• Tartalom

1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022–2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről1

2022.01.01.

1. A Kormány a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Stratégia) 1. mellékletében foglaltak alapján egyetért a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) által elvégzett bűnmegelőzési stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával és annak eredményeivel.

2. A Kormány az 1. mellékletben meghatározottak szerint elfogadja a 2022–2023. években végrehajtani szükséges bűnmegelőzési intézkedéseket tartalmazó tervet, és egyetért az intézkedések megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek meghatározásával, valamint személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.

3. Az adott évi költségvetési törvényben biztosított források az 1. mellékletben meghatározott prioritások és beavatkozási területek között szabadon átcsoportosíthatóak.

4. Ez a határozat 2022. január 1-jén lép hatályba.

5. Ez a határozat 2024. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet az 1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022–2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1. Településbiztonság

1.1. Közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia készítésének ösztönzése

 

A

B

1.

Intézkedés:

Ösztönözni kell az önkormányzatokat, hogy – ahol van megyei bűnmegelőzési tanács, ott a bevonásukkal, ahol nincsen, ott a megyei rendőr-főkapitányságok bevonásával – dolgozzák ki a közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájukat, valamint amennyiben már rendelkeznek stratégiával, azt vizsgálják felül és korszerűsítsék.

2.

Felelős:

NBT, rendőrség

3.

Partner:

önkormányzati érdekszövetségek, rendőrség, civil szervezetek

4.

Eszköz:

módszertani ajánlás, workshop

5.

Határidő:

2023. december 31-ig folyamatos

6.

Indikátor:

bűnmegelőzési stratégiák száma

1.2. Az építészeti eszközökkel végzett bűnmegelőzés népszerűsítése

 

A

B

1.

Intézkedés:

Az építészet a maga eszközeivel jelentősen befolyásolja az egyén és a közösség hangulatát, a szubjektív biztonságérzetet, valamint az életminőséget. Bűnmegelőzési szempontból fontos eszköz lehet a terület- és településrendezés, a közterek, az épületek és a belső terek tervezése, amelyekhez szervesen kapcsolódnak a forgalom-, a kert- és a tájtervezés. A városépítészeten túl szintén közvetlen hatással van az emberi érzékelésre és viselkedésre az épületek tömeg- és téralakítása, az anyag- és színhasználata, a be- és megvilágítás mértéke, valamint a környezet általános állapota. Fentiekre tekintettel szükséges az építészeti bűnmegelőzés gyakorlatának szakemberekkel történő megismertetése, nemzetközi új módszerek, jó gyakorlatok megismerése és terjesztése, valamint a gyakorlati végrehajtás ösztönzése.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

rendőrség, önkormányzatok, Lechner Tudásközpont, civil szervezetek

4.

Eszköz:

képzések tartása, projektek végrehajtása

5.

Határidő:

2023. december 31-ig folyamatos

6.

Indikátor:

bevontak és projektek száma

1.3. Vagyonvédelmi programok működtetése és fejlesztése

 

A

B

1.

Intézkedés:

A vagyonvédelem vonatkozásában a felelősség sok szereplőt érint, ezért azonosításuk és elérésük a bűnmegelőzés kiemelt feladataként jelentkezik. A vagyonvédelmi programok keretében növelni szükséges a lakosság és valamennyi szereplő tulajdonosi felelősségérzetét, valamint tájékozottságukat a vagyontárgyaikat veszélyeztető cselekmények terén. Ezért szükséges olyan tájékoztató, felvilágosító programok, rendezvények és centrumok működtetése, védelmüket segítő rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, megszólításukat biztosító kampányok folytatása, kommunikációs csatornák kiépítése, amelyek csökkentik a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének lehetőségét.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

IM – áldozatsegítő központok, rendőrség, önkormányzatok, civil szervezetek

4.

Eszköz:

programok, rendezvények, centrumok létrehozása

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

a programok által elértek száma

1.4. Hátrányos helyzetű településeken elkövetett bűncselekmények visszaszorítása

 

A

B

1.

Intézkedés:

A hátrányos helyzetű települések bűnmegelőzési szempontú támogatásának elősegítése jelentősen hozzájárul a felzárkózásuk sikeréhez. A megyei bűnmegelőzési tanácsok szakmai irányításával helyi szintű komplex bűnmegelőzési programokat célszerű kialakítani. A prevenció (ideértve a kábítószer-fogyasztás megelőzését is), valamint a korai beavatkozás hatékonyan képesek megelőzni a bűnelkövetővé és áldozattá válást, csökkentik a későbbi károkat és költségeket, amelyek az elkövető egyéni sorsa, a család, az áldozatok és nem utolsósorban a társadalom egésze oldalán jelentkezhetnek.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, IM – áldozatsegítő központok, rendőrség, civil szervezetek

4.

Eszköz:

bűnmegelőzési programok, tájékoztató eszközök

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

programok és elértek száma

1.5. Idegenforgalmi szezonban megnövekvő bűncselekmények visszaszorítása

 

A

B

1.

Intézkedés:

Az ország egyes területein és megyéiben az idegenforgalom alapvetően befolyásolja a bűnözés alakulását. Az idegenforgalmi szezonban az adott területen tartózkodók száma megsokszorozódik. Feltétlenül szükséges, hogy a vendégek megfelelő bűnmegelőzési tájékoztatást kapjanak az adott területen jellemző elkövetési szokásokról, felvilágosítás nélkül ugyanis könnyen válhatnak áldozattá.

2.

Felelős:

NBT, a balatoni és a Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság

3.

Partner:

IM – Veszprémi Áldozatsegítő Központ, rendőrség, polgárőrség

4.

Eszköz:

bűnmegelőzési programok, tájékoztató eszközök

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

programok és elértek száma

2. Gyermek- és ifjúságvédelem

2.1. Bűnmegelőzési képzést biztosító programok működtetése, szervezése, módszertanok és tananyagok készítése, aktualizálása

 

A

B

1.

Intézkedés:

Az oktatási és nevelési intézmények a gyermek- és fiatalkorúak szocializációjának kiemelt jelentőséggel bíró színterei. Az itt átadott értékek, információk, az elsajátított készségek, képességek alapjaiban határozzák meg a jövő generációjának felnőttlétét és viselkedését. A pedagógusok, nevelők, edzők értékközvetítő szerepe a fentiekre tekintettel fundamentumát képezik a bűnmegelőzési üzenetek átadásának, ezért elő kell segíteni az oktatási, nevelési intézményekben a gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában részt vevő személyek, a gyermekvédelmi felelősök, valamint a rendőrök bűnmegelőzési képzését, továbbképzését, hogy az általános és középiskolákban tevékenyen és minél hatékonyabban tudjanak hozzájárulni a bűnmegelőzési ismeretek tanulók részére történő eljuttatásához, a diákok tudatosságának fokozásához a prevenció területén.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, BM, IM, ITM, rendőrség, Klebelsberg Központ, SZGYF, NSZI, NSZFH, egyházak, iskolafenntartók, civil szervezetek

4.

Eszköz:

képzések tartása, tananyagírás, multiplikátorok képzése

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

megtartott képzések száma, képzett oktatók száma

2.2. A család védelmi funkciójának növelése

 

A

B

1.

Intézkedés:

Már a Stratégia kialakításakor kiemelkedő prioritást kapott a család védelmi szerepének erősítése, amely törekvés azóta is folyamatos alapját képezi a bűnmegelőzési tevékenységnek. A család mint a társadalom legalapvetőbb alkotóegysége a szocializáció elsődleges színtere is. Kiemelt jelentősége van az értékközvetítésben, ezért fontos, hogy a családok védelmi funkcióját növeljük. Ehhez sok esetben szükségük van külső segítségre, amelyet leginkább azoktól a szervektől és szervezetektől kaphatnak meg, amelyek a helyi problémákkal és sajátosságokkal tisztában vannak. Ennek érdekében szükséges azoknak a szerveknek és szervezeteknek a kiválasztása, amelyek képesek a megfelelő tanácsokkal és segítséggel ellátni az arra rászoruló családokat.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, NSZI, családokért felelős tárca nélküli miniszter, civil szervezetek

4.

Eszköz:

képzések és programok

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

résztvevők száma

2.3. Kortárs segítő programok támogatása

 

A

B

1.

Intézkedés:

A fiatalok nagy része a felnőttektől kapott tanácsokat többnyire figyelmen kívül hagyja, és a serdülőkori lázadás időszakában sokkal inkább hallgat barátaira, kortársaira. A kortársak bűnmegelőzésbe történő bevonása ezért óriási lehetőségeket rejt magában, közreműködésükkel a bűnmegelőzés célravezetőbbé válhat. A prevenció során meg kell ragadni és ki kell aknázni e lehetőséget, ezért szükséges olyan kortárs segítő program működtetése és fejlesztése, amelynek keretében trénereket és a felelősségteljes kortárs szerepkörét betölteni képes fiatalokat képzünk ki és vonunk be a bűnmegelőzésbe.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

BM, ITM, EMMI, családokért felelős tárca nélküli miniszter, rendőrség, Klebelsberg Központ, NSZFH, civil szervezetek, nem állami iskolafenntartók

4.

Eszköz:

program működtetése

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

modellprogram, kiképzett trénerek, bevont kortársak száma

2.4. Gyermek- és ifjúságvédelmi kampányok folytatása

 

A

B

1.

Intézkedés:

A gyermek- és fiatalkorúak csoportja több szempontból is veszélyeztetett korosztály, tekintettel az életkorukból fakadó tapasztalatlanságra, a gyermeki naivitásra, valamint a kamaszkort jellemző, veszélyeket felmérni nem tudó serdülőkori kihíváskeresésre. A fiatal generációk megszólítása új csatornák azonosítását és alkalmazását, új kommunikációs módszerek, interaktív bemutatók rendszeresítését követeli meg.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, ITM, rendőrség, hivatásos katasztrófavédelmi szerv, büntetés-végrehajtási szervezet, Klebelsberg Központ, NSZFH, civil szervezetek, nem állami iskolafenntartók

4.

Eszköz:

kampányok, online marketing

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

elért személyek és iskolák száma

3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

3.1. Időskorúak áldozattá válásának csökkentését célzó intézkedések

 

A

B

1.

Intézkedés:

Az időskorúak jóhiszeműségükből fakadóan veszélyeztetett csoportot képeznek, így a védelmi mechanizmusaik erősítése érdekében a folyamatos képzésük kiemelten fontos. Az ismeretek átadását szorgalmazni kell az idősotthonokban, idősek napközijében; az időskorúak védekezési képességének növelése érdekében foglalkozásokat kell tartani, a sértetté váláshoz vezető körülményeket, az elkövetési módszereket és a megelőzési lehetőségeket meg kell ismertetni a célcsoport tagjaival.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

IM, EMMI, rendőrség, civil szervezetek

4.

Eszköz:

képzések és programok

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

résztvevők száma

3.2. Az online térben történő áldozattá válás megelőzését célzó programok működtetése és kampányok szervezése

 

A

B

1.

Intézkedés:

Az internet és a közösségi média kiváló lehetőséget biztosít a bűnelkövetőknek az új típusú, online térben történő elkövetéshez úgy, hogy közben megadja nekik a névtelenség lehetőségét. Az online térben elkövetett bűncselekmények mindenkire veszélyt jelentenek. Különösen veszélyeztetett célcsoportot alkotnak a rossz anyagi helyzetben lévő, hátrányos helyzetű személyek, akik kiszolgáltatott élethelyzetükből fakadóan könnyebben lesznek a bűnözők áldozatai. Az online térben történő elkövetés esetén még nagyobb hangsúlyt kap a megelőzés, amelynek célja, hogy az adott célcsoport képessé váljon a bűnös szándékok felismerésére, az azok elkerüléséhez szükséges, óvatosságon alapuló önvédelmi mechanizmusok kialakítására.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

IM, EMMI, rendőrség, oktatási intézmények, gyermekvédelmi intézmények, Klebelsberg Központ, SZGYF, NSZFH, civil szervezetek, a nem állami intézményfenntartók

4.

Eszköz:

programok és kampányok kidolgozása, működtetése

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

programok és a bevontak száma, kampányok által elértek száma

3.3. A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek- és fiatalkorúak áldozattá válásának megelőzését célzó programok működtetése

 

A

B

1.

Intézkedés:

A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, valamint az átmeneti gondozás alatt álló gyermek- és fiatalkorúak speciális élethelyzetük miatt megkülönböztetett figyelmet igényelnek, mivel a család védelmi funkciója esetükben kevésbé érvényesül. Hátrányos helyzetük megköveteli egyedi bűnmegelőzési projektek kialakítását és végrehajtását, új eszközök alkalmazását, amelyeknek köszönhetően a célcsoport tagjai e speciális jellegre figyelemmel szólíthatóak meg.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, IM, SZGYF, NSZI, egyházi fenntartók, gyermekvédelmi intézmények, civil szervezetek

4.

Eszköz:

programok kidolgozása, működtetése

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

programok és a bevontak száma

3.4. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítése a bántalmazás miatti krízishelyzetek kialakulásának megelőzése

 

A

B

1.

Intézkedés:

Az uniós fejlesztésből megnyíló Biztos Pont Ambulanciák célja, hogy a kapcsolati erőszak áldozatainak mielőbb segítséget nyújtsanak, megelőzve a krízishelyzetek kialakulását. Az ambulanciák fontos szerepet vállalnak a prevenció terén is, olyan programokat valósítanak meg, melyek célja az áldozattá válás megelőzése, továbbá segítik a gyermekvédelmi jelzőrendszert az esetek felismerésében és hatékony kezelésében. A Biztos Pont Ambulanciák fejlesztését és működtetését uniós forrásból (EFOP+) tervezi finanszírozni a feladat felelőse.

2.

Felelős:

családokért felelős tárca nélküli miniszter, ME

3.

Partner:

IM, az ambulanciákat működtető civil és egyéb szervezetek, bevett egyház, egyéb egyházi szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv

4.

Eszköz:

ambulanciák szolgáltatásai, prevenciós programok megvalósítása

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

fejlesztéssel érintett Biztos Pont Ambulanciák száma

4. Bűnismétlés megelőzése

4.1. A bűnismétlés megelőzését és a munkaerőpiaci reintegrációt segítő programok megvalósítása és működtetése

 

A

B

1.

Intézkedés:

A szabadságvesztés alatti reintegráció és a szabadulást követő reszocializáció elősegítése érdekében szükséges olyan programok végrehajtása, amelyek a fogvatartottak szociális kompetenciáinak fejlesztése révén csökkentik a visszaesések számát. A bűnismétlés megelőzését segítő művészetterápiás és kreatív programok (pl. börtönszínház, biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti szakkörök, a jobb agyféltekés rajzolás), valamint a különböző személyiség- és kompetenciafejlesztő módszerek segítségével a fogvatartottak személyisége, személyes kompetenciái, szociális képességei, empátiája, toleranciája, önbecsülése fejleszthető. Cél, hogy minden intézetben megvalósuljanak ilyen programok. Ehhez szükséges a velük foglalkozók képzése, új módszerek megismertetése az állománnyal.

2.

Felelős:

BVOP, SZGYF

3.

Partner:

NBT, civil és egyházi szervezetek, művészetterápiát, élményterápiát végző szakértői csoportok, szervezetek

4.

Eszköz:

képzések és programok

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

résztvevők száma

4.2. A fogvatartottak, javítóintézeti neveltek társadalmi kapcsolatait erősítő, fejlesztő programok megvalósítása

 

A

B

1.

Intézkedés:

A szabadulást követő időszak kritikus tényező a bűnismétlések alakulása szempontjából, hiszen a szabadságvesztését letöltő fogvatartott a közvetlen családi és egyéb társadalmi kapcsolatok, valamint a létfenntartást biztosító tartózkodási hely és munkahely hiányában nem képes a társadalomba történő visszailleszkedésre. Ahhoz, hogy egy büntetés-végrehajtásból szabadult fogvatartott vagy javítóintézeti ellátásban részesült fiatal sikeresen vissza tudjon illeszkedni a társadalomba, szükséges a szabadulást követő céljainak még a szabadulás előtti megfogalmazása és fókuszba állítása, és társas kapcsolatainak helyreállítása, erősítése. Szükséges olyan hazai és nemzetközi gyakorlaton alapuló bűnmegelőzési, reszocializációs programok felkutatása és megvalósítása, amelyek lehetővé teszik a családi és bűnmentes, támogató szociális és fizikai környezet kialakítását.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, BVOP, SZGYF, egyházak, civil szervezetek

4.

Eszköz:

modellprogramok tesztelése, bevezetése, megvalósítása

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

a programban részt vevő szabadulók (fogvatartott/javítóintézeti nevelt) száma

5. Horizontális intézkedések

5.1. A Megyei Bűnmegelőzési Tanácsok működtetése és szakmai koordinálása

 

A

B

1.

Intézkedés:

A bűnmegelőzési tevékenység helyi szinten történő megjelenése a lakosság közvetlen megszólításával és bevonásával jelentősen növelheti a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A megyei bűnmegelőzési tanácsok az adott megye bűnmegelőzésben érintett szereplőinek megszólításával, a helyi szintű stratégiák kidolgozásával, a megyei bűnmegelőzési programok koordinálásával járulnak hozzá a bűnmegelőzési feladatok hatékony végrehajtásához. E testületek képesek fókuszba állítani a lakosság közbiztonságát célzó és erősítő intézkedéseket, feladatokkal és felelősökkel konkrét helyi és megyei közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiát megfogalmazni, és ennek mentén végrehajtani az abban foglalt feladatokat.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

IM, rendőrség, kormányhivatalok, civil szervezetek

4.

Eszköz:

tanácsok kialakítása, ülések, programok szervezése, megyei bűnmegelőzési stratégia megalkotása

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

megyei bűnmegelőzési tanácsok száma, megyei bűnmegelőzési stratégiák száma

5.2. Bűnmegelőzési projektek támogatása

 

A

B

1.

Intézkedés:

A korszerű bűnmegelőzés leghatékonyabb módszere olyan bűnmegelőzési projektek támogatása, amelyek képesek közvetlenül kezelni az adott térségre vagy közösségre jellemző problémákat, amelyek egyrészről a Stratégiában kitűzött célok elérését a jelenlegi gyakorlatnál még hatékonyabban, valamint eredményesebben elősegíteni képes, újszerű módszerek, programok, gyakorlatok kifejlesztésére, kipróbálására fókuszálnak. Másrészről amelyek a már eredményesen működő programokat széles körben tudják adaptálni és terjeszteni.
Célunk, hogy a támogatott programok révén a résztvevők, a bevont személyek attitűdje változzon, akik aztán magukban hordozzák azokat a prevenciós képességeket, amelyek révén képesek lesznek elkerülni, hogy akár áldozattá, akár bűnelkövetővé váljanak. S még inkább képesek lesznek arra, hogy együttesen olyan közösséget alkossanak, amely erős, szilárd és egységes alapokon nyugvó önvédelmi mechanizmussal bír. Prioritást élveznek a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára működtetett felzárkóztatási, továbbá a fogyatékkal élők számára nyújtott bűnmegelőzési programok.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

BM

4.

Eszköz:

projektek támogatása

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

támogatott projektek száma, támogatás összege

5.3. Kriminálpolitikai döntéseket megalapozó, továbbá a társadalom széles körét foglalkoztató kérdésekben rendezvények szervezése, tanulmányok készítése

 

A

B

1.

Intézkedés:

A büntetőpolitika és a bűnmegelőzés elvi megalapozását segítő vizsgálatokkal és módszertani tanulmányokkal támogatni kell a Kormány közbiztonsági célkitűzéseinek a megvalósítását. Ennek érdekében az NBT feladata kriminálpolitikai döntéseket megalapozó kérdésekben rendezvények szervezése, tanulmányok készítése. A társadalom széles körét foglalkoztató kérdések objektív, tudományos alapú vizsgálata és a közvéleménnyel való közérthető megismertetése érdekében széles körű megelőző kampányt kell folytatni, konferenciákat kell szervezni, vagy tanulmányokat kell készíteni.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

4.

Eszköz:

rendezvény, tanulmány

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

rendezvények, tanulmányok száma

5.4. Részvétel az EUCPN munkájában

 

A

B

1.

Intézkedés:

A bűnmegelőzés területén az Európai Unió tagállamaiban számtalan tapasztalat áll rendelkezésre. Bár a problémák részben eltérőek, a már létező akár tagállami, akár határokon átnyúló projektek szükség esetén legtöbbször hazai szinten is adaptálhatóak. Ugyanakkor az uniós szintű együttműködés és információcsere akkor működhet hatékonyan, ha hazai kezdeményezések is születnek, valamint a hazai szakértők is részt vesznek a releváns nemzetközi együttműködésekben. Biztosítani kell a 2001/427/JHA tanácsi határozattal felállított, a 2009/902/JHA tanácsi határozattal módosított Európai Bűnmegelőzési Hálózat tevékenységeiben való aktív részvételt, valamint elő kell segíteni a hálózat működésének folyamatos fejlesztését.

2.

Felelős:

BM, NBT

3.

Partner:

4.

Eszköz:

tanácsüléseken és munkacsoportokban történő aktív részvétel

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

tanácsi és munkacsoporti találkozók száma

5.5. Bűnmegelőzési Módszertani Fejlesztési Centrum működtetése

 

A

B

1.

Intézkedés:

Ahhoz, hogy a fiatalok és felnőttek a megelőzéshez szükséges szemléletet elsajátítsák, az ezzel kapcsolatos szociális kompetenciáik fejlődjenek, magas szintű módszertani munkára van szükség folyamatos méréssel. Cél az oktatásokhoz állandó oktatóterem, valamint a szakmai műhelymunkához olyan szakemberek biztosítása, akiknek fő tevékenysége a bűnmegelőzési képzések magas szintű megszervezése, lebonyolítása, a programok mérésének folyamatos javítása a módszertanok, indikátorok és mérésük módszertanának áttekintése, javítása, új képzési és továbbképzési tematikák elkészítése, a szükséges akkreditációk megszerzése, ezzel is biztosítva a bűnmegelőzési szakmai tevékenységek minőségét.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

rendőrség, civil szervezetek

4.

Eszköz:

új képzési és továbbképzési anyagok létrehozása, pedagógusakkreditációjuk megszerzése, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása, szociális továbbképzés részeként való képzések megvalósítása

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

akkreditált képzések száma, megtartott képzések és továbbképzések száma, a képzéseken részt vevők száma

5.6. Bűn- és Balesetmegelőzési Oktatóközpont létrehozása és működtetése

 

A

B

1.

Intézkedés:

Az NBT jelenleg keresi egy Bűn- és Balesetmegelőzési Oktatóközpont létrehozásának lehetőségét. Az NBT legfőbb célja, hogy a lakosság és kiemelten a gyermekek biztonságát, tudatosságát és felkészültségét növelje a mindennapi életben előforduló veszély- és krízishelyzetekben. Ezzel kapcsolatban elkészült egy, a kiválasztott helyszínt felmérő építészeti megvalósíthatósági tanulmány, valamint egy építészeti műszaki előkészítő tanulmány. Az építéséhez szükséges források biztosítása érdekében folytatni kell a tárgyalásokat a partnerszervezetekkel.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

ITM, PM

4.

Eszköz:

Bűn- és Balesetmegelőzési Oktatóközpont kialakítása, a lakosság és a gyermekek biztonságát, tudatosságát és felkészültségét növelő új képzési és oktatóközpont létrehozása, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása

5.

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

létrejött Bűn- és Balesetmegelőzési Oktatóközpont, akkreditált képzések száma, megtartott képzések és továbbképzések száma, a képzéseken részt vevők száma

6. Az intézkedési tervben alkalmazott rövidítések

 

A

B

1.

BM

Belügyminisztérium

2.

EMMI

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.

PM

Pénzügyminisztérium

4.

ITM

Innovációs és Technológiai Minisztérium

5.

NBT

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

6.

BVOP

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

7.

SZGYF

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

8.

NSZI

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

9.

IM

Igazságügyi Minisztérium

10.

CSTNM

Családokért felelős tárca nélküli miniszter

11.

ME

Miniszterelnökség

1

A határozat az 5. pont alapján hatályát vesztette 2024. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére