• Tartalom
Oldalmenü

2/2021. (II. 2.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

2021.02.11.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) honvédelmi típusú különleges jogrend: az Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, valamint váratlan támadás,

b) külgazdasági és külügyi szerv: a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított vagy felügyelt központi kormányzati igazgatási szervek, alapítványok, közalapítványok, valamint a honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles – és felettük az állam nevében a miniszter által tulajdonosi jogokat gyakorló – gazdasági társaságok.

2. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje

2. § A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egysége

a) felügyeli a minisztérium és a külgazdasági és külügyi szervek részére megállapított honvédelmi feladatok teljesítését,

b) koordinálja a külgazdasági és külügyi szervek honvédelmi felkészülését, és honvédelmi feladataival kapcsolatos okmányok összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását,

c) koordinálja a minisztérium válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

d) közreműködik az ágazati védelmi tervezés rendszerének kialakításában, működtetésében, a gazdaságfelkészítés rendszerében, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatokban,

e) összehangolja a külgazdasági és külügyi szervek ágazati honvédelmi feladatait,

f) összehangolja a külgazdasági és külügyi szervek és a védelmi igazgatási szervek együttműködését, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) képességcsomag összeállításával és befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos ágazati feladatokat,

g) koordinálja a minisztériumon belül a polgári veszélyhelyzeti tervezésre vonatkozó, a nemzetközi szervezetekben képviselendő nemzeti álláspont kialakítását,

h) részt vesz a polgári felkészültség feladatainak ellátásában,

i) javaslatot készít a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoportban a minisztérium képviseletét ellátó szakértők személyére,

j) biztosítja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kötött megállapodás alapján a minisztériumhoz delegált honvédelmi igazgatási szakértő feladatellátásának feltételeit,

k) koordinálja a honvédelmi típusú különleges jogrend és a honvédelmi veszélyhelyzet kihirdetését követően a minisztériumra háruló honvédelmi feladatok végrehajtását,

l) jóváhagyásra előkészíti a minisztérium honvédelmi intézkedési tervét,

m) közreműködik a honvédelmi típusú különleges jogrend időszakára vonatkozó jogszabálytervezetek kidolgozásában, a honvédelmi típusú különleges jogrend idején kiadott rendeletek és intézkedések külgazdasági és külügyi szervek által történő végrehajtásának koordinálásában,

n) végzi a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések rendszerével kapcsolatos feladatok minisztériumi szintű végrehajtását,

o) közreműködik a befogadó nemzeti támogatás képesség katalógusának összeállításában, végzi az ehhez szükséges adatgyűjtést a honvédelmi adatkezelés keretében,

p) koordinálja a védelemgazdasági alapterv kialakításában való minisztériumi közreműködést, és az ehhez kapcsolódó adatgyűjtést, gondoskodik a szükséges adatok, dokumentumok továbbításáról a védelemgazdaság központi tervező szervének,

q) a honvédelemért felelős miniszter felkérése alapján szakértőt biztosít a védelmi igazgatási szervek felügyeletének végzéséhez.

3. § A külgazdasági és külügyi szerv a honvédelmi feladatai teljesítése során

a) támogatja a Magyar Honvédséget és a szövetséges fegyveres erőket az egyes diplomáciai jellegű feladatok végrehajtásában,

b) végrehajtja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,

c) részt vesz a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában,

d) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában,

e) a Kormány erre irányuló döntését követően, végzi a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és gazdaságmozgósítással kapcsolatos feladatokat.

3. A honvédelmi intézkedési terv

4. § (1) A minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egységének vezetője honvédelmi intézkedési tervet készít, amelyet a miniszter hagy jóvá.

(2) A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

(3) A honvédelmi intézkedési terv a minisztérium, illetve a külgazdasági és külügyi szerv sajátosságainak megfelelő – a működési szabályokról rendelkező – szöveges részből, valamint – a személyi és anyagi erőforrásokat bemutató – mellékletekből áll.

(4) A minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egységének vezetője gondoskodik

a) a honvédelmi intézkedési terv rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról,

b) arról, hogy a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány, valamint az érintett külgazdasági és külügyi szervek a honvédelmi intézkedési tervet megismerjék, valamint begyakorolják, továbbá

c) arról, hogy a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

4. A külgazdasági és külügyi szervek válságreagálási intézkedésekkel összefüggő ágazati feladatai

5. § (1) A miniszter ágazati felelősként irányítja a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott, a külgazdasági és külügyi vonatkozású válságreagálási intézkedések bevezetésével összefüggő azon feladatok végrehajtását, amelyek a válságövezetből való kimenekítéssel, a határátlépéssel, a külföldre utazással és beutazással, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezés bevezetésével kapcsolatosak.

(2) A külgazdasági és külügyi vonatkozású válságreagálási intézkedések elrendelését követően azok végrehajtását a minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egysége a konzuli feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködésben koordinálja.

(3) Az érintett külgazdasági és külügyi szervek az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéseket a honvédelmi intézkedési tervben foglaltak alkalmazásával hajtják végre.

5. Felkészülés a honvédelmi típusú különleges jogrend idején végrehajtandó feladatokra

6. § A miniszter honvédelmi típusú különleges jogrend idején végrehajtandó feladatok ellátására történő felkészülés érdekében gondoskodik

a) a minisztériumon belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és a rendkívüli ügyeleti szolgálat biztosításáról, ideértve a minisztérium és a külképviseletek közötti riasztási-értesítési rendszer működtetését és a külképviseleti ügyeleti rendszer biztosítását,

b) a szükséges informatikai háttér biztosításáról, különös tekintettel a minisztériumban és a külképviseleteken működtetett minősített informatikai rendszerek fenntartásáról.

6. A külképviseletre és a konzuli szolgálatra vonatkozó külön szabályok

7. § A külképviselet és a konzuli szolgálat a minisztérium más szervezeti egységeivel együttműködve közreműködik a menekültügy, a válságövezetből való kimenekítés, a határátlépés, a külföldre utazás és beutazás feladatainak végzésében.

7. A honvédelmi munkacsoport

8. § A minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egysége vezetőjének javaslata alapján a miniszter honvédelmi munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport működésére vonatkozó részletes szabályokat a minisztérium honvédelmi intézkedési terve tartalmazza.

8. A meghagyásra vonatkozó szabályok

9. § A minisztérium érintett álláshelyeinek, munkaköreinek meghagyásba bevonásáról a miniszter dönt. A minisztérium vonatkozásában a meghagyási feladatokat a minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egységének vezetője végzi, a minisztérium személyügyi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége közreműködésével.

10. § (1) A meghagyásba bevont külgazdasági és külügyi szerveket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben nem szereplő, meghagyásba be nem vont külgazdasági és külügyi szerv is kezdeményezheti a miniszternél – megfelelő indoklással – a meghagyásba történő bevonását.

11. § (1) Az e rendelet és más jogszabály alapján meghagyásba bevont külgazdasági és külügyi szerv tekintetében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. §-a és 64. §-a alapján a meghagyással érintett munkaköröket, álláshelyeket a külgazdasági és külügyi szerv vezetője jelöli ki, amely alapján meghagyási jegyzék készül.

(2) Az e rendelet és más jogszabály alapján meghagyásba bevont külgazdasági és külügyi szerv vezetője a minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egységének vezetője útján, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles tájékoztatni a minisztert minden olyan változásról, amely jelentős kihatással bír a szervezet rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet idején elvégzendő feladatainak végrehajtására.

12. § A meghagyásba bevont külgazdasági és külügyi szerv

a) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 29. § w) pontjában és 30. § i) pontjában meghatározott adatszolgáltatás teljesítését követően 8 munkanapon belül tájékoztatja az állományába tartozó hadkötelesek teljes, valamint az ezen belül a meghagyásban érintett személyek létszámáról a minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egységének vezetőjét,

b) a név szerinti meghagyás tényét, illetve a hadkötelezettség elrendelését a kijelölést követő 5 munkanapon belül közli az érintettel, továbbá tájékoztatja a meghagyással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről,

c) az álláshelyeket és munkaköröket tartalmazó nyilvántartást a honvédelmi típusú különleges jogrend és a honvédelmi veszélyhelyzet idejére vonatkozó, szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,

d) hadkötelezettség fennállásától eltérő időszakban a Haktv. 29. § w) pontjában és 30. § i) pontjában meghatározottak alapján teljesített adatszolgáltatást a honvédelmi típusú különleges jogrend és a honvédelmi veszélyhelyzet idején szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,

e) a hadkötelezettség bevezetését követően a meghagyási jegyzéket a honvédelmi típusú különleges jogrend és a honvédelmi veszélyhelyzet idejére vonatkozó, szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja.

9. A honvédelemben közreműködő külgazdasági és külügyi szervek

13. § A honvédelemben közreműködő szerveket, amelyek e rendelet alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre kötelesek, a 2. melléklet tartalmazza.

10. Az Információs Hivatalra vonatkozó különös szabályok

14. § (1) Az Információs Hivatal a védelmi tervezési rendszerének kialakítását, működtetését, valamint a személyi állományának meghagyással kapcsolatos feladatait saját hatáskörben látja el.

(2) Az Információs Hivatal honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egységeit, személyeit az Információs Hivatal főigazgató jelöli ki.

11. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

16. § A honvédelmi intézkedési tervet a minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egységének vezetője első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül terjeszti fel jóváhagyásra a miniszternek.

17. § A külgazdasági és külügyi szerv vezetője a meghagyási jegyzéket az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül küldi meg a minisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egységének vezetője közreműködésével a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

18. §1

1. melléklet a 2/2021. (II. 2.) KKM rendelethez

A meghagyásba bevont külgazdasági és külügyi szervek

1. Demokrácia Központ Közalapítvány

2. Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5. HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6. HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7. KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

8. KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság

9. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10. Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

11. MANEVI Zártkörű Részvénytársaság

12. MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. melléklet a 2/2021. (II. 2.) KKM rendelethez

A honvédelemben közreműködő külgazdasági és külügyi szervek

1. Demokrácia Központ Közalapítvány

2. Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5. HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6. HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7. KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

8. KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság

9. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10. Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

11. MANEVI Zártkörű Részvénytársaság

12. MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.