• Tartalom

19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

2023.03.25.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § i) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: szerencsejáték-felügyeleti hatóság) által lefolytatott, személyi megfelelőség megállapítására, meghosszabbítására és hivatalból indult vizsgálatára irányuló eljárásokra terjed ki.

(2) A szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi megfelelőségi feltételek vizsgálata kiterjed a kérelmezőre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosára (a továbbiakban: tényleges tulajdonos), a kérelmező vezető tisztségviselőjére és tagjára vonatkozóan az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában, valamint az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében előírt feltételekre.

2. § (1) A szerencsejáték-szervező a személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolja az 1. mellékletben meghatározott okiratokat és adatokat, valamint a létesítő okiratot.

(2)1 A kérelmező, a kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a szerencsejáték-szervező a személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolja az 1. mellékletben meghatározott okiratokkal egyenértékű külföldi okiratokat és az azok alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását.

(3)2 Az a Magyarországon kívüli EGT-államban bejegyzett gazdasági társaság, amely távszerencsejáték szervezésének engedélyezése iránt kérelmet nyújtott be vagy kérelmet kíván benyújtani, a személyi megfelelőség megállapítására irányuló kérelmet az Szjtv. 29/E. §-ában meghatározott képviselője útján nyújthatja be.

3. § A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a szerencsejáték-szervezővel, a szerencsejáték-szervező tényleges tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e az Szjtv.-ben meghatározott kizáró ok.

4. § A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi feltételek vizsgálatát követően a 2. melléklet szerinti adattartalommal hatósági bizonyítványt állít ki, amely szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.

5. § (1) A személyi megfelelőség körében figyelembe vett tény, körülmény változását a szerencsejáték-szervező a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon harminc napon belül bejelenti.

(2)3 A személyi megfelelőség meghosszabbítására irányuló kérelmet a szerencsejáték-szervező a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtja be a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz.

(3) A szervező a személyi megfelelőségének ismételt megállapítására irányuló kérelméhez csatolja a személyi megfelelőség igazolásához szükséges, 1. mellékletben meghatározott okiratokat, valamint a létesítő okiratot, és megadja az 1. mellékletben meghatározott adatokat.

6. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

6/A. §4 E rendeletnek az egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról szóló 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 2. § (2) bekezdésében felsorolt iratok benyújtására az R1. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő ügyekben a szerencsejáték-felügyeleti hatóság hiánypótlási felhívás keretében szólítja fel a kérelmezőt.

7. § E rendelet 1–5. §-a a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A szervező személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolandó okiratok és egyéb adatok

1. Okiratok

1.1. Csatolandó okiratok:

1.1.1. az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratok vagy nyilatkozat, hogy intézkedés történt a hatósági bizonyítványok beszerzése érdekében,

1.1.2. a székhely, illetve lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetve vámhatóság igazolása az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében foglaltakról,

1.1.3. meghatalmazás, ha a szervező törvényes képviselője a szerencsejáték-felügyeleti hatóság előtti eljárásban nem személyesen jár el.

1.2.6 A kérelmező, a kérelmező külföldi vezető tisztségviselője vagy tagja esetén az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot, az 1.1.3. alpontban szereplő okirattal egyenértékű külföldi okiratot, az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározottakat igazoló külföldi okiratot és az ezek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását nyújtja be. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti külföldi tényleges tulajdonosa esetén (a továbbiakban: tényleges tulajdonos) e természetes személyre vonatkozóan az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot és az ennek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását nyújtja be.

1.3. A kérelemhez nem kell csatolni az 1.1.1. alpont szerinti okiratokat, ha a tag, a tényleges tulajdonos, illetve vezető tisztségviselő által korábban a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtott hatósági bizonyítvány a kérelem előterjesztésekor is érvényes.

2. Adatok

2.1. természetes személyekre (kérelmező vezető tisztségviselője vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja, kérelmező tényleges tulajdonosa) vonatkozóan:

2.1.1. házassági név (ennek hiányában születési név),

2.1.2. születési hely és idő,

2.1.3. anyja születési neve,

2.1.4. lakóhely,

2.1.5. tartózkodási hely,

2.2. a szerencsejáték szervezését kérelmező jogi személyre vonatkozóan:

2.2.1. megnevezés,

2.2.2. adószám,

2.2.3. székhely.

2. melléklet a 19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A szervező személyi megfelelőségének megállapításáról kiállított hatósági bizonyítvány adattartalma

1. Kiállító hatóság elnevezése.

2. Kiállító hatóság székhelye.

3. Kérelmező elnevezése.

4. Kérelmező székhelye.

5. Kérelem benyújtásának napja.

6. Kérelem nyilvántartásba vételének száma.

7. Kiállító hatóság nyilatkozata a szerencsejáték-szervezői tevékenység jogszabályban foglalt feltételeinek való megfelelés megállapításáról.

8. Tájékoztatás azon hatósági eljárásokról, amelyekben a hatósági bizonyítvány felhasználható.

9. Hatósági bizonyítvány hatályosságának időtartama.

10. Tájékoztatás arról, hogy a hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.

11. Tájékoztatás a hatósági bizonyítvány kiállítása során figyelembe vett jogszabályi rendelkezésekről.

12. Hatósági bizonyítvány kiállításának helye és napja.

13. Kiadmányozó tisztségének megjelölése, aláírás és bélyegzőlenyomat helye.

1

A 2. § (2) bekezdése a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdését a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 8. §-a iktatta be.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 6/A. §-t a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 10. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés időpontja 2023. március 25.

6

Az 1. melléklet 1.2. pontja a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére