• Tartalom

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

2023.05.12.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. általános iskolai tanuló: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény) 7. § (1) bekezdés b), g) és i) pontja szerinti nevelési-oktatási intézményben, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 18. §-a szerinti intézményben általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanuló;

2. fenntartó: a nemzeti köznevelési törvény 4. § 9. pontja szerinti, valamint a szakképzési törvény 25. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes vagy jogi személy;

3.1 vármegyei kormányhivatal: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, vármegyei ügyfélszolgálati – a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervvel kötött megállapodás alapján átruházott – feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal;

4. natúr termék: ízesítés és hozzáadott cukor vagy édesítő nélküli folyadék tej vagy tejtermék;

5. nevelési-oktatási intézmény: a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés a), b), g) és i) pontjában meghatározott intézmény, a 20. §-a szerinti többcélú köznevelési intézmény, és a szakképzési törvény 18. §-a szerinti többcélú szakképző intézmény óvodai nevelési, általános iskolai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményegységei;

6. óvodás: a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vagy a szakképzési törvény 18. §-a szerinti intézményben óvodai nevelésben részt vevő gyermek;

7.2

8.3

9.4

10. szállító: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 5. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

11. szállítási időszakok:

a) adott tanév vagy nevelési év (a továbbiakban együtt: tanév) augusztus 1. és október 31. közötti időszaka,

b) adott tanév november 1. és december 31. közötti időszaka,

c) adott tanév január 1. és február utolsó napja közötti időszaka,

d) adott tanév március 1. és április 30. közötti időszaka és

e) adott tanév május 1. és július 31. közötti időszaka;

12.5 végső kedvezményezettek: az óvoda- és iskolatej programban részt vevő óvodások, általános iskolai tanulók együttesen.

2. A támogatás forrása

2. § (1) Az óvoda- és iskolatej program (a továbbiakban: program) lebonyolítása során a 4. §-ban meghatározott termékek kiosztásakor a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2013/EU tanácsi rendelet) 5. cikk (3) bekezdése szerint meghatározott európai uniós forrás (a továbbiakban: uniós forrás) vehető igénybe, amely kiegészül a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrással (a továbbiakban: nemzeti forrás).

(2) Az uniós forrásigényt az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) bevonásával – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikkében foglaltak szerint közli.

(3) Az uniós támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32a. cikkét kell alapul venni.

(4) A 18. §-ban foglaltak alapján megállapított támogatási összeget az uniós és a nemzeti forrásból származó támogatási keretből kell kifizetni.

(5) A nemzeti forrás terhére történő kifizetésekről a Kincstár minden hónap 15-éig elektronikus úton – a 3. melléklet szerinti formátumban – tájékoztatást küld a miniszter részére.

3. Visszaosztási eljárás

3. § (1) Ha a 14. és 15. § szerint benyújtott – a 6. § (1) bekezdése szerinti – szállítási szerződések összesítésekor megállapítást nyer, hogy a – 6. § (1) bekezdése szerinti – kérelmező által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 2. §-ban meghatározott támogatási keretet, akkor a Kincstár meghatározza a 2. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 14. és 15. § szerint jóváhagyható szerződésekben foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát.

(2) A Kincstár a szerződések alapján az adott tanév vonatkozásában igényelhető támogatási összeg (1) bekezdés szerinti arányszám figyelembevételével történő csökkentésével – a jóváhagyható szerződések alapján – a kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét, valamint a szerződő partnerenkénti és összevont termékkategóriák szerinti termékmennyiségeket arányosan csökkenti.

(3) A szerződésben szereplő, de a Kincstár által a (2) bekezdés szerinti arányos csökkentés miatt jóvá nem hagyott termékmennyiségek kiszállítására a kérelmező nem kötelezhető.

4. A támogatható termékek köre, tejegyenértékek

4. § (1) A program keretében a végső kedvezményezettek számára az alábbi termékek oszthatóak ki:

a) „I/a. teljes/félzsíros tej”: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz-intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tej laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g;

b) „I/a. zsírszegény tej”: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti zsírszegény (1,5–1,8% m/m%) tej;

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”: a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerinti zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz-intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tej laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej”: a MÉ 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B. rész 1.3. pontja szerinti zsírszegény kategóriába esik, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

e)6 „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.1.3.1. és 2.1.1.3.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően – 100 tömegszázalékban tartalmaz tejet;

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített, és – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően – legalább 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet, valamint megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölccsel ízesített, és – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően – 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

h) „III. ömlesztett sajt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B. rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet III. rész 1. pontja szerinti tejből készülnek, és megfelelnek az 5. §-ban meghatározott minőségi követelményeknek.

(3) A kiszállított terméket közvetlenül a végső kedvezményezett részére kell kiosztani. A kiosztásra kerülő terméket a nevelési-oktatási intézmény más célra – különösen továbbfeldolgozási, kereskedelmi, közétkeztetésben ételkészítési alapanyagul – nem használhatja fel.

(4)7 A program keretében egy héten legfeljebb három tanítási vagy nevelési napon, végső kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő, az e rendeletben meghatározott és kiosztott termék után igényelhető támogatás.

(5) A (4) bekezdés szerinti 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségi korlát figyelembevételekor a nevelési-oktatási intézménybe beiratkozott és ellátott végső kedvezményezettek létszámát kell figyelembe venni.

(6) A kiszállított termék tejegyenértéke meghatározása során

a) 1 liter kiszállított „I/a. teljes/félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, „I/b. zsírszegény ízesített tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”, „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: 1 liter,

b) 1 kg kiszállított „III. ömlesztett sajt”: 2,912 liter,

c) 1 kg kiszállított „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”, „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: 0,971 liter,

d) 1 kg kiszállított „II. gyümölcsdarabos joghurt”: 0,87 liter

tejegyenértéknek felel meg.

5. Minőségi követelmények, szállítási és tárolási követelmények

5. § (1) A program keretében kizárólag olyan termék osztható ki, amelynek a minőségi, élelmiszer-biztonsági jellemzője, gyártási folyamata, csomagolása, jelölése, szállítási, tárolási és kiosztási körülménye megfelel a hatályos európai uniós és hazai jogszabályi előírásoknak.

(2) A termék a hőkezelés módjától függően

a) pasztőrözött vagy

b) ultramagas hőmérsékleten hőkezelt (UHT)

lehet.

(3) A szállítást napi rendszerességgel kell végezni. A napi szállítástól eltérni az ellátott nevelési-oktatási intézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében lehet, amennyiben azt a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális feltételei, valamint a kérelmező logisztikai és disztribúciós lehetősége indokolja.

(4) A hűtést igénylő terméket úgy kell szállítani, hogy a hőmérséklete a szállítás teljes időtartama alatt ne haladja meg az előállító által a terméken feltüntetett tárolási hőmérsékletet, de legfeljebb a +6 °C hőmérsékletet. Azon nevelési-oktatási intézménynek, amelynek nincs megfelelő kapacitása a beérkező, hűtve tárolást igénylő termék hűtve tárolására, gondoskodnia kell arról, hogy a terméket a szállítás napján a végső kedvezményezettek elfogyasszák.

(5) Annak a nevelési-oktatási intézménynek, amely nem rendelkezik a hűtést igénylő és el nem fogyasztott termékek hűtve tárolásának feltételeivel, gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség előírásszerű megsemmisítéséről vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő takarmányozási célú átadásáról. A fel nem használt termék a gyártóüzembe nem szállítható vissza.

(6) Azon nevelési-oktatási intézményben, ahol az előírásoknak megfelelő hűtve tárolás feltételei biztosítottak, a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidőig tárolható és felhasználható.

(7) Az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt termék szobahőmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minőségmegőrzési határidőig tárolható.

(8) Nagyobb kiszerelési egységű termék (lédig termék) kiosztását az élelmiszer-biztonság veszélyeztetése nélkül úgy kell elvégezni, hogy a termékben minőségi romlás ne következzen be.

6. A támogatás igénybevétele

6. § (1) A támogatást a fenntartó és a szállító között a 7. § és a 10–15. § szerint létrejött szállítási szerződésben foglaltaknak (a továbbiakban: szállítási szerződés) megfelelően a szállító (a továbbiakban: kérelmező) igényelheti.

(2) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.

(3) A támogatást olyan kérelmező igényelheti, amely rendelkezik a Kincstár – 9. § szerinti, az intézkedésben történő részvételre vonatkozó – előzetes jóváhagyásával.

7. § E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a kérelmező olyan szállítási szerződést kötött egymással, amely szerződésben meghatározott termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) foglaltaknak, így különösen annak a követelménynek, hogy a termékeket a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett üzemben állították elő, továbbá megfelelnek a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Melléklet I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak.

7. Az előzetes jóváhagyási kérelem, a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem és a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közös szabályok

8. § (1) A kérelmező

a) a 9. § (1) bekezdése szerinti, a programban történő részvételének előzetes jóváhagyása iránti kérelmét (a továbbiakban: előzetes jóváhagyási kérelem), a 14. § (1) bekezdése szerinti szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelmét, valamint a 17. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmét és azok mellékleteit ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon,

b) a 14. § (8) bekezdése szerinti szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelmét – és az aláírt szállítási szerződést szkennelt formában – ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen

nyújtja be a Kincstárhoz.

(2) Az a kérelmező jogosult az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmekhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(4) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem a 14. § (1) bekezdésében rögzített határidő végéig, a kifizetési kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a 17. § (1) bekezdésében rögzített határidő végéig elektronikus úton módosítható. A kérelem módosítása esetén az utolsó kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti. Az előzetes jóváhagyási kérelem nem módosítható.

(5) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(6) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra – kivéve a kamarai meghatalmazott eljárását – az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat – a felügyeleti eljárás kivételével – és a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen keresztül, szkennelt formában kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

8. A programban történő részvétel előzetes jóváhagyása

9. § (1) A kérelmező a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú előzetes jóváhagyási kérelmét a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően, legkésőbb a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemnek a 14. § (1) bekezdése szerinti benyújtásával egyidejűleg nyújtja be a Kincstárhoz a 8. §-ban foglaltak szerint.

(2) A 2015/2016-os tanévtől benyújtott előzetes jóváhagyási kérelmek tárgyában hozott jóváhagyások visszavonásig érvényesek.

(3) Az előzetes jóváhagyási kérelmek tárgyában a Kincstár a kérelem Kincstárhoz történő beérkezését követő tizenöt napon belül döntést hoz.

(4) Az előzetes jóváhagyási kérelem a következő adatokat és dokumentumokat tartalmazza:

a) a kérelmező, illetve a benyújtó vagy képviselő neve, ügyfél-azonosítója;

b) a kérelmező kapcsolattartójának azonosító adatai (név, cím, telefonszám, elektronikus levélcím);

c) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

ca)8 visszafizeti az érintett mennyiségekre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem osztották ki a gyermekeknek, vagy ha azok uniós finanszírozásból nem támogathatók,

cb) a támogatott terméket csak azon végső kedvezményezettek részére biztosítja, akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi,

cc) a támogatott terméket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott nevelési-oktatási intézmények sem használják fel ilyen célra,

cd)9 olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), az adott tanítási vagy nevelési napon jelen lévő tanulók, óvodások számát és a kiosztott termékek kategóriánkénti mennyiségét,

ce) a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja,

cf) a Kincstár tudomására hoz minden, az előzetes jóváhagyási kérelemben szereplő adatokkal kapcsolatos változást annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül,

cg) a ca) és cc) alpont szerinti kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott nevelési-oktatási intézmény fenntartójával megismerteti, és gondoskodik ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről,

ch) az előzetes jóváhagyási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;

d) a csatolt dokumentumok felsorolása.

9. A kérelmező kiválasztása, a szállítási szerződés megkötése, jóváhagyása, módosítása

10. § (1) A szállítási szerződést legfeljebb három teljes tanév vonatkozásában lehet megkötni.

(2) Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag egy kérelmezővel köthető szállítási szerződés.

(2a)10 Amennyiben a fenntartó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) értelmében nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, úgy az e rendeletben előírt pályázati és szerződéskötési eljárás lebonyolítását követően köti meg a szállítási szerződést.

(2b)11 Amennyiben a fenntartó a Kbt. irányadó rendelkezéseire figyelemmel kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, úgy a szállítási szerződést az e rendeletben foglalt követelményrendszer figyelembevételével köti meg és nyújtja be. Ebben az esetben a jelen rendeletben előírt pályázati eljárásra és szerződéskötésre előírt határidők nem alkalmazandóak, kivétel ez alól a szerződések benyújtására vonatkozóan a 14. § (1) bekezdésében foglalt határidő.

(3) A fenntartó és a kérelmező által egy okiratba foglalt szállítási szerződés több, ugyanazon fenntartóhoz tartozó, programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményre is vonatkozhat.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, abban az esetben, ha a nevelési-oktatási intézményhez a székhelyén kívüli más településen működő tagintézmény vagy telephely tartozik, és a tagintézmény vagy telephely ellátását a nevelési-oktatási intézményt ellátó kérelmező nem vállalja, az érintett tagintézményre vagy telephelyre vonatkozó szállítási szerződést a fenntartó másik kérelmezővel is megkötheti.

(5) A 14. § (5) bekezdése szerinti esetben az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezővel az új szerződést egy teljes tanévnél rövidebb időszakra vonatkozóan is meg lehet kötni.

(6)12 A több tanévre szóló szállítási szerződéseket a soron következő tanévre vonatkozóan a 13. § (1) bekezdés e), g)–m) és o) pontja szerinti adatok meghatározásának érdekében módosítani kell.

11. § (1)13 A fenntartó az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást tesz közzé, amelyben megjelöli az ellátandó nevelési-oktatási intézményeket és azok adatait, és nevelési-oktatási intézményenként rögzíti a programban kiosztandó termékek körét, amelynek tartalmaznia kell legalább heti egy natúr terméket. A Kbt. vagy az e rendelet rendelkezései szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tizenöt napon belül a fenntartó köteles tájékoztatásul megküldeni a miniszternek is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre. A kérelmezőnek az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig kell megküldenie. A kérelmező egy adott nevelési-oktatási intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott nevelési-oktatási intézmény kapcsán a fenntartó előír.

(2) Ha az ajánlattételi időszakban már ismert a soron következő tanévet érintő fenntartóváltás, akkor a jövőbeni fenntartó az ajánlattételi időszak szerinti fenntartó felé – a 15. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – nyilatkozik a programban történő részvételi szándékáról. Az érintett tanuló-, illetve óvodáslétszámra vonatkozó ajánlattételt a nevelési-oktatási intézmény ajánlattétel időpontja szerinti fenntartója írja ki, és a szerződést is neki kell megkötnie a kérelmezővel.

(3) Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló végső kedvezményezettek támogatott termékkel való ellátására több kérelmező tesz ajánlatot, akkor a kérelmezőket rangsorolni kell.

(4) Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több kérelmező tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

(5) A kérelmezők rangsorolását a következő pontrendszer szerint kell elvégezni:

a) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett tejipari feldolgozóüzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja, legfeljebb 9 pont adható;

b) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, legfeljebb 9 pont adható;

c) ha az ajánlattételi kiírásban az egyes nevelési-oktatási intézmények kapcsán a fenntartó a rögzített termékkörből kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett ajánlatokban az egy ellátási hét viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító feldolgozó vagy feldolgozók részére legfeljebb 7 pont adható;

d) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja, legfeljebb 7 pont adható;

e) ha a kérelmező vállalja az előfinanszírozást, akkor részére, legfeljebb 8 pont adható;

f) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja, legfeljebb 5 pont adható;

g) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja natúr termék („I/a. teljes/félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pontot, heti 3 kiosztási nap esetén 7 pontot, heti 4 kiosztási nap esetén 9 pontot kell adni.

(6)14 Az ajánlatban szereplő termékek ára tekintetében a következő pontrendszert kell alkalmazni:

a) „I/a. teljes/félzsíros tej” esetében a 18. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az „I/a. zsírszegény tej” esetében a 18. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

b) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében a 18. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében a 18. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 6 pont,

c) „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir” esetében a 18. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 6%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 8 pont,

d) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében a 18. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 6 pont,

e) „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében a 18. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1-1 pont, de legfeljebb 5 pont,

f) „III. ömlesztett sajt” esetében a 18. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 6%-onkénti csökkenése esetén 1-1 pont, de legfeljebb 4 pont.

(7) Többletpont nem adható olyan, az adott nevelési-oktatási intézmény kapcsán a kérelmezői ajánlatban szereplő termék után, amely termék az adott nevelési-oktatási intézmény esetében nem szerepel a fenntartó által közzétett ajánlattételi kiírásban.

(8) A kérelmezőnek a 12. § (1) bekezdésében meghatározott promóciós intézkedések közül az ellátandó valamennyi nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan legalább két intézkedést vállalnia kell. Minden további vállalás esetén 0,5 pont adható.

(9) Az (5), (6) és (8) bekezdésben meghatározott és az ajánlatban rögzített vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) pontszámát nem lehet csökkenteni.

(10)15 Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok bontását minden év május 17-éig kell elvégezni, amelyre az ajánlattevőket meg kell hívni. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jelenlevők aláírásával kell ellátni. Ha az ajánlattevő az ajánlatok bontásánál nem tudott megjelenni, a bontási jegyzőkönyvet a fenntartónál megtekintheti. A Kbt. vagy az e rendelet szerint elkészített bontási jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton meg kell küldeni tájékoztatásul a miniszter részére is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre.

(11)16 A rangsorolás eredményéről a kérelmezőt minden év május 24-éig értesíteni kell. A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért kérelmezővel kell a fenntartónak a szállítási szerződést megkötnie. A vállalások érvényesülését a szállítási szerződésben is rögzíteni kell. A Kbt. szerinti írásbeli összegzést vagy az e rendelet szerint kialakított rangsort a fenntartó a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg a 4. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton megküldi tájékoztatásul a miniszter részére is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre.

(12) Ha a vállalások a program lebonyolítása során nem teljesülnek, a nevelési-oktatási intézmény és a kérelmező erről jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszter és a Kincstár részére a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címekre. A felek a jegyzőkönyvben egyértelműen megjelölik, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Ha a vállalások a kérelmező mulasztása miatt nem valósultak meg, akkor a soron következő tanévre vonatkozó ajánlattételi felhívás során a fenntartó nem köteles figyelembe venni a kérelmező ajánlatát. Ha a soron következő tanévre vonatkozó ajánlattételi felhívás során a kérelmező az egyetlen ajánlattevő, a fenntartó a következő tanévre más kérelmezővel is köthet szerződést.

(13) A szállítási szerződésben foglalt vállalások – különösen a promóciós intézkedések – megvalósulását a miniszter helyszíni és adminisztratív ellenőrzés keretében vizsgálja.

(14) Ha a folyamatban levő tanév során a leszállított termék minősége egy hónapon belül legalább három esetben, dokumentáltan nem felelt meg az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott minőségi előírásoknak, és erről a 15. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a Kincstárt jegyzőkönyvben értesítik, a kifogással érintett kérelmező előzetes jóváhagyását a Kincstár a következő tanévre visszavonhatja.

12. § (1)17 A 11. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a gyerekek mezőgazdasági – uniós és helyi – termékekkel kapcsolatos ismereteinek bővítése céljából a következő – a tej- és tejtermékfogyasztás és az egészséges életmód ösztönzését szolgáló – promóciós intézkedések vállalhatóak:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti honlapon megjelenő tájékoztató anyagok, oktatási segédanyagok tartalmának összhangban kell lenniük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján közzétett egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásokkal.

(3) Ha a kérelmező a promóciós intézkedések közül az (1) bekezdés b) pontja szerinti tanulmányút szervezését választja, akkor a termék előállítójához (tejtermelő vagy tejfeldolgozó) egy tanévben legalább egyszer szervezett tanulmányút keretében lehetőséget kell biztosítani a tej, illetve a tejtermékek előállításának adott üzemre jellemző fázisainak megismerésére.

(4) A (1) bekezdés d) pontja szerinti kóstoltatást a kérelmező legalább tanévenként egy alkalommal szervezi meg. A kóstoltatás keretében a 4. § (1) bekezdésében szereplő termékkategóriáknak megfelelő, olyan terméket lehet kiosztani, amelyet a tanév során a kérelmező az adott nevelési-oktatási intézménybe nem szállít.

(5)18 A kérelmező valamennyi végső kedvezményezett számára biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott promóciós intézkedésekben való részvételt.

13. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szállítási szerződés legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) felek azonosító adatai (név, cím vagy székhely, adóazonosító jel vagy adószám, ügyfél-azonosító),

b) felek képviselőinek azonosító adatai (név, cím),

c) kapcsolattartó adatai és elérhetőségei (név, cím, telefonszám, e-mail-cím),

d) fenntartó – a Kincstár vagy az Oktatási Hivatal által kiadott – azonosítója,

e) a szállítani tervezett termékek termékkategóriánkénti adatainak kimutatása [termék megnevezése, termékkategória megnevezése, termék kiszerelése, tanév során összességében szállítani tervezett mennyisége, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett másik üzemben bérgyártott termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemből származó és más módon beszerzett termék mennyisége (liter/kg), továbbá a saját, a bérgyártó és az egyéb módon bevont üzem vagy üzemek neve, működésiengedély-száma],

f) tanév megjelölése,

g)19 feladatellátási helyenként az átvevő feladatellátási helyének neve, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely azonosítója, pontos címe, vármegyéje, települése,

h) feladatellátási helyenként az ellátni kívánt végső kedvezményezettek száma végső kedvezményezett típusonként,

i) feladatellátási helyenként az adott tanév tanítási napjainak száma, a kiosztási napok száma, valamint a kiosztási napok megjelölése,

j) feladatellátási helyenként a szállítások és a kiosztás tervezett ütemezése, gyakorisága,

k) feladatellátási helyenként a szállítandó termék megnevezése, kategóriájának megjelölése, a szállítani tervezett termékmennyiség (kg vagy liter), a kg-ra vagy literre vetített bruttó ár, termék kiszerelési módja, a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség,

l) megrendelés és módosítása menetének és teljesítésének leírása,

m) minőségi kifogás kezelésének módja,

n) számlázási és fizetési feltételek [számlázás ütemezése (hetente, havonta, időszakonként), számla kötelező adattartalmának rögzítése, pénzügyi teljesítés támogatási konstrukcióból eredő speciális menete],

o) promóciós intézkedések adatai [felelős megnevezése, kiterjedésének és elérhetőségének meghatározása, tervezett költsége, megvalósítás időszaka; ha helyi kiterjedésű, az érintett nevelési-oktatási intézmények adatainak rögzítése (OM azonosító, feladatellátási hely azonosítója, végső kedvezményezettek létszáma)],

p) felek általános szerződéses és – a támogatás igénybevételének feltételeként – a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségei,

q) iratmegőrzési hely meghatározása,

r) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyja jóvá.

(2)20 Az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó szállítási szerződés mintát és azok mellékleteit, valamint a 10. § (6) bekezdése szerinti szállítási szerződés módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló mintát és azok mellékleteit a Kincstár a honlapján közleményben teszi közzé.

(3) A szállítási szerződésben a végső kedvezményezettek számát az ellátni kívánt nevelési-oktatási intézmények alapító okiratában megjelölt keretlétszám figyelembevételével, vagy ha a szerződés megkötésekor a nevelési-oktatási intézménybe beiratkozott végső kedvezményezettek száma a keretlétszámnál kevesebb, a nevelési-oktatási intézménybe a szállítási szerződés megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott végső kedvezményezetteknek, valamint a szállítási szerződés megkötésének tanévében az első és az utolsó előtti évfolyamra járó végső kedvezményezetteknek a szállítási szerződés megkötésekor fennálló számának alapulvételével kell meghatározni.

(4) Az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt és a (3) bekezdés szerint becsült feladatellátási helyenkénti és végső kedvezményezett típusonkénti létszámok nem haladhatják meg az Oktatási Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nyilvántartásában az adott feladatellátási hely kapcsán meghatározott keretlétszámot. A keretlétszám feletti létszámra jutó termékmennyiséget a Kincstár a 14. § (10) bekezdése szerinti döntésében elutasítja.

(5) Ha a kérelmező nem rendelkezik a szállított termék vonatkozásában saját, illetve a megrendelések teljesítését teljes mértékben lehetővé tevő saját tejfeldolgozó üzemmel, a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a kérelmező egy, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemmel a tej, illetve a tejtermék előállítása tárgyában kötött, a szállítási szerződéssel együtt – a 14. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben – csatolnia kell a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelméhez.

(6) A kiszállított termékek mennyiségét a kérelmező saját üzemében előállított, illetve az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzem által gyártott és egyéb módon beszerzett, továbbá az (5) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezettel kötött szerződésben szereplő termékmennyiségnek le kell fednie. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a kiszállított termékek után támogatás nem nyújtható.

(7) A szállítási szerződésben a kérelmező személye nem módosítható.

(8) A kérelmező, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyta jóvá.

14. § (1) A kérelmező köteles a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú szállítási szerződés vagy szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, továbbá a már megkötött szállítási szerződéseit és az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 5. és május 31. között a 8. §-ban foglaltak szerint megküldeni a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően. A benyújtási határidő jogvesztő.

(2) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem a következő adatokat tartalmazza:

a) kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító, cím, adószám);

b) benyújtó képviselő neve és ügyfél-azonosítója;

c) kérelmező kapcsolattartójának azonosító adatai (név, cím, telefonszám, elektronikus levélcím);

d) tanév megjelölése;

e) végső kedvezményezettek összesített létszáma;

f) szerződés azonosító;

g) fenntartó adatai (név, fenntartó azonosító);

h) a szállítandó terméket gyártó üzem neve, címe és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott üzemengedély száma;

i) a szerződésben szereplő nevelési-oktatási intézmények azonosító adatai (OM azonosító, feladatellátási hely azonosítója, név, cím);

j) végső kedvezményezettek keretlétszáma;

k) végső kedvezményezettek típusonkénti létszáma;

l) tanítási napok száma, kiosztási napok száma és a kiosztási napok megnevezése;

m) a szállítandó termékekre vonatkozó adatok (név, termékkategória, az adott tanév során szállítani tervezett mennyiség, mennyiségi egység, bruttó egységár);

n) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

na) a támogatott terméknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal,

nb) a támogatott terméket csak azon végső kedvezményezettek részére biztosítja, akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi,

nc) a támogatott terméket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott nevelési-oktatási intézmények sem használják fel ilyen célra,

nd)21 olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), az adott tanítási, nevelési napon jelen lévő tanulók és óvodások számát és a kiosztott termékek kategóriánkénti mennyiségét (nevelési-oktatási intézményenként),

ne) a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja,

nf) tájékoztatja a Kincstárt a szállítási szerződésben szereplő adatokban történő változásról a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül,

ng) az na) és nc) alpontban foglalt kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott nevelési-oktatási intézmény fenntartójával megismertette, és gondoskodott ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről,

nh) a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben és a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;

o) csatolt dokumentumok felsorolása.

(3) A Kincstár a megkötött szállítási szerződésekkel kapcsolatos, várható költségvetési forrásigényről elektronikus úton minden év június 15-éig tájékoztató adatot küld a miniszter részére.

(4) A kérelmező tanévenként egy szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelmet nyújthat be.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, abban az esetben, ha a Kincstár a szállítási szerződés jóváhagyása iránti, (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által helyszíni ellenőrzés keretében lefolytatott vizsgálat során megállapított szabálytalanságok miatt, akkor az elutasított kérelemhez csatolt szállítási szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan a fenntartó jogosult a 11. § (11) bekezdése szerinti rangsorban következő, előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezővel új szerződést kötni.

(6) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti esetben az elutasított kérelmekről, valamint az azokhoz csatolt szállítási szerződésekről tájékoztatja a fenntartókat.

(7) A Kincstár az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel megkötött szerződéseket kizárólag az eredeti, elutasított kérelmekhez csatolt szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézmények, termékkategóriák vonatkozásában, és legfeljebb az abban megjelölt termékmennyiségek erejéig hagyja jóvá.

(8) A kérelmezőnek az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel megkötött szállítási szerződésére vonatkozó szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelmét legkésőbb a szerződéssel érintett szállítási időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen benyújtania.

(9) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben fel nem tüntetett vagy a kérelemhez a benyújtási határidő lejártáig nem csatolt szállítási szerződésben vagy szerződésekben foglalt termékmennyiséget a Kincstár nem veszi figyelembe.

(10) A Kincstár az (1) és a (8) bekezdés szerint benyújtott szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem tárgyában legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző július 31-éig döntést hoz.

(11) A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyásakor jóváhagyja a kérelmező által a teljes tanévre vonatkozóan igényelhető támogatás felső határát, valamint a szerződő partnerenként és összevont termékkategóriánként szállítható termékmennyiségeket. A kérelmező a részére az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott mennyiségekről a szerződéses partnereit tájékoztatja.

(12) A támogatás felső korlátját a szállítási szerződésben jóváhagyott összevont termékkategóriák szerinti mennyiségek, valamint a kérelmező számára a teljes tanévre vonatkozóan jóváhagyott támogatás felső határa képezi. A Kincstár a szállítani tervezett összevont termékkategóriák szerinti mennyiségeket egy adott kérelmező és fenntartó viszonylatában hagyja jóvá.

15. § (1) A 14. § (1) és (8) bekezdésében meghatározott benyújtási időszakot és határidőt követően új feladatellátási hely nem vonható be, továbbá a kérelmező és fenntartó viszonylatában az összevont termékkategóriánként jóváhagyott mennyiségek nem módosíthatóak.

(2) A kérelmező jogosult – a szerződő partnerével történő közös megegyezés alapján – az azonos fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények között azonos összevont termékkategórián belül termékmennyiséget átcsoportosítani. Termékmennyiség átcsoportosítására kizárólag a szállítási szerződésben a fogadó nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan jóváhagyott összevont termékkategóriák tekintetében kerülhet sor. A kiosztott termékmennyiség nem haladhatja meg a szállítási szerződések jóváhagyására vonatkozó döntésben a kérelmező és szerződő partnere vonatkozásában az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott teljes tanévi mennyiséget. Az összevont termékkategóriák mennyiségi kereteinek vizsgálatakor a Kincstár a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott mennyiségeket veszi figyelembe.

(3) A kérelmező minden szállítási időszakra vonatkozó kifizetési kérelemben jelzi a jóváhagyott szállítási szerződéseit érintő, adott tanévi OM azonosító változást, intézmény-összevonást, megszűnést, átalakítást, fenntartói jog átadást és fenntartói jog átalakulást. Fenntartói jog átadás és átalakulás esetében a kifizetési kérelemhez csatolni kell az új fenntartó képviselője által aláírt, a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú nyilatkozatot. A változást igazoló dokumentumokat kizárólag a változást követő első kifizetési kérelemhez kell csatolni. A nevelési-oktatási intézmény fenntartója értesíti a kérelmezőt a változásokról.

(4) Fenntartóváltás esetén a programban történő részvételről szóló – a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerinti – fenntartói nyilatkozat a következő adatokat tartalmazza:

a) új fenntartó adatai (név, székhely, adószám),

b) új fenntartó képviselőjének adatai (név, cím, telefonszám),

c) fenntartói jogok új fenntartó általi gyakorlásának kezdő időpontja,

d) a fenntartóváltással érintett nevelési-oktatási intézmény adatai (név, cím, OM azonosító, feladatellátási hely kódja),

e) korábbi fenntartó adatai (név, székhely, adószám),

f) az új fenntartó nyilatkozata arról, hogy a programban a vonatkozó tanév során a szállítási szerződésben foglaltak szerint részt kíván venni, és vállalja az ezzel járó kötelezettségeket.

(5) A program keretében a szállításokat csak a Kincstár által közölt döntés birtokában lehet megkezdeni. Nem fizethető támogatás azon termékmennyiségek után, amelyeket a Kincstár nem hagyott jóvá.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a Kincstár a 14. § (8) bekezdése szerint benyújtott kérelem tárgyában hozott döntése hiányában a szállítás – a kérelmező felelősségére – megkezdhető, azonban kifizetési kérelem kizárólag a Kincstár jóváhagyását követően nyújtható be.

(7) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg az 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak, és jelzi a megállapítását a kérelmező felé, a kérelmező a szállítási szerződésben meghatározott időn belül a kifogásolt terméket kicseréli. Abban az esetben, ha a kérelmező a csere kötelezettségének nem tesz eleget a szállítási szerződésben meghatározott időn belül, az átvételért felelős személy a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíti, azt a kérelmező képviselőjével aláíratja és a jegyzőkönyv másolati példányát átadja a kérelmezőnek. A kérelmező a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során együttműködik a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével. A minőségi kifogásról a fenntartó – a jegyzőkönyv másolati példányának csatolásával egyidejűleg – értesíti a Kincstárt.

(8) A nevelési-oktatási intézmény a támogatott termék tanulók részére történő kiosztását a közétkeztetés időpontjaitól eltérő időpontban végzi.

10. A kiszállított termékről kiállított számlával kapcsolatos szabályok

16. § (1) A kérelmező a termék kiszállításáról szállításonként a bizonylati rendre vonatkozó előírásoknak megfelelő szállítólevelet állít ki. A termék átvevője a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A nevelési-oktatási intézmény a kérelmező által átadott szállítólevelet megőrzi. A Kincstár a szállítóleveleket és a termék átvételét igazoló aláírásokat helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

(2) A kiállított számla az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában meghatározott kötelező adattartalom mellett tételesen tartalmazza

a) az ellátott feladatellátási hely nevét, pontos címét, OM azonosítóját, a feladatellátási hely azonosítóját,

b)22 a leszállított termékmennyiséget (db), a leszállított termékmennyiség bruttó ellenértékét,

c) a leszállított termék 4. § (1) bekezdése szerinti termékkategóriáját és kiszerelését, valamint

d) a 4. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltaknak megfelelő termék esetében a leszállított termék zsírtartalmát.

(3)23 A (2) bekezdésben meghatározott adatokon felül a kiállított számla tételesen tartalmazza a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához a 18. § (1) bekezdésében meghatározott maximális összeget.

(4) Ha a bruttó számlaérték meghaladja a számla támogatástartalmát, a fenntartó a kérelmezőnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely jogosultsági feltétel fenntartó hibájából eredő nemteljesülése esetén a fenntartó a kérelmező részére a kieső támogatás összegét megfizeti.

11. A kifizetési kérelem benyújtása

17. § (1) A kérelmező a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmét az 1. § 11. pontjában meghatározott szállítási időszakokban kiszállított termékekre vonatkozóan, időszakonként egy alkalommal, az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig nyújthatja be a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően a 8. §-ban foglaltak szerint.

(2) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikk (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(3) A kifizetési kérelem a következő adatokat tartalmazza:

a) kérelmező neve és ügyfél-azonosítója;

b) benyújtó, képviselő neve, ügyfél-azonosítója;

c) kérelmező kapcsolattartójának azonosító adatai (név, cím, telefonszám, e-mail-cím);

d) a szállítási szerződés jóváhagyási kérelmének és az arra hozott kincstári döntésnek az iratazonosítója;

e) a kifizetési kérelemre vonatkozó, összesítő alapadatok (tanév és a kifizetési kérelemmel érintett szállítási időszak megnevezése, végső kedvezményezettek típusonkénti összesített létszáma, ellátott nevelési-oktatási intézmények száma, rögzített számlák darabszáma és bruttó értéke);

f)24 ellátott nevelési-oktatási intézmények adatai (név, OM azonosító, feladatellátási hely azonosító, vármegye, cím, fenntartó neve);

g) – ha a kifizetési kérelem az adott tanév május–júliusi időszakára vonatkozik – a nyári szünet kezdőnapja ellátott nevelési-oktatási intézményenként;

h) kiosztási napok száma a kifizetési kérelemmel érintett szállítási időszakban ellátott nevelési-oktatási intézményenként;

i) végső kedvezményezettek típusonkénti létszáma ellátott nevelési-oktatási intézményenként;

j) elszámolásra benyújtott számlák adatai [számla egyedi száma, számlakiállító és vevő adatai (név, cím, adószám), teljesítési időszak, bizonylat típusa, számla bruttó végösszege];

k) a számlán szereplő termék adatai [megnevezése, termékkategóriája, kiszerelése, kiszerelés mértékegysége, számlán szereplő termék mennyisége (darab, liter vagy kilogramm), számlán szereplő termékmennyiség bruttó értéke, kiosztott termék mennyisége (darab, liter vagy kilogramm), kiosztott termékmennyiség bruttó értéke];

l)25

m) a csatolt dokumentumok felsorolása.

(4)26 A kifizetési kérelemhez az elektronikus űrlapon csatolni kell az adott szállítási időszakra vonatkozó, a támogatott termékek értékesítését igazoló számlákat, a leszállított mennyiségekről szóló igazolást, továbbá minden számla vonatkozásában a (3) bekezdés e) alpontja szerinti adatokat.

(5) A Kincstár a kifizetési kérelmekről a kérelem hiánytalanná válását követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és a forrás rendelkezésre állása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikk (3) bekezdése szerinti határidőn belül elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmező által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlára történő átutalását.

(6)27

(7) A kifizetési kérelemben a 8. § (4) bekezdésében meghatározott módosítási határidő lejártáig fel nem tüntetett vagy a kifizetési kérelemhez csatolt számlákon nem szereplő termékmennyiség a támogatási összeg meghatározása során nem vehető figyelembe.

(8) A támogatási összeg megállapítása a számlán feltüntetett nettó egységár és általános forgalmi adókulcs alapján történik a 18. §-ban foglaltak szerint.

12. A program keretében igényelhető támogatás mértéke

18. § (1)28 Az igényelhető támogatás mértéke – figyelemmel a 2. § (4) bekezdésében foglaltakra – a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb

a) az „I/a. teljes/félzsíros tej” esetében 460 Ft/l,

b) az „I/a. zsírszegény tej” esetében 260 Ft/l,

c) az „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében 400 Ft/l,

d) az „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 200 Ft/l,

e) az „I/c. natúr joghurt” és az „I/c. natúr kefir” esetében 570 Ft/kg,

f) az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 600 Ft/kg,

g) a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 600 Ft/kg,

h) a „III. ömlesztett sajt” esetében 1550 Ft/kg.

(2)29

(3)30

(4)31 Az (1) bekezdésben meghatározott, igényelhető támogatási összeg minden termékkategória esetében tartalmazza az 1370/2013/EU tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdése szerinti támogatási felső határértéket is.

(5)32

(6)33

13. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés, nyomon követés

19. § (1) A nevelési-oktatási intézmény – a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint – nyilvántartást vezet az intézménybe felvett végső kedvezményezettek számáról és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről a 4. § (1) bekezdésében meghatározott termékkategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény vezetője által jóváhagyott példányát az adott támogatási időszak lejártát követő öt évig őrzi meg.

(2) Ha az adott nevelési-oktatási intézmény több, a programban részt vevő feladatellátási hellyel rendelkezik, akkor a nyilvántartást feladatellátási helyenként kell vezetni.

(3)34 A kérelmező a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerinti vagy annak adattartalmával megegyező elektronikus nyilvántartást vezet a programban részt vevő nevelési-oktatási intézmények azonosító adatairól (név, OM azonosító, feladatellátási hely azonosító, vármegye, cím, fenntartó neve), valamint az ezeknek a nevelési-oktatási intézményeknek szállított termékekről és azok mennyiségéről.

(4)35 A Kincstár a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a kérelmezőnél és annak közreműködőjénél (alvállalkozójánál) helyszíni ellenőrzést végezhet. A helyszíni ellenőrzés során a Kincstár ellenőrzi az e rendeletben foglaltak megvalósulását, ideértve a 12. § (1) bekezdésében meghatározott promóciós intézkedések és a 22. § (1) bekezdésében meghatározott népszerűsítő plakátra vonatkozó rendelkezések végrehajtását, valamint a felhasznált termékek 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek való megfelelését.

(4a)36 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a kérelmezőnél és annak közreműködőjénél (alvállalkozójánál) helyszíni ellenőrzést végezhet, melynek során vizsgálja a termékek előállítását, jelölését, a termékekből mintavételt végez az élelmiszer-biztonsági és minőségi paraméterek vizsgálatához, különösen a program keretében támogatott 4. § (1) bekezdésében meghatározott tej- és hozzáadott összetevőkre vonatkozóan.

(4b)37 A Kincstár a fenntartónál végzett helyszíni ellenőrzés során kiemelten ellenőrzi a kiválasztási eljárás 11. § (1)–(11) bekezdésében előírtak szerinti végrehajtását.

(5) A kérelmező a helyszíni ellenőrzés során a székhelyén biztosítja a támogatásra vonatkozó, eredeti dokumentumok, nyilvántartások rendelkezésre állását.

(6) Ha a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben számára előírt kötelezettségeket – különösen a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartásvezetési kötelezettségét –, az érintett támogatás összege a fenntartónál a 2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(7) Ha a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény csak részben teljesítette az e rendeletben számára előírt kötelezettségeket – különösen a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartásvezetési kötelezettségét –, a Kincstár a fenntartónál kezdeményezheti az érintett nevelési-oktatási intézmény tanulóinak kiosztott termékek alapján a kötelezettségek részbeni teljesítésével érintett időszakra vonatkozóan igényelt és kifizetett támogatás legfeljebb 15%-ának visszafizetését.

(7a)38 Ha megállapításra kerül, hogy a fenntartó nem vagy csak részben tett eleget a 11. § (1)–(11) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, a Kincstár a fenntartónál kezdeményezheti az érintett nevelési-oktatási intézmények tanulóinak kiosztott termékek alapján az adott tanévre vonatkozóan igényelt és kifizetett támogatás 1%-ának, de legfeljebb 200 000 Ft támogatásnak a visszafizetését.

(8) Ha a kérelmező által az adott fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények részére a tanév során kiszállított termékek összevont termékkategóriánkénti mennyisége a kérelmezőnek felróható okból kevesebb, mint a Kincstár által az adott fenntartó kapcsán az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott mennyiség 80%-a, akkor a leszállított mennyiségre eső támogatási összeget a Kincstár a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti.

(9) Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikk alapján, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet célkitűzéseivel ellentétesen az ugyanezen rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek mesterséges megteremtése abban az esetben áll fenn, ha a kérelmező a végső kedvezményezetti létszámot az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával határozta meg a programban foglalt célokkal ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

(10) Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában, ha az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által biztosított előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtését megvalósító jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés meglétét az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, az így megszerzett előny a 2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

20. §39 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési információs rendszer működtetője, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti szakképzési információs rendszer működtetője minden év október 31-éig, november 30-áig, február 28-áig és április 30-áig elektronikus úton megküldi az óvodai és általános iskolai feladatot ellátó nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik közérdekű adatait (intézmény neve, OM azonosítója; feladatellátási hely azonosítója, neve, vármegyéje, települése, címe; feladatellátási helyek közül az intézmény székhelyének megjelölése; fenntartó neve, azonosítója, adószáma, típusa, férőhelyszáma; intézmény székhelye, székhelyének címe; nevelés-oktatás jellege; nappali képzésben felvehető legmagasabb tanulói létszám) a Kincstár, valamint a miniszter részére.

21. § A 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikkében meghatározott értékelés megküldéséről – a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – a Kincstár gondoskodik.

14. A programot népszerűsítő plakát

22. § (1) A programban részt vevő nevelési-oktatási intézménynek a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet Mellékletében foglalt minimumfeltételeknek megfelelő programot népszerűsítő plakátot kell elhelyeznie a nevelési-oktatási intézmény főbejáratánál.

(2) A népszerűsítő plakát gyártásáról, nevelési-oktatási intézménybe történő szállításáról, valamint annak pótlásáról a kérelmező gondoskodik.

15. A programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatása

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a program népszerűsítését célzó, valamint a tejtermékek fogyasztását ösztönző edukációs program folytatható, amely tevékenység éves szinten a nemzeti forrás legfeljebb 3%-áig, az uniós forrás legfeljebb 15%-áig támogatható.

(2) Az edukációs program közvetlenül kapcsolódik az e rendelet szerinti programhoz, a szélesebb nyilvánossághoz szól, és az a következő kommunikációs intézkedések és tevékenységek keretében valósulhat meg:

a) tájékoztató kampányok folytatása műsorok sugárzása, elektronikus közlemények, újságok kiadása, internetes felület kialakítása, valamint egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása révén,

b) a programnak a szélesebb nyilvánossággal való megismertetésére hivatott tájékoztató rendezvények szervezése keretében,

c) natúr termék egészségre gyakorolt pozitív hatására is kitérő, hiteles szakmai tartalommal rendelkező tájékoztató és promóciós anyagok készítése révén,

d) egyéb, a (3) bekezdés szerinti pályázati kiírásban részletezett tevékenység keretében.

(3) A miniszter a támogatás igénybevételére pályázati kiírást tesz közzé.

(4) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként a Kincstár, valamint a miniszter által vezetett minisztérium szakértőiből álló, legalább négytagú Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter nevezi ki, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(5) A Bíráló Bizottság a pályázatok között a pályázati kiírásban meghatározott feltételek alapján rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg. A programot népszerűsítő edukációs program végrehajtása vonatkozásában a miniszter köt szerződést.

(7) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz napon belül – a miniszter írásban értesíti a pályázót, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére.

(8) A kifizetési kérelmet a Kincstárhoz kell benyújtani a megvalósítást alátámasztó dokumentumok, kifizetési bizonylatok csatolásával. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a megbízási vagy vállalkozási szerződést, és a miniszter igazolását arról, hogy a nyertes pályázó a vállalását teljesítette (teljesítésigazolás).

16. Stratégia

24. § Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (8) és (9) bekezdésében foglalt stratégia elkészítéséről a miniszter a Kincstár és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács bevonásával gondoskodik.

17. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § Ez a rendelet

a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történőkiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmozáson alapuló bizottsági rendelet,

f) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

g) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

27. §40

1. melléklet a 19/2021. (V. 5.) AM rendelethez41

2. melléklet a 19/2021. (V. 5.) AM rendelethez42

3. melléklet a 19/2021. (V. 5.) AM rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Kérelmező
neve

ADOTT ÉV
augusztus–október időszak

ADOTT ÉV
november–december időszak

ADOTT ÉV
január–február időszak

ADOTT ÉV
március–április időszak

ADOTT ÉV
május–július időszak

Összes
nemzeti
igény (Ft)

Megvalósult/
becsült arány

Igényelt/
kifizetett (Ft)

Becsült (Ft)

Igényelt/
kifizetett (Ft)

Becsült (Ft)

Igényelt/
kifizetett (Ft)

Becsült (Ft)

Igényelt/
kifizetett (Ft)

Becsült (Ft)

Igényelt/
kifizetett (Ft)

Becsült (Ft)

2.

3.

4. melléklet a 19/2021. (V. 5.) AM rendelethez

A

B

C

1.

Ajánlattevő megnevezése

2.

4. § (1) bekezdés a) pont
teljes/félzsíros tej

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés a) pont
szerinti értékelés

3.

4. § (1) bekezdés b) pont
zsírszegény tej

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés a) pont
szerinti értékelés

4.

4. § (1) bekezdés c) pont
zsíros/félzsíros ízesített tej

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés b) pont
szerinti értékelés

5.

4. § (1) bekezdés d) pont
zsírszegény ízesített tej

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés b) pont
szerinti értékelés

6.

4. § (1) bekezdés e) pont
natúr joghurt

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés c) pont
szerinti értékelés

7.

4. § (1) bekezdés e) pont
natúr kefir

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés c) pont
szerinti értékelés

8.

4. § (1) bekezdés f) pont
gyümölcsleves/ízesített joghurt

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés d) pont
szerinti értékelés

9.

4. § (1) bekezdés g) pont
gyümölcsdarabos joghurt

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés e) pont
szerinti értékelés

10.

4. § (1) bekezdés h) pont
ömlesztett sajt

Bruttó ár

11. § (6) bekezdés f) pont
szerinti értékelés

11.

11. § (5) bekezdés a) pont
feldolgozóüzem vagy tejelő szarvasmarha állomány,
legalább 80% tulajdoni hányad (9 pont)

12.

11. § (5) bekezdés b) pont
mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont)

13.

11. § (5) bekezdés c) pont
termékvariáció (7 pont)

14.

11. § (5) bekezdés d) pont
újrafelhasználható csomagolóanyag (7 pont)

15.

11. § (5) bekezdés e) pont
előfinanszírozás vállalása (8 pont)

16.

11. § (5) bekezdés f) pont
szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (5 pont)

17.

11. § (5) bekezdés g) pont
hetente egynél több natúr termék („I/a. teljes/félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”,
„I/c. natúr joghurt”, „I/c. natúr kefir”) vállalása
heti 2 kiosztási nap (5 pont)
heti 3 kiosztási nap (7 pont)
heti 4 kiosztási nap (9 pont)

18.

Pontszám összesen:

19.

Rangsor:

1

Az 1. § 3. pontja a 156/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 7. pontját a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § 8. pontját a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § 9. pontját a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § 12. pontja a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdése a 22/2023. (V. 9.) AM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 9. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontja a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 31. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. § (2a) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 32. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 10. § (2b) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 32. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 10. § (6) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 32. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 11. § (1) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 33. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. § (6) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 33. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. § (10) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 33. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. § (11) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 33. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. § (1) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 34. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. § (5) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 34. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 13. § (1) bekezdés g) pontja a 156/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 13. § (2) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

21

A 14. § (2) bekezdés n) pont nd) alpontja a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

22

A 16. § (2) bekezdés b) pontja a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 16. § (3) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 37. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 17. § (3) bekezdés f) pontja a 156/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 17. § (3) bekezdés l) pontját a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A 17. § (4) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

27

A 17. § (6) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 18. § (1) bekezdése a 22/2023. (V. 9.) AM rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.

29

A 18. § (2) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

30

A 18. § (3) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

31

A 18. § (4) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 39. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 18. § (5) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

33

A 18. § (6) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 19. § (3) bekezdése a 156/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 19. § (4) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 19. § (4a) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 40. § (2) bekezdése iktatta be.

37

A 19. § (4b) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 40. § (2) bekezdése iktatta be.

38

A 19. § (7a) bekezdését a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 40. § (3) bekezdése iktatta be.

39

A 20. § a 156/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 1. mellékletet a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

42

A 2. mellékletet a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére