• Tartalom

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

a 2021/2022. tanév rendjéről1

2022.12.28.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az iskolákra,

b) a kollégiumokra,

c) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

d) a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira, [a továbbiakban az a)–d) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény]

fenntartóra tekintet nélkül,

e) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

f) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

g) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,

h) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

i) a pedagógusokra,

j) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre, valamint

k) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban 2022. április 29.,

b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 31.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2021/2022. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2021/2022. tanévre 2021. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

(7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2021/2022. tanévre 2021. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május–júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

4. Az általános iskolai beiratkozás

7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell beíratni.

5. A vizsgák rendje

8. § (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2021. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

6. A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése

9. § A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

7. A témahetek és a témanap megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek, illetve témanap időpontjai:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,

b) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között,

d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével;

b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a célnyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.

(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.

(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,

c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3.

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg.

(4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(6) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, az (5) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

(7) A Hivatal a mérési eredmények alapján az (1) bekezdésben szereplő mérésekről

a) 2023. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján nyilvánosságra hozza;

b) 2023. február 28-ig tanulói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján az Nkt. 80. § (3) bekezdésében szereplő mérési azonosító felhasználásával honlapján hozzáférhetővé teszi;

c)2 2023. március 31-ig országos elemzést készít, és megküldi a köznevelésért felelős miniszternek.

(8) A Hivatal az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mérések intézményi szintű, az adott nyelvi szint teljesítéséről szóló összesített adatait 2022. június 30-ig a honlapján nyilvánosságra hozza.

(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük.

(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

(11) A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

12. § (1) 2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a miniszteri rendelet 80. § (4) bekezdése szerinti fenntartói intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását.

(2)3 Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. augusztus 31-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

(3) 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását.

(4)4 A (3) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2021. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2021. október 15., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2021. október 18., 8.00

4.

földrajz

földrajz

2021. október 18., 14.00

5.

matematika

matematika

2021. október 19., 8.00

6.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2021. október 19., 14.00

7.

történelem

történelem

2021. október 20., 8.00

8.

francia nyelv

francia nyelv

2021. október 20., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2021. október 21., 8.00

10.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2021. október 21., 14.00

11.

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2021. október 22., 8.00

12.

filozófia

filozófia

2021. október 22., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2021. október 25., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

2021. október 25., 14.00

15.

informatika

informatika

2021. október 26., 8.00

16.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2021. október 26., 14.00

17.

olasz nyelv

olasz nyelv

2021. október 27., 8.00

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

2021. október 27., 14.00

19.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2021. október 28., 8.00

20.

fizika, ének-zene

fizika, ének-zene, művészettörténet

2021. október 28., 14.00

2. A 2021. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2021. november 11–15.

3.

szóbeli vizsgák

2021. november 22–26.

3. A 2022. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2022. május 2., 9.00

3.

matematika

matematika

2022. május 3., 9.00

4.

történelem

történelem

2022. május 4., 9.00

5.

angol nyelv

angol nyelv

2022. május 5., 9.00

6.

német nyelv

német nyelv

2022. május 6., 9.00

7.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2022. május 9., 8.00

8.

kémia

kémia

2022. május 10., 8.00

9.

földrajz

földrajz

2022. május 10., 14.00

10.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

2022. május 11., 8.00

11.

biológia

biológia

2022. május 12., 8.00

12.

társadalomismeret, közigazgatási ismeretek

2022. május 12., 14.00

13.

informatika, digitális kultúra

2022. május 13., 8.00

14.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

2022. május 13., 14.00

15.

informatika, digitális kultúra

2022. május 16., 8.00

16.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2022. május 16., 14.00

17.

fizika

fizika

2022. május 17., 8.00

18.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2022. május 17., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2022. május 18., 8.00

20.

filozófia

filozófia

2022. május 18., 14.00

21.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2022. május 19., 8.00

22.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2022. május 19., 14.00

23.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2022. május 20., 8.00

24.

gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2022. május 20., 14.00

25.

olasz nyelv

olasz nyelv

2022. május 23., 8.00

4. A 2022. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2022. június 1–9.

3.

szóbeli vizsgák

2022. június 13–24.

2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben

A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2021. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

3.

2021. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2021. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2021. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

8.

2021. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

9.

2021. december 3.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

10.

2021. december 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2021. december 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12.

2022. január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

13.

2022. január 21.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

14.

2022. január 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

15.

2022. január 22., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

16.

2022. január 27., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

17.

2022. január 28.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

18.

2022. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

19.

2022. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

20.

2022. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2022. február 22. –
március 11.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

22.

2022. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23.

2022. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

24.

2022. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.

25.

2022. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

26.

2022. április 7.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

27.

2022. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

28.

2022. április 22.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30.

2022. május 9–20.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.

2022. május 9. –
augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32.

2022. május 20.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33.

2022. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34.

2022. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

1

A rendelet a 14. § alapján hatályát vesztette 2023. június 1. napjával.

2

A 11. § (7) bekezdés c) pontja az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 12. § (2) bekezdése az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 12. § (4) bekezdése az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére