• Tartalom

2021. évi II. törvény

2021. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról1

2024.01.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

(6)7

(7)8

(8)9

a)10

b)11

c)12

d)13

e)14

f)15

(9)16

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

2. § (1)17

(2)18

a)19

b)20

c)21

d)22

e)23

3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

3. §24

4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

4. § (1)25

(2)26

(3)27

(4)28

5. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

5. §29

6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

6. §30

7. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

7. § (1)31

(2)32

(3)33

(4)34

8. §35

a) 36
b) 37
c) 38
d) 39
e) 40

8. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

9. § (1)41

(2)42

(3)43

(4)44

(5)45

(6)46

(7)47

(8)48

(9)49

(10)50

10. §51

a) 52
b) 53
c) 54
d) 55

11. §56

9. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

12. §57

10. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

13. §58

11. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

14. § (1)59

(2)60

(3)61

(4)62

(5)63

(6)64

(7)65

(8)66

(9)67

(10)68

(11)69

(12)70

15. §71

a) 72
b) 73
c) 74
d) 75
e) 76
f) 77
g) 78
h) 79
i) 80
j) 81
k) 82
l) 83

16. §84

12. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

17. § (1)85

(2)86

(3)87

(4)88

(5)89

18. §90

13. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

19. §91

20. § (1)92

(2)93

21. §94

14. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

22. §95

15. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

23. § (1)96

(2)97

(3)98

(4)99

16. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

24. §100

17. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

25. §101

18. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

26. §102

19. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

27. §103

28. §104

29. § (1)105

(2)106

(3)107

(4)108

(5)109

(6)110

(7)111

(8)112

(9)113

(10)114

(11)115

(12)116

(13)117

(14)118

(15)119

(16)120

(17)121

(18)122

(19)123

(20)124

(21)125

30. §126

31. §127

32. §128

33. §129

34. §130

35. §131

36. §132

37. §133

38. § (1)134

(2)135

39. §136

40. § (1)137

(2)138

41. §139

42. §140

43. §141

44. §142

45. §143

46. §144

47. §145

48. §146

49. § (1)147

(2)148

(3)149

(4)150

(5)151

(6)152

50. §153

51. § (1)154

(2)155

52. §156

53. §157

54. § (1)158

(2)159

55. § (1)160

(2)161162

56. § (1)163

(2)164

(3)165

(4)166

(5)167

(6)168

57. § (1)169

(2)170

(3)171

(4)172

58. §173

59. §174

60. § (1)175

(2)176

61. §177178

62. §179

63. §180

64. §181

65. §182

66. § (1)183

(2)184

67. §185

68. §186

69. §187

70. §188

71. § (1)189

(2)190

72. §191

73. §192

74. §193

75. §194

76. §195

77. §196

78. §197

79. § (1)198

(2)199

80. §200

81. §201

82. §202

83. §203

84. §204

85. § (1)205

(2)206

(3)207

(4)208

(5)209

(6)210

(7)211

(8)212

(9)213

(10)214

(11)215

(12)216

86. §217

87. § (1)218

(2)219

(3)220

88. § (1)221

(2)222

89. §223

90. § (1)224

(2)225

91. § (1)226

(2)227

(3)228

20. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

92. §229

93. §230

21. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

94. § (1)231

(2)232

(3)233

(4)234

(5)235

22. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

95. § (1)236

(2)237

(3)238

(4)239

23. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

96. §240

24. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

97. §241

25. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

98. §242

26. Hatályba léptető rendelkezések

99. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. § (3) bekezdése, a 23. § (2)–(4) bekezdése, az 58. §, a 60. § (1) bekezdése és a 82. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(4) A 71. § (2) bekezdése 2021. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 66. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

(6)243 A 21. § a) pontja, a 14. alcím, a 29. § (10) és (19) bekezdése, a 46. §, a 49. § (2) és (6) bekezdése, az 51. § (2) bekezdése, az 54. § (2) bekezdése, az 56. § (2) bekezdése, a 79. § (2) bekezdése, a 90. § (2) bekezdés 1–2., 5–8. 11., 16–27., 29., 32–40. és 43–48. pontja, a 91. § (2) bekezdés 1., 2., 4–14., 16., 18–20., 22. és 23. pontja, a 94. § (4) bekezdése és a 95. § (1)–(3) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

(7) Az 56. § (4) bekezdése, a 64. §, és a 91. § (3) bekezdése 2023. december 31-én lép hatályba.

(7a)244 A 4. § (3) és (4) bekezdése, a 19. §, a 20. § (2) bekezdés a) pontja, a 29. § (18) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése, a 41–44. §, 85. § (1) bekezdése, a 90. § (2) bekezdés 4., 9. és 49. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

(8) Az 56. § (5) bekezdése és a 65. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

27. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

100. § A

alapján sarkalatosnak minősül.

28. Az Európai Unió jogának való megfelelés

101. § (1) E törvény

a) 8., 14., 15., 19. és 21. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) 17. § (1) bekezdése a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) 17. § (2)–(5) bekezdése a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) 19. alcíme a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

e) 19. alcíme a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

f) 19. alcíme a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

g) 19. alcíme az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény

a) 15. § b)–d) pontja a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 20. alcíme a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2019. október 9-i (EU) 2019/1776 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény

a) 29. § (9) bekezdése – a Ht. 2. § (1) bekezdés 26b. pontját érintően –, 29. § (10) bekezdése, 50. §-a és 62. §-a – a Ht. 53/A. § (1) bekezdését érintően – tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdése,

szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2021. évi II. törvényhez245

2. melléklet a 2021. évi II. törvényhez246

3. melléklet a 2021. évi II. törvényhez247

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. február 25.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. § (8) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. § (8) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. § (8) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. § (8) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. § (8) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. § (8) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. § (8) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 1. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 2. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 2. § (2) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 4. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 7. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 8. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 8. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 8. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 8. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 8. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 8. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 9. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 9. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 9. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 9. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 9. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 9. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 9. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 10. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 10. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 10. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 10. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 14. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 14. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 14. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 14. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 14. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 14. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 14. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 14. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 15. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 15. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 15. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 15. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 15. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 15. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 15. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 15. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 15. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 15. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 15. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 15. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 15. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 17. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 17. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 17. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 23. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 29. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 29. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 29. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 29. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 29. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 29. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 29. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 29. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 29. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 29. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 29. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 29. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 29. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 29. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 29. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 29. § (17) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 29. § (18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 29. § (19) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 29. § (20) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 29. § (21) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 40. § (2) bekezdése a 2022. évi XXIV. törvény 233. § 1. pontja alapján nem lép hatályba.

139

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 45. § a 2022. évi XXIV. törvény 233. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

144

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 47. § a 2022. évi XXIV. törvény 233. § 3. pontja alapján nem lép hatályba.

146

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 49. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 49. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 49. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 49. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 49. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 49. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

Az 50. § a 2022. évi XXIV. törvény 233. § 4. pontja alapján nem lép hatályba.

154

Az 51. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

Az 51. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

Az 54. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

Az 54. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

Az 55. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

Az 55. § (2) bekezdése a 2022. évi LXXVI. törvény 58. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

162

Az 55. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

Az 56. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

Az 56. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

Az 56. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

Az 56. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

Az 56. § (5) bekezdése a 99. § (8) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

168

Az 56. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

Az 57. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 57. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

Az 57. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

Az 57. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 61. § a 2022. évi LXXVI. törvény 58. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

178

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 65. § a 99. § (8) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

183

A 66. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 66. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 79. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 85. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 85. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 85. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 85. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 85. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 85. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 85. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 85. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 85. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 85. § (10) bekezdése a 2022. évi XXIV. törvény 233. § 5. pontja alapján nem lép hatályba.

215

A 85. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 85. § (12) bekezdése a 2022. évi XXIV. törvény 233. § 6. pontja alapján nem lép hatályba.

217

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 87. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 87. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 87. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 88. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 90. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 90. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 91. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 91. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 91. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 94. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 94. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 94. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 94. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 94. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 95. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 95. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 95. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 95. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 99. § (6) bekezdése a 2022. évi LXXVI. törvény 57. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

244

A 99. § (7a) bekezdését a 2022. évi LXXVI. törvény 57. § (2) bekezdése iktatta be.

245

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére