• Tartalom

19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról

2023.04.06.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 45. § e)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az energetikai felülvizsgáló és az éves felügyeleti díj

1. § (1) Energetikai felülvizsgálóként az a Magyar Mérnöki Kamara által névjegyzékbe vett személy kezdeményezheti a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által üzemeltetett adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) történő nyilvántartásba vételét, aki az 1. mellékletben szereplő jogosultságok valamelyikével rendelkezik.

(2)1 Az energetikai felülvizsgáló az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. Tv.) 43/B. § (4) bekezdése szerinti éves felügyeleti díjat átutalási megbízással az Ehat. Tv. 43/B. § (3) bekezdésében rögzítettek szerint fizeti meg az Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: EM) Magyar Államkincstárnál vezetett EM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

(3) Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az energetikai felülvizsgáló nyilvántartási számát és a „felügyeleti díj” megjelölést mint a befizetés jogcímét.

(4) Az éves felügyeleti díj összegéről a Hatóság az Adatbázison keresztül egyenlegértesítőt küld a regisztrációt, majd azt követően minden év december 31. napját követő 5 munkanapon belül a felügyeleti díj megfizetésére kötelezetteknek.

(5) Az éves felügyeleti díjfizetési kötelezettség teljesítéséről a Hatóság az Adatbázisban nyilvántartást vezet. Az éves felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(6) Ha az éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett a fizetési kötelezettségét az Ehat. Tv. 43/B. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladóan teljesíti, a Hatóság a túlfizetést az Adatbázisban nyilvántartja és a következő díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. Az éves felügyeleti díj egyenlege az Adatbázisban lekérdezhető.

(7) A Hatóság az 1000 forintot meghaladó éves felügyeletidíj-túlfizetés visszatérítéséről a túlfizetésről történő tudomásszerzést követő 30 napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a túlfizetés a Hatósághoz érkezett.

(8) Az utaló a visszatérítést azon időszakban kérheti, amely évben a túlfizetés keletkezett. Az 1000 forintot el nem érő túlfizetés visszatérítését az energetikai felülvizsgáló regisztrációjának adatbázisból való törlése esetén kérheti.

(9) Tévesen teljesített éves felügyeleti díjfizetés esetén a Hatóság a téves fizetésről történő tudomásszerzést követő 30 napon belül intézkedik a visszafizetésről azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a téves fizetés a Hatósághoz érkezett.

2. A felülvizsgálati jelentés

2. § (1) Az energetikai felülvizsgáló az elvégzett energetikai felülvizsgálat eredményéről a 2. melléklet szerinti tartalommal felülvizsgálati jelentést készít.

(2) A felülvizsgálati jelentést a Hatóság az Ehat. Tv. 43/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel bekövetkeztéig az inspekciós szám alatt tartja nyilván, és biztosítja a felülvizsgálati jelentés megismerését a rendszerüzemeltető számára.

(3)2 A felülvizsgálati jelentés elkészítését követően az energetikai felülvizsgáló 5000 forint jelentésdíjat fizet a Hatóságnak. A Hatóság az Adatbázison keresztül a felülvizsgálati jelentés elkészítését követően díjbekérőt állít ki. A felülvizsgálati jelentés a jelentésdíj befizetésének Hatóság általi jóváírását követően generálható az Adatbázisban.

(4)3 Az energetikai felülvizsgáló a jelentésdíjat az 1. § (2) bekezdésében megjelölt fizetési számlára átutalási megbízással, egy összegben fizeti meg. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a díjbekérő azonosítóját kell feltüntetni.

(5)4 Az energetikai felülvizsgáló a jelentésdíjat a díjbekérőben foglalt teljesítési határidőig fizeti meg a Hatóság részére.

(6)5 A díjfizetési kötelezettség teljesítéséről a Hatóság az Adatbázisban nyilvántartást vezet. A jelentésdíj a Hatóság bevételét képezi, és a Hatóság azt az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos tevékenységei, elsősorban az ellenőrzési tevékenység ellátására fordítja. A jelentésdíj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(7)6 A felülvizsgálati jelentés vonatkozásában a tévesen megfizetett jelentésdíjra az 1. § (9) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjának és az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 19/2021. (IV. 14.) ITM rendelethez

Az energetikai felülvizsgálói nyilvántartásba vételhez szükséges jogosultságok

Energetikai felülvizsgálóként a természetes személy akkor kezdeményezheti a nyilvántartásba vételét, ha a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéke szerint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultságok valamelyikével rendelkezik:

A

B

C

1.

Szakmagyakorlási terület/ Szakterület megnevezése

Szakterület/ Részszakterület megnevezése

Szakterület/ részszakterület jelölése

2.

Szakági műszaki tervezési terület

Építmények gépészeti tervezési szakterület

G

3.

Szakági műszaki tervezési terület

Építmények gépészeti tervezési szakterület – Épületfizikai tervezési részszakterület

G-ÉF

4.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület

Építmények gépészeti szakértői részszakterület

SZÉS3

5.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület

Építmények épületenergetikai szakértői részszakterület

SZÉS6

2. melléklet a 19/2021. (IV. 14.) ITM rendelethez

A felülvizsgálati jelentés minimális tartalmi követelményei

1. A fűtési rendszer energetikai felülvizsgálata

1.1. AZ AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

1.1.1. AZ ÜZEMELTETŐ AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK:

A rendszertulajdonos/-üzemeltető természetes személy esetében: név, lakcím és értesítési cím, telefonszám, e-mail-cím.

A rendszertulajdonos/-üzemeltető gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, valamint egyéni cég, egyéb szerv vagy szervezet rendszerüzemeltető esetében a cég vagy egyéni vállalkozó, szerv vagy szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, törzskönyvi nyilvántartási száma, oktatási azonosítója, egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási száma, adószáma, nevében nyilatkozattételre jogosult személy neve, telefonszáma, e-mail-címe, szakmai kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail-címe.

1.1.2. AZ ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ ADATOK:

Az energetikai felülvizsgáló neve, lakcíme és értesítési címe, telefonszáma, e-mail-címe, az Adatbázisban tárolt Ehat. Tv. 43/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási száma, azon gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, valamint egyéni cég, egyéb szerv vagy szervezet neve, székhelye, adószáma, amelyben az energetikai felülvizsgálatot végző felülvizsgáló munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

1.1.3. A RENDSZER AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK:

A vizsgált rendszer megnevezése, típusa, azonosítói, különösen modell, gyári szám.

Telepítés címe, helyrajzi száma, helyszíne.

A tervdokumentáció szerinti azonosítója.

1.2. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁLÁSA

1.2.1. A RENDSZER ÁLTAL ELLÁTOTT ÉPÜLET ADATAI:

A rendszer által ellátott épület rendeltetése, védettsége, kora évben kifejezve, rendelkezik-e energetikai tanúsítvánnyal, amennyiben igen, akkor annak besorolása, rendelkezik-e épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel, amennyiben igen, annak telepítésének éve.

A rendszer által ellátott épület jellemző műszaki adatai: hőigény (kW-ban kifejezve), thelyiség (°C), hasznos és fűtött alapterület (m2), hasznos és fűtött légtérfogat (m3), teljes alapterület.

1.2.2. A VIZSGÁLT FŰTÉSI RENDSZER ADATAI, JELLEMZŐI:

Tüzelőanyag, maximális és minimális bevitt teljesítmény (kW-ban kifejezve).

A hőleadó rendszer megnevezése, jellemzői.

A rendszerben lévő egyéb felülvizsgált elemek. A felülvizsgálathoz szükséges egyéb információk.

1.3. A FELÜLVIZSGÁLAT

1.3.1. A FELÜLVIZSGÁLAT RENDSZER EREDMÉNYE:

Rendben, hiányos, nincs. Az eredményre vonatkozó megjegyzések.

1.3.2. A FELÜLVIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK DOKUMENTÁLÁSA:

A felülvizsgálat helyszíni feltételeinek, a beszabályozási, az üzemeltetési, a karbantartási dokumentációk, az energiafogyasztási adatok és az ellenőrző mérések dokumentumainak feltüntetése.

1.3.3. A FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK DOKUMENTÁLÁSA:

A jogszabályoknak, szabványoknak való megfelelés, az épületfizikai jellemzők, a rendszer megfelelőségének, illesztésének értékelése. A helyiségek légállapotának biztosítása, a kiszolgáló épületgépészeti hálózatok, a hőtermelő berendezés szabályozásának, a fűtési hálózathoz történő illesztés, a HMV hálózathoz történő illesztés, a technológiai hálózathoz történő illesztés értékelése az alábbiak szerint: rendben, hiányos, nincs. Az eredményre vonatkozó megjegyzések.

A hőszivattyú berendezések, a szivattyú, a beszabályozó szelepek, a hőleadó rendszer működésének vizsgálatára vonatkozó megállapítások. A központi/helyiségenkénti automatikus szabályozásra, az épületfelügyeleti rendszerre, a kivitelezésre, a beüzemelésre és beszabályozásra, a karbantartásra, a rendszeres ellenőrzésekre és a primer- és megújulóenergia-felhasználásra vonatkozó megállapítások.

1.4. A FELÜLVIZSGÁLAT ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉSE

Felülvizsgálati mérések kiértékelése, Energetikai értékelés, Intézkedési és módosítási javaslatok. A fűtési rendszer összesített energetikai értékelése megfelelő vagy nem megfelelő.

A következő felülvizsgálat időpontjának megjelölése.


Ha kombináltan helyiségfűtési és szellőzőrendszer működik, a szellőzőrendszerre vonatkozó információkat, adatokat és értékelést is fel kell tüntetni.

2. A légkondicionáló rendszer energetikai felülvizsgálata

2.1. AZ AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1.1. AZ ÜZEMELTETŐ AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK:

A rendszertulajdonos/-üzemeltető természetes személy esetében: név, lakcím és értesítési cím, telefonszám, e-mail-cím.

A rendszer tulajdonos/-üzemeltető gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, valamint egyéni cég, egyéb szerv vagy szervezet rendszerüzemeltető esetében a cég vagy egyéni vállalkozó, szerv vagy szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, törzskönyvi nyilvántartási száma, oktatási azonosítója, egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási száma, adószáma, nevében nyilatkozattételre jogosult személy neve, telefonszáma, e-mail-címe, szakmai kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail-címe.

2.1.2. AZ ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ ADATOK:

Az energetikai felülvizsgáló neve, lakcíme és értesítési címe, telefonszáma, e-mail-címe, az Adatbázisban tárolt Ehat. Tv. 43/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási száma, azon gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, valamint egyéni cég, egyéb szerv vagy szervezet neve, székhelye, adószáma, amelyben az energetikai felülvizsgálatot végző felülvizsgáló munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

2.1.3. A RENDSZER AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK:

A vizsgált rendszer megnevezése, típusa, azonosítói, különösen modell, gyári szám.

Telepítés címe, helyrajzi száma, helyszíne.

A tervdokumentáció szerinti azonosítója.

2.2. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁLÁSA

2.2.1. A RENDSZER ÁLTAL ELLÁTOTT ÉPÜLET ADATAI:

A rendszer által ellátott épület rendeltetése, védettsége, kora évben kifejezve, rendelkezik-e energetikai tanúsítvánnyal, amennyiben igen, akkor annak besorolása, rendelkezik-e épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel, amennyiben igen, annak telepítésének éve.

A rendszer által ellátott épület jellemző műszaki adatai: hőigény (kW-ban kifejezve), tküldő (°C), thelyiség (°C), hasznos és légkondicionált alapterület (m2), hasznos és légkondicionált légtérfogat (m3), teljes alapterület.

2.2.2. A VIZSGÁLT LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER ADATAI, JELLEMZŐI:

Maximális és minimális bevitt teljesítmény (kW-ban kifejezve). A kiszolgált terület, helyiségek jellemzői, A Rendszer épületgépészeti megoldásai. A felülvizsgálathoz szükséges egyéb információk.

2.3. A FELÜLVIZSGÁLAT

2.3.1. A FELÜLVIZSGÁLAT RENDSZER EREDMÉNYE:

Rendben, hiányos, nincs. Az eredményre vonatkozó megjegyzések.

2.3.2. A FELÜLVIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK DOKUMENTÁLÁSA:

A felülvizsgálat helyszíni feltételeinek, a beszabályozási, az üzemeltetési, a karbantartási dokumentációk, az energiafogyasztási adatok és az ellenőrző mérések dokumentumainak feltüntetése.

2.3.3. A FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK DOKUMENTÁLÁSA:

A jogszabályoknak, szabványoknak való megfelelés, az épületfizikai jellemzők, a rendszer megfelelőségének, illesztésének értékelése. A helyiségek légállapotának biztosítása, a kiszolgáló épületgépészeti hálózatok, a közvetítő közegek, a hűtőberendezések, a hőszivattyú berendezések, a légszárítás, a légnedvesítés, a szűrés, a ventilátorok, a légkondicionálók, az automatika rendszerek vizsgálatára vonatkozó megállapítások. Az épületfelügyeleti rendszerre, a kivitelezésre, a beüzemelésre és beszabályozásra, a karbantartásra, a rendszeres ellenőrzésekre és a primer- és megújulóenergia-felhasználásra vonatkozó megállapítások.

2.4. A FELÜLVIZSGÁLAT ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉSE

Felülvizsgálati mérések kiértékelése, Energetikai értékelés, Intézkedési és módosítási javaslatok. A fűtési rendszer összesített energetikai értékelése megfelelő vagy nem megfelelő.

A következő felülvizsgálat időpontjának megjelölése.


Ha kombináltan légkondicionáló és szellőzőrendszer működik, a szellőzőrendszerre vonatkozó információkat, adatokat is fel kell tüntetni.

1

Az 1. § (2) bekezdése az 1/2023. (III. 6.) EM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdését az 1/2023. (III. 6.) EM rendelet 2. §-a iktatta be.

3

A 2. § (4) bekezdését az 1/2023. (III. 6.) EM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 2. § (5) bekezdését az 1/2023. (III. 6.) EM rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A 2. § (6) bekezdését az 1/2023. (III. 6.) EM rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A 2. § (7) bekezdését az 1/2023. (III. 6.) EM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére