• Tartalom
Oldalmenü

17/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól

2021.11.01.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szakmai továbbképzés célja

1. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/C. § (1a) bekezdésében meghatározott kötelező szakmai továbbképzés (a továbbiakban: szakmai továbbképzés) célja, hogy

a) a felszámolók névjegyzékébe,

b) a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba vagy

c) a Cstv. 66. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba

bejegyzett felszámoló szervezet által foglalkoztatott felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett személy) szervezett keretek között rendszeres továbbképzésben részesüljenek a szakmai felkészültség, valamint az egységes jogalkalmazáshoz szükséges ismeretek megszerzése érdekében.

(2) A szakmai továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett személyekkel azonos feltételek mellett vehet részt az a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy is, aki nem áll az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások valamelyikébe bejegyzett felszámoló szervezettel foglalkoztatásra irányuló vagy tagsági jogviszonyban.

(3) A szakmai továbbképzés feletti szakmai felügyeletet az igazságügyért felelős miniszter látja el. E jogkörében ellenőrzi a képzés menetét.

2. A szakmai továbbképzés megszervezése és tartalma

2. § (1) A szakmai továbbképzés megszervezése és lebonyolítása az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának (a továbbiakban: Jogakadémia) feladata.

(2) A szakmai továbbképzésnek ki kell terjednie a vagyonfelügyelői, az ideiglenes vagyonfelügyelői, a felszámolói, a vagyonrendezői és pénzügyi gondnoki tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre, így különösen a tevékenységet érintő jogszabályi változásoknak, valamint a bírósági és hatósági jogalkalmazói tevékenység időszerű kérdéseinek ismertetésére (a továbbiakban: továbbképzési program).

(3) Az egyes továbbképzési szemeszterekre vonatkozó továbbképzési programot a Jogakadémia határozza meg.

3. Jelentkezés a szakmai továbbképzésre

3. § (1) A szakmai továbbképzés teljesítésére nyitva álló kétéves határidő minden második év augusztus 1-jén kezdődik (a továbbiakban: továbbképzési időszak).

(2) A felszámoló szervezetek névjegyzékét, illetve a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése és 66. § (6) bekezdése szerinti felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a továbbképzésre kötelezett által előterjesztett, méltányolható és igazolt indokot tartalmazó kérelmére egy alkalommal a továbbképzési kötelezettség teljesítésére – legfeljebb 6 hónapig terjedő – halasztást engedélyezhet. A halasztás engedélyezése esetén a Hatóság a továbbképzésre kötelezett részére póthatáridőt állapít meg. Ismételt halasztási kérelem csak rendkívüli, a továbbképzésre kötelezett személy érdekkörén kívül álló okból terjeszthető elő.

(3) A szakmai továbbképzésre tavaszi és őszi szemeszteri rendszer keretében kerül sor. A tavaszi továbbképzési szemeszter január 1-jétől június 30-áig, az őszi továbbképzési szemeszter szeptember 1-jétől december 15-éig tart.

(4) A szakmai továbbképzést úgy kell megszervezni, hogy az egyes továbbképzési szemeszterekben a továbbképzési napok eloszlása egyenletesen történjen. Egy továbbképzési szemeszterben legalább kettő továbbképzési napot biztosítani kell. A Jogakadémia – kivételes esetben, vagy ha a jelentkezők nagyobb száma azt indokolja – a szemeszter során a korábban meghirdetett továbbképzési napokon felül további továbbképzési napokat is megjelölhet.

4. § A Jogakadémia a szakmai továbbképzésről legkésőbb a továbbképzési szemeszterek kezdő napját megelőző 30. napon a honlapján tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza különösen

a) a szakmai továbbképzés lebonyolításával kapcsolatos általános információkat;

b) a szakmai továbbképzésre történő jelentkezés módját és határidejét;

c) a szakmai továbbképzés részvételi díját, továbbá befizetésének módját;

d) a szakmai továbbképzés programját (a továbbképzési napokat, az előadások témakörét, időpontját, helyszínét és a megszerezhető kreditpontok számát).

5. § (1) A továbbképzésre kötelezett személy a szakmai továbbképzésre történő jelentkezését és a (2) és (3) bekezdés szerinti mellékleteket a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján nyújthatja be.

(2) A továbbképzésre kötelezett személy a szakmai továbbképzésre első alkalommal történő jelentkezésekor mellékeli a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzését igazoló dokumentum másolatát.

(3) A továbbképzésre kötelezett személy az egyes továbbképzésekre történő jelentkezésekor mellékeli a részvételi díj befizetését igazoló, a fizetési számlája megterhelését tartalmazó kivonatot vagy a postai készpénzátutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét vagy annak másolatát.

6. § (1) A Jogakadémia a továbbképzésre kötelezett személyt a jelentkezés beérkezését követően haladéktalanul értesíti a jelentkezés elfogadásáról.

(2) A Jogakadémia legkésőbb a szakmai továbbképzés napját megelőző 15. napon a képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján újabb értesítést küld a továbbképzésre kötelezett részére, amelyben tájékoztatja a képzés helyszínéről, időpontjáról, tematikájáról.

(3) A Jogakadémia a továbbképzésre kötelezett személyek nevéről és kreditpontjainak számáról minden továbbképzési időszak utolsó napját követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.

4. A szakmai továbbképzés teljesítésének módja és feltételei

7. § (1) A szakmai továbbképzés lebonyolítása kreditrendszerben történik. A szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak során 40 kreditpont megszerzése szükséges akként, hogy a továbbképzési időszak első évében legalább 16 kreditpontot kell megszerezni. A továbbképzési időszakban a képzés eredményes teljesítéséhez szükséges kreditponton felül megszerzett kreditpontok a következő továbbképzési időszakban nem vehetőek figyelembe.

(2) Az egyes előadásokon való részvétellel megszerezhető kreditpontok számát a Jogakadémia állapítja meg.

8. § (1) A Jogakadémia a továbbképzési napon részt vevő továbbképzésre kötelezett személyek jelenlétének igazolására jelenléti ívet vezet. A jelenléti ív előadásonként tartalmazza az előadás címét, az előadáson történő részvétellel megszerezhető kreditpontok számát, a részt vevő továbbképzésre kötelezett személy nevét és aláírását.

(2) Az a továbbképzésre kötelezett személy, aki a továbbképzésen való jelenlétét aláírásával nem igazolja, kreditpontot nem szerez.

(3) A Jogakadémia a jelenléti íveket 5 évig őrzi meg, és – kérelemre – azok másolatát a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

9. § (1) A Jogakadémia a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítéséről a továbbképzésre kötelezett személy részére az 1. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

(2) A Jogakadémia a tanúsítványt a szakmai továbbképzés teljesítéséhez szükséges utolsó képzés napjától számított 15 napon belül állítja ki és megküldi a továbbképzésre kötelezett személy részére. Az igazolás a továbbképzésre kötelezett személy kifejezett kérelme esetén elektronikus úton is megküldhető.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a továbbképzésre kötelezett személy kérelme esetén a Jogakadémia a tanúsítvány pótlásáról gondoskodik.

(4) A továbbképzésre kötelezett személy a szakmai továbbképzés teljesítéséről kiállított tanúsítvány másolati példányát köteles az őt foglalkoztató felszámoló szervezet rendelkezésére bocsátani annak igazolására, hogy a Cstv. 27/C. § (1a) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tett.

(5) A felszámoló szervezet az általa foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett személyek nevére szóló tanúsítványt a továbbképzési kötelezettség teljesítését követő 45 napon belül megküldi a Hatóságnak.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő őszi továbbképzési szemeszterre vonatkozóan is alkalmazni kell.

1. melléklet a 17/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

TANÚSÍTVÁNY

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája tanúsítja, hogy
....................................................................................................................................., aki ..........................................., ............ év ................................ hó ...................... napján született,
a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek számára a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (1a) bekezdésében előírt kötelező szakmai továbbképzésen részt vett.

A továbbképzési időszak kezdete és vége:

A megszerzett kreditpontok száma:

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének időpontja:

Keltezés helye és ideje: ............................................

..............................................................................................................................
az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája képviseletében
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás