• Tartalom

1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjával („Honvéd Város Fejlesztési Program”) kapcsolatos intézkedésekről

2022.10.19.

A Kormány

1. egyetért a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjának új koncepciójával (a továbbiakban: Honvéd Város Fejlesztési Program), valamint annak keretében

a) az I. ütemben az 1. melléklet A) pontja szerinti beruházások soron kívüli előkészítésével és megvalósításával,

b) az I. ütemben az 1. melléklet B) pontja szerinti beruházás megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 27999 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy az annak keretében létrejövő vagyonelemek a Budapesti Honvéd Sportegyesület vagyonkezelésébe kerüljenek,

c) a II. ütemben a 2. melléklet A) pont 1–4. alpontja szerinti programelemek előkészítésével a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) szerint, azzal, hogy a Határozat 2. pont a), b) és c) alpontja szerinti beruházások esetében az előkészítési fázisokat – a Határozat 4. és 5. pontjától eltérően – az új koncepciónak megfelelően legkésőbb 2022. december 31. napjáig kell megvalósítani, ezzel összefüggésben az elszámolási és visszatérítési kötelezettség – a Határozat 7. pontjától eltérően – 2023. január 30. napja,

d) a II. ütemben a 2. melléklet A) pont 5–9. alpontja szerinti programelemek teljes körű előkészítésével,

e) a III. ütemben a 2. melléklet B) pontja szerinti programelemek teljes körű előkészítésével;

2. a Honvéd Város Fejlesztési Program felelősének az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával;

3. az 1. melléklet A) pontja szerinti beruházások és a 2. melléklet A) pont 5–9. alpontja szerinti programelemek előkészítésére és megvalósítására, valamint a 2. melléklet B) pontja szerinti programelemek előkészítésére a Budapesti Honvéd Sportegyesületet jelöli ki;

4. a 2. melléklet B) pontja szerinti programelemek megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. melléklet A) pontja szerinti beruházások előkészítésére és megvalósítására 1 260 630 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 30. Kiemelt sportegyesületek támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. melléklet A) pontja szerinti beruházások előkészítésére és megvalósítására 1 260 000 000 forint összegben támogatási jogviszony létesítéséről, elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

7.1 az 1. melléklet B) pontja szerinti beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 2 847 511 662 forintban határozza meg;

8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 65. Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda öltözőépületének megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról az alábbiak szerint:

a) a 2022. év tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül,

b) a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

9a.2 felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozattal módosított 7. pont szerinti összeg 2023. évre tervezett összeget meghaladó részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezeten belül;

Felelős:

építési és beruházási miniszter
pénzügyminiszter

Határidő:

a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a honvédelmi miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a 2. melléklet A) pont 5–9. alpontja szerinti programelemek megvalósításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

honvédelmi miniszter

Határidő: a 2. melléklet A) pont 5–9. alpontja szerinti programelemek teljes körű előkészítését követően

11. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a 2. melléklet B) pontja szerinti programelemek teljes körű előkészítéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2022. december 31.

12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a honvédelmi miniszter bevonásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon

a) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 27999 helyrajzi számú ingatlan Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő 9321/57386 tulajdoni hányad,

b) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 27999 helyrajzi számú ingatlanon a Honvéd Város Fejlesztési Program keretében létrejövő vagyonelemek

Budapesti Honvéd Sportegyesület vagyonkezelésébe adásáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

honvédelmi miniszter

Határidő: az ingatlan tulajdonosi joggyakorlásának Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő átadását követő 60 napon belül

1. melléklet az 1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozathoz

A Honvéd Város Fejlesztési Program I. ütemébe tartozó beruházások
A) A Budapesti Honvéd Sportegyesület által előkészítendő és megvalósítandó beruházások

1. Atlétika öltözőblokkok felújítása (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

2. Fedett atlétikai pálya sportburkolatának a cseréje (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

3. Kosárcsarnok belső felújítása (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

4. Központi épületben főzőkonyha kialakítása (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

5. Judo csarnok homlokzati, energetikai és belső felújítása (Budapest 27950/6 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Tüzér utca 56–58. szám alatti ingatlanon)

6. Tornacsarnok energetikai fejlesztése, tetőszigetelés, szellőzés kiépítése (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

7. Dózsa György úti telephely általános rendezése és közműfejlesztése (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)


B) A Beruházási Ügynökség által megvalósítandó kosárlabda öltözőépület építése (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

2. melléklet az 1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozathoz

A Honvéd Város Fejlesztési Program II. és III. ütemébe tartozó programelemek
A) Honvéd Város Fejlesztési Program II. ütem
1. Sportuszoda (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
2. Multifunkciós sportcsarnok (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
3. Kajak-kenu edzőközpont megújítása (Budapest 23796/29 helyrajzi számú, Budapest III. kerület, Hajógyári-sziget területén található ingatlanon)
4. Lég- és lézerfegyver lőtér (sportlövők, öttusa és futólövészet számára (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
5. Központi épület homlokzati felújítása, kerítések és bejáratok felújítása (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
6. Zsinagóga műemlék jellegű felújítása a tetőre, homlokzatra és a belső terekre kiterjedően (Budapest 27913/1 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 55. szám alatti ingatlanon),
7. Labdarúgó pálya kialakítása a meglévő atlétikai pálya közepén (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
8. Atlétika pálya felújítása és fejlesztése (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
9. Honvédségi épületek bontása, telekegyesítés, tereprendezés (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

B) Honvéd Város Fejlesztési Program III. ütem
1. Kosárlabda Akadémia, Honvédelmi Minisztérium kadét kollégiuma, Sporthotel (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
2. Sportóvoda (Budapest, 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
3. Üzemeltetési és raktározási épület (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
4. Szabadtéri 33,3 méteres úszómedence (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
1

A 7. pont az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 95. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 9a. pontot az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 94. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére