• Tartalom

2021. évi XX. törvény

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2024.05.10.

Annak érdekében, hogy a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme és Európa 5 legkiválóbb gyógyító egyeteme közé kerüljön, az ehhez szükséges fejlesztések megvalósítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2)2 Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)3

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(5)5 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (a továbbiakban: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(6)6 Az (5) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az üzletrészek felett e törvény erejénél fogva gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(7)7 Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(8)8 Az államot az üzletrészek elidegenítése esetében elővásárlási jog illeti meg.

3. § (1)9 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, valamint ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

3/A. §10 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Budapest belterület 4082/73 helyrajzi számú, az állam és a Magyar Tudományos Akadémia osztatlan közös tulajdonában álló ingatlan 10008/113176-od tulajdoni hányadát ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanhányad tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

3/B. §11 (1) A 3/A. § (1) bekezdése szerinti ingatlanhányad tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Alapítvánnyal.

(2) A 3/A. § (1) bekezdése szerinti ingatlanhányad vonatkozásában a vagyonkezelő és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

4. §12 Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban, a 3/A. §-ban és a 3/B. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 3. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, valamint ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(1a)13 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 3. melléklet 57. sorában szereplő, Herceghalom 267/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül átadásra. Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(1b)14 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 3. mellékletben foglalt táblázat 58. sorában meghatározott, Budapest 38239 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen, a tulajdonosi joggyakorló könyveiben szereplő nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül átadásra. Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(1c)15 Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet jogutódja az Amerikai úti telephely (a továbbiakban: Amerikai úti telephely) ideggyógyászati, valamint idegsebészeti járó- és fekvőbeteg szakellátása, valamint az Országos Mozgásszervi Intézet Szanatórium utcai telephely (a továbbiakban: Rehabilitációs Intézet) általános sebészeti, ortopédiai és rehabilitációs szakellátása tekintetében az Egyetem. Az Amerikai úti telephely ideggyógyászati, valamint idegsebészeti járó- és fekvőbeteg szakellátását, valamint a Rehabilitációs Intézet általános sebészeti, ortopédiai és rehabilitációs szakellátásait az Egyetem Klinikai Központja látja el.

(1d)16 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 3. mellékletben foglalt táblázat 59–61. sorában meghatározott ingatlanokat ingyenesen, a tulajdonosi joggyakorló könyveiben szereplő nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3)17 A költségvetési szervi formában működő Egyetem és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4)18 Az (1), az (1a), az (1b) és az (1d) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5)19 A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról az átszállásról szóló rendelkezés hatálybalépésétől számított 30 napon belül jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, tulajdonosi joggyakorló szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5a)20 Az (1b) és (1d) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel az ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1b) és (1d) bekezdés szerinti közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek a jogutód Egyetemre szállnak át. A feladat ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultja a feladat átvételének időpontjától az Egyetem klinikai központja.

(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7)21 Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés és a 6/D. § szerinti megállapodás megkötéséig és a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

6. §22 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – az 5. §-ban foglaltak értelmében – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

6/A. §23 A Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet jogutódja a Merényi Gusztáv telephely (a továbbiakban: Merényi telephely) traumatológiai járó- és fekvőbeteg-szakellátása tekintetében az Egyetem. A Merényi telephely traumatológiai járó- és fekvőbeteg-szakellátását 2023. november 1. napjától az Egyetem klinikai központja látja el.

6/B. §24 Az 5. § (1b) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas háromoldalú szerződést a tulajdonosi joggyakorló és a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet köti meg az Egyetemmel.

6/C. §25 A Merényi telephelyet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő vagy fenntartás alatt álló projektje vonatkozásában a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet jogutódja az Egyetem. E projektekkel összefüggő jogok és kötelezettségek az Egyetemet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyetem köteles az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

6/D. §26 A 3. mellékletben foglalt táblázat 59–61. sorában meghatározott ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas háromoldalú szerződést a tulajdonosi joggyakorló, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet és az Országos Mozgásszervi Intézet köti meg az Egyetemmel.

6/E. §27 Az Amerikai úti telephely és a Rehabilitációs Intézet európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő vagy fenntartás alatt álló projektje vonatkozásában az Amerikai úti telephely és a Rehabilitációs Intézet jogutódja az Egyetem. E projektekkel összefüggő jogok és kötelezettségek az Egyetemet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyetem köteles az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)28 Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. § és az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

7/A. §29 A Magyarország 2024. évi központi költségvetésének a megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvénnyel megállapított 5. § (1b) bekezdése és 6/A–6/C. § szerinti feladatátadással, illetve jogutódlással az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott – egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2023. november 1-jei hatállyal – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az e § szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést, valamint

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

7/B. §30 Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXV. törvénnyel megállapított 5. § (1c) bekezdése szerinti jogutódlással, a jogutódlásban érintett, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott – egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva, a jogutódlással egyidejűleg – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az e § hatálybalépésekor hatályban lévő határozott idejű áthelyezést, valamint

c) nem érinti a jogviszony időtartamát és a munkaidő mértékét.

9. §32

1. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez33

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A

B

1.

Gazdasági társaság megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

9 777 658 db „C” sorozatú részvény (HU0000123096h)

3.

Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

törzstőke 100%-át megtestesítő üzletrész

2. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

ALSÓÖRS

37

1/1

kivett üdülőépület, udvar

3.

BALATONFÖLDVÁR

541

1/1

kivett csónakház

4.

BALATONVILÁGOS

1226

1/1

kivett üdülőépület, udvar

5.

BALATONVILÁGOS

1189

1/1

kivett üdülőépület, udvar

6.

BUDAPEST

25937/2/B/133

1/1

öröklakás

7.

BUDAPEST

36663/0/A/14

1/1

raktár

8.

BUDAPEST

36675/0/A/15

9/10

lakás

9.

BUDAPEST

36675/0/A/24

9/10

lakás

10.

BUDAPEST

37095/3/A/32

1/1

lakás

11.

BUDAPEST

38315/86

1/1

kivett egyéb épület és sportcsarnok udvar

12.

BUDAPEST

38440/39

16786/309041

kivett sporttelep és közpark

3. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez34

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BUDAPEST

4914/1

1/1

kivett intézményi épület

3.

BUDAPEST

6844

1/1

kivett beépítetlen terület

4.

BUDAPEST

6847

1/1

kivett kórház

5.

BUDAPEST

9520

1/1

kivett kórház

6.

BUDAPEST

10119/2

1/1

kivett kórház és orvosi rendelő, udvar

7.

BUDAPEST

10171/5

1/1

kivett kórház

8.

BUDAPEST

10733/12

1/1

kivett oktatási intézet, udvar

9.

BUDAPEST

28296

1/1

kivett lakóház, udvar

10.

BUDAPEST

34045

1/1

kivett udvar és kollégium

11.

BUDAPEST

35880

1/1

kivett kórház

12.

BUDAPEST

36164

1/1

kivett kórház

13.

BUDAPEST

36101

1/1

kivett iroda és nővérszálló

14.

BUDAPEST

36173

1/1

kivett udvar és kollégium

15.

BUDAPEST

36177/1

1/1

kivett kórház

16.

BUDAPEST

36202

1/1

kivett beépítetlen terület

17.

BUDAPEST

36209

1/1

kivett kórház

18.

BUDAPEST

36262

1/1

kivett kórház

19.

BUDAPEST

36434/1

1/1

kivett kórház

20.

BUDAPEST

36458/2

1/1

kivett kórház

21.

BUDAPEST

36498

1/1

kivett kórház és egyéb épület, udvar

22.

BUDAPEST

36675/0/A/3

85/100

iroda

23.

BUDAPEST

36676

1/1

kivett irodaház

24.

BUDAPEST

36728

1/1

kivett orvosi rendelő, udvar

25.

BUDAPEST

36729

1/1

kivett orvosi rendelő, udvar

26.

BUDAPEST

36766

1/1

kivett udvar és kollégium

27.

BUDAPEST

36769

1/1

kivett garázs és oktatási központ

28.

BUDAPEST

36771/14

1/1

kivett kórház

29.

BUDAPEST

36774

1/1

kivett beépítetlen terület

30.

BUDAPEST

36775

1/1

kivett beépítetlen terület

31.

BUDAPEST

36792

1/1

kivett kórház

32.

BUDAPEST

36868

1/1

kivett egyetem

33.

BUDAPEST

36873/0/A/1

1/1

egészségügyi intézmény

34.

BUDAPEST

36873/0/B/1

1/1

orvosi centrum

35.

BUDAPEST

36873/0/C/1

1/1

egészségügyi részleg

36.

BUDAPEST

37192

1/1

kivett egyetem

37.

BUDAPEST

37196/2

1/1

kivett egyetem

38.

BUDAPEST

37274

1/1

kivett kollégium

39.

BUDAPEST

37348/2

1/1

kivett beépített terület

40.

BUDAPEST

37348/2/A

1/1

Oktatási és Kutatási központ

41.

BUDAPEST

37348/5

1/1

kivett magánút

42.

BUDAPEST

37414

1/1

kivett lakóház, udvar

43.

BUDAPEST

37418

1/1

kivett lakóház, udvar

44.

BUDAPEST

37419

1/1

kivett lakóház, udvar

45.

BUDAPEST

37469

1/1

kivett irodaház

46.

BUDAPEST

37508

1/1

kivett kórház

47.

BUDAPEST

37525/2

1/1

kivett kórház

48.

BUDAPEST

38229/10

1/1

kivett beépített terület

49.

BUDAPEST

38710

1/1

kivett lakóház, udvar

50.

BUDAPEST

38717/4

1/1

kivett egyetem

51.

BUDAPEST

38726

1/1

kivett óvoda

52.

BUDAPEST

39087/2

1/1

kivett főiskola

53.

BUDAPEST

73512

4029/4956

kivett egyetem

54.

CEGLÉD

4736

1/3

kivett lakóház, udvar

55.

ZALAEGERSZEG

2543

6/12

kivett lakóház, udvar

56.

ZALAEGERSZEG

2544

2/4

kivett beépített terület

57.35

HERCEGHALOM

267/4

1/1

kivett major

58.

BUDAPEST

38239

1/1

Kivett lakóház, udvar

59.

Budapest

10886/43

1/1

kivett kórház

60.

Budapest

31571/2

1/1

kivett kórház

61.

Budapest

31567

1/1

kivett lakóház, udvar

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. április 30.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2022: IV. törvény 227. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (5) bekezdését a 2023. évi LXXXV. törvény 49. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2024. évi XIII. törvény 81. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdését a 2023. évi LXXXV. törvény 49. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (7) bekezdését a 2023. évi LXXXV. törvény 49. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (8) bekezdését a 2023. évi LXXXV. törvény 49. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 3. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 205. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3/A. §-t a 2024. évi XIII. törvény 79. §-a iktatta be.

11

A 3/B. §-t a 2024. évi XIII. törvény 80. §-a iktatta be.

12

A 4. § a 2024. évi XIII. törvény 81. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (1a) bekezdését a 2023. évi XIX. törvény 108. §-a iktatta be.

14

Az 5. § (1b) bekezdését a 2023. évi LIII. törvény 139. § (1) bekezdése iktatta be.

15

Az 5. § (1c) bekezdését a 2023. évi LXXXV. törvény 50. § (1) bekezdése iktatta be.

16

Az 5. § (1d) bekezdését a 2023. évi LXXXV. törvény 50. § (2) bekezdése iktatta be.

17

Az 5. § (3) bekezdése a 2024. évi XIII. törvény 82. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (4) bekezdése a 2023. évi LXXXV. törvény 54. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (5) bekezdése a 2023. évi XIX. törvény 109. § b) pontja, a 2023. évi LIII. törvény 143. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (5a) bekezdését a 2023. évi LIII. törvény 139. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2023. évi LXXXV. törvény 54. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (7) bekezdése a 2021: CI. törvény 205. § b) pontja, a 2023. évi LXXXV. törvény 54. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 6. § a 2021: CI. törvény 205. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 6/A. §-t a 2023. évi LIII. törvény 140. §-a iktatta be.

24

A 6/B. §-t a 2023. évi LIII. törvény 140. §-a iktatta be.

25

A 6/C. §-t a 2023. évi LIII. törvény 140. §-a iktatta be.

26

A 6/D. §-t a 2023. évi LXXXV. törvény 51. §-a iktatta be.

27

A 6/E. §-t a 2023. évi LXXXV. törvény 51. §-a iktatta be.

28

A 7. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 206. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 7/A. §-t a 2023. évi LIII. törvény 141. §-a iktatta be.

30

A 7/B. §-t a 2023. évi LXXXV. törvény 52. §-a iktatta be.

32

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bkezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 1. melléklet a 2023. évi LXXXV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

34

A 3. melléklet a 2023. évi LIII. törvény 142. §-a, a 2023. évi LXXXV. törvény 53. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

35

A 3. mellékletben foglalt táblázat 57. sorát a 2023. évi XIX. törvény 110. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére