• Tartalom

22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet

22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

2024.01.01.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet

a)1 a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre, illetve a dohányboltban forgalmazott termékekre,

b) az Fdvtv. 15/F. §-a szerint szolgáltatott adatokra és azok felhasználására, továbbá

c) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti dohánygyártmányok árbejelentésére és árközzétételére

terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) árbejelentés: az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árának az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti dohánytermék-nagykereskedő (a továbbiakban: dohánytermék-nagykereskedő) részéről történő bejelentése a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) részére, annak a Hatóság hivatalos honlapján történő közzététele céljából;

b) árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány: zárjeggyel ellátott vagy zárjegy nélküli dohánygyártmány;

c) árközzétételi kötelezettséggel nem érintett termékek: azon érintett termékek, amelyek nem minősülnek árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmánynak;

d) dohánygyártmány: a Jöt.-ben ekként meghatározott termék;

e) érintett termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek;

f) hatósági azonosító: egyszer egykarakteres betűből és hat számból (A000000) álló azonosítószám.

g)2 adatszolgáltatásra kötelezett személy: az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személy.

2. A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség

2. § (1)3 Az adatszolgáltatásra kötelezett személy az érintett termék készletéről, illetve annak forgalmáról az Fdvtv. 15/H. §-ában meghatározott nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét az e rendeletben meghatározottak szerint teljesíti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget az érintett termékek, továbbá a 2. mellékletben meghatározott adatok vonatkozásában kell teljesíteni.

(3)4 Az (1) bekezdésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek minősített készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer útján, nyitvatartási naponta kell a Hatóság felé elektronikus úton eleget tenni.

(3a)5 Az (1) bekezdésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek nem kell eleget tennie a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személynek, azokon a napokon, amikor

a) a tevékenységét a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a szerint a Hatóság engedélyével szünetelteti,

b) a hatóság intézkedése miatt a dohánytermék értékesítési hely ideiglenesen zárva tart, vagy

c) a dohánytermék értékesítési hely az R. 7. § (5) bekezdése szerint zárva tart.

(4)6 Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell eleget tenni.

(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett személy (1) bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítésére a Hatóság készletnyilvántartó minősítési rendszert működtet. A minősítési rendszer által alkalmasnak talált és igénybe vehető informatikai rendszerek listáját (a továbbiakban: minősített készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer) a Hatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

(6) Mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól a tevékenység szüneteltetésének időtartamára az az (1) bekezdés szerint adatszolgáltatásra kötelezett személy, aki az e rendelet hatálya alá eső tevékenységét a Hatóság engedélyével szünetelteti.

3. §7 A Hatóság az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetősége érdekében a dohánytermék-értékesítési helyhez – dohánybolthoz, elkülönített helyhez – a minősített készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer kommunikációjának biztosítása érdekében egyedi azonosítót (a továbbiakban: egyedi dohánybolt azonosító) rendel. Az egyedi dohánybolt azonosítóról a Hatóság az adatszolgáltatásra köteles személyt az Fdvtv. 14/A. § (1) bekezdése szerinti közhiteles hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést követő nyolc napon belül értesíti. Az adatszolgáltatásra köteles személynek az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az egyedi dohánybolt azonosítót fel kell tüntetnie.

3. A regisztrációs kötelezettség

4. § (1)8 Az érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség egységes teljesítése érdekében a termékregisztrátor az érintett termék valamennyi fajtáját a Hatóságnál az adatszolgáltatásra kötelezett személy részére történő első értékesítést megelőzően legalább 10 nappal bejelenti (a továbbiakban: regisztráció).

(1a)9 Az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja szerinti érintett termékként akkor regisztrálható az (1) bekezdés szerint bejelentett termék, ha megállapítható, hogy az az Fdvtv. 1. § (1) bekezdésében, az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában vagy az Fdvtv. 3. § (2) bekezdésében foglalt terméknek minősül.

(1b)10 A Hatóság annak megállapítása érdekében, hogy a bejelentett termék a (3a) bekezdés szerinti terméknek – az 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja szerinti termék esetében füstszűrőnek – minősül-e, a termékregisztrátortól részletes termékleírást kérhet.

(2) A regisztrációt a 3. melléklet szerinti tartalommal kell teljesíteni.

(3)11 A Hatóság a hiánytalan regisztráció alapján az érintett terméket nyilvántartásba veszi. A Hatóság az árközzétételi kötelezettséggel nem érintett termékek adatait az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti dohány-kiskereskedelmi ellátó (a továbbiakban: dohány-kiskereskedelmi ellátó) és az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére a nyilvántartásba vételt követő napon hozzáférhetővé teszi. A Hatóság az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok adatait a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére a nyilvántartásba vételt követő napon, az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére az 5. § szerinti árbejelentéssel együtt teszi hozzáférhetővé.

(3a)12 A Hatóság a regisztrációt elutasítja, ha nem állapítható meg az, hogy a bejelentett termék az (1a) bekezdés szerinti terméknek – az 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja szerinti termék esetében füstszűrőnek – minősül, vagy a termékregisztrátor az (1b) bekezdés szerinti részletes termékleírást a Hatóság felhívása ellenére nem bocsátja rendelkezésre.

(4) Az adatszolgáltatásra kötelezett személy az általa forgalmazott termékekről az e rendelet szerinti nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének a Hatóság által kibocsátott hatósági azonosító feltüntetésével köteles eleget tenni.

(5)13 A regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén – kivéve a (6) bekezdés szerint a kiskereskedelmi eladási ár változását – az érintett termék regisztrációját 8 napon belül módosítani kell.

(6) Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok esetében a kiskereskedelmi eladási árat a 4. alcímben foglaltak szerint kell bejelenteni és közzétenni.

4. Árbejelentés és annak közzétételi kötelezettsége

5. § (1)14 Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok esetében a Hatóság által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetlegesen munkaszüneti nap – a termékregisztrátor döntése alapján kizárólag a bejelentést követő hétfői vagy csütörtöki nap.

(2) Az árbejelentést a Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni. Az árbejelentés az új kiskereskedelmi eladási ár érvénybe lépésének napját megelőző harmadik munkanapon délelőtt 10 óráig teljesíthető.

(3) A Hatóság a hiánytalan árbejelentést tudomásul veszi, és az érintett termékek kiskereskedelmi eladási árát

a) az állami adó- és vámhatóság, illetve a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére az új ár érvénybe lépésének napját megelőző második munkanapon 12 órától,

b) az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére az új ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 0 órától

hozzáférhetővé teszi.

6. § (1) A Hatóság a kiskereskedelmi eladási ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától honlapján közzéteszi a következő adatokat:

a) hatósági azonosító,

b) termék megnevezése,

c) EAN kód,

d) termékregisztrátor megnevezése,

e) terméktípus,

f) márkanév vagy márkajelzés,

g) mennyiségi jellemzők:

ga) cigaretta, szivar, szivarka esetében a kiskereskedelmi fogyasztási csomagolási egységben lévő termék darabszáma,

gb) finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány esetében a kiskereskedelmi fogyasztási csomagolási egységben lévő termék tömege,

gc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, gramm, ml),

h) kiskereskedelmi eladási ár, és

i) kiskereskedelmi eladási ár érvénybe lépésének napja.

(2) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti adatok közzététele során külön jeleníti meg kizárólag az árváltozással érintett termékek listáját és az árközzétételi kötelezettséggel érintett valamennyi termék listáját.

(3) A Hatóság az (1) bekezdés szerint közzétett adatok vonatkozásában biztosítja a korábban közzétett adatok megismerhetőségét is, azzal, hogy az egyes árközzétételi kötelezettséggel érintett termékek már megváltozott kiskereskedelmi eladási árai esetében külön listában feltünteti az (1) bekezdés szerinti adatokat és a korábbi kiskereskedelmi eladási ár érvényességének kezdő és végső időpontját is.

5.15 Adattovábbítás az állami adó- és vámhatóság részére

7. § A Hatóság az Fdvtv. 15/K. § (1) bekezdése szerinti adatokat az 5. melléklet szerinti adattartalommal az állami adó- és vámhatóság részére heti rendszerességgel elektronikus úton adja át.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre

1. Érintett termék

1.1.16 az Fdvtv. 1. § (1) bekezdése szerinti termék a dohánylevél töltő kivételével,

1.2. a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározott füstszűrő.

2. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre

1. Az adatszolgáltatásra kötelezett személyre vonatkozó adatok:

a) dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó adószáma,

b) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó koncessziós szerződésének vagy kijelölési okiratának száma.

2. Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok:

a) beszerzett érintett termékek (az érintett termékek hatósági azonosítója alapján történő bontásban),

b) értékesített érintett termékek (az érintett termékek hatósági azonosítója alapján történő bontásban),

c) érintett termékek egyéb készletmozgásai.

3. Az árukészlettel kapcsolatos specifikus adatok (a 2. pont szerinti adatszolgáltatás részletezéseként):

a) az érintett termék hatósági azonosítója,

b) az érintett termék megnevezése,

c) az érintett termék vonalkódja,

d) a beszerzett érintett termék bruttó – a dohánytermék-nagykereskedő felé megfizetendő – beszerzési ára,

e) a beszerzett érintett termék bruttó – a fogyasztó által az adatszolgáltatásra kötelezett személynek megfizetendő – kiskereskedelmi eladási ára,

f) az érintett termék állapota, mozgása,

g) mennyiség a legkisebb csomagolási egység alapján,

h) bizonylatazonosítók, bizonylati dátumok és összegek,

i) a termékkiszerelés információi.

3. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek regisztrációs lapjának tartalmi elemei

1.17 A termékregisztrátor neve, címe, adószáma, jövedéki típusú engedélyének a száma.

2.18 A termékregisztrátor minőségének megjelölése [a Jöt. 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti jövedéki engedélyes kereskedő, a Jöt. 3. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti bejegyzett kereskedő, a Jöt. 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti eseti bejegyzett kereskedő vagy a Jöt. 3. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti adóraktár engedélyes].

3. A termék

a) típusa,

b) márkaneve/márkajelzése,

c) alfajtája (ha megkülönböztethető),

d)19 egyedi jellemző [ha megkülönböztethető; illetve elektronikus cigaretta esetén az (EU) 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozat 5. cikke szerinti Termékazonosító szám],

e) a termék megnevezése (amennyiben releváns, az ízesítés jelölése is),

f)20 egyéb jellemző kódok [így különösen: EAN kód, a Jöt. 3. § (1) bekezdés 32. pontja szerinti KN-kód (ennek hiányában vámtarifaszám), gyógyszerészeti államigazgatási szerv igazolásának száma, fogyasztóvédelmi hatósági engedélyszám, egyéb engedélyszám, gyártói cikkszám],

g) Jöt. szerinti besorolása,

h) kasszagyűjtő kódja,

i) ártípus,

j) érvénybe lépés napja,

k) érvényesség vége.

4. A termék fogyasztói csomagolási egységének grafikai és (teljes) szövegterve képi megjelenítéssel együtt, elektronikus formában is.

5. A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja és azok egyéb átváltási mennyiségei.

6. Termékregisztrációs adatok, melyek megadása termékspecifikusan történik

a) mérete (mm):

aa) összes hosszúság,

ab) vágatszélesség,

ac) átmérő;

b) kémiai jellemzők:

ba) nikotintartalom (mg/termékegység, cigaretta esetén a kibocsátás során, egyéb termékek esetén a termék összetevőiben mért nikotintartalom),

bb) kátránytartalom (mg/termékegység),

bc) szén-monoxid-tartalom (mg/termékegység);

c) mennyiségi jellemzők:

ca) a legkisebb csomagolási egység mértékegysége,

cb) a fogyasztói csomagolási egységen belüli töltési mennyiség,

cc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, gramm, ml);

d) füstszűrő alkalmazása;

e) kapszula alkalmazása;

f)21 ízesítés alkalmazása;

g) finomra vágott fogyasztási dohány esetében annak meghatározása, hogy egy szál cigaretta töltéséhez hány gramm dohányra van szükség.

4. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

A Jöt. szerinti árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány regisztrációs lapjának tartalma árváltozás esetén

1. A termékregisztrátor megnevezése.

2. A korábban regisztrált, az árváltozásban érintett termék azonosításához szükséges adatok:

a) hatósági azonosítója,

b) gyártói/forgalomba hozói rendszerben definiált egyedi azonosítója.

3. A dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árával kapcsolatos adatok:

a) kiskereskedelmi eladási ár érvénybe lépésének kezdő dátuma,

b) kiskereskedelmi eladási ár,

c) ártípus.

5. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

Az állami adó- és vámhatóság részére heti rendszerességgel továbbított adatok:

1. Adatszolgáltatásra kötelezett személy adatai:

a) a Hatóság nyilvántartásában szereplő egyedi dohánybolt azonosító,

b) adatszolgáltatásra kötelezett személy neve,

c) dohánytermék kiskereskedelmi engedély száma,

d) az értékesítési hely pontos címe.

2. A Hatóság nyilvántartásában szereplő egyedi dohánybolt azonosítónként, adott időszakra és azon belül hatósági azonosítóra összesítve átadott, az érintett termék értékesítési adatai:

a) a Hatóság nyilvántartásában szereplő egyedi dohánybolt azonosító,

b) hatósági azonósító,

c) bizonylat dátuma,

d) árszint típusa,

e) árszint,

f) értékesített mennyiség.

1

[Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 6. § a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az Fdvtv. 15/F. §-a” szövegrész helyébe az „az Fdvtv. 15/H. §-a” szöveg lép, nem vezethető át.]

2

Az 1. § (2) bekezdés g) pontját a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 15. §-a iktatta be.

3

A 2. § (1) bekezdése a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 18. § a) pontja, a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3a) bekezdését a 24/2023. (XII. 22.) SZTFH rendelet 6. §-a iktatta be.

6

A 2. § (4) bekezdése a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (1a) bekezdését a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (1b) bekezdését a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 4. § (3) bekezdése a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. § (3a) bekezdését a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 4. § (5) bekezdése a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 17. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. alcím (7. §) a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja a 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet 3. §-ával megállapított, a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. melléklet 1. pontja a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. melléklet 2. pontja a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 6. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. melléklet 3. pont d) alpontja a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 6. § f) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. melléklet 3. pont f) alpontja a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. melléklet 6. pont f) alpontja a 13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet 6. § h) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére