• Tartalom

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

2022.10.05.

1. A Kormány

1.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 46. Karcag Város Önkormányzata sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1.2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 102 873 362 764 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1.3. a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 1.2. alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 102 873 362 764 forinttal történő túlteljesülését;

1.4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 554 369 485 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1.5.1 az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 999 801 964 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke belügyminiszter

Határidő: 2022. február 28., az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság cím javára biztosított 837 000 000 forint tekintetében 2023. február 28.

1.6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 689 828 996 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 4. melléklet szerint;

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

családokért felelős tárca nélküli miniszter

belügyminiszter

pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere a miniszterelnök általános helyettese agrárminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

1.7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.2. alpont szerint a multifunkcionális sportcsarnok beruházás támogatásnyújtással megvalósuló előkészítésére átcsoportosított 133 148 070 forint forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Karcag Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

1.8. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.7. alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett számára;

1.9. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 761 643 040 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 5. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1.10.2

1.11. egyetért azzal, hogy az Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről szóló 1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltaktól eltérően a Rómába kihelyezésre kerülő levéltári szakdiplomata álláshelye Magyarország Római Nagykövetsége helyett Magyarország Vatikáni Nagykövetségén létesüljön;

1.12. egyetért a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése terhére a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti feladatok ellátása érdekében az alábbi beszerzési eljárások megindításával a 2021. évben:

a) a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében és rendelkezésében álló, korlátozott elérésű, valamint az állomány elhelyezését szolgáló ingatlanállomány folyamatos üzemeltetésével, karbantartásával, kezelésével összefüggő és egyéb kapcsolódó feladatok végrehajtása,

b) a Budapest, Irinyi János laktanya MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred részére épülő központi épület létesítési munkái,

c) a Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2. szám alatt a HQ MND-C új iroda és őrépület létesítéséhez szükséges közműhálózat-fejlesztési munkák,

d) Szolnok Helikopterbázis hangárkomplexum létesítése I. ütem,

e) a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési programhoz kapcsolódóan a Magyar Honvédség tábori és stacioner vezetési, irányítási képességének és missziós feladatainak biztosítása érdekében kommunikációs rendszerek, rendszerelemek tervezése, kialakítása,

f) a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (HM KGIR) műszaki üzemeltetése és támogatása (support), a szolgáltatás bővítése;

1.13. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1.12. alpontban foglaltak végrehajtása érdekében jóváhagyja

a) az 1.12. alpont a) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2025. évek között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 175 000 000 000 forint,

b)3 az 1.12. alpont b) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2024. évek között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 8 638 555 709 forint,

c) az 1.12. alpont c) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2023. évek között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 9 050 000 000 forint,

d) az 1.12. alpont d) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2024. évek között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 33 969 266 000 forint,

e) az 1.12. alpont e) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2024. évek között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 5 172 479 088 forint,

f) az 1.12. alpont f) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2024. évek között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 25 800 000 000 forint

összegű kötelezettségvállalás megtételét az a)–d) és f) pontok tekintetében a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím, az e) pont tekintetében a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím terhére;

1.14. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az 1.12. alpont szerinti feladat vonatkozásában vállalható kötelezettségek felső korlátját a 2022–2025. évek tekintetében a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2022. évben

aa) az 1.12. alpont a) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 40 119 797 000 forint,

ab) az 1.12. alpont d) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában az egyes honvédelmi célú beszerzések megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló kormányhatározat szerint vállalt kötelezettségen túl legfeljebb 2 400 000 000 forint,

ac) az 1.12. alpont e) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 2 439 608 950 forint,

ad) az 1.12. alpont f) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 9 096 000 000 forint,

b) a 2023. évben

ba) az 1.12. alpont a) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 42 447 504 000 forint,

bb)4 az 1.12. alpont b) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 5 190 553 801 forint,

bc) az 1.12. alpont c) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 5 550 000 000 forint,

bd) az 1.12. alpont d) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 14 000 000 000 forint,

be) az 1.12. alpont e) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 2 732 870 138 forint,

bf) az 1.12. alpont f) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 8 000 000 000 forint,

c) a 2024. évben

ca) az 1.12. alpont a) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 44 911 849 000 forint,

cb) az 1.12. alpont d) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 10 000 000 000 forint,

cc) az 1.12. alpont f) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 7 704 000 000 forint,

cd)5 az 1.12. alpont b) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 2 095 844 298 forint,

d) a 2025. évben az 1.12. alpont a) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 47 520 850 000 forint.

1.15.6 az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján, az 1.7. alpont szerinti egyedi támogatással összefüggésben úgy határoz, hogy az egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja szerinti beruházás során az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

2.7

1. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz


IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XIV. Belügyminisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395773

 

46

 

 

 

 

 

Karcag Város Önkormányzata sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

133 148 070

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330039

 

17

 

 

 

 

 

Vízügyi Igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

192 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303868

 

 

 

1

 

 

 

 

 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

7 635 052 794

 

 

 

348273

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

27 746 294 000

 

 

 

348284

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

29 479 000 000

 

 

 

359595

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 910 400 000

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391228

 

 

1

 

 

 

 

 

Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

7 294 000 000

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385484

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-102 873 362 764

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közlekedési fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393451

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Térségi közúti beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

13 734 867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

27 469 733 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330039

 

17

 

 

 

 

 

Vízügyi Igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 000 000

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közlekedési fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393451

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Térségi közúti beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 483 467 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

102 873 362 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 873 362 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz


I. Országgyűlés

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Nemzeti Választási Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341695

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A választási rendszerek működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

336 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

Felsőoktatási feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302891

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Felsőoktatás speciális feladatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000 000

 

 

 

 

XXXIII.

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

MTA egyéb intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270345

 

 

1

 

 

 

 

 

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K7

 

 

 

 

 

Felújítások

 

 

 

 

 

 

 

 

98 309 485

 

 

 

 

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374873

 

43

 

 

 

 

 

Központi Maradványelszámolási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-554 369 485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Nemzeti Választási Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341695

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A választási rendszerek működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

336 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

Felsőoktatási feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302891

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Felsőoktatás speciális feladatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 060 000

 

 

 

 

XXXIII.

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

MTA egyéb intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270345

 

 

1

 

 

 

 

 

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 309 485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n. év

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

554 369 485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554 369 485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz


I. Országgyűlés

XIV. Belügyminisztérium

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391695

 

 

1

 

 

 

 

 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

162 801 964

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001755

 

13

 

 

 

 

 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

61 504 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

9 533 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

724 882 857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

36 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 080 000

 

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-999 801 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391695

 

 

1

 

 

 

 

 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 801 964

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001755

 

13

 

 

 

 

 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

837 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

999 801 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999 801 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz

1

Az 1. pont 1.5. alpontja az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat 9. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. pont 1.10. alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. pont 1.13. pont b) alpontja az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 4. pont a) pontjával megállapított szöveg.

4

Az 1. pont 1.14. alpont b) pont bb) alpontja az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 4. pont b) pontjával megállapított szöveg.

5

Az 1. pont 1.14. alpont c) pont cd) alpontját az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 4. pont c) pontja iktatta be.

6

Az 1. pont 1.15. alpontját az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 20. pontja iktatta be.

7

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére