• Tartalom

19/2021. (XI. 13.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről és ellenőrzési rendjéről1

2021.11.14.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó, a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél foglalkoztatottra (a továbbiakban: foglalkoztatott) terjed ki.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatottra.

2. § Az a foglalkoztatott, aki a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), köteles – a Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése szerinti mentesülés esetét kivéve –

a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát

aa) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az idegenrendészeti szerv, vagy a terrorizmust elhárító szerv foglalkozatottja, vagy – függetlenül attól, hogy melyik, a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerv foglalkoztatottja – ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,

ab) a 3. §-ban foglaltak szerint meghatározott időpontban felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont hatálya alá,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban felvenni.

3. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv azon foglalkoztatottja tekintetében, aki nem tartozik a 2. § a) pont aa) alpontjának hatálya alá, egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa kötelező felvételének legkésőbbi időpontját a közérdek figyelembevételével, a belügyminiszter jóváhagyásával, a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok szervezeti egységenként határozza meg.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti időpontra vonatkozó javaslatát, szervezeti egység szerinti bontásban 2021. november 30-ig terjeszti fel jóváhagyásra a rendvédelmi szerv országos parancsnoka útján a belügyminiszterhez.

(3) A (2) bekezdés szerinti javaslatot annak felterjesztése előtt az országos parancsnok a véleményével egészíti ki.

4. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok 2021. november 15-ig elektronikus úton (ideértve elsősorban a foglalkoztatott hivatali e-mail-címét) vagy papír alapon a védőoltás Kormányrendelet szerinti felvételének kötelezettségéről és az az alóli mentesülés esetköréről tájékoztatja a foglalkoztatottat. A tájékoztatás tartalmazza az adatkezelési tájékoztatót is, amely elkészítéséről a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok gondoskodik. A tájékoztatást elsősorban a hivatali e-mail-címre kell megküldeni. Amennyiben ez nem lehetséges, a papíralapú tájékoztatás foglalkoztatott részére történő kézbesítéséről a munkahelyi vezető útján kell gondoskodni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is. A foglalkoztatott közvetlen szolgálati elöljárója vagy hivatali felettese köteles felhívni a beosztottja figyelmét a tájékoztatás szerinti kötelezettség teljesítésére.

(2) A foglalkoztatott által a védőoltás felvételére vagy az az alóli – a Kormányrendelet 2. § (3) és (4) bekezdése alapján igazolt – mentesülésre vonatkozóan megteendő igazolásból (a továbbiakban együtt: igazolás) fakadó adatkezelés a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok által vezetett szervezeti egység személyügyi szervének (a továbbiakban: személyügyi szerv) feladata, a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti tájékoztatóban megjelöli a személyügyi szervet, az igazolás módját és formáját.

(3) Az igazolás elektronikus úton történő kezelése érdekében a személyügyi szerv intézkedik az erre a célra elkülönített, csak az adatkezelési jogosultsággal rendelkezők hozzáférését biztosító szervezeti e-mail-cím generálására és működtetésére. Elektronikus úton történő igazolásnak minősül az az eset is, ha az igazolás állományilletékes személyügyi szerv részére történő megküldése nem a foglalkoztatott hivatali e-mail-címéről történik.

(4) Az igazolás személyes benyújtására a személyügyi szerv által megjelölt hivatali helyiségben a személyügyi szerv állományába tartozó személy részére kerülhet sor. Az igazolás foglalkoztatott általi személyes bemutatására csak akkor kerülhet sor, ha az elektronikus út alkalmazása nem lehetséges, így különösen a Kormányrendelet 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti igazolás bemutatása esetén.

(5) A munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok gondoskodik a személyügyi szerv feladatainak végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról.

(6) A személyügyi szerv köteles elkülönített nyilvántartást vezetni az igazolások és a benyújtott okiratok tényadatairól, illetve köteles gondoskodni az adatok megfelelő kezeléséről.

(7) A munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok köteles olyan adatszolgáltatási rendet kialakítani, amely alapján az arra jogosult részére naprakész adatot tud szolgáltatni.

(8) A személyügyi szerv a Kormányrendelet alapján kijelölt ellenőrző szerv részére tájékoztatást a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával adhat.

5. § (1) A központi személyügyi szerv felkészíti a személyügyi szervek állományát az utasításból eredő, hatáskörükbe tartozó feladatok egységes végrehajtására.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti szervtől más szervhez vezényelt személy esetében a központi személyügyi szerv feladata a más szerv tájékoztatása a 2–3. § szerinti határidőről, és felkérni a más szervet a Kormányrendelet vezényelt személy vonatkozásában történő végrehajtására. A 3. § hatálya alá tartozó, más szervhez tartozó személyre vonatkozóan azon szervezeti egységre vonatkozó határidő irányadó, amelytől vezénylésre került.

6. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Ez az utasítás a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1

Az utasítást a 7/2022. (III. 4.) BM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére