíti,

b) az a) ponttól eltérő esetben az egyébként irányadó ügyeleti díj 50%-kal megemelt mértékben jár, vagy ha az egészégügyi ügyelet ellátására rendes munkaidő alatt kerül sor, akkor 50%-os ügyeleti díj jár.

3. § (1) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a részére kötelezően elrendelt egészségügyi készenlét ellátásáért készenléti díjra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti készenléti díj óránkénti mértéke az érintett személy illetménye egy órára eső összegének 25%-a.

(3) Amennyiben az egészségügyi készenlét időtartama alatt munkavégzés kerül elrendelésre, ez utóbbi időtartamára a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a szolgálatteljesítési idejére járó illetményén felül – a (2) bekezdéstől eltérően – óránként az illetménye egy órára eső összegének

a) munkanapon rendkívüli munkaidőben az 50%-ára,

b) heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a 100%-ára

jogosult.

4. § (1) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerint önként vállalt többletmunka elvégzéséért díjazásra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a díjazás óránkénti összege megegyezik az érintett személy illetménye egy órára eső összegének

a) rendes munkarend szerinti feladatellátás esetén – a szolgálatteljesítési idejére járó illetményen felül –

aa) a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon, heti pihenőidőben és munkaszüneti napon a 150%-ával,

ab) az aa) alponttól eltérően, ha a munkáltatói jogkört gyakorló másik heti pihenőnapot, heti pihenőidőt biztosít, akkor a 75%-ával,

ac) munkanapon vagy készenlét alatti munkavégzés alatt a 75%-ával, vagy

b) ügyeleti feladatellátás esetén a 2. § szerinti díjazás összegének 150%-ával.

5. § (1) A nem műszakos munkarendben foglalkoztatott, a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a 22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzésért éjszakai pótlékra jogosult, amelynek mértéke óránként az illetménye egy órára eső összegének 15%-a.

(2) A műszakos munkarendben foglalkoztatott, a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a 14:00 és 22:00 óra közötti munkavégzésért délutáni műszakpótlékra jogosult, amelynek mértéke óránként az illetménye egy órára eső összegének

a) többműszakos munkarendben foglalkoztatottak esetén a 15%-a,

b) megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottak esetén a 20%-a.

(3) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a 22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzésért éjszakai műszakpótlékra jogosult, amelynek mértéke óránként az illetménye egy órára eső összegének

a) többműszakos munkarendben foglalkoztatottak esetén a 30%-a,

b) megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottak esetén a 40%-a.

6. § (1) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona részére határozott időre, de legfeljebb a tárgyévet követő év február hónap utolsó napjáig terjedően szakterületi pótlék állapítható meg. A szakterületi pótlék havi mértéke a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona illetményének legfeljebb 15%-áig terjedhet.

(2) A szakterületi pótlékra jogosító intézményi besorolásra, szakterületre, munkakörre vonatkozó feltételeket és a szakterületi pótlék mértékét az intézmény betegforgalmának és progresszivitási szintjének figyelembevételével

a) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató esetében – a b) pont szerinti szervezeti egység kivételével – a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője,

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) esetében ezen szervezeti egység vezetője

a szolgálati út betartásával a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) útján felterjesztett javaslatára a miniszter határozza meg a tárgyév február hónap utolsó napjáig.

(3) A szakterületi pótlékra jogosító feltételeket a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője és a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője évente felülvizsgálja.

7. § (1) Ha a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a munkaköre ellátásához előírt, a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett további – a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője által belső rendelkezésben előírt – szakképesítéssel is rendelkezik, a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona havonta

a) egy további szakképesítés megléte esetén 40 000 forint,

b) két vagy több szakképesítés megléte esetén 60 000 forint

összegű képesítési pótlékra jogosult.

(2) Ha a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona a munkaköre ellátásához kapcsolódó – a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője által belső rendelkezésben előírt – doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona havonta 100 000 forint összegű képesítési pótlékra jogosult.

8. § A Korm. rendelet 5. § (9a) bekezdése szerinti juttatás megállapítására

a) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató esetében – a b) pont szerinti szervezeti egység kivételével – a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője,

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység esetében ezen szervezeti egység vezetője

a szolgálati út betartásával a HM KÁT útján tesz a miniszter részére javaslatot.

3. A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottra vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Az egészségügyi ügyelet, illetve az egészségügyi készenlét ellátásáért a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottat ügyeleti díj, illetve készenléti díj illeti meg, amelynek mértékét a 2. §-ban, illetve a 3. §-ban foglaltak alapján kell meghatározni.

(2) A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott a Korm. rendelet 10. § (9) bekezdése szerint önként vállalt többletmunka elvégzéséért – rendes munkarend szerinti feladatellátás esetén a rendes munkaidőre járó illetményén felül – a 4. § szerinti díjazásra jogosult.

(3) A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottra az 5–7. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(4) A Korm. rendelet 10. § (10a) bekezdésének alkalmazása során a 8. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(5) A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (a továbbiakban: kirendelés) díjazására a Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott kirendelés idejére járó illetménye a Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerinti illetmény 110%-át nem haladhatja meg.

4. Az egészségügyi szakdolgozóra vonatkozó rendelkezések

10. § Az egészségügyi szakdolgozóra a 6. §-t azzal az eltéréssel kell megfelelően alkalmazni, hogy a – határozott időre, a tárgyévet követő év február hónap végéig – megállapítható szakterületi pótlék havi mértéke az egészségügyi szakdolgozó illetményének legfeljebb 20%-áig terjedhet.

11. § (1) Ha az egészségügyi szakdolgozó a munkaköre ellátásához előírt, a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett további – a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője által belső rendelkezésben előírt – szakképesítéssel is rendelkezik, az egészségügyi szakdolgozó illetménye

a) egy további szakképesítés megléte esetén 5%-kal,

b) kettő vagy több további szakképesítés megléte esetén 8%-kal

növekszik.

(2) Ha az egészségügyi szakdolgozó a munkaköre ellátásához kapcsolódó – a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője által belső rendelkezésben előírt – doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, az egészségügyi szakdolgozó illetménye 10%-kal növekszik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés feltétele, hogy az egészségügyi szakdolgozó a további szakképesítését, doktori fokozatát vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatát a munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.

5. Vezetői juttatás

12. § (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti elemének vezetője és annak helyettese, valamint a főgyógyszerész havonta vezetői juttatásra jogosult, amelynek összegét a (2) bekezdés figyelembevételével

a) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató esetében – a b) pont szerinti szervezeti egység kivételével – a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője,

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység esetében ezen szervezeti egység vezetője

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vezetői juttatás felső határa

a) a szervezeti elem vezetője és a főgyógyszerész esetén 100 000 forint,

b) a szervezeti elem vezetőjének helyettese esetén 50 000 forint.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az utasítás rendelkezéseit – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 8. §-ban és a 9. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.

14. § (1) Az utasítás hatálybalépését megelőzően – az egészségügyi ügyelet, az egészségügyi készenlét, valamint az önként vállalt többletmunka díjazására vonatkozóan – megkötött, az utasítás hatálybalépésekor érvényes megállapodás, valamint a honvédelmi egészségügyi szolgáltató ügyeleti díjra, illetve készenléti díjra vonatkozó belső rendelkezése a jelen utasítás szerinti díjazások esetében a jelen utasítás hatálybalépését követő hónap első napjától nem vehető figyelembe.

(2) A szakterületi pótlékra jogosító intézményi besorolásra, szakterületre, munkakörre vonatkozó feltételeket és a szakterületi pótlék mértékét a miniszter a 6. § (2) bekezdéstől és a 10. §-tól eltérően a 2021. évben 2021. május 15-ig határozza meg.

15. § Ez az utasítás a Korm. rendelet hatályon kívül helyezésének napján hatályát veszti.

1

Az utasítás a 15. § alapján hatályát vesztette 2021. május 23. napjával.

_