• Tartalom

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról1

2021.05.22.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2021. május–júniusi vizsgaidőszakában

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) 11. §-a szerinti, 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban (a továbbiakban: Vizsgaidőszak) a Vizsgaszabályzat rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

(2) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.

(2a)2 A középiskola utolsó évfolyamát a 2020/2021. tanévben befejező vizsgázó számára szóbeli pótlóvizsgát kell szervezni, ha az írásbeli vizsgáról vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, vagy a vizsgatárgy gyakorlati vizsgarészének teljesítésére – neki fel nem róható okból – képtelenné válik, és

a) a vizsgajelentkezést fogadó intézmény igazgatójánál kérelmezi, hogy élni kíván a Vizsgaszabályzat 24. § (1) bekezdése vagy a Vizsgaszabályzat 31. § (5) bekezdése szerinti lehetőséggel, valamint

b) az igazgató engedélyezi számára a pótlóvizsga szóbeli vizsgával való letételét.

(2b)3 A (2a) bekezdésben meghatározott kérelmet, valamint a fel nem róható ok igazolására szolgáló dokumentumokat az igazgató részére elektronikus úton, legkésőbb 2021. május 28-án 16 óráig kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

(2c)4 Az igazgató a döntéséről legkésőbb 2021. június 1-jéig elektronikus úton értesíti a vizsgázót, valamint – ha emelt szintű szóbeli vizsgát engedélyezett – a vizsga megszervezéséért felelős kormányhivatalt.

(2d)5 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (9) bekezdésétől eltérően a (2a) és (3) bekezdés szerinti szóbeli vizsga eredményéből érettségi pont számítható.

(3) Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

(5) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.

(6) Ha a vizsgázó egy korábban megszerzett írásbeli vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgaeredménnyel, vagy a Vizsgaszabályzat 60/D. §-ában meghatározottak szerint jelentkezett pótló vizsgára, és kérte annak beszámítását, akkor vizsgaeredményét a korábbi vizsgaeredménye alapján az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.

(7) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

2. Az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések

3. § (1) A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

(3) A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.

(4) A testnevelés vizsgatárgyból a középszintű gyakorlati vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.

(5) A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik.

A gyakorlati vizsga eredményét a többi gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.

(6) A testnevelés vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgán az úszás vagy küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont.

(7) A testnevelés vizsgatárgy emelt szintű gyakorlati vizsgán az úszás gyakorlatainak bemutatásával 10 pont, a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ezek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 80 pont.

(8) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok

4. § (1)6 Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, – a 2. § (2a)–(2c) bekezdés szerinti kivétellel – a javító- vagy pótlóvizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

(2) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi – az (1) bekezdés szerinti törléssel összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.

4/A. §7 Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május–júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október–novemberi vagy május–júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

4/B. §8 Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

4. Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre vonatkozó különös szabályok

5. § (1) Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus úton valósul meg.

(2) Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.

(3) Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

(4) Az írásbeli érettségi vizsga helyszínéül szolgáló köznevelési vagy szakképző intézmény – az érettségi vizsga adott napi biztonságos lebonyolítása érdekében, szükség esetén – a 2021. május 3. napja és 7. napja közötti időszakban a tanítási órákat délutáni időszakra átszervezheti.

(5) Az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszervező intézmény a Vizsgaszabályzat 20. § (6) bekezdése szerinti óránkénti váltás tekintetében eltérhet.

6. § (1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja.

(2) A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy – ha annak feltételei adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. Ha a vizsgázó elektronikus másolatot készített a vizsgadolgozatról, azt követően a megtekintés helyszínét elhagyja. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

(3) Az érettségi vizsga iratai elektronikus úton is megküldhetők a vizsgabizottság elnökének.

(4) A Vizsgaszabályzat 42. § (1) bekezdése szerinti záróértekezletet, valamint a Vizsgaszabályzat 44. § (1) bekezdése szerinti eredményhirdető értekezletet a vizsgaeredmények adminisztrációs feladatainak befejezése után, legkésőbb a vizsgaeredményeknek a központi nyilvántartásba való elküldése napján kell megtartani.

(5) Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a vizsgajelentkezést fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.

(6) A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti jelentés központi nyilvántartásba történő elküldésének határideje 2021. június 28. napja.

(7)9 A Vizsgaszabályzat 37. § (3) bekezdése szerinti, az érettségi bizonyítvány záradékkal való ellátására vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(3) A 9. § és a 10. § 2021. április 19-én lép hatályba.

8. §10

9. §11

10. §12

1

A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 23. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 96. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

A 2. § (2a) bekezdését a 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 2. § (2b) bekezdését a 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § (2c) bekezdését a 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (2d) bekezdését a 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 4. § (1) bekezdése a 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4/A. §-t a 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

8

A 4/B. §-t a 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

9

A 6. § (7) bekezdését a 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

10

A 8. §-t a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 23. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9. § a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

12

A 10. § a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére