• Tartalom

1868/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

1868/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a Fiatalokért Központ kialakításához szükséges intézkedésekről

2021.12.03.

A Kormány

1. egyetért a Fiatalokért Központ kialakításához szükséges intézkedésekkel, továbbá, hogy a kiegyensúlyozott, integrált és arányos területi fejlődés érdekében Sukoró Község külterületének Velencei-tóval érintett parti szakasza egységes területként legyen fejlesztve;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti egységes érintett fejlesztési területek:

a) a Magyar Állam tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 018/1, 019/1, 019/13, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/7, 022/8, 022/10, 022/11, 022/13, 022/14, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 026/5, 030/5 és 030/6 helyrajzi számú,

b) a Sukoró Község Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület a 021/13, 021/15, 024/5, 029/2, 030/29, 030/30, 032/5, 038/5, 039, 044 és 045 helyrajzi számú,

c) a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 030/28 helyrajzi számú,

d) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 018/1, 019/1, 019/3, 019/13, 021/13, 021/15, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/7, 022/8, 022/10, 022/11, 022/13, 022/14, 024/5, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 026/5, 029/2, 030/5, 030/6, 030/28, 030/29, 030/30, 032/5, 038/5, 039, 044 és 045 helyrajzi számú ingatlanok, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia által érintett ingatlanok, továbbá a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal sukorói szakasza által érintett

ingatlanok;

3. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti területeket érintő integrált tervezési és fejlesztési feladatok:

a) közmű- és útfejlesztés,

b) Fiatalokért Központ kialakítása,

c) a beruházások megvalósítása érdekében – a társadalmi, gazdasági, környezeti célokkal és a fenntartható fejlődés elveivel összhangban – a Szabályozási tervben és a Helyi építési szabályzatban szükséges módosítások és kapcsolódó feladatok elvégzése, továbbá előkészítői, tervezői és koordinációs feladatok ellátása az egységes hatásvizsgálati és véleményezési eljárások, az összehangolt infrastrukturális szükségletek, valamint az infrastrukturális hálózatok elhelyezése érdekében;

4. egyetért azzal, hogy központi költségvetési forrásból nyújtott támogatásból a 2. pont a)–c) alpontjában részletezett ingatlanokon zenei fesztiválok és egyéb helyi érdekeltségű rendezvények megrendezéséhez a 3. pont a) és b) alpontja szerinti beruházások (a továbbiakban együtt: Beruházások), valamint Sukoró Község külterület Velencei-tóval érintett parti szakaszának kiegyensúlyozott, integrált fejlesztése és arányos területi fejlődése érdekében a 2. pont d) alpontjában részletezett ingatlanokon a 3. pont c) alpontja szerinti intézkedések valósuljanak meg;

5. egyetért azzal, hogy a 3. pont a) alpontja szerinti közmű- és útfejlesztést a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács valósítsa meg legkésőbb 2022. december 31. napjáig;

6. egyetért azzal, hogy a 3. pont c) alpontja szerinti feladatokat a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács valósítsa meg legkésőbb 2022. június 30. napjáig;

7. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a 3. pont a) alpontja szerinti közmű- és útfejlesztéssel érintett állami tulajdonú és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Sportközpontok, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok az ifjúsági, társadalmi, turisztikai és fejlesztéspolitikai szempontú közérdekű célokra tekintettel, a közmű- és útfejlesztés megvalósításához szükséges időtartamra, versenyeztetés mellőzésével kerüljenek a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács használatába, továbbá a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a 3. pont c) alpontja szerinti feladatok megvalósítása tekintetében az érintett fejlesztésekkel és szakhatóságokkal az egyeztetéseket folytassa le;

8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó ingatlanok esetében az érintett vagyonkezelők bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket a 7. pont szerinti használatba adás érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. december 31.

9. felhívja az agrárminisztert, hogy a Nemzeti Földügyi Központ útján, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács kérésére, a közmű- és útfejlesztéssel érintett állami tulajdonú és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó ingatlanok tekintetében gondoskodjon a Beruházások megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról;

Felelős: agrárminiszter

Határidő: a megkeresés beérkezését követő 15 napon belül

10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján – gondoskodjon a 3. pont a) alpontja szerinti közmű- és útfejlesztés előkészítése és megvalósítása érdekében 677 525 600 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján – gondoskodjon a 3. pont a) alpontja szerinti közmű- és útfejlesztés megvalósítása érdekében 312 125 360 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. március 31.

12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 10. és 11. pont szerinti forrás terhére, az 5. pontban meghatározott cél érdekében létesítsen támogatási jogviszonyt a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 10. és 11. pont szerinti forrás biztosítását követő 30 napon belül

13. egyetért a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás koncepciójával és annak kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontjára és (8) bekezdésére figyelemmel;

14. a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával;

15. a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;

16. a Fiatalokért Központ kialakítása beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), b), c), e), f), k), l) és n)–p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2022. június 30. napjáig történő teljesítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 210 234 000 forintban határozza meg;

17. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 55. Fiatalokért Központ kialakítása beruházás előkészítése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

18. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a 16. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 31 762 000 forint biztosításáról a 17. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

19. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 16. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

20. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslat bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

21. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket a beruházás eredményeként létrejövő ingó vagyonelemeknek „A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány” (nyilvántartási száma: 10-01-0000691) részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítását követően azonnal

22. felhívja a belügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján – a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás ifjúsági, társadalmi, turisztikai és fejlesztéspolitikai szempontú közérdekű céljaira tekintettel – a Beruházások megvalósítását követően az ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 022/8 helyrajzi számú ingatlanon létrejövő vagyonnövekményt a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság – versenyeztetés mellőzésével – határozatlan időtartamra adja használatba az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére;

Felelős: belügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítását követően azonnal

23. felhívja a belügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a 22. pontban meghatározott használatba adási szerződés megkötése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: belügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére