• Tartalom

2021. évi XXII. törvény

2021. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2022.05.25.

Az Óbudai Egyetem stratégiai céljainak, a nemzetközileg is meghatározó műszaki felsőoktatási tudásközpont szerepének eléréséhez szükséges, az Óbudai Egyetem új fejlődési pályára állítása, megújítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2)2 Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)3

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1)5 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

3/A. §6 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. alapján az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, továbbá közfeladata ellátásának érdekében az 1/A. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedések (a továbbiakban: részvények), az 1/B. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló befektetési jegyek (a továbbiakban: befektetési jegyek) az Alapítvány tulajdonába kerülnek, továbbá az 1/C. mellékletben meghatározott programvégrehajtási és -finanszírozási, valamint támogatási szerződések alapján fennálló jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: jogok és kötelezettségek) az Alapítványra szállnak át. Az 1/C. mellékletben szereplő szerződések szerinti jogviszonyba a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium helyébe az Alapítvány lép.

3/B. §7 A részvényeknek és befektetési jegyeknek az Alapítvány tulajdonába kerülése, továbbá a jogok és kötelezettségek átszállása tekintetében az Alapítvány alapító okiratának módosításáról az alapítói jogok gyakorlója rendelkezik. A tulajdonba kerülés és a jogok és kötelezettségek átszállása vonatkozásában az állam képviseletében a miniszter jár el, aki jogosult az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.

4. §8 Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4/A. §9 (1) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket vagy befektetési jegyeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába került részvényeket el kívánja idegeníteni, a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak – a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal – ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter az ajánlat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a részvények tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha az ajánlat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(4) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a részvények és a befektetési jegyek tulajdonjoga az államra száll vissza.

(5) Az Alapítvány nem jogosult a rá átszállt jogokat és kötelezettségeket harmadik félre átruházni.

(6) Az Alapítvány az 1/C. mellékletben meghatározott szerződések alapján befolyó pénzeszközöket a szerződésekben szereplő tőkeprogramok céljaival összhangban lévő befektetési politikával rendelkező tőkealapok finanszírozására vagy a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(7) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a jogok és kötelezettségek az államra szállnak át.

4/B. §10 (1) Az 1/D. mellékletben szereplő ingatlanokat a magyar állam tulajdonszerzését követően alapítói vagyoni juttatásként indulótőke növelése érdekében, ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatában meghatározott közfeladata ellátása érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az 1/D. mellékletben szereplő ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány terhekkel és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(3) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4/C. §11 Az 1/D. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló miniszter készíti el és köti meg.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlan tulajdoni hányada (a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(8) A 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlan esetében, amennyiben az Egyetem valamely jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján jegyzi be.

6. § Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – az 5. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)12 Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. § és az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. §14

1. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez15

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BALATONSZEPEZD

144/5

1/1

kivett táborhely

3.

BUDAPEST

14729/7

1/1

kivett épület, udvar

4.

BUDAPEST

16197/2

1/1

kivett beépítetlen terület

5.

BUDAPEST

16198/1

1/1

kivett beépítetlen terület

6.

BUDAPEST

16198/2

1/1

kivett beépítetlen terület

7.

BUDAPEST

63620

1/1

kivett beépítetlen terület”

8.

BUDAPEST

63619

49/140 és további 45/140 arányban

kivett lakóház, udvar, hétvégi ház

9.

BUDAPEST

63618

1/1

kivett hétvégi ház, udvar

10.

BUDAPEST

63617

1/1

kivett beépítetlen terület

11.

BUDAPEST

63615

1/1

kivett üdülőépület, udvar

12.

BUDAPEST

60083

1/1

kivett üdülő

13.

BUDAPEST

60082

1/1

kivett hétvégi ház, udvar”

14.

BUDAPEST

23756

1/1

kivett üdülő

15.

BUDAPEST

60064/1

1/1

kivett üdülőépület, udvar

16.

SZÉKESFEHÉRVÁR

806

1/1

kivett udvar

17.

ZAMÁRDI

2175

1/1

kivett üdülőépület, udvar

18

BUDAPEST

36559/4

1/1

kivett lakóház, udvar

1/A. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez16

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

 

A

B

1

Gazdasági társaság megnevezése

Részesedés megjelölése

2

Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3000 db „A” sorozatú törzsrészvény

1/B. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez17

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú befektetési jegyek

 

A

B

C

1

TŐKEALAP MEGNEVEZÉSE

ÉRTÉKPAPÍROK MEGJELÖLÉSE

ISIN KÓD

2

Gazdaságfejlesztési Magántőkealap Beruházásfejlesztési Részalap

1 db „A” sorozatú befektetési jegy

HU0000728951

3

Gazdaságfejlesztési Magántőkealap Gazdaságújraindítási Részalap

1 db „B” sorozatú befektetési jegy

HU0000728969

4

Gazdaságfejlesztési Magántőkealap Telekommunikációs Részalap

1 db „C” sorozatú befektetési jegy

HU0000728977

1/C. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez18

Az Alapítvány részére átszálló jogok és kötelezettségek

 

A

B

1

KÖTELEZETT NEVE

A JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZERZŐDÉS

2

Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2010. szeptember 30. napján létrejött
K/SZ/45/2011. számú Regionális Tőkebefektetési Alap Programvégrehajtási- és finanszírozási Szerződés

3

Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. június 21. napján létrejött NGM/18766/2017. számú Támogatási Szerződés

4

Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. június 21. napján létrejött NGM/18768/2017. számú Támogatási Szerződés

5

Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. június 21. napján létrejött NGM/18771/2017. számú Támogatási Szerződés

6

Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2018. február 26. napján létrejött
NGM_SZERZ/95/2018. számú Támogatási Szerződés

7

Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2019. november 18. napján létrejött
PM_SZERZ/415/2019. számú Támogatási Szerződés

1/D. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez19

A magyar állam tulajdonszerzését követően az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

 

A

B

C

D

1

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

BMSK BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI, SPORTÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2

BUDAPEST

23757

1/1

kivett épület, udvar

3

BUDAPEST

23752/5

1/1

kivett üdülő

4

BUDAPEST

23752/4

1/1

kivett üdülő, csónaktároló, udvar

5

BUDAPEST

23749/1

1/1

kivett üdülő és vendéglő és szolgáltatóház, udvar

6

BUDAPEST

23759/3

1/1

kivett csónakház, udvar

7

BUDAPEST

60055

1/1

kivett üdülőépület, udvar

8

BUDAPEST

60056

1/1

kivett üdülőépület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BUDAPEST

14724/1

1/1

kivett főiskola

3.

BUDAPEST

14726/3

1/1

kivett udvar, főiskola, kollégium

4.

BUDAPEST

16198/4

1/1

kivett kollégium

5.

BUDAPEST

17569/2

1/1

kivett udvar és főiskola

6.

BUDAPEST

28920

1/1

kivett udvar és kollégium

7.

BUDAPEST

32683/2

1/1

kivett lakóház, udvar

8.

BUDAPEST

32683/3

1/1

kivett kórház

9.

BUDAPEST

32788

1/1

kivett egyetem

10.

BUDAPEST

32791

1/1

kivett egyetem

11.

BUDAPEST

34663

1/1

kivett intézményi épület, udvar

12.

BUDAPEST

35165

1/1

kivett udvar főiskola

13.

BUDAPEST

35246

1/1

kivett udvar főiskola, kollégium

14.

BUDAPEST

35246/0/A/l

1/1

egyéb helyiség egyetem

15.

BUDAPEST

35246/0/A/2

1/1

étterem, konyha

16.

BUDAPEST

35246/0/A/3

1/1

kollégium

17.

BUDAPEST

35263

5024/7138

kivett udvar és főiskola

18.

BUDAPEST

36651

1/1

kivett kollégium

19.

NAGYMAROS

1927

1/1

kivett épület mérőtelep

20.

SALGÓTARJÁN

1794

1/1

kivett pártház

21.

SZÉKESFEHÉRVÁR

795

1/1

kivett kollégium

22.

SZÉKESFEHÉRVÁR

796

1/1

kivett főiskola

23.

SZÉKESFEHÉRVÁR

6120/11

1/1

kivett kollégium

24.

SZÉKESFEHÉRVÁR

8482/1

1/1

kivett főiskola

3. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BUDAPEST

16194/3

1/1

kivett beépítetlen terület

3.

NAGYMAROS

1926/2

1/1

kivett lakóház, udvar

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. április 30.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2022: IV. törvény 229. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 210. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 3/A. §-t a 2021: CXLVII. törvény 58. §-a iktatta be, szövege a 2022: IV. törvény 229. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3/B. §-t a 2021: CXLVII. törvény 59. §-a iktatta be.

8

A 4. § a 2021: CXLVII. törvény 63. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4/A. §-t a 2021: CXLVII. törvény 60. §-a iktatta be.

10

A 4/B. §-t a 2021: CXLVII. törvény 60. §-a iktatta be.

11

A 4/C. §-t a 2021: CXLVII. törvény 61. §-a iktatta be.

12

A 7. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 211. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 8. § a 2021: CXLVII. törvény 64. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 2021: CI. törvény 212. §-ával megállapított, a 2021: CXLVII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

Az 1/A. mellékletet a 2021: CXLVII. törvény 62. § (2) bekezdése iktatta be.

17

Az 1/B. mellékletet a 2021: CXLVII. törvény 62. § (3) bekezdése iktatta be.

18

Az 1/C. mellékletet a 2021: CXLVII. törvény 62. § (4) bekezdése iktatta be.

19

Az 1/D. mellékletet a 2021: CXLVII. törvény 62. § (5) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére