• Tartalom

17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok és a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról1

2021.04.16.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 26. alpontjában és a 41. alpont i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a Kvtv. 1. melléklet a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcímen eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatra,

c) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által megállapított vagy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogelődjei hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a), c) és d) pont a továbbiakban együtt: XXXV. NKFI Hivatal fejezet előirányzatai;
a b) pont a továbbiakban: XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 10. fejezeti kezelésű előirányzatai]
terjed ki.

2. § (1) Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait

a) a XXXV. NKFI Hivatal fejezet előirányzatai vonatkozásában az 1. melléklet;

b) a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 10. fejezeti kezelésű előirányzatai vonatkozásában a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet alapján kijelölt kezelő szerv által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

5. §2

1. melléklet a 17/2021. (IV. 14.) ITM rendelethezXXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak 2021. évi feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

349117

 

1 Nemzetközi tagdíjak

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek.

nemzetközi szervezet, nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő külföldi illetőségű szervezet, külföldi jogi személy

közvetlen kifizetés egy vagy több részletben

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(a továbbiakban: NKFI Hivatal)

4.

363962

 

5 Nemzeti Laboratóriumok

Tudományos és technológiai kihívásokat célzó kutatási tevékenységek, nemzetgazdasági szempontból kiemelt potenciállal rendelkező kutatási projektek és programok, valamint infrastrukturális fejlesztések támogatása.

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, így a költségvetési szervek, gazdasági társaságok, alapítványok, államilag elismert állami és nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények

kérelem alapján, pályázati úton,
Korm. határozat vagy jogszabály alapján

Előleg biztosítható

Egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítmény-
arányos kifizetéssel

azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, garancia, zálogjog, kezesség, kivéve
az Ávr. 84. §
(1) bekezdése

NKFI Hivatal

2. melléklet a 17/2021. (IV. 14.) ITM rendelethez


XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

359651

 

10 Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása

Az Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása
a Kvtv. alapján

Agrártudományi Kutatóközpont

Kérelem vagy
Korm. határozat alapján

Előleg biztosítható

Egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítmény-
arányos kifizetéssel

NKFI Hivatal

1

A rendeletet a 3/2022. (II. 2.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 3. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 4. §-át.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére