• Tartalom

2021. évi XXIII. törvény

2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2023.07.01.

A Szegedi Tudományegyetem régiós szerepének erősítése és stratégiai céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2)2 Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)3

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1)5 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4)6 Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg, azzal a kivétellel, hogy az 1. melléklet 6. pontja szerinti ingatlan szovjet katonai bázisként történt használata időszakában bekövetkezett környezeti károk mentesítése, valamint az ennek kapcsán keletkezett környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése a magyar állam kötelezettsége.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1)7 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása, valamint a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni annak kötelezettségével, hogy a tulajdonba adást követő hat hónapon belül az Egyetem a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot megszünteti azzal, hogy a feladatait az Egyetem látja el. Az Egyetem első alkalommal a 2021. üzleti év után járó osztalékra jogosult.

(2) Az Egyetem kérelmére a cégbíróság végelszámolás lefolytatása nélkül törli a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot a cégjegyzékből. A törlés iránti kérelmet az Egyetem a jogutód nélküli megszüntetésre vonatkozó döntése meghozatalától számított hatvan napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. december 20. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) A KEKVA tv. 13. § (1) és (8) bekezdése alapján az Egyetem KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladata ellátását és közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló, a Szeged, II. kerület 11634 és 11637 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlanokon az Egyetem javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani.

(5) A (4) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg a (4) bekezdés szerinti ingatlanokban a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az Egyetem tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az Egyetem gondoskodik az általa vagy a tulajdonában, fenntartásában álló szervezet által bármilyen jogcímen használt ingatlanok területén található épített örökség megóvásáról.

6. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonban lévő ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6/A. §8 A KEKVA tv. 12. § (7) bekezdésére tekintettel, az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza és a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (a továbbiakban együtt: Kórház) fenntartói jogát az Egyetem tulajdonába kell adni.

6/B. §9 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. melléklet 82–94. sorában szereplő helyrajzi számú ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel az ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek – ideértve a rendelkezésre álló, és a Kórház vagyonkezelésében, valamint a Hódmezővásárhely 12540/1 helyrajzi számú ingatlanban lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonjogát – az általános jogutód Egyetemre szállnak át. A feladat ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultja a feladat átvételének időpontjától az Egyetem klinikai központja.

6/C. §10 A Kórház költségvetési szervi jogállása a 6/A. § szerinti átadással egyidejűleg megszűnik, és az Egyetem klinikai központja részeként működik tovább. A Kórház általános jogutóda az Egyetem.

6/D. §11 A 6/B. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas háromoldalú szerződést a tulajdonosi joggyakorló és a Kórház köti meg az Egyetemmel.

6/E. §12 A 6/B. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

6/F. §13 A Kórház európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő vagy fenntartás alatt álló projektje vonatkozásában a Kórház jogutódja az Egyetem. A projektekkel összefüggő jogok és kötelezettségek az Egyetemet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyetem köteles az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

6/G. §14 (1) A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvénnyel összhangban az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, 2. melléklet 95. sorában szereplő ingatlant az állam tulajdonszerzését követően ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, az Egyetem használatában levő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak, valamint vagyoni értékű jogok az Egyetem tulajdonába kerülnek.

6/H. §15 A 6/G. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

7. §16 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – a 6. §-ban, a 6/A. §-ban, a 6/B. § (1) és (2) bekezdésében, a 6/C. és a 6/D. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. melléketében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

8. § (1) A 3. melléklet szerinti ingatlan és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó ingóságok az Egyetem – KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott – közfeladatai ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(3) Az MNV Zrt. és az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ELI-HU NKft.) között fennálló vagyonkezelési szerződés – külön elszámolás, a folyamatban lévő beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül – megszűnik, azzal, hogy az MNV Zrt., a magyar állam és az ELI-HU NKft. a vagyonkezeléssel érintett ingatlanok és a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó ingóságok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

(5) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(6) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(7) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont – az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

9. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – az ELI-HU NKft. állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az ELI-HU NKft. tekintetében 2021. augusztus 1. napjától a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

9/A. §17 Az Alapítvány kezdeményezésére, az általa végzett közfeladat-ellátás hatékonyságának növelése érdekében meghozott alapítványi döntés esetén az állam nevében az MNV Zrt. gondoskodik a 3. melléklet szerinti ingatlan és a funkcionálisan hozzá kapcsolódó állami tulajdonú ingóságok 30 napon belül az ELI-HU Nkft. részére történő vagyonkezelésébe adásáról. Ezzel egyidejűleg az Egyetem vagyonkezelői joga megszűnik. A 8. § (4)–(7) bekezdésében foglalt kötelezettségeket e vagyonelemeknek az e § szerinti átadása tekintetében az ELI-HU Nkft.-re is alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)18 Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 6–9. §, a 12. § és az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § 2021. december 20-án lép hatályba.

10/A. §19 Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvénnyel megállapított 6/A–6/F. § szerinti jogutódlással az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott – egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2023. július 1-jei hatállyal – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az e § szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

11. §20 Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1) és (4)–(5) bekezdése, a 6. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6/A. §, a 6/B. §, a 6/G. §, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 9/A. §, a 12. §, valamint az 1–4. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

12. §21

1. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez22

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BALATONBOGLÁR

1499

1/1

kivett üdülőépület, udvar

3.

BALATONBOGLÁR

1509

1/1

kivett üdülőépület, udvar

4.

FONYÓD

8255

1/1

kivett üdülőépület, udvar

5.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

12773

1/1

kivett középiskola

6.

SZEGED II. KERÜLET

01392/29

1/1

kivett beépítetlen terület

7.

SZEGED II. KERÜLET

01392/30

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

8.

SZEGED II. KERÜLET

01392/31

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

9.

SZEGED II. KERÜLET

01392/32

1/1

kivett beépítetlen terület

10.

SZEGED III. KERÜLET

02216

1/1

kivett épület, udvar, út

11.

SZEGED I. KERÜLET

240/2

1/1

kivett udvar és középület

12.

SZEGED I. KERÜLET

422/A/1

1/1

lakás

13.

SZEGED I. KERÜLET

422/A/5

1/1

garázs

14.

SZEGED I. KERÜLET

1594/8

1/1

kivett lakóház, udvar

15.

SZEGED I. KERÜLET

2289/85/A

1/1

üdülőépület

16.

SZEGED I. KERÜLET

2289/90/A

1/1

üdülőépület

17.

SZEGED I. KERÜLET

2582/A/19

1/1

lakás

18.

SZEGED I. KERÜLET

2671/1/A/4

1/1

lakás

19.

SZEGED I. KERÜLET

3581/A/10

1/1

lakás

20.

SZEGED I. KERÜLET

3641/A/18

1/1

lakás

21.

SZEGED I. KERÜLET

4046/22/A/12

1/1

lakás

22.

SZEGED I. KERÜLET

4087/A/5

1/1

lakás

23.

SZEGED I. KERÜLET

4128

1/1

kivett lakóház, udvar

24.

SZEGED III. KERÜLET

5500/3

1/1

kivett üdülőépület, udvar

25.

SZEGED II. KERÜLET

11643/17/A/8

1/1

lakás

26.

SZEGED II. KERÜLET

12157/A/18

1/1

lakás

27.

SZEGED II. KERÜLET

12157/A/23

1/1

garázs

28.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/2

1/1

lakás

29.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/3

1/1

lakás

30.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/4

1/1

lakás

31.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/5

1/1

lakás

32.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/6

1/1

lakás

33.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/9

1/1

lakás

34.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/10

1/1

lakás

35.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/13

1/1

lakás

36.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/15

1/1

lakás

37.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/16

1/1

lakás

38.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/18

1/1

lakás

39.

SZEGED II. KERÜLET

12367/A/20

1/1

lakás

40.

SZEGED II. KERÜLET

12404/14

508/769

kivett lakóház

41.

SZEGED II. KERÜLET

16297/10/A/21

1/1

lakás

42.

SZEGED III. KERÜLET

21013/9

1/1

kivett telephely

43.

SZEGED III. KERÜLET

25528/2

1/1

épület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BAJA

7215

1/1

kivett csillagvizsgáló, meteorológiai épület, hidrogéntároló épület és udvar

3.

DOMASZÉK

045/23

1/1

kivett telephely

4.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

12774

1/1

kivett épület, udvar

5.

SZEGED II. KERÜLET

01392/3

1/1

kivett beépítetlen terület

6.

SZEGED II. KERÜLET

01392/4

1/1

kivett beépítetlen terület

7.

SZEGED II. KERÜLET

01392/6

1/1

kivett 5 épület, udvar és park és kerékpártároló

8.

SZEGED II. KERÜLET

01392/17

1/1

kivett beépítetlen terület

9.

SZEGED II. KERÜLET

01392/23

1/1

kivett beépítetlen terület

10.

SZEGED II. KERÜLET

01392/24

1/1

kivett közút

11.

SZEGED II. KERÜLET

01392/26

1/1

kivett közút

12.

SZEGED II. KERÜLET

01392/27

1/1

kivett épület, udvar park

13.

SZEGED II. KERÜLET

01392/28

1/1

kivett beépítetlen terület

14.

SZEGED I. KERÜLET

233

1/1

kivett kollégium, nőgyógyászati orvosi rendelő, tanterem

15.

SZEGED I. KERÜLET

237

1/1

kivett sporttelep

16.

SZEGED I. KERÜLET

240/1

1/1

kivett udvar és 2 kollégium

17.

SZEGED I. KERÜLET

278

1/1

kivett oktatási intézmény és kollégium

18.

SZEGED I. KERÜLET

493

1/1

kivett lakóház,udvar

19.

SZEGED I. KERÜLET

1732

1/1

kivett kutató és oktató épület

20.

SZEGED I. KERÜLET

2106

1/1

kivett arborétum

21.

SZEGED I. KERÜLET

2108

1/1

kivett arborétum

22.

SZEGED I. KERÜLET

2109

1/1

kivett csatorna

23.

SZEGED I. KERÜLET

2110

1/1

kivett arborétum

24.

SZEGED I. KERÜLET

2136/1

1/1

kivett arborétum

25.

SZEGED I. KERÜLET

2984

1130/5189

kivett irodaház, fedett-nyitott gépkocsitároló, udvar

26.

SZEGED I. KERÜLET

3100

1/1

kivett lakóház, udvar

27.

SZEGED I. KERÜLET

3185

720/1955

kivett oktatási intézmény

28.

SZEGED I. KERÜLET

3373

1/1

kivett lakóház, udvar

29.

SZEGED I. KERÜLET

3435

1/1

kivett iskola

30.

SZEGED I. KERÜLET

3437

9182/10000

kivett irodaház

31.

SZEGED I. KERÜLET

3481

1/1

kivett beépítetlen terület

32.

SZEGED I. KERÜLET

3482

1/1

kivett lakóház, udvar

33.

SZEGED I. KERÜLET

3486

1/1

kivett egyetem

34.

SZEGED I. KERÜLET

3487

1/1

kivett tanulmányi és információs központ

35.

SZEGED I. KERÜLET

3498

1/1

kivett lakóház, udvar

36.

SZEGED I. KERÜLET

3506

1/1

kivett kollégium

37.

SZEGED I. KERÜLET

3507/1

1/1

kivett középiskola

38.

SZEGED I. KERÜLET

3511

1/1

kivett általános iskola

39.

SZEGED I. KERÜLET

3568

1/1

kivett óvoda

40.

SZEGED I. KERÜLET

3693

1/1

kivett épület és udvar

41.

SZEGED I. KERÜLET

3700

1/1

kivett lakóház, udvar

42.

SZEGED I. KERÜLET

3713

1/1

kivett egyetem

43.

SZEGED I. KERÜLET

3715

1/1

kivett épület, udvar, felsőfokú oktatási egység

44.

SZEGED I. KERÜLET

3716

1/1

kivett kollégium

45.

SZEGED I. KERÜLET

3717

1/1

kivett kórház

46.

SZEGED I. KERÜLET

3719

1/1

kivett irodaház

47.

SZEGED I. KERÜLET

3724

1/1

kivett kórház

48.

SZEGED I. KERÜLET

3728/1

1/1

kivett épület

49.

SZEGED I. KERÜLET

3728/3

1/1

kivett épület

50.

SZEGED I. KERÜLET

3728/6

1/1

kivett épület

51.

SZEGED I. KERÜLET

3729

1/1

kivett kórház

52.

SZEGED I. KERÜLET

3737/3

1/1

kivett kollégium

53.

SZEGED I. KERÜLET

3754

1/1

kivett kórház

54.

SZEGED I. KERÜLET

3762

1/1

kivett egyetem és udvar

55.

SZEGED I. KERÜLET

3769

1/1

kivett kutatóintézet

56.

SZEGED I. KERÜLET

3770

1/1

kivett lakóház, udvar

57.

SZEGED I. KERÜLET

3771

1/1

kivett kutatóintézet

58.

SZEGED I. KERÜLET

3772

1/1

kivett egyetem

59.

SZEGED I. KERÜLET

3895

88/200

kivett üzem

60.

SZEGED I. KERÜLET

3911

1/1

kivett egyetem

61.

SZEGED I. KERÜLET

3956/2

951/1362

kivett irodaház

62.

SZEGED II. KERÜLET

10874

1/1

kivett általános iskola

63.

SZEGED II. KERÜLET

11633

1/1

kivett beépítetlen terület

64.

SZEGED II. KERÜLET

11639

1/1

kivett gimnázium

65.

SZEGED II. KERÜLET

12299

1/1

kivett oktatási centrum, udvar

66.

SZEGED III. KERÜLET

20277/1

1/1

kivett szálloda

67.

SZEGED III. KERÜLET

20294/1

1/1

kivett klinika és udvar

68.

SZEGED III. KERÜLET

20294/2

1/1

kivett beépítetlen terület

69.

SZEGED III. KERÜLET

20323/1

1/1

kivett épület, udvar, park és adótorony

70.

SZEGED III. KERÜLET

20353

1/1

kivett sporttelep

71.

SZEGED III. KERÜLET

25187

1/1

kivett felsőoktatási épület

72.

SZEGED III. KERÜLET

25192/1

1/1

kivett üzem

73.

SZEGED III. KERÜLET

25192/2

1/1

kivett üzem

74.

SZEGED III. KERÜLET

25528/1

1/1

kivett épület

75.

SZEGED III. KERÜLET

25542/A

38/100

egyéb épület pszichiátria

76.

SZEGED III. KERÜLET

25562/6

1/1

kivett épület, udvar

77.

SZEGED III. KERÜLET

25600

1/1

kivett egyetem

78.

SZEGED III. KERÜLET

25607

1/1

kivett egyetem, út

79.

SZEGED III. KERÜLET

25851/5

1/1

kivett szálloda

80.

SZEGED III. KERÜLET

26013/1

1/1

kivett beépítetlen terület

81.

SZEGED III. KERÜLET

26122

1/1

kivett beépítetlen terület

82.23

DESZK

685

1/1

kivett szanatórium

83.24

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

12540/1

1/1

kivett egészségház

84.25

SZEGED

3090

1/1

kivett kutatóintézet

85.26

SZENTES

8344/2

1/1

kivett kórház

86.27

SZENTES

8344/2/A

1/1

egyéb épület

87.28

SZENTES

8344/3

1/1

kivett orvosi rendelő

88.29

SZENTES

8344/5

1/1

kivett kórház

89.30

SZENTES

8344/6

1/1

kivett kórház

90.31

SZENTES

107/1

1/1

kivett fürdő

91.32

SZENTES

186/1

1/1

kivett kórház

92.33

SZENTES

186/2

1/1

kivett kórház

93.34

SZENTES

186/2/A

1/1

egyéb épület

94.35

SZENTES

1147/6/A/25

1/1

lakás

9536

SZEGED III. KERÜLET

20306/1

1/1

kivett gazdasági épület udvar és vasút

3. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Egyetem vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

SZEGED II. KERÜLET

01392/2

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

3.

SZEGED II. KERÜLET

01392/3338

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

4.

SZEGED II. KERÜLET

01392/19

1/1

kivett beruházási terület

5.

SZEGED II. KERÜLET

01392/20

1/1

kivett beépítetlen terület

6.

SZEGED II. KERÜLET

01392/21

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

737

SZEGED II. KERÜLET

01392/34

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. április 30.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2022: IV. törvény 230. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 12. § hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 12. § hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 213. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 65. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 66. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6/G. §-t a 2023. évi XLI. törvény 89. §-a iktatta be.

15

A 6/H. §-t a 2023. évi XLI. törvény 90. §-a iktatta be.

16

A 7. § a 2023. évi XIX. törvény 113. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 10. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 214. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 10/A. §-t a 2023. évi XIX. törvény 112. §-a iktatta be.

20

A 11. § a 2022. évi LIX. törvény 102. § (2) bekezdésével megállapított, a 2023. évi XLI. törvény 94. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a 2021: CXLVII. törvény 67. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

24

A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

25

A 2. mellékletben foglalt táblázat 84. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

26

A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

27

A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

28

A 2. mellékletben foglalt táblázat 87. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

29

A 2. mellékletben foglalt táblázat 88. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

30

A 2. mellékletben foglalt táblázat 89. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

31

A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

32

A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

33

A 2. mellékletben foglalt táblázat 92. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

34

A 2. mellékletben foglalt táblázat 93. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

35

A 2. mellékletben foglalt táblázat 94. sorát a 2023. évi XIX. törvény 114. §-a iktatta be.

36

A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sorát a 2023. évi XLI. törvény 93. § (1) bekezdése iktatta be.

37

A 3. mellékletben foglalt táblázat 7. sorát a 2023. évi XLI. törvény 93. § (2) bekezdése iktatta be.

38

A 3. mellékletben foglalt táblázat B:3 mezője a 2023. évi XLI. törvény 94. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére