• Tartalom

18/2021. (III. 31.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága belső rendjéről

2021.04.02.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendeletben meghatározottakra – a következő utasítást adom ki:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) teljes személyi állományára, valamint a bv. szervezet személyi állományának a BVOP épületébe belépő tagjaira. Területi hatálya kiterjed a BVOP 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8–10., valamint az 1064 Budapest, Rózsa utca 75–79. alatti épületeire.
2. Az 1. pontban megjelölt személyeken túl a BVOP területére belépők a jelen utasítás rájuk vonatkozó rendelkezéseit kötelesek betartani.
II. FEJEZET
ELHATÁROLT TERÜLETEK ÉS ESZKÖZÖK
3. A BVOP épületében kiemelt fontosságú helyiségeknek minősülnek, ezért el kell határolni
a) a főügyeletesi őrhelyet,
b) a személybejárati biztonsági felügyelő őrhelyét,
c) a minősített iratok tárolására kijelölt biztonsági területet,
d) az informatikai rendszer központi számítógéptermét,
e) az áramfejlesztő készülék (aggregátor) tárolására szolgáló helyiséget,
f) a személyügyi nyilvántartó helyiséget,
g) a pénztárt,
h) a telefonközpontot,
i) a Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság Büntetés-végrehajtási Főosztály (a továbbiakban: NVSZ) szolgálati helyiségeit,
j) a műveleti termet.
4. A 3. pontban felsorolt helyiségeket a jogszabályi előírásoknak, illetve azok hiányában – a helyiségeket használó szakterületek igényei alapján – a biztonságos működtetésnek megfelelően kell kialakítani, technikai eszközökkel ellátni, a belépést korlátozni.
5. Az NVSZ a BVOP rendszerétől független biztonságtechnikai rendszert működtet.
6. A 3. pontban felsorolt helyiségekben az oda beosztott, illetve azokban ellenőrzésre jogosult személyeken kívül más személy – a rendkívüli események felszámolása (emberi élet, anyagi javak mentése) eseteinek kivételével – csak szolgálati feladat teljesítése érdekében, a helyiséget használó szervezeti egység tagjának jelenlétében tartózkodhat. Ezen meghatározás a karbantartásra, egyes eszközök javítására és a takarítás végrehajtására is vonatkozik.
7. A 3. pont a) alpontjában megjelölt főügyeletesi őrhely nyitásának feltételeit a szolgálati helyre kiadott őrutasításban kell szabályozni. A 3. pont c) alpontjában megjelölt helyiség – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minősített adatainak Biztonsági Szabályzatáról szóló 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításban meghatározott – rendkívüli nyitásának végrehajtatásáért a szolgálatban lévő főügyeletes felelős.
8. A 3. pont b)–j) alpontjaiban megjelölt helyiségek rendkívüli nyitása érdekében – lezárt tárolódobozban vagy borítékban – a Biztonsági Szolgálat részére a helyiségek nyitását lehetővé tevő pótkulcso(ka)t és/vagy egyedi azonosításra alkalmas kártyát (a továbbiakban: RFID kártya) kell átadni, szükség esetén számkódleírást is csatolni kell. Ezen feladat végrehajtásáért a helyiséget használó szervezeti egység vezetője felelős.
9. A BVOP-ra belépni szándékozó személy – az NVSZ állományába tartozók, a belföldi Állami Futárszolgálat beosztottja, az épületben eseti jelleggel munkát végző fogvatartottak fegyveres őrzésével megbízott felügyelő, a védett személy védelmét ellátó, valamint bűncselekmény megakadályozása érdekében az épületbe belépő rendőri szervek beosztottjainak kivételével – a lőfegyverét és a beviteli tilalom alá eső tárgyakat az e célra kijelölt helyen – a kifüggesztett tárolószekrény-használati szabályok (1. melléklet) betartásával – köteles elzárni, távozásakor magához venni.
III. FEJEZET
A BVOP ÉPÜLETÉBEN ELHELYEZETT FEGYVEREK TÁROLÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI
10. A BVOP Főügyeletén (a továbbiakban: Főügyelet) lévő fegyverszekrények szabályszerű működtetéséért az Ügyeleti és Védelmi osztályvezető a felelős. A helyiségben, fegyverszekrényben elhelyezett fegyverzeti szakanyagok átadás-átvételét, megőrzését, kiadását és visszavételét a szolgálatban lévő főügyeletes köteles végrehajtani. A be- és kitárazást, töltést, ürítést a Főügyeleten erre a célra kijelölt és kialakított helyen a főügyeletes ellenőrzése mellett, vezényszóra kell végrehajtani.
11. A Főügyeleten és recepción szolgálatot ellátó hivatásos és fegyveres biztonsági őr állományi tagok részére, továbbá egyéb biztonsági és objektumvédelmi tevékenység végrehajtása esetére alegység készletezésű fegyvereket a hozzá tartozó lőszerrel együtt – a szolgálatteljesítésre kiadott fegyvereket kivéve – a Főügyeleten elhelyezett, pecsétnyomó-lenyomattal ellátott fegyverszekrényben, valamint kulccsal zárható biztonsági szekrényben kell tárolni.
12. A Biztonsági Szolgálat vezetői, kiemelt főreferensei, az Ügyeleti és Védelmi Osztály állományának személyi felszerelésként kiadott szolgálati lőfegyverek tárolására szolgáló tárolórekeszt névtáblával kell megjelölni, amelynek tartalmaznia kell a lőfegyver birtokosának nevét, rendfokozatát, beosztását, szolgálati helyét, a lőfegyver gyártási számát, típusát, a lőfegyverhez tartozó lőszer típusát, darabszámát.
13. A rekeszhez tartozó kulcsot a névtáblán szereplő hivatásos állományú tag kezeli. A fegyverszekrény tárolórekeszeinek a pótkulcsait lezárt tárolódobozban, a főügyeletes páncélszekrényében kell tárolni, amelyen fel kell tüntetni a tárolódoboz felnyitására jogosultak nevét, rendfokozatát és pecsétnyomószámát.
14. A személyi felszerelésként kiadott szolgálati lőfegyverek felvétele a Biztonsági Szolgálat vezetőjének engedélyével történhet. A lőfegyverek kiadása csak adott szolgálati feladat végrehajtásához engedélyezhető, fegyverzeti szakanyagot magáncélra kiadni tilos.
15. A fegyverszekrényben az ürített, fesztelenített szolgálati maroklőfegyvert tár nélküli állapotban, a lőszert pedig – indokolt esetben szolgálatteljesítés ideje alatt tárazott állapotban a tárral együtt – a lőfegyvertől elkülönítve kell elhelyezni.
16. A hivatásos állományú tag részére személyi használatra kiutalt fegyver karbantartását havi egy alkalommal, dokumentáltan végre kell hajtania. A Biztonsági Szolgálat vezetői állománya a személyi felszerelésként kiadott szolgálati lőfegyverek tárolását, karbantartását havonta köteles ellenőrizni.
17. Az országos parancsnok és az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese egyszemélyi használatra kiadott fegyverét saját irodájában tárolja.
18. Az NVSZ állományába tartozók szolgálati lőfegyvereiket a szervezetükre vonatkozó előírások szerint tárolják. Az előírások betartását a társ rendvédelmi szerv főosztályának vezetője ellenőrzi.
19. A BVOP személyi állományának önvédelmi lőfegyverrel rendelkező tagja a Biztonsági Szolgálat vezetőjét írásos formában minden év január 31-ig – új lőfegyver vagy új engedély, illetve változás (pl. értékesítés, eladás, engedély megszűnése) esetén pedig a kiállításától számított 10 munkanapon belül – tájékoztatni köteles a változásról, a lőfegyver típusáról, gyártási számáról, valamint a tartási engedély számáról.
20. A büntetés-végrehajtás személyi állományának újonnan BVOP állományba kerülő önvédelmi lőfegyverrel rendelkező tagja – a BVOP állományba vételtől számítva 10 munkanapon belül – tájékoztatni köteles a Biztonsági Szolgálat vezetőjét írásos formában a lőfegyver típusáról, gyártási számáról, valamint a tartási engedély számáról.
IV. FEJEZET
A BE- ÉS KILÉPÉS, BVOP ÉPÜLETÉBEN TARTÓZKODÁS RENDJE
21. A BVOP épületébe be-, illetve onnan kilépésre jogosultak:
21.1. Az RFID kártya használatát követően a szolgálati igazolvány felmutatása és a belépési indok közlése nélkül a BVOP állományába tartozók.
21.2. A személyazonosságuk igazolására vagy a feladatuk ellátására feljogosító igazolvány, okmány, megbízólevél vagy meghatalmazás felmutatása mellett:
a) szerződés alapján a büntetés-végrehajtási szervezet számára szakmai munkát végzők, amennyiben a munkavégzésük helyéül a BVOP épületét jelölték ki,
b) az orvosi ellátást végzők és asszisztenseik,
c) az NVSZ állományába tartozók,
d) büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) felett irányítási, felügyeleti jogot gyakorló szervek képviselői,
e) a védett személyek és a védelmüket ellátók,
f) az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint az általuk megbízott személyek,
g) a büntetés-végrehajtási szervek személyi állománya,
h) a bv. szervezet nyugállományú vagy szolgálati járandóságban részesülő tagjai,
i) szerződés alapján rendszeres időközönkénti, folyamatos munkát végző személyek (pl. takarítók, fűtési rendszert üzemeltetők, fénymásoló berendezéseket javítók, karbantartók stb.),
j) a BVOP-n működtetett étterem, büfé alkalmazottai,
k) a futárszolgálatot teljesítő rendvédelmi szerv dolgozója.
21.3. A személyazonosságuk igazolására vagy a feladatuk ellátására feljogosító igazolvány, okmány, megbízólevél vagy meghatalmazás felmutatása mellett a belépés indokának közlésével, kísérettel:
a) a 21.1. és 21.2. pontokban nem szereplő hivatalos vagy szolgálati ügyben érkező személyek,
b) országgyűlési képviselők,
c) kül- vagy belföldről érkező delegációk tagjai,
d) azok, akiket az országos parancsnok és helyettesei vagy a szervezeti egységek vezetői fogadni kívánnak,
e) az NVSZ állományába tartozókhoz érkező személyek.
21.4. A személyazonosságuk igazolására vagy a feladatuk ellátására feljogosító igazolvány, okmány, megbízólevél vagy meghatalmazás felmutatása mellett a belépés indokának közlésével, a biztonsági felügyelő folyamatos figyelemmel kísérése mellett:
a) az ételfutár-szolgálatok alkalmazottai,
b) a csomagküldő szolgálatok, valamint egyéb kézbesítőszolgálatok alkalmazottai.
22. A 21.4. pontban megjelölt személyek fogadása 06.00 órától a hivatali munkaidő végéig engedélyezett. E személyek kizárólag a recepciós helyiség előterében, a készétel – e célra kijelölt helyre történő – elhelyezésének időtartamáig, valamint a csomag címzettnek történő átadásáig tartózkodhatnak az épületben.
23. Az országgyűlési képviselők beléptetése kizárólag országos parancsnoki engedéllyel kerülhet végrehajtásra.
24. A beléptetés során az országgyűlési képviselő számára külön meg kell határozni a BVOP azon területeit, ahol tartózkodhat, illetve amelyek működésébe betekintést nyerhet.
25. Amennyiben az országgyűlési képviselők beléptetését a média felvétel és/vagy élő adás formájában közvetíti, abban az esetben kizárólag az országgyűlési képviselők beléptetése engedélyezhető. A médiumok beléptetése kizárólag az előzetes engedélyezési eljárásrend szerint történhet.
26. Amennyiben az országgyűlési képviselők petíció átadásának szándékával érkeznek, abban az esetben az ügyfélfogadási rend szabályai érvényesek azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatalos úton történő átvétel kizárólag hivatali munkaidőben kerülhet végrehajtásra – az országos parancsnok által kijelölt – vezető által. A petíció átvételére a sajtó jelenléte nélkül, kizárólag a BVOP zárt területén belül, a médiától elszigetelt területen kerülhet sor. A petíciót vagy bármely átadni kívánt dokumentumot országos parancsnoki engedély nélkül átvenni nem lehet. Az esetleges átvétel tényét átadás-átvételi jegyzéken rögzíteni kell.
27. A személyek be- és kilépése kizárólag a Steindl Imre utca 8. szám alatti bejáraton keresztül engedélyezett. Kivételt képez ez alól, ha a személyi állomány tagja a Steindl Imre utca 10. szám alatti garázsban elhelyezett szolgálati gépjárművel érkezik vagy azzal távozik, továbbá a rendkívüli események, amikor a bent lévő személyek a kilépéshez, kimeneküléshez – életük, testi épségük megóvása érdekében – az épület Steindl Imre utca 10. szám alatti kapuját veszik igénybe.
28. A Rózsa utca 75–79. szám alatt található épületbe történő belépés a személybejárati kapun keresztül engedélyezett. Kivételt képez ez alól, ha a személyi állomány tagja az udvari parkolóban elhelyezett szolgálati gépjárművel – illetve a tartós magáncélú használatra kiadott gépjárművel – érkezik vagy azzal távozik, továbbá a rendkívüli események, amikor a bent lévő személyek a kilépéshez, kimeneküléshez – életük, testi épségük megóvása érdekében – a személybejárati kapu igénybevétele nem lehetséges. A saját gépjárművek esetleges benti parkolását a Biztonsági Szolgálat vezetője egyedi elbírálás alapján engedélyezi. Ennek érdekében az engedélyeztetést írásban kell végrehajtani.
29. A Budapesti Fegyház és Börtön területén található szolgálati helyiségekbe történő belépés rendjéről – az érintett szakterületekkel együttműködésben, a jelen utasítás figyelembevételével – az intézet parancsnoka rendelkezik.
30. A be- és kilépési jogosultság ellenőrzése a biztonsági felügyelő, fegyveres biztonsági őr, távollétében a recepciós tevékenységet ellátó munkavállaló (a továbbiakban: recepciós) joga és kötelessége a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 42/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás vonatkozó pontjai szerint.
31. A be- és kilépni szándékozók a személyazonosságuk megállapítására szolgáló igazolványt kötelesek külön felszólítás nélkül, olyan módon bemutatni, hogy a biztonsági felügyelő (recepciós) az azonosságról egyértelműen meggyőződhessen.
32. A biztonsági felügyelő biztonság fenntartására, rendkívüli esemény megelőzésére irányuló felszólításának – beleértve a BVOP épületeiben megvalósuló fogvatartotti munkáltatással, mozgások korlátozásával összefüggőeket is – a megszólított köteles eleget tenni.
33. A 21.1. pontban, valamint a 21.2. pont b)–c) alpontjában megjelölt személyeket – a személybejárati kapu nyitására alkalmas – RFID kártyával kell ellátni.
34. Az RFID kártyával rendelkezők be- és kilépéskor – a rendkívüli események (kimenekítés, élet, testi épség védelme) kivételével – kötelesek azt használni, a beléptetőkapura szerelt olvasóegységeken a távozás jogcímét – az NVSZ állományába tartozók kivételével – rögzíteni. Ez vonatkozik a Steindl Imre u. 10. szám alatti garázsból a szolgálati gépjárművel történő be- és kilépések esetére is.
35. A rendelkezésre álló és a kiadott RFID kártyákról a Biztonsági Szolgálat naprakész nyilvántartást köteles vezetni. Állományba vétel, továbbá „Állandó belépési engedély” (2. melléklet, „A” minta) kiadása esetén az érintett RFID kártyával való ellátása a Biztonsági Szolgálat feladata.
36. A 21.2. pont d)–f) alpontjában és a 21.3. pont b) alpontjában megnevezett személyek belépése esetén a recepciósnak telefonon keresztül haladéktalanul értesítenie kell a fogadó vezető beosztású személyt.
37. A delegációk érkezéséről, továbbá tárgyalás, megbeszélés, szakmai értekezlet, előadás, képzésen való részvétel céljából érkező személyek nevéről, szervezeti (civil vállalkozás szerinti) hovatartozásáról, a fogadás időpontjáról, helyéről, a szervezésért felelős személy nevéről a BVOP Főügyeletét az érintett szakterület vezetője – legalább egy munkanappal korábban, az uti@bv.gov.hu e-mail-címre megküldött üzenet formájában köteles tájékoztatni.
38. A 21.3. pontban felsorolt, a BVOP épületében kizárólag kísérettel közlekedhető személyek érkezésekor a recepciósnak telefonon keresztül értesítenie kell a belépni szándékozó által megnevezett személyt, vagy a szervezeti egység titkárságát. A belépők kíséretét az épületben tartózkodás során a fogadó szakterület részéről mindvégig biztosítani kell, a kíséretet végrehajtó személy belépő személyért való felelőssége a belépéstől távozásig fennáll. A belépni szándékozó személy a recepcióról csak kísérettel távozhat az épületbe. Távozáskor – a 24. és 25. pontokban meghatározottakat követően – az ajtónyitás (RFID kártya-használat, jogcím feltüntetése nélküli kilépéssel, ismételt belépéssel) a kísérést végző feladata.
39. A belépővel, RFID kártyával nem rendelkező személy adatait, belépésének, távozásának időpontját, továbbá a kíséretet biztosító nevét az e célra rendszeresített nyilvántartásban a recepciósnak vagy biztonsági felügyelőnek dokumentálnia, rögzítenie kell.
40. A fogvatartott hozzátartozóinak és volt fogvatartottnak a fogadása, tájékoztatása, panaszuk felvétele csak a bejáratnál kifüggesztett okmányon feltüntetett ügyfélfogadási időben és az e célra kijelölt helyiségben történhet a Budapesti Fegyház és Börtön területén üzemeltetett irodában. A BVOP területén csak kivételesen, és a Fogvatartási Ügyek Szolgálata vezetőjének engedélyével – a Biztonsági Szolgálat vezetőjének tájékoztatását követően – történhet.
41. „Állandó belépési engedély”-t kell kiállítani a 21.1. pontban megjelölt személyeknek, amennyiben rendszeresített igazolvánnyal még nem rendelkeznek, valamint a 21.2. pont a)–c) alpontjában megjelölt személyeknek.
42. Az „Állandó belépési engedély” a belépés vagy a kilépés jogosultságának igazolásakor csak a személyazonosság igazolására szolgáló okmánnyal együtt érvényes. Az engedélyt az érintett belépéskor és távozáskor köteles magánál tartani, kérés nélkül felmutatni, távozáskor nem kell azt leadnia.
43. „Napi belépési engedély”-t (2. melléklet, „B” minta) kell kiállítani a bv. szervezet állományába nem tartozó azon személyeknek, akik a BVOP-n szerződés alapján eseti jellegű (pl. kivitelezési, karbantartási, felújítási stb.) munkát végeznek.
44. A „Napi belépési engedély”-t a biztonsági felügyelő (recepciós) adja át a belépéskor, és veszi vissza távozáskor. Az épületben közlekedéskor a napi belépési engedélyt kitűzőként, jól látható helyen kell viselni. Az engedély a rajta feltüntetett területen kíséret nélküli mozgásra jogosítja a viselőjét.
45. Állandó vagy napi belépési engedély – a bv. szervezet személyi állományába tartozókon túl – csak olyan személyeknek adható ki, akik 30 napnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt mutatnak be. E dokumentum meglétének, érvényességének ellenőrzését az érintett szakterület vezetője végzi.
46. Az állandó vagy napi belépési engedélyek kiállítására vonatkozó kérelmet a Biztonsági Szolgálaton keresztül kell az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese részére előterjeszteni.
47. A kizárólag kísérettel közlekedő személyeket belépési engedéllyel ellátni nem kell.
48. A be- és kiléptetés, valamint a benntartózkodás szabályairól szóló tájékoztatót (3. melléklet) a belépni szándékozók számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.
49. A 3. melléklet szerinti tájékoztatóban megjelölt, beviteli tilalom alá eső eszközöket, továbbá az ügyintézéshez nem szükséges személyes tárgyakat (pl. nagyméretű táska) az e célra kijelölt tároló szekrényben kell elhelyezni. Az NVSZ személyi állományára a BVOP és az NVSZ között kötött együttműködési megállapodásban foglaltak alkalmazandóak.
50. Amennyiben a kilépni szándékozó személy a BVOP tulajdonát képező technikai eszközt, berendezést, szerszámot, gépet vagy más tárgyat szeretne magával vinni, ahhoz az érintett szervezeti egység vezetőjének írásbeli engedélye szükséges. Az engedélyezett kérelmen fel kell tüntetni a tárgy darabszámát, valamint a lehető legpontosabb leírását, ha van, akkor a gyári számát. A kérelmet legalább 2 példányban kell elkészíteni. A kérelem 1. számú példányát az érintett szervezeti egység titkárságán kell őrizni, a másodpéldányt kilépéskor a biztonsági felügyelőnek (recepciósnak) azonosítás és megőrzés céljából át kell adni, aki az alapján egyezteti az adatokat. A tárgyak, eszközök visszahozatalakor a biztonsági felügyelő (recepciós) az azonosságot ellenőrzi, egyezés esetén annak tényét a szolgálati jegyre rávezeti, majd azt a Főügyelet részére irattári elhelyezés céljából átadja.
51. A szolgálati helyiségek, irodák kizárólag a munkavégzés idején lehetnek nyitva. Ideiglenes távollét esetén (ügyintézés, tárgyalás, ebédidő stb.) azokat be kell zárni, és a kulcsokat a szervezeti egység titkárságára kell leadni.
52. A Steindl Imre utca 10. szám alatti épületrész kapuit – a gépjárművek ki- és beállásának, anyagmozgatás idejének kivételével – zárva kell tartani. A Steindl Imre utca 8. szám alatti épületrész bejárati ajtaját munkanapokon 17.00 órától másnap 06.30 óráig, pihenő- és munkaszüneti napokon folyamatosan zárva kell tartani.
53. Munkanapokon a bejárati kapu kulcsát 05.00 órától 20.00 óráig, továbbá pihenő- és munkaszüneti napokon 06.30 órától 18.30 óráig a biztonsági felügyelő kezeli. Ezen kívüli időszakokban azt a Főügyeleten kell tárolni.
54. Megfelelő jogosultsággal rendelkező személyi állomány a nyitvatartási időn kívül is beléphet RFID kártyájának használatával, azonban a recepción szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő ellenőrzései során – amennyiben elhagyja őrhelyét – teljes zárást alkalmaz, így az ajtó csak manuálisan nyitható.
55. A BVOP épületében kereskedelmi tevékenység nem folytatható. Kivételt képez ez alól, ha a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság kívánja saját termékeit árusítani.
56. A BVOP épületében – az NVSZ állományába tartozókat, továbbá a kondicionálótermet vagy a szaunát igénybe vevőket ide nem sorolva – munkanapokon 06.00 órát megelőzően, vagy 18.00 órát követően, illetve pihenő- és munkaszüneti napokon csak az érintett szervezeti egység vezetőjének írásos engedélyével, szolgálati feladatok teljesítése érdekében lehet benntartózkodni. Az engedélyt a Biztonsági Szolgálat részére a megjelölt kezdési időpontot megelőzően el kell juttatni. Nem kell külön engedély az országos parancsnok és helyettesei, a szolgálatvezető, a szolgálatvezető-helyettes, a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, az osztályvezető benntartózkodásához, és az olyan munkavégzéshez, melynek napi időtartamát szerződés rögzíti.
57. Hivatali munkaidőn kívüli időpontokban – beleértve a napi szolgálatteljesítési (munka-) idő meghosszabbítását is – történő szolgálatteljesítés (munkavégzés) megkezdéséről és befejezésének várható időpontjáról a Főügyeletet telefonon értesíteni kell.
58. A BVOP-n a dohányzás kizárólag az e célra kijelölt helyen engedélyezett.
V. FEJEZET
SZOLGÁLATI HELYISÉGEK NYILVÁNTARTÁSA, KULCSOK, TÁROLÓDOBOZOK, PECSÉTNYOMÓK, RFID KÁRTYÁK NYILVÁNTARTÁSA, KEZELÉSE
59. A BVOP mindkét épületrészének valamennyi helyiségét magába foglaló, az egyes helyiségek szervezeti egység szerinti hovatartozását, funkcionalitását, nyílászáróit feltüntető műszaki rajzot kell készíteni, és szükség esetén aktualizálni. A meghatározottak teljesítése, az adatok folyamatos aktualizálása, a műszaki rajz Biztonsági Szolgálat részére történő megküldése a Műszaki és Ellátási Főosztály feladata.
60. A Műszaki és Ellátási Főosztálynak az egyes helyiségek kulcsairól szervezeti egységek szerinti bontásban nyilvántartást kell vezetnie, amelyen – a többes kulcsokat is beleértve – a tárolás helyeit fel kell tüntetni. A nyilvántartást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni, továbbá változás esetén 5 munkanapon belül – elektronikus formában – a Biztonsági Szolgálat részére meg kell küldeni.
61. Új kulcsok rendszerbe állítását, kivonását kizárólag a Műszaki és Ellátási Főosztály végezheti.
62. A pecsétnyomók kiadása és visszavétele, szervezeti egységek szerinti nyilvántartása a BVOP Hivatal Koordinációs Főosztály feladata.
63. A kulcsok és tárolódobozok kezelése során az alábbi szabályokat kell betartani:
a) a kulcskezelő szekrények a BVOP épületének földszintjén találhatóak, a szekrények csak a „munkaidő nyilvántartó” terminálon történő bejelentkezést követően működtethetőek az RFID kártyával, a tárolódobozok átvételét és visszavételét az érintettek a kártya használatával rögzítik a rendszerben, arról írásos nyilvántartás nem készül,
b) a személyfelvonó melletti szekrény a vezetői kulcsok (osztályvezetőig bezárólag) tárolására szolgál, az Informatikai Főosztály bejárata mellett telepített kulcskezelő a beosztotti állomány kulcsait tárolja,
c) az azonosítást követően a felvételre jogosult tárolódobozokat – monitoron történő kiválasztását követően – kék LED-fény jelzi, a felvételt követően nem csak a kulcsokat, hanem a tárolódobozt is a szolgálati helyre szükséges vinni, leadás esetén az adott tárolódobozt csak a saját tárolási helyére lehet visszahelyezni, ellenkező esetben piros LED-fény figyelmeztet a helytelen eljárásra, a megfelelő helyre történő visszatételt a fentiekhez hasonlóan kék LED-fény jelzi,
d) a tárolódobozban tárolásra rendelt kulcsokat a szolgálati, illetve munkaidő befejezése után a kezeléséért felelős személyi állomány tagja a dobozban köteles leadni, az adott tárolódobozhoz rendelt utolsó, még az épületben lévő személy a tárolódoboz leadásáig, regisztráltan nem tud távozni a kiléptető rendszeren,
e) a tárolódoboz felvételére jogosultak körét minden változást követően aktualizálni szükséges, a módosításokat BVOP-INFOVEZ@bv.gov.hu e-mail-címre kell megküldeni soron kívül,
f) a szekrényben található tárolódobozok a biztonsági felügyelők váltása alkalmával tételes átadás-átvétel tárgyát képezik,
g) a szolgálatban levő főügyeletes rendkívüli esemény, illetve kiemelten indokolt helyzet bekövetkezése alkalmával bármely kulcs (tárolódoboz) felvételére, felbontására intézkedhet, ezen utasítás kiadásáról, illetve annak végrehajtásáról kötelező jegyzőkönyvet felvenni, valamint a felvétel tényét szóban az adott szakterület vezetőjének jelezni,
h) a rendszer által rögzített tárolódoboz mozgások rendszeres ellenőrzése szükséges, a munkavégzésre történő érkezés időzítésénél figyelembe kell venni a tárolódoboz-szekrény használatának idejét,
i) a tárolódobozok kezelésére kiemelt figyelmet kell fordítani, azok sérülés esetén nem használhatóak, technikai probléma esetén az Informatikai Főosztályt és/vagy a Biztonsági Szolgálatot kell értesíteni,
j) a tárolódobozokon a felvételre jogosultak körét címkével rögzíteni, pecsétnyomó-lenyomattal ellátni nem kell, az információkat a kulcskezelő rendszer tárolja,
k) a tárolódobozok felvételével kapcsolatos jogosultságokról kimutatás készül, amely az intranet/Tudástár/BIZTONSÁG/Tároló dobozok mappában található, és havonta aktualizálásra kerül,
l) a helyiségek – beleértve a pince- és padlásszintet, a kazánházat, valamint a kulcsra zárható szociális helyiségeket is, de a 3. pontban felsorolt helyiségeket ide nem sorolva – felcímkézett tartalékkulcsait a főügyeletesi szolgálatteljesítési helyen külön lemezkazettában, a Műszaki és Ellátási Főosztály kijelölt beosztottja pecsétnyomójának lenyomatával biztosítva kell tárolni, a kazetta – kizárólag szolgálati érdekből történő – felnyitására a főügyeletes vagy elöljáróinak utasítására kerülhet sor, a feladat végrehajtásáért a Műszaki és Ellátási Főosztály felelős,
m) a BVOP helyiségeinek takarítását végző személyek részére átadandó kulcsok tárolására lemezkazettákat kell rendszeresíteni, amelybe – a 3. pontban felsoroltak kivételével – a helyiségek egy-egy kulcsát kell elhelyezni, a lemezkazettát a recepción kell tárolni, onnan a takarító személyzetnek kell felvenni, távozáskor visszaadni, a kulcsok meglétét a Műszaki és Ellátási Főosztály kijelölt beosztottja rendszeresen, kéthavonta dokumentáltan ellenőrzi.
64. A tárolódobozokban tárolt kulcsokhoz tartozó lemezszekrényeken a 4. melléklet „B” minta szerinti címkét kell elhelyezni.
65. A szolgálati helyiségekből történő távozást megelőzően a 21.1. pontban és a 21.2. pont g)–h) alpontjában megjelölt személyek kötelesek a technikai eszközöket – a funkcionalitás szerint üzemképes állapotban tartandók kivételével (pl. faxkészülék) – áramtalanítani, a fényforrásokat lekapcsolni, a nyílászárókat bezárni, a szolgálati iratokat biztonságosan elzárni, a lemezszekrényt pecsétnyomó-lenyomattal ellátni.
66. A BVOP épülete egyes emeleteinek bejáratához, a főbejárathoz és a fontosabb átjáróajtókra érintés nélküli kártyaolvasók kerültek telepítésre.
67. A BVOP teljes személyi állománya részére a Biztonsági Szolgálat, Ügyeleti és Védelmi Osztály biztosítja a RFID kártyák használatának lehetőségét a BVOP épületének valamennyi kártyaolvasójához a jogosultságok beállítása a szolgálatban lévő főügyeletes feladata.
68. Új kártya kiadása esetén az egyes jogosultságok beállítását az érintett szakterület vezetője átiratban a Biztonsági Szolgálat vezetőjénél kérelmezi. A Biztonsági Szolgálat vezetője a kérelmet elbírálja, majd az adott jogosultságot engedélyezi, vagy indokolt esetben elutasítja.
69. A BVOP teljes személyi állománya jogosult a BVOP épületében valamennyi emeletre belépni a helyi biztonsági felügyelet, a Főügyelet, valamit a BVOP műveleti központ kivételével.
70. A helyi biztonsági felügyeletre, a Főügyeletre, valamint a BVOP műveleti központban kizárólag az oda belépni jogosultak rendelkeznek RFID kártya belépési hozzáféréssel. A jogosultak körét, az érintett szakterületek vezetői határozzák meg, amelyről a nyilvántartást a bejáratok mellett ki kell függeszteni.
71. A BVOP személyi állományának tagja köteles a kártyaolvasóval felszerelt átjárókon történő áthaladás során RFID kártyájával azonosítani magát.
72. A BVOP épületben kíséret nélkül mozogni jogosultak a 70. pontban meghatározott helyiségek kivételével valamennyi kártyaolvasón használható ideiglenes RFID kártyával kerülnek ellátásra.
73. A 21.3. pontban felsorolt személyek kizárólag kísérettel mozoghatnak az épületben, így részükre ideiglenes RFID kártya kiadása nem szükséges.
74. Az RFID kártyát a recepción szolgálatot teljesítők adják ki. Azok elvesztése, megrongálódása kártérítési eljárást von maga után. Az ideiglenes RFID kártyák kiadását és visszavételezését az e célra rendszeresített okmányban folyamatosan rögzíteni kell.
75. A nem BVOP állományába tartozó személyek kizárólag az első lépcsőházat használhatják.
76. Az RFID kártya elvesztése esetében azt haladéktalanul jelenteni kell a Főügyeletre, és annak letiltásáról soron kívül gondoskodni kell.
VI. FEJEZET
SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVEK, SAJÁT TULAJDONÚ MOTORKERÉKPÁROK, KERÉKPÁROK TÁROLÁSA
77. A BVOP Steindl Imre u. 10. szám alatti épületrészében a Műszaki és Ellátási Főosztály és a Biztonsági Szolgálat üzemeltetésében lévő egy-egy, továbbá egy tartalék (Ellenőrzési Szolgálat) országos parancsnoki szolgálati gépjármű parkolhat.
78. A Biztonsági Szolgálat üzemeltetésében lévő jármű indítókulcsát a főügyeletesi őrhelyen, a többi jármű kulcsát és a menetokmányokat az e célra kijelölt tároló szekrényben kell elhelyezni. A járművek tartalékkulcsainak biztonságos elhelyezéséért a Műszaki és Ellátási Főosztály vezetője felelős.
79. A Steindl Imre u. 10. szám alatti garázsban elhelyezett szolgálati gépjárművek BVOP épülete előtti éjszakai parkoltatása nem engedélyezett. A járművek garázsban történő biztonságos elhelyezéséről a gépjárművezetői feladatokat ellátónak a visszaérkezést követően kell gondoskodnia.
80. A szolgálatba (munkába) motorkerékpárral, kerékpárral érkezők a közlekedési eszközüket a Steindl Imre utca 10. szám alatti épületrészben lévő garázs melletti udvaron helyezhetik el, amennyiben arra engedéllyel rendelkeznek.
81. Szolgálatteljesítési idő alatt a saját tulajdonú motorkerékpárok és kerékpárok épületen belüli elhelyezése csak indokolt esetben engedélyezhető.
82. A tárolási engedélyeket a Biztonsági Szolgálat vezetője a Műszaki és Ellátási Főosztály vezetőjével történt egyeztetést követően bírálja el.
83. Rendkívüli esetben – a főügyeletes vagy elöljáró utasítására – a Steindl Imre utca 10. szám alatti épületrészben parkoló gépjárművekkel a biztonsági felügyelő vagy a BVOP állományába tartozó személy az utcára kihajthat, ott a járművet biztonságba helyezheti, amennyiben az eltávolítandó jármű vezetéséhez érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Az indítókulcsokat tartalmazó tároló szekrényhez tartozó rekeszek tartalékkulcsait lezárt, az Ügyeleti és Védelmi Osztály vezetője pecsétnyomó-lenyomatával ellátott tárolódobozban, a recepción kell tárolni.
VII. FEJEZET
A BVOP ÉPÜLETEIBEN VÉGZETT MUNKÁLATOK
84. A BVOP-n nem a bv. szervezet állományába tartozó személyek általi vagy fogvatartottak bevonásával megvalósuló munkavégzésről született döntés esetén, a munkavégzés tervezett megkezdését megelőzően 10 munkanappal a Műszaki és Ellátási Főosztály – a Biztonsági Szolgálaton keresztül – munkavégzésre vonatkozó kérelmet terjeszt fel az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese részére. Ez alól kivételt képeznek a halaszthatatlan munkavégzések (pl. csőtörés, vízkár elhárítása, azonnali elektromos hálózatot érintő beavatkozás stb.), amelyek esetében a kíséretet, a tevékenység felügyeletét a munkavégzést megrendelő szervezeti egység kijelölt beosztottjának kell ellátnia.
85. A 84. pont szerinti kérelemnek tartalmaznia kell a teljes, valamint a napi munkavégzés időtartamát, a dolgozók – személyazonosításra alkalmas adattal kiegészített – névsorát, a munkavégzést irányító, a tevékenységet felügyelő, BVOP állományába tartozó személy nevét, rendfokozatát, telefonos elérhetőségét, valamint a dolgozók vezetőjének nevét, telefonos elérhetőségét. A kérelem mellé – szerződés alapján megvalósuló (rendszeres) munkavégzés esetén – a dolgozók 30 napnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványait is csatolni kell.
86. Fogvatartottak igénybevételével megvalósuló munkavégzés esetén a kérelem mellé csatolni kell a részt vevő fogvatartottak nevét, nyilvántartási számát, végrehajtási fokozatát, biztonsági kockázati besorolását, az elkövetett bűncselekmény megnevezését, várható szabadulásának időpontját, többletinformációs adatait (amennyiben adott), munkáltatási engedélyt, fogvatartottanként 3 db, A5 méretű arcképet, az őrzést/felügyeletet ellátó személyi állományi tagok nevét, rendfokozatát, felszerelését. Továbbá a fogvatartotti munkáltatás hozzájárulásához szükséges országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének nyilatkozatát. A kérelemben meg kell jelölni a fogvatartottak étkezésének biztosítási módját is.
87. A 84. pont szerinti kérelemben foglaltakat a Biztonsági Szolgálat vezetője – egyetértése esetén – az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese részére támogató javaslattal megküldi, ellenkező esetben a munkavégzésre irányuló kérelmet felterjesztő szervezeti egység vezetőjét az észrevételeiről tájékoztatja.
88. A munkavégzést legalább 3 munkanappal megelőzően a Műszaki és Ellátási Főosztály vezetője által kijelölt személy a munkavégzés várható időtartamáról írásban (e-mail) köteles értesíteni a BVOP szervezeti egységeinek vezetőit.
89. A munkavégzés első napján, annak megkezdését megelőzően a dolgozók számára a Biztonsági Szolgálat, valamint a Műszaki és Ellátási Főosztály kijelölt beosztottja köteles tájékoztatást/eligazítást tartani, ennek során a biztonsági és munkavédelmi szabályok betartására a figyelmet felhívni. A tájékoztatón/eligazításon a munkavégzés szakmai felügyeletét ellátó szervezeti egység kijelölt beosztottja is részt vesz.
90. Fogvatartotti munkáltatás esetén a szervezeti egységek vezetői kötelesek intézkedni arra, hogy az alárendeltségükbe tartozó beosztottak a munkavégzés ideje alatt a biztonságra veszélyes eszközöket (pl. kések, villák a melegítőkonyhákban, ollók, levélbontó kések stb.), valamint a személyes tárgyaikat (pl. mobiltelefon) – a fogvatartottak által hozzáférhetetlen módon – a BVOP egész területén elzárják.
91. Fogvatartotti munkáltatás idején a Steindl Imre utca 10. szám alatti épületrész kapuit kizárólag a biztonsági felügyelő nyithatja, miután meggyőződött a fogvatartotti létszám teljességéről, a kapunyitáshoz szükséges biztonsági feltételek rendelkezésre állásáról.
VIII. FEJEZET
EGYES HELYISÉGEK IGÉNYBEVÉTELI RENDJÉRŐL
92. Az értekezletek, tanácskozások megtartására kijelölt helyiségek igénybevételére vonatkozó kérelmet – legkésőbb az igénybevétel előtt 2 munkanappal írásban – a Műszaki és Ellátási Főosztály vezetőjének kell megküldeni. A kérelemben meg kell jelölni az igénybevétel tervezett időtartamát, a résztvevők létszámát, beosztását, az esetleges egyéb – Műszaki és Ellátási Főosztály hatáskörébe tartozó – igényeket. Az informatikai jellegű kéréseket a kérelmezőnek az Informatikai Főosztály felé – Robotzsaru NEO rendszeren keresztül, valamint e-mailben legkésőbb az igénybevétel előtt 2 munkanappal – kell továbbítania.
93. A kondicionálóterem, valamint a szauna használati szabályait az 5. melléklet tartalmazza. Az 5. melléklet 1. pont d) alpontjában meghatározott esetekben a helyiségek igénybevételére vonatkozó kérelmet a Biztonsági Szolgálaton keresztül kell az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese részére előterjeszteni.
IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
94. Az utasításban meghatározottak betartásának ellenőrzéséért és a szükséges intézkedések megtételéért beosztottaikra, valamint szakterületükre kiterjedően a szervezeti egységek vezetői, a BVOP egészére vonatkozóan a Biztonsági Szolgálat vezetője felelős.
95. Az állandó belépési engedély meghatározott ideig, de legfeljebb a kiállítás évének december 31-éig érvényes. Az engedélyt visszavonás esetén, vagy az érvényességi idő lejártakor, a Biztonsági Szolgálatra le kell adni. Az új engedély kiállítására vonatkozó kérelmet minden év december 15-ig kell előterjeszteni.
96. A korábban kerékpárok, valamint motorkerékpárok tárolására kiadott engedélyek jelen utasítás hatálybalépését követően is érvényesek.
97. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
98.1

1. melléklet a 18/2021. (III. 31.) BVOP utasításhoz

TÁROLÓSZEKRÉNY-HASZNÁLATI SZABÁLYOK

1. A szekrényben a beviteli tilalom alá tartozó tárgyakat, eszközöket, továbbá az ügyintézéshez nem szükséges, nagy méretű személyes tárgyakat (pl. táskák) kell elhelyezni.

2. A tárgyak, eszközök rekeszbe történő behelyezése, kivétele, a tárolórekesz zárása, nyitása a tárgyat, eszközt elhelyező személy (a továbbiakban: igénybe vevő) kötelessége. A tárolás kizárólag a napi szolgálatteljesítés (munkavégzés) idejére engedélyezett.

3. A rekesz kulcsát az igénybe vevő a recepcióstól (biztonsági felügyelőtől) köteles – aláírásával igazoltan – átvenni, az elzárást követően azt a benntartózkodás ideje alatt magánál tartani, távozáskor a recepciós részére átadni.

4. A rekesz kulcsáért – annak elvesztése vagy megrongálása esetén – az igénybe vevő kártérítési felelősséggel tartozik.

5. A lőfegyverek elhelyezésére szolgáló rekeszek főajtaját kizárólag a személybejárati őrhelyen szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő nyithatja, illetve zárhatja.

6. Lőfegyver elhelyezése esetén az igénybe vevő és a biztonsági felügyelő együtt köteles meggyőződni a rekesz, valamint a főajtó zártságáról.

7. A BVOP épületébe behozott lőfegyver biztonságos kezeléséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

2. melléklet a 18/2021. (III. 31.) BVOP utasításhoz

„A” minta

Sorszám: ……/20……

ÁLLANDÓ

BELÉPÉSI ENGEDÉLY

Név: …………………………………………………

Személyi ig. sz.: ………………………………………

Érvényességi idő: ……………………………………

Kelt: Budapest, …………………………

P. H.

…………………………………
országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese

„B” minta

Sorszám: ……/20……

NAPI

BELÉPÉSI ENGEDÉLY

Név: ………………………………………

Személyi ig. sz.: ……………………………

Engedélyezett

mozgási útvonal: …………………………………………………………………………

Érvényességi idő: ……………………….

Kelt: Budapest, …………………………

P. H.

…………………………………
országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese

3. melléklet a 18/2021. (III. 31.) BVOP utasításhoz

T Á J É K O Z T A T Ó

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága területére belépő személyek részére a be- és kiléptetés, illetve a benntartózkodás szabályairól

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Ön a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) mint bv. szerv területére kíván belépni. A be- és kiléptetésre, továbbá a bv. szerv területén történő mozgásra, a bv. szerv rendjére és biztonságára a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. §-ában, továbbá a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendeletben és a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a bv. szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 42/2020. (VII. 31.) BVOP utasításban meghatározott szabályok vonatkoznak.

1. Az Országos Parancsnokság területére belépni szándékozó személy a személyazonosságának és a belépés indokának a megállapítása céljából köteles magát igazolni, melyhez az alábbi okmányok fogadhatók el:

a) érvényes SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY,

b) érvényes VEZETŐI ENGEDÉLY,

c) érvényes ÚTLEVÉL,

d) a bv. szervezet állományába tartozótól SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY,

e) a rendészeti szervek tagjaitól, a szervezetük által biztosított SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY.

2. Az Országos Parancsnokság területére TILOS bevinni az alábbi tárgyakat vagy eszközöket:

a) lőfegyver, lőszer,

b) gáz- és riasztófegyver,

c) szúró- vagy vágóeszköz,

d) robbanószer,

e) szeszes ital,

f) kábítószer.

3. A 2. pont a)–c) alpontjaiban megjelölt eszközöket a belépni szándékozó személy a belépés előtt önként köteles a megőrzésre kijelölt helyre elzárni.

4. Fenti jogszabályok értelmében az Országos Parancsnokság területére belépő személy ruházata, csomagja szemrevételezéssel és technikai eszközzel is ellenőrizhető. A ruházat átvizsgálása nem történhet megalázó vagy szeméremsértő módon!

5. Az Országos Parancsnokság területére ittas, bódult vagy láthatóan zavart állapotban lévő személy nem léphet be. Amennyiben a személybejárati őrhelyen szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő a beléptetés során arra utaló jelet tapasztal, az alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére szolgáló eszközt (alkoholszondát) alkalmazhat.

6. Abban az esetben, ha a belépni szándékozó személy a fentiekben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a beléptetést meg kell tagadni, az Országos Parancsnokság területének elhagyására fel kell szólítani. Ellenállása esetén az Országos Parancsnokság épületéből – indokolt esetben a rendőrség segítségével – el kell távolítani.

7. Amennyiben a belépő személy olyan magatartást tanúsít, amellyel az Országos Parancsnokság rendjét és biztonságát sérti vagy veszélyezteti, az Országos Parancsnokság, illetve a személyi állomány tagja ellen támad, a személyi állomány tagját a feladatának ellátásában akadályoz vagy intézkedésre kényszerít, az Országos Parancsnokság vagyonát rongálja, és felszólításra sem hagyja abba, vele szemben a törvényben meghatározott módon kényszerítőeszköz alkalmazható.

8. Az Országos Parancsnokság területén – amennyiben arra vonatkozóan külön engedéllyel nem rendelkezik – csak a fogadó személy kíséretében mozoghat.

9. Az Országos Parancsnokság területén a dohányzás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett.

Amennyiben Ön a beléptetése, illetve benntartózkodása során alkalmazott intézkedéseink valamelyikét sérelmesnek tartja, joga van az intézkedéssel kapcsolatosan panaszt tenni a büntetés-végrehajtás országos parancsnokánál, valamint a törvényességi felügyeletet gyakorló Legfőbb Ügyészségnél (1055 Budapest, Markó u. 16.), továbbá az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál (R70 Irodaház, 1074 Budapest, Rákóczi út 70–72.).

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,
országos parancsnok

4. melléklet a 18/2021. (III. 31.) BVOP utasításhoz

„B” minta

5. melléklet a 18/2021. (III. 31.) BVOP utasításhoz

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága épületében található kondicionálóterem és szauna használati szabályai

1. A kondicionálóterem és szauna használatára jogosult (a továbbiakban: jogosult):

a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) személyi állománya,

b) a BVOP épületében szolgálatot teljesítő személyi állomány,

c) a Belügyminisztérium személyi állománya,

d) a személyi állomány tagjának hozzátartozója a BVOP személyi állománya tagjának kíséretében és felügyeletével.

2. A kondicionálóterem, szauna nyitvatartási ideje munkanapokon 0600-tól 2000-ig.

3. A BVOP személyi állománya a kondicionálótermet és szaunát szabadidejében használhatja.

4. A jogosult a kondicionálótermet és szaunát saját felelősségére veheti igénybe. A 14 éven aluli gyermek részére a kondicionálóterem és szauna használata tilos.

5. A jogosult a recepción elhelyezett nyilvántartó füzetbe köteles bejegyezni a nevét (a kíséretében lévő személyt), a szervezeti egység nevét, az igénybevétel kezdetét és végét, a terem és a berendezések állapotában történt esetleges változásokat. A bejegyzést aláírásával köteles igazolni.

6. A kondicionálóterem és szauna reggeli nyitásáról és esti zárásáról a személybejárati őrhelyen szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő gondoskodik. Hivatali időn kívül a főügyeletes utasításának megfelelően ellenőrzi a terem és a berendezések rendeltetésszerű használatát, a nyilvántartás vezetését, a bejegyzések aktualitását. A nyitvatartási idő végén szemrevételezi a helyiségek és a berendezések állapotát, tapasztalatait, és a zárás megtörténtét jelenti a főügyeletesnek.

7. A kondicionálóterem és a szauna használatát megelőzően, illetve annak során betartandó szabályok:

a) Ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát (kötélvégek rögzítései, kötélzet futása, súlyok biztosítása), illetve a szauna működőképességét. Amennyiben rendellenesség vagy műszaki hiba észlelhető, ez esetben ki kell függeszteni a „Hibás. Ne használd!” figyelmeztető táblát.

b) A teremben csak sportfelszerelésben lehet tartózkodni, a szaunában a fürdőruha és törölköző használata kötelező.

c) A gépeket kizárólag a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz lehet igénybe venni, csak a hozzájuk rendszeresített mennyiségű és nagyságú súlyokkal. A szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell. A gépeket túlterhelni tilos és veszélyes. A használat során fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törölköző használata kötelező.

d) A jogosultnak a hatókörzetében tartózkodó, szomszédos eszközöket használók testi épségére vigyáznia kell.

e) Az eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyükre.

f) A terem és a berendezések rendjét és tisztaságát meg kell őrizni, fürdés után a zuhanyzót fel kell takarítani.

g) Személyi sérülést, vízvezetékcső törését, tűzesetet a személybejárati kapun szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelőnek kell haladéktalanul jelezni.

8. A kondicionálóterem és a szauna területén tilos

a) utcai cipőben tartózkodni (az öltözők megközelítése csak a burkolt közlekedősávon történhet),

b) a meghibásodott eszközöket saját kezűleg javítani,

c) az eszközöket balesetveszélyes körülmény elhárításáig használni,

d) az eszközöket rendellenesen használni, azokat a helyiségekből kivinni,

e) személyes tárgyat és ruhát – az igénybevétel idején kívül – tárolni,

f) a jogosultakat hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel, helytelen magatartással zavarni.

9. A kondicionálóterem, a szauna és az azokhoz kapcsolódó helyiségek rendjéért, az ott elhelyezett eszközök rendeltetésszerű használatáért, állagának megóvásáért minden igénybe vevő fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik.

1

A 98. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére