• Tartalom

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól

2023.02.01.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. § a), c) és d) pontjában, valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. A rendelet hatálya

1. §1 E rendeletet a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) által lefolytatott,

a) a dohány-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésére,

b) a dohány-kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy, a dohány-kiskereskedelmi ellátó, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személy és a dohánytermék-nagykereskedő kötelezettségeinek hatósági ellenőrzésére, valamint

c) a dohánytermék-kiskereskedőkkel és a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött koncessziós szerződések szerinti koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának hatósági ellenőrzésére

irányuló eljárásokban kell alkalmazni.

2. Engedélyezési eljárás

2. § (1) Magyarországi székhellyel rendelkező kérelmező esetén az engedély iránti kérelmet kizárólag

a) a koncessziós szerződésben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására feljogosított egyéni vállalkozó;

b) az a betéti társaság, illetve közkereseti társaság

terjesztheti elő, amelyik a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet koncessziós szerződés alapján végezni jogosult.

(2) Nem magyarországi székhellyel rendelkező kérelmező esetén a kérelmező személyes joga alapján kell megállapítani azt, hogy megfelel-e az Fdvtv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(3) A kérelmező az engedély iránti kérelemben köteles megadni az 1. mellékletben foglalt adatokat.

(4) A Hatóság az engedélyt a koncessziós szerződésben meghatározott időtartamra adja meg. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység az engedélyben meghatározott helyszínen (dohányboltban vagy elkülönített helyen) a döntés közlésének napján megkezdhető.

(5)2 A kérelmező az engedély iránti kérelemhez csatolja:

a) a koncessziós szerződést;

b) a dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot (különösen bérleti szerződést vagy annak kivonatát, tulajdoni lapot) vagy használati jogot engedő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot;

c)3 a dohánybolt vagy elkülönített hely olyan alaprajzát, amely ábrázolja a helyiség beosztását, feltünteti a falak, ablakok, ajtók helyét, a beépített részeket, és ha a bejárat közterületre nyílik, akkor jelöli annak nevét;

d) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratot;

e) gazdasági társaság esetén a létesítő okiratot;

f) az állami adó- és vámhatóság – a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi – igazolását arról, hogy

fa) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben az illetékes állami adó- és vámhatóság végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó vámigazgatási- vagy adóbírságot, vagy 200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot nem szabott ki, és

fb) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, az állami adó- és vámhatóság által behajtandó köztartozása vagy az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott adótartozása nincs;

g) a kérelmet benyújtó székhelye, lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat – a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi – igazolását arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó mértékű adóbírság vagy 200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírság kiszabására nem került sor, és

h) a kérelmező nyilatkozatát a 4. § (2) bekezdése szerinti feltétel teljesüléséről.

2/A. §4 (1) Ha kiskorú öröklése okán az Fdvtv. 13. § (8a) bekezdése szerinti helyettes gyakorló (a továbbiakban: helyettes gyakorló) az örökhagyó engedélyének módosítása iránti kérelmet terjeszt elő, a kérelemben az 1. melléklet szerinti adatokat kell megadni.

(2) A helyettes gyakorló az engedély módosítás iránti kérelemhez a 2. § (5) bekezdés a), b) és d)–g) pontja szerinti iratokat csatolja. Ha a helyettes gyakorló új értékesítési helyen kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, a kérelemhez a 2. § (5) bekezdés c) és h) pontja szerinti iratokat is csatolja.

(3) Az Fdvtv. 13. § (10) bekezdése szerinti igény bejelentéséhez a helyettes gyakorló – a (2) bekezdésben foglaltak mellett – csatolja

a) az Fdvtv. 13. § (8a) bekezdése szerinti megállapodást,

b) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság kiskorú általi átengedésének időtartamára és ellentételezésére vonatkozó megállapodást,

c) a helyettes gyakorló nyilatkozatát a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének saját felelősségére és kockázatára történő átvállalásáról és

d) az a) és b) pont szerinti megállapodás gyámhatóság általi jóváhagyását.

3. § (1) A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha

a) annak legalább elektromos árammal való ellátottsága nem függ más üzlet nyitvatartásától akkor sem, ha a dohánybolt és e másik üzlet fogyasztásmérője adott esetben közös, és

b)5 a dohánybolt bejárata más üzlet üzlethelyiségébe való belépés nélkül kültérről, szabad ég alól közelíthető meg.

(2) Nem minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek különösen

a) az olyan bevásárlóközpont-beli üzlethelyiség, amelyik csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető belső közlekedőfolyosójáról („sétálóutcájáról”) érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen közlekedőfolyosója a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve például az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva;

b)6 az az üzlethelyiség, amelynek a bejárata kapualjból, körbekerített kertből közelíthető meg, és a kapu (kertkapu) – az üzlethelyiség nyitvatartási ideje alatt – nem állandóan nyitott.

(3)7 A dohánybolt önálló, más üzlettől elkülönült jellegét nem befolyásolja, ha az árukészlet vagy annak egy részének raktározása nem közvetlenül a dohányboltban megoldott.

(4) Ha az üzlethelyiség részekre bontás nélkül mozgó vagy mozgatható, akkor nem felel meg az Fdvtv. 3. § 8. pontjában meghatározottaknak, akkor sem, ha egy adott helyhez rögzítik.

(5) Az Fdvtv. 1. § (1) bekezdése szerinti termékek értékesítése – ide nem értve az Fdvtv. által lehetővé tett kivételes dohányértékesítési lehetőséget (mozgóbolt) – kizárólag

a) a dohánybolt üzletterében, vagy

b) az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelő esetben az elkülönített helyen, azaz az üzlet térben leválasztott helyiségrészén belül

történhet.

(6) A (5) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet más részeitől legalább mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal vagy függönnyel elkülönül.

(7) Az Fdvtv. 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott „Nemzeti Dohánybolt” feliratot az önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata felett vagy annak kültéri felületén kell – legalább egy helyen – jól látható módon elhelyezni. Az elkülönített helyen az Fdvtv. 12. § (3) bekezdése értelmében szükséges jelzéseket az elkülönítést biztosító térelválasztón kell feltüntetni úgy, hogy az az üzletből látható legyen.

(8) Az (5) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az Fdvtv. 1. § (1) bekezdése szerinti termékek fizikai átadására minden esetben az elkülönített helyen belül kerülhet csak sor, adott esetben – ha az üzlet üzemeltetője és a koncesszió jogosultja ugyanazon személy – az értékesítés más elemei (pl. az áru pénztárgépben való rögzítése) történhetnek az üzlethelyiség más részében is.

4. § (1)8 A (3) bekezdésben foglaltak kivételével dohányboltot nem lehet nyitni másik, már működő dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belül.

(2)9 Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés akkor minősül megtartottnak, ha a dohányboltok (egymáshoz legközelebb eső) bejáratainak középvonalától számított legrövidebb, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályait figyelembe vevő gyalogos közlekedési útvonal hossza eléri vagy meghaladja a 200 métert.

(3)10 Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat, ha

a) mindazon dohányboltok üzemeltetői, akik a létesíteni kívánt dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belül dohányboltot üzemeltetnek, a dohánybolt létesítéséhez teljes bizonyító erejű magánokiratban visszavonhatatlanul hozzájárultak, vagy

b)11

(4)12

(5) Dohánybolt nem létesíthető olyan építményben, illetve nem választható le olyan építményből, amelyben

a) 2500 m2-nél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzlet (kereskedelmi egység) vagy

b) üzemanyagtöltő állomás és azt kiszolgáló kereskedelmi egység

működik.

(6) Dohánybolt nem létesíthető

a) az (5) bekezdésben meghatározott építményhez kapcsolódó (azt kiegészítő) üzletsoron, akkor sem, ha az egyébként az (5) bekezdésben meghatározott építménytől fizikailag elkülönül,

b) az (5) bekezdésben meghatározott építmény rendeltetésszerű használatához biztosított gépjármű elhelyezésére szolgáló területen (parkolóban), ideértve különösen annak járművel vagy gyalogosan használható közlekedési útvonalait, határoló területeit, továbbá az ahhoz kapcsolódó fásított vagy füvesített területeit is, vagy

c) a b) alpontban meghatározott területből bármely célból vagy jogcímen leválasztott (kialakított) területen.

(7) Ha a kérelmekkel érintett dohányboltokra a Hatóság az engedélyt még nem adta meg, a Hatóság azon kérelmezővel (jogosulttal) szemben érvényesíti az (1) bekezdés követelményét, aki az adott dohányboltra vonatkozó engedély (módosítás) iránti kérelmét későbbi időpontban nyújtotta be.

3. 13 Az engedély módosítása

5. § (1)14 Az engedély jogosultja köteles gondoskodni az Fdvtv. 13. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek folyamatos fennállásáról.

(2)15

(3)16 Az engedély jogosultjának 15 napon belül az engedély módosítását kell kérnie a Hatóságtól az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, ha

a) a koncessziós szerződés száma,

b) a tevékenység végzésére jogosult neve, lakóhelye, adóazonosítója,

c) a tevékenységet gyakorló neve, székhelye, adószáma,

d) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének helye vagy

e) az engedély hatálya

megváltozik.

(4)17 Az engedély módosítására irányuló eljárásért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(5) Az engedély módosítására irányuló eljárásra az engedélyezési eljárás szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(6) Ha a kérelmező az engedélytől eltérő helyszínen (más dohányboltban vagy elkülönített helyen) kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, a kérelme az engedély módosítására irányuló kérelemnek minősül. Az engedélyben meghatározott helyszíntől eltérő dohányboltban vagy elkülönített helyen csak a módosított engedély közlésének napjától lehet – az Fdvtv. 13. § (3) bekezdésére is figyelemmel – dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni.

4. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetésének az engedélyezése

6. §18 (1)19 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése a dohánytermék-kiskereskedő vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személy számára a koncessziós jogosultságának vagy a kijelölésének időtartama alatt összesen legfeljebb 12 hónapos időtartamra engedélyezhető. A szüneteltetés alkalmanként nem haladhatja meg a 6 hónapos időtartamot.

(2)20 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése engedélyezésére irányuló eljárásért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) A dohánytermék-kiskereskedő vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személy (a továbbiakban együtt: szüneteltetést kérelmező) az (5) és (6) bekezdés szerinti kérelmet a Hatóságnál a szüneteltetés megkezdését megelőzően 15 nappal, a Hatóság által e célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszti elő. A határozatban megjelölt időtartam elteltével a dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét folytatni.

(4) A tevékenység engedélyezett szüneteltetése a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására kiadott engedélynek a koncessziós szerződésben meghatározott időtartamát nem hosszabbítja meg, és az engedély jogosultját nem mentesíti a koncessziós szerződésben meghatározott koncessziós díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól.

(5) Szüneteltetési kérelmet köteles előterjeszteni a szüneteltetést kérelmező, ha egyéni vállalkozó és tevékenységét az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezései szerint szünetelteti.

(6) Szüneteltetési kérelmet terjeszthet elő a szüneteltetést kérelmező, ha az állammal szemben vállalt ellátási kötelezettségét ideiglenesen nem teljesíti, és ennek következtében az Fdvtv.-ben foglalt, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő – így különösen a nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási – kötelezettségeinek nem tesz eleget.

4/A.21 Ideiglenes kiköltözés

6/A. § (1) A Hatóság az engedély jogosultjának kérelmére engedélyezheti, hogy az engedély jogosultja ideiglenes jelleggel a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására kiadott engedélyében (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: eredeti engedély) foglalt dohánytermék értékesítési helytől eltérő helyen folytassa a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet (a továbbiakban: ideiglenes kiköltözés),

a) ha elháríthatatlan külső ok vagy a működési körülményekkel összefüggő körülmény – különösen felújítás, átépítés – miatt az eredeti engedélyben foglalt dohánytermék értékesítési helyen nem folytatható a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység, vagy

b) alkalmi rendezvény területére való kitelepülés esetében, a rendezvény ideje alatt.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot fennállásáról a kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell az ok megjelölésével.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából alkalmi rendezvénynek minősül az olyan előre meghirdetett, nem rendszeresen tartott, belépődíj ellenében nyilvánosan látogatható, előre meghatározott helyszínen és időtartamban szervezett, legalább 3, de legfeljebb 10 napig tartó rendezvény, ahol a kiskereskedelem és a vendéglátás csak kiegészítő tevékenység.

(4) Az ideiglenes kiköltözés ideje alatt az eredeti engedély szerinti dohánytermék értékesítési helyen dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység nem folytatható.

(5) Az ideiglenes kiköltözés időtartama alatt az eredeti engedély szerinti dohánytermék értékesítési helyet működő dohányboltként kell figyelembe venni a más kérelmező dohánytermék értékesítési hely megváltoztatására irányuló kérelmének elbírálása során.

(6) Az ideiglenes kiköltözés engedélyezése során a 2. alcím rendelkezéseit – a 2. § (5) bekezdés a) és e)–h) pontja, a 3. § (5) bekezdése, valamint a 4. § (1)–(3) bekezdése kivételével – kell alkalmazni.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakon túl az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez csatolni kell az alkalmi rendezvényen történő terület- és létesítményhasználatra kötött szerződést, illetve szerződéseket is.

(8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ideiglenes kiköltözést a Hatóság legfeljebb 6 hónapos időtartamra engedélyezi. Ha az ideiglenes kiköltözés oka ezt követően is fennáll, az engedély további 6 hónappal meghosszabbítható.

(9) Az ideiglenes kiköltözés engedélyezésére irányuló eljárásért, valamint az ideiglenes kiköltözésre vonatkozó engedély meghosszabbításáért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(10) A kérelmező az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben köteles az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot megszűnését a megszűnést követő 5 napon belül bejelenteni és az eredeti engedély szerinti dohánytermék értékesítési helyre visszaköltözni. A kérelmező az (1) bekezdés a) pontja szerinti állapot megszűnését követő 6 hónapon belül – az (1) bekezdés b) pontja szerinti ok kivételével – újabb ideiglenes kiköltözés iránti kérelmet nem terjeszthet elő.

5. 22 Bejelentések

7. § (1) Az engedély jogosultja az engedélyezési eljárás során megadott, a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyben szereplő 5. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat, feltételeket nem érintő adatok változását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A Hatóság a bejelentés tartalmának vizsgálatát követően azt – külön értesítés nélkül – tudomásul veszi.

(2) Nem kell bejelenteni a nyitvatartási időtől való eltérést, ha

a) jogszabály állapít meg kötelezően alkalmazandó nyitvatartási szabályokat, vagy

b) az engedély jogosultja jogszabályban kihirdetett ünnepnap vagy munkaszüneti nap miatt eltérő nyitvatartási időt alkalmaz.

(3) A bejelentett nyitvatartási idő nem lehet rövidebb a koncessziós szerződésben vállalt nyitvatartási időnél.

(4)23 A dohánybolt alaprajzának a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzése helyének módosításával nem járó változása – így különösen a bejárat áthelyezése – esetén a változás bejelentéséhez az engedély jogosultja a 2. § (5) bekezdés c) pontja szerinti alaprajzot csatolja.

5/A. 24 A hatósági ellenőrzés, az ellenőrzési feladatok ellátása

7/A. § (1) A Hatóság az 1. §-ban meghatározott személyek (a továbbiakban: ellenőrzött személy) tevékenységét hatósági felügyelet keretében a hatósági ellenőrzés típusa szerint

a) folyamatos célellenőrzés,

b) átfogó ellenőrzés,

c) célvizsgálat,

d) témavizsgálat vagy

e) utóvizsgálat

útján ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés módja szerint lefolytatható

a) helyszíni ellenőrzés keretében,

b) adatszolgáltatásra felhívás útján,

c) a Hatóság nyilvántartásai alapján vagy

d) interneten keresztül.

(3) A folyamatos célellenőrzés esetén a Hatóság folyamatosan ismétlődő vizsgálatot végez, amely az ellenőrzött személy által folytatott tevékenység egy-egy körülhatárolt részterületére irányul és az ellenőrzött személy tevékenységének rövid időszakaira vonatkozik.

(4) Az átfogó ellenőrzés célja az ellenőrzött személy által végzett, hosszabb időszakot magába foglaló tevékenység egészének értékelése. Az átfogó ellenőrzés a kifejezetten erre a célra kiállított (5) bekezdés szerinti megbízólevélnek az ellenőrzött személy képviseletére jogosult személy részére történő bemutatása után kezdhető meg.

(5) Az átfogó ellenőrzésről szóló megbízólevél tartalmazza

a) az ellenőrző szerv elnevezését és székhelyét,

b) az ellenőrzés típusát,

c) az ellenőrzés helyszínét,

d) az ellenőrzött személy elnevezését (nevét), székhelyét (lakcímét), telephelyét,

e) a Hatóság ellenőrzést végző foglalkoztatottjainak (a továbbiakban: ellenőr) nevét, szolgálati igazolványuk azonosító adatát,

f) az ellenőrzés alá vont időszak megjelölését.

(6) Célvizsgálat esetén legalább egy ellenőrzési szempont alapján kerül lefolytatásra az ellenőrzés.

(7) Témavizsgálat keretében az azonos típusú ellenőrzött személyek tevékenységét érintően, illetve székhelyükön vagy telephelyükön ugyanazon szempontok alapján kerül elvégezésre az ellenőrzés, az ellenőrzési eredmények összehasonlíthatósága, továbbá a későbbi ellenőrzések megalapozása érdekében.

(8) Utóvizsgálat során a korábbi ellenőrzés során feltárt jogsértések megszüntetését, illetve az előírt intézkedések ellenőrzött személy általi, határidőben történő végrehajtását kell ellenőrizni.

(9) A Hatóság a hatósági ellenőrzés során, a dohánytermék-nagykereskedők kivételével, próbavásárlást végezhet.

(10) Helyszíni ellenőrzés keretében az ellenőrzési jogosultságot az ellenőr az ellenőrzés megkezdését megelőzően a Hatóság által kiállított arcképes igazolvány és megbízólevél elnevezésű okirattal köteles igazolni, és az ellenőrzés típusáról, tárgyáról tájékoztatást adni, kivéve a helyszíni ellenőrzés keretében végzett próbavásárlást. Próbavásárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor kell igazolni. A helyszíni ellenőrzést legalább két ellenőr együttesen végzi.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén hatályba.

9. § (1) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedélyek hatályát e rendelet nem érinti.

10. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

11. §25 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról szóló 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez26

A dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalma

1. Koncesszió jogosultjának

1.1. családi és utóneve,

1.2. születési neve,

1.3. lakcíme,

1.4. személyazonosító okmány száma,

1.5. adóazonosító jele,

1.6. telefonszáma,

1.7. e-mail-címe,

1.8. születési helye, ideje,

1.9. anyja születési neve,

1.10. állampolgársága.

2. Koncessziót gyakorló

2.1. elnevezése,

2.2. cégjegyzékszáma,

2.3. székhelye,

2.4. adószáma,

2.5. telefonszáma,

2.6. e-mail-címe.

3. Dohánytermék értékesítési hely

3.1. címe,

3.2. alapterülete,

3.3. használati jogcím igazolására vonatkozó okirat típusát (bérleti szerződés, tulajdoni lap),

3.4. nyitvatartási ideje.

4. A Koncessziós szerződés száma és érvényessége.

5. Adatváltozás bejelentése esetén az engedély száma.

6. Jogutódlás esetén a jogelőd engedélyszáma.

7. A dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas bérleti szerződés időtartama és a tulajdoni hányad.

8. Öröklés esetén az örökhagyó adószáma, engedélyszáma, az örökhagyó elhalálozásának napja, a közjegyzői határozat véglegessége.

1

Az 1. § a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (5) bekezdését a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 2. §-a iktatta be.

3

A 2. § (5) bekezdés c) pontja a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2/A. §-t a 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 4. §-ával megállapított, a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdés b) pontját a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (4) bekezdését a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. alcím címe a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdését a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

16

Az 5. § (3) bekezdése a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 5. § (4) bekezdése a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. § a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdése a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § (2) bekezdését a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 4/A. alcímet (6/A. §-t) a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 5. §-a iktatta be.

22

Az 5. alcím (7. §) § a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (4) bekezdését a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 6. §-a iktatta be.

24

Az 5/A. alcímet (7/A. §) § a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 8. §-a iktatta be.

26

Az 1. mellékelt a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére