• Tartalom

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

2022.04.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont c) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 21. alpont b) pontjában, 27. és 28. alpontjában, 37. alpont a) pontjában és 41. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében meghatározott, a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait az 1–11. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint

b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot.

4. § (1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

(2) A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a Duna Transznacionális Program keretében nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

a) az innováció keretfeltételeinek javítása, üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése,

b) transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem,

c) a természeti és kulturális örökség, valamint az erőforrások fenntartható használata,

d) ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje,

e) felkészülés a katasztrófakockázatok kezelésére,

f) környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek fejlesztése,

g) az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása, és

h) jelentősebb társadalmi kihívások kezelésére szolgáló intézményi kapacitások növelése.

(3) A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az Interreg Central Europe transznacionális együttműködési program keretében nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

a) vállalkozói kompetenciák és készségek javítása, az innovációs rendszerek szereplői közötti fenntartható kapcsolatok javítása,

b) energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát támogató stratégiák, megoldások kidolgozása,

c) területi alapú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása,

d) mobilitás tervezési kapacitások fejlesztése a funkcionális városi területeken az alacsonyabb szén-dioxid- kibocsátás érdekében,

e) természeti és kulturális örökség, erőforrások védelme, fenntartható használata,

f) funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának fejlesztése és

g) regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációja.

(4) A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az Interreg Europe interregionális együttműködési program keretében nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

a) a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében,

b) a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az „intelligens specializáció” és az innovációs lehetőségek területén,

c) a közép- és kisvállalkozások növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése,

d) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében,

e) a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése és

f) az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.

2. Csekély összegű támogatás

5. § Ezen alcím alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

5. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

6. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(9) A kedvezményezettnek a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig kell megőriznie.

(10) Csekély összegű támogatások esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. § A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §1

1. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

000187

 

 

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény(a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a alapján a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség támogatása

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

 

 

A Kincstáráltali utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

4.

000220

 

 

Magyar Szocialista Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Szocialista Párt támogatása

Magyar Szocialista Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

5.

294102

 

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt támogatása

Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

6.

294113

 

 

Lehet Más a Politika

A Párt tv. 5. §-a alapján a Lehet Más a Politika támogatása

Lehet Más a Politika

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

7.

000208

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása

Keresztény-
demokrata Néppárt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

8.

347451

 

 

Demokratikus Koalíció

A Párt tv. 5. §-a alapján a Demokratikus Koalíció támogatása

Demokratikus Koalíció

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

9.

347462

 

 

Párbeszéd Magyarországért Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Párbeszéd Magyarországért Párt támogatása

Párbeszéd Magyarországért Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

10.

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

375473

 

 

Momentum Mozgalom

A Párt tv. 5. §-a alapján a Momentum Mozgalom támogatása

Momentum Mozgalom

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

12.

375484

 

 

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatása

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

13.

 

Pártalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

253967

 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványtámogatása

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

15.

253956

 

Táncsics Mihály Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Táncsics Mihály Alapítvány támogatása

Táncsics Mihály Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

16.

301091

 

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatása

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

17.

294235

 

Ökopolisz Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapjánaz Ökopolisz Alapítvány támogatása

Ökopolisz Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

18.

271745

 

Barankovics István Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Barankovics István Alapítvány támogatása

Barankovics István Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

19.

348017

 

Megújuló Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatása

Megújuló Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

20.

349528

 

Új Köztársaságért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új Köztársaságért Alapítvány támogatása

Új Köztársaságért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

21.

376062

 

Savköpő Menyét Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Savköpő Menyét Alapítvány támogatása

Savköpő Menyét Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

22.

377262

 

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatása

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

23.

343484

Kampányköltségek

A 2022. évi választásokhoz kapcsolódó kampányköltségek finanszírozása az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény alapján.

Az országgyűlési képviselők választásán induló jelöltek és jelölő szervezetek

 

 

Az államháztartásért felelős miniszter e rendelkezéssel felhatalmazást ad a Kincstárnak,
hogy az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről
szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény
4. § (1) bekezdése és 6.§ (3) bekezdése szerinti támogatást e címről folyósítsa.

 

 

Kincstár

 

 

24.

 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

303580

 

Közszolgálati hozzájárulás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Média tv.) rögzített médiapolitikai célok megvalósítása.

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

 

 

A Kincstár által a Média tv. 136. §
(4) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

2. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

285012

 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok

A Kvtv.
10. mellék-
lete szerint.

Igen

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

 

Bethlen Gábor Alapkezelő
Nonprofit Zrt.

 

 

3. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

375773

 

Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok

A Kvtv.
10. mellék-
lete szerint.

Igen

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

4. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1X12801_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

001360

 

 

Céltartalékok

A Kvtv. 4. § (1) bekezdése szerinti célok

Költségvetési szervek, egyházi jogi személyek, önkormányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a Kvtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szervek

Az állam-
háztartásért felelős miniszter intézkedése

 

Előirányzat átcsoportosítás

Előirány-
zat módo-
sítással, az intéz-
kedésben meghatá-
rozottak szerint

 

 

 

 

4.

384973

 

Európai Területi Együttműködés
(2014–2020)

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és −
az URBACT program kivételével – az interregionális együttműködési programokban történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz,
b) a Duna Transznacionális, az Interreg Central Europe és az Interreg Europe programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozásához,

bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,

bc) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény alapján fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény kedvezményezettje a megvalósítás alatt álló projektrésze tekintetében változatlan megelőlegezéséhez és változatlan hazai társfinanszírozás mértékéhez,
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések teljesítéséhez,
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közhasznú szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság, európai területi társulás, Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet, egyéb szervezet. a hazai társfinanszírozás esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére – vezető kedvezményezettként a program számlájára – határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv, vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

1. Hazai társ-
finanszírozás esetén külön pályáztatás nélkül a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezmé-
nyezettjeivel támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján.
2. Megelőle-
gezés esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezmé-
nyezettjeivel a program-szintű támogatási döntést követően, a közremű-
ködő szervezet értesítésének kézhezvé-
telétől számított 90 napon belül benyújtott támogatási kérelem alapján – az uniós támogatási szerződés hatályba-
lépését követően – megkötött támogatási szerződés alapján.

Előleg bizto-
sítható

Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel – időarányosan vagy teljesítésarányosan

Megelő-
legezés esetén az utolsó uniós hozzá-
járulás-
részlet kifizetésének a hazai kedvez-
ményezett számláján történt jóváírását követő 30 napon belül. Irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladato-
kat ellátó költség-
vetési szerv részére biztosított vissza-
térítendő támogatás esetén az uniós forrás az irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladato-
kat ellátó költség-
vetési szerv számláján történő jóváírást követő 30 napon belül.

Biztosíték lehet:
a) a kedvez-
ményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhel-
hető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) jelzálogjog,
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

 

 

Széchenyi Program-
iroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

5.

385028

 

Európai Területi Együttműködés
(2021–2027)

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló
2021–2027 közötti transznacionális és – az Urbact program kivételével – az interregionális együttműködési programokban történő eredményes magyarországi részvételhez, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2021. június 24-i (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet[a továbbiakban: (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 16. cikk (5) bekezdése szerinti társfinanszírozás biztosításához,
b) a 2021–2027 közötti időszakban megvalósuló Duna Transznacionális Program, Interreg CENTRAL EUROPE és Interreg Europe programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének 20,0%-át, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozásához,
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,
c) az(EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikk (3) bekezdése szerinti visszafizetések teljesítéséhez,
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közhasznú szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság, európai területi társulás, Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet, egyéb szervezet. a hazai társfinanszírozás esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére – vezető kedvezményezettként a program számlájára – határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget az Ávr. szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv, nem európai területi társulás, vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 300 ezer eurót.

1. Hazai társ-finanszírozás esetén külön pályáztatás nélkül a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezmé-
nyezettjeivel támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján.
2. Megelőle-
gezés esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezmé-
nyezettjeivel a program-szintű támogatási döntést követően, a közremű-
ködő szervezet értesítésének kézhezvéte-
létől számított 90 napon belül benyújtott támogatási kérelem alapján – az uniós támogatási szerződés hatályba-
lépését követően – megkötött támogatási szerződés alapján.

Előleg bizto-
sítható

Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel – időarányosan vagy teljesítésarányosan

Megelő-
legezés esetén az utolsó uniós hozzá-
járulás-
részlet kifizeté-
sének a hazai kedvez-
ményezett számláján történt jóváírását követő 30 napon belül. Irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladato-
kat ellátó költség-
vetési szerv részére biztosított vissza-
térítendő támogatás esetén az uniós forrás az irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladato-
kat ellátó költség-
vetési szerv számláján történő jóváírást követő 30 napon belül.

Biztosíték lehet:
a) a kedvez-
ményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) jelzálogjog,
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

 

 

Széchenyi Program-
iroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

5. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1X12804_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Bizto-
síték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

303868

 

 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti pályaműködtetést végző társaságok

A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött pályaműködtetési szerződés záradékában határozza meg.

 

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) folyósítja.

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (a további-
akban: ITM)

 

 

4.

348273

 

 

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

5.

348284

 

 

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

6.

359595

 

 

Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése

Az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, elővárosi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött elővárosi személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

7.

059262

 

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

A költségvetési támogatás a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg.

Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Utólagos utalványozás havonta

 

A folyósításról havi elszámolás alapján a NAV gondoskodik.

 

 

ITM

 

 

6. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Családi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

003539

 

 

 

Családi pótlék

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben
(a továbbiakban: Cst.) meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása
– a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján – a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

5.

018911

 

 

 

Anyasági támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása
– a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján – a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

6.

011462

 

 

 

Gyermek-gondozást segítő ellátás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása
– a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján – a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

7.

226099

 

 

 

Gyermeknevelési támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása
– a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján – a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

8.

245623

 

 

 

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Pótszabadság rendelet) meghatározott cél.

A Pótszabadság rendeletben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása
– a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján – a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

9.

267434

 

 

 

Életkezdési támogatás

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fétám. tv.) meghatározott cél.

A Fétám. tv.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár a kifizetéseket a Fétám. tv. alapján teljesíti.

 

 

Kincstár

 

 

10.

265990

 

 

 

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott cél.

A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68., 68/B. és 68/D–68/E. §-a alapján, továbbá a támogatások teljesítéséhez igazodóan végzi.

 

 

Kincstár

 

 

11.

329851

 

 

 

Gyermektartás-
díjak megelőle-
gezése

A Gyvt.-ben meghatározott cél.

A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a Gyer. 69–76. §-a alapján végzi.

 

 

Kincstár

 

 

12.

329806

 

 

Korhatár alatti ellátások

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben (a továbbiakban: Járandóság törvény), a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 13. havi R.) továbbá az egyszeri juttatásról szóló törvényben vagy kormányrendeletben (a továbbiakban: Ejsz.) meghatározott cél.

A Járandóság törvényben, a
13. havi R.-ben valamint az
Ejsz.-ben megahatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

13.

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

387884

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelem-
kiegészítő ellátások

A bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szénjárandóság rendelet), a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítéséről szóló
6/1994. (II. 18.) IKM–PM–NM együttes rendeletben (a továbbiakban: Bányászati keresetkiegészítés rendelet), a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Termelőszövetkezeti járadék rendelet), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.), a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:
Szoc. tv.), az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Polrehab. R.), az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló
1991. évi XII. törvényben (a továbbiakban: Felülvizsgálat törvény), a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: MTAr.), a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nyher.), a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: Művészjáradék törvény), az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szabadságelvonás rendelet), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szépkorúak rendelet), a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a továbbiakban:
TB MT rendelet), a cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló
18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Cukorbetegek rendelet), az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bányász kedvezmény rendelet), a 13. havi
R.-ben és az Ejsz.-ben meghatározott cél.

A Bt.-ben, a Szénjárandóság rendeletben, a Bányászati keresetkiegészítés rendeletben, a Termelő-
szövetkezeti járadék rendeletben, a Fot.-
ban, a Hjt.-ben, a Szoc. tv.-ben, a Polrehab. R.-ben, a Felülvizsgálat törvényben, az MTAr.-ben, az Ngtv.-ben, az Nhpr.-ben, az Nyher.-ben a Művészjáradék törvényben, a Szabadság-elvonás rendeletben, a
Pttv.-ben, a Szépkorúak rendeletben, a TB MT rendeletben, a Cukorbetegek rendeletben, a Bányász kedvezmény rendeletben, a
13. havi R.-ben és az Ejsz.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

15.

348562

 

 

 

Járási szociális feladatok ellátása

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítását az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár.

 

 

Kincstár

 

 

16.

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

030560

 

 

 

Közgyógyellátás

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A kiadás teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár az
Ávr.139. § (1b) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

18.

387895

 

 

 

Egyéb térítések

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a magzati élet védelméről szóló
1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott cél. Az előirányzat emellett a jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

Egészségbiztosítási Alap, a folyósított ellátások utáni térítés esetén az ellátást folyósító szerv.

 

 

Az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás folyósítását az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján havonta végzi a Kincstár az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
82. § (1) bekezdése alapján. a folyósított ellátások utáni térítés folyósítás havonta, egyenlő részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

 

7. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai

2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

295980

 

Peres ügyek

A magyarországi jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, az államot terhelő kifizetések finanszírozása.
A stabil vérkészítménytől
HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. hatá-
rozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítését szolgálja.
Az állam polgári jogviszonyokban történő képviselete ügyvédi és bírósági költségeinek biztosítása (külföldi székhelyű ügyvédi irodákkal kötött jogi szerződések esetén általános forgalmi adókötelezettség teljesítése is).
Az állammal szemben kezdeményezett valamennyi választottbírósági eljárás költségeire, illetve az államot bármely nemzetközi választottbíróság vagy külföldi rendes bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre, továbbá az állam adós elleni végrehajtási eljárásban az államot terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségekből eredő kifizetések finanszírozása.

Jogerős döntésben foglaltak szerint megjelöltek, stabil vérkészítménytől
HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok, ügyvédek, ügyvédi irodák, választottbíróságok, bíróságok.

 

 

A kártalanításról szóló megállapodás, jogerős és végrehajtható, vagy előzetesen végrehajtható bírósági határozat, eljárási díj- és költségfizetési kötelezettséget megállapító határozat, ügyvédi megbízási szerződések alapján.

 

 

Kincstár, azzal, hogy alábbi feladatok tekintetében a Miniszter-elnöki Kormány-iroda jár el: a kötelezett-
ségvállalás és annak előkészítése, a kapcsolódó teljesítés-igazolás, érvényesítés, valamint a Kincstár részére a kötelezett-
ségvállalásokkal, illetve kötelezett-
ségekkel kapcsolatos adatszolgáltatás.

 

 

3.

368206

 

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján kijelölt egyetemes postai szolgáltató.

Az elő-
irányzat kezelője a rendel-
kezésre álló forrás mértékéig gondos-
kodik a szolgál-
tató részére történő kifize-
tésről.

 

Az előirányzat kezelője a szolgáltató által benyújtott kompenzációs igényt ellenőrzi és a teljesítés elfogadását követően a költségvetési előirányzaton rendelkezésre álló forrás mértékéig
30 napon belül gondoskodik a kompenzáció szolgáltató részére történő kifizetéséről.

 

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

4.

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

297102

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozása és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlása.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok.

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

Az előirány-
zat- átcso-
portosí-
tásról szóló Korm. határo-
zatban megha-
tározott időpont.

 

 

 

 

8. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Bizto-
síték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Devizahitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

028475

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(a továbbiakban: Gst.) 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt.
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) útján jár el. Az ÁKK Zrt. a Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

4.

 

 

 

Egyéb devizahitelek kamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Devizakötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

334295

 

 

Nemzetközi devizakötvények

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

7.

358751

 

 

Belföldi devizakötvények

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

8.

358773

 

Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

9.

 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Forinthitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

007560

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

12.

 

 

Államkötvények kamatelszámolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

007537

 

 

 

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

15.

358828

 

 

 

Lakossági kötvények

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

16.

223098

 

 

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

17.

 

 

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

233563

 

 

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

19.

233574

 

 

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

20.

358839

 

Repóügyletek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

21.

 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

007614

 

Jutalékok és egyéb költségek

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

1.A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.
2. Az összeget a Kincstár a függő ügynökkel történő elszámolás alapján folyósítja.

 

 

ÁKK Zrt., kivéve a függő ügynökkel történő elszámolás esetét, ahol a Kincstár

 

 

23.

014803

 

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

24.

233321

 

Adósságkezelés költségei

Adósságkezelés költségeinek fedezése.

ÁKK Zrt.

 

 

Az összeget a Kincstár minden hónap 5-éig folyósítja egyenlő részletekben.

 

 

Kincstár

 

 

9. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez2

XLII. a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2X03265M_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Bizto-
síték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

387995

Babaváró támogatások

A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Babaváró rendelet) alapján a jogosultak számára a banki költségtérítés, a tartozás elengedésből adódó elszámolás, és a kamattámogatás biztosítása.

A Babaváró rendelet
13. § (1) bekezdése,
21. § (4) bekezdése és 23. § (3) bekezdése szerinti hitelintézet.

A Babaváró rendelet 13. §
(1) bekezdés, 21. § (4) bekezdése és
23. § (3) bekez-
dése szerint.

 

A Babaváró rendelet 13. §
(1) bekezdés, 21. § (4) bekezdése és
23. § (3) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

2.

388006

Diákhitel konstrukciók támogatása

Diákhitellel rendelkezők gyermekvállalásának támogatása és diákhitel konstrukció kamattámogatása.

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hallgatói hitelrendszer rendelet) meghatározott kör.

 

 

A támogatás folyósítása a Hallgatói hitelrendszer rendelet 18/D. §-a, 23/D. §-aés 29. §-a alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

3.

196835

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellentételezése.

A közlekedési szolgáltató, ha a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, vagy a közlekedésszervező, ha a közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését végzi.

Az Sztv. felhatalmazása alapján

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybe-vételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Menetdíj rendelet) alapján.

 

A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-ben és a Menetdíj rendeletben

nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.

 

 

NAV

 

 

4.

 

Egyéb költségvetési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Vegyes kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

031006

 

 

Felszámolá-
sokkal és szanálással kapcsolatos kiadások

A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből (a továbbiakban: Tvr.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényből
(a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban: Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése. Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992. (XII. 4.) PM rendeletben (a továbbiakban: Szanálási rendelet) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése.

Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok.

 

 

A Tvr.-ben,
a Cstv.-ben és a Ctv.-ben és a Szanálási rendeletben meghatározott módon.

 

 

 

 

 

7.

031028

 

 

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

A pénzügyminiszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése.

Emellett az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat
III. 1. pontja szerinti igények forrásbiztosítása is ezen előirányzatról történik.

Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magánszemélyek.

 

 

A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján.

 

 

 

 

 

8.

031039

 

 

Egyéb vegyes kiadások

a) Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak, a külföldiek földmegváltási ügyeinek, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezésére szolgál.

b) Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.

c) Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítésére.

d) Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER költségeit, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait.

e) Az előirányzat fedezetül szolgál az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásokra.

f) Az előirányzat szolgál az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 1. mellékletében szereplő, kizárólag bevételi előirányzattal megtervezett központi kezelésű előirányzatok kiadásainak elszámolására, ha – az Áhsz. 40. § (3) bekezdése szerint – a közhatalmi bevételek bármely időpontban történő visszatérülése miatt év végén a bevétel teljesítése negatív előjelű lenne.

g) Az előirányzat a NAV végrehajtói letéti számlaintegráció kapcsán felmerülő központi költségvetési fedezet biztosítására szolgál.

h) Az előirányzat az Áht. 79. § (4a) bekezdés e) és f) pontja szerinti intézmények pénzügyi tranzakcióival kapcsolatban felmerült kincstári költségek fedezetéül szolgál.

i) Az előirányzat fedezetül szolgál az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól szóló 3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti kifizetésre.

Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek, természetes személyek.

 

 

 

 

 

Kincstár

 

 

9.

202996

 

 

1% SZJA közcélú felhasználása

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély
e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvényben
(a továbbiakban: Szf. tv.) meghatározott kedvezményezetti kör

 

 

A NAV az e célra megnyitott számláról
– az Szf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevéte-
lével – a támogatást folyósítja.

 

 

NAV

 

 

10.

220822

 

 

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 8/A. §
(2) bekezdése,é s a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V.20.) PM rendelet (a továbbiakban: Exim rendelet) alapján a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
(a továbbiakban: Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MEHIB Zrt.) megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése.

Eximbank Zrt.
és MEHIB Zrt.

 

 

Az Exim rendelet alapján.

 

 

Kincstár

 

 

11.

331173

 

 

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
vissza-
igénylés

A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló

2011. évi LXXXV. törvényben meghatározott jogosulti kör

 

 

Visszaigénylési eljárást követően a NAV a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.

 

 

NAV

 

 

12.

 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

016412

 

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletek-
ből eredő fizetési kötelezettség

Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az Exim rendelet alapján.

Az Eximbank Zrt.-n keresztül a garancia jogosultja

 

 

Az Exim rende-
letben meghatá-
rozottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

14.

016423

 

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség

A MEHIB Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az Exim rendelet alapján.

AMEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja

 

 

Az Exim rende-
letben meghatá-
rozottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

15.

031183

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Garanciaügylete-
iből eredő fizetési kötelezettség

A Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia beváltásával, illetve az ebből eredő követelés behajtásával összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése az állami viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Viszontgarancia rendelet) alapján.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

 

 

A Viszontgarancia rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

16.

208471

 

Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garancia-
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia beváltásával, illetve az ebből eredő követelés behajtásával összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése a Viszontgarancia rendelet alapján.

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

 

 

A Viszontgarancia rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

17.

388017

 

Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése és a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. Rendeletben (a továbbiakban: Kezesség rendelet) meghatározottak szerint. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján.

 

 

NAV

 

 

18.

254012

 

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletek-
ből eredő fizetési kötelezettség

A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvény-
társaság által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

A Kezesség rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

19.

196978

Pénzbeli kárpótlás

1. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben
(a továbbiakban: Kárpótlási törvény) foglaltak végrehajtása.

2. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény
27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi
X. törvény (a továbbiakban: Párizsi Békeszerződés törvény) végrehajtása.

3. Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

1. A Kárpótlási törvényben meghatározott jogosulti kör.

2. A Párizsi Békeszerződés törvényben meghatározott jogosulti kör.

3. A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérítésben részesül.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

20.

 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

Nyugdíj-
biztosítási Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

368317

 

Kiadások támogatására pénzeszköz-
átadás

Az előirányzat a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekez-
désében meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár

 

 

23.

 

 

Egészség-
biztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

266101

 

 

Járulék címen átadott pénzeszköz

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr.136. §
(2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

25.

338439

 

 

Kiadások támogatására pénzeszköz-
átadás

Az előirányzat az Egészségbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekez-
désében meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár

 

 

26.

 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

295991

 

IBRD alaptőkeemelés

Magyarországnak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

28.

346739

 

IFC tőkeemelés

Nemzetközi Pénzügyi Társaság általános és szelektív tőkeemelése.

Nemzetközi Pénzügyi Társaság

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

29.

208987

 

CEB tagdíj

Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése.

Európa Tanács Fejlesztési Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

30.

257978

 

Bruegel tagdíj

Magyarországnak a brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése

Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

31.

379617

 

NBB tőkeemelés

Magyarországnak a Nemzetközi Beruházási Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.

Nemzetközi Beruházási Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

32.

010795

 

IDA alaptőke-
hozzájárulás

A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulásalapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése.

Nemzetközi Fejlesztési Társulás

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

33.

380195

 

A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások

Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése.

Nemzetközi pénzügyi intézmények

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

34.

249845

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

Az EU költségvetéséhez való befizetési kötelezettség teljesítése, ennek elemei:

− Általános forgalmi adó alapú befizetés teljesítése,

− Bruttó nemzeti jövedelem alapú (a továbbiakban: GNI-alapú) befizetés teljesítése,

− Műanyag csomagolási hulladékon alapuló befizetés teljesítése,

− Egyes tagállamok részére a GNI-alapú saját forrásnál biztosított egyösszegű kedvezmény teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján.

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.

 

 

 

 

 

35.

385628

Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások

Az előirányzat célja
1. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) származó támogatások árfolyam-
veszteségeinek Kincstári Egységes Számla

(a továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése,
2. az Európai Unió általi pénzügyi kizárások, továbbá az intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó költségek Európai Unió által nem térített részének a finanszírozása, a KESZ felé történő rendezése,
3. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség rendezése, melyek az alábbiak:
a) az EMGA javára teljesítendő rendkívüli befizetések, úgymint az Európai Bizottság általi éves elszámolás során vagy vizsgálat eredményeként meghatározott, a szabálytalan támogatás felhasználás miatt vagy egyéb okból Magyarországra kirótt tagállami befizetési kötelezettség, büntetés, pénzügyi korrekció;
b) az Európai Unió által meg nem térített, behajthatatlan kintlévőségek,
4. az EMGA-ból származó támogatások azon részének finanszírozása, ahol a termelőknek határozat alapján jogos igénye keletkezett, de annak Európai Unió felé történő lejelentése és visszaigénylése
– a jogosultnak fel nem róható – technikai okok miatt jogszerűen nem valósítható meg és a szükséges forrás egyéb előirányzatról nem biztosítható,
5. az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garancia Részlege által finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programzárását követően azon pénzügyi kizárásoknak az Európai Bizottság felé történő rendezése, amelyekről az Európai Bizottság határozatban dönt.

 

 

 

Havonta, a fennálló kötelezettség-
állomány alapján.

 

 

Kincstár

 

 

36.

209533

Követeléskezelés költségei

Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

Részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

 

37.

 

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

286089

 

Gazdaság-
újraindítási Foglalkoztatási Alap támogatása

A Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdés szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

39.

263478

 

Bethlen Gábor Alap támogatása

A Bethlen Gábor Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Bethlen Gábor Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

40.

226165

 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

41.

349139

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

42.

374873

Központi Maradvány-
elszámolási Alap

Kormányzati döntésekből következő, illetve évközben jelentkező finanszírozási problémák kezelése.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok

 

 

Átcsoportosítással a Kormány egyedi határozata alapján.

 

 

 

 

 

43.

396917

Megtakarítási Alap

Kormányzati döntésekből következő, illetve évközben jelentkező finanszírozási problémák kezelése.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok

 

 

Átcsoportosítással az állam-
háztartásért felelős miniszter rendelkezése alapján.

 

 

 

 

 

10. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Bizto-
síték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrás-
ból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

385484

 

 

Gazdaság-újraindítási programok

A gazdaság újraindítása, a gazdaság védelme és egyéb fejlesztések érdekében szükséges feladatok.

A Kormány döntése alapján.

 

 

Felhasználásáról a Kormány dönt.

 

 

 

 

 

4.

375739

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

Az állami beruházások megvalósításának elősegítése, a beruházások előkészítési folyamatának javítása.

A Kormány döntése alapján.

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat-
átcsoporto-
sításként.

Az előirányzat- átcsoportosítás-
ról szóló Korm. határozatban meg határozott időpont.

 

 

 

 

5.

391184

 

 

Beruházási Alap

A Kormány döntése alapján közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati vagyon növekedését, állagának javítását eredményező építési beruházások, továbbá egyéb szervezeteknek nyújtott építési beruházási támogatások fedezetének teljes vagy részbeni biztosítása.
A fedezetbiztosítás kiterjedhet e beruházási kör előkészítésére, megvalósítására és az ezek végrehajtásához közvetlenül szükséges ingatlanszerzésekre.

A Kormány döntése alapján.

 

 

Az állam-
háztartásért felelős miniszter egyedi döntése alapján, előirányzat-
átcsopor-
tosításként.

Az előirányzat- átcsoportosí-
tásról szóló, az államháztar-
tásért felelős miniszteri döntésben meghatározott esetben.

 

 

 

 

6.

359395

 

Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása

A mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény
(a továbbiakban: Mktv.) 31/D. § (13) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség teljesítése.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

 

 

Negyedévenkénti folyósítás az Mktv. alapján.

 

 

NAV

 

 

7.

 

 

Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

388140

 

 

Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása

A nyugdíjasok anyagi biztonságának védelme, a nyugdíjas életszínvonal emelése.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az éves előirányzat-
felhasználási terv alapján végzi az Ávr. 136. §
(2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

9.

388162

 

 

Nyugdíjprémium céltartalék támogatása

A nyugdíjasok részesedése a gazdasági növekedés eredményeiből.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az éves előirányzat-
felhasználási terv alapján végzi az Ávr. 136. §
(2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

10.

391784

 

 

Egészségügyi béremelés támogatása

A járó- és fekvőbeteg- szakellátásban dolgozó orvosok, valamint az alapellátásban résztvevő orvosok és szakdolgozóik bérfejlesztése fedezetének biztosítása.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az éves előirányzat-
felhasználási terv alapján végzi az Ávr. 136. §
(2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

11.

005137

 

Lakástámogatások

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lakástámogatás rendelet), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009.
(VI. 23.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Többgyermekes támogatás rendelet), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lakásépítési támogatás rendelet), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Otthonteremtési kamattámogatás rendelet), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012.
(III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Devizakölcsön elszámolás rendelet), a lakás-
előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Lakás-
előtakarékosság rendelet), az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Adósságrendezési rendelet), az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.
(II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Új lakás rendelet), a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Használt lakás rendelet), a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. Rendeletben (a továbbiakban: Nemzeti otthonteremtés rendelet), a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI.14.) Korm. rendeletben(a továbbiakban: Többgyermekes jelzáloghitel csökkentés rendelet), és a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. rendeletben(a továbbiakban: otthonfelújítási rendelet), a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó
adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rozsdaövezeti rendelet) meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.

Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek, természetes személyek.

 

 

A Lakástámogatás rendelet, a Többgyermekes támogatás rendelet, a Lakásépítési támogatás rendelet, az Otthonteremtési kamattámogatás rendelet, a Devizakölcsön elszámolás rendelet, a Lakás-
előtakarékosság rendelet, az Adósságrendezési rendelet, az Új lakás rendelet, a Használt lakás rendelet, a Nemzeti otthonteremtés rendelet, a Többgyermekes jelzáloghitel csökkentés rendelet, az otthonfelújítási rendelet és a rozsdaövezeti rendeletalapján a Kincstár végzi.

 

 

A Kincstár az alábbiak kivételével:
a Lakás-
támogatás rendelet
25/A. §-a szerinti lakáspolitikát megalapozó kutatások, tanulmányok, a lakáscélú támogatások megismer-
tetése, valamint pályázat-
kezeléssel kapcsolatos kiadások kötelezett-
ségvállalása és teljesítés-
igazolása.

 

 

11. melléklet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelethez

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapfejezet központi kezelésű előirányzatai 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosítá-
sának
módja

Támogatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Járvány elleni védekezési alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

271734

 

Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka

A járványügyi védekezés érdekében szükséges feladatok.

Az államháztartásért felelős miniszter, vagy a Kormány döntése alapján.

 

 

A Kvtv. 4. §
(4) bekezdése alapján az Operatív Törzs működése ideje alatt, annak javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter csoportosíthat át, egyéb esetben a kiadási cím előirányzatának felhasználásáról a Kormány dönt.

 

 

 

 

 

1

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. melléklet a 3/2022. (III. 30.) PM rendelet 3. §-a, a 4/2022. (IV. 29.) PM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére