• Tartalom

2021. évi XXVI. törvény

2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2023.12.14.

A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi szintű tudásközpont szerepének megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2)2 Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)3

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1)5 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanok tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sorában meghatározott, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan idejű elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2)6 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – az 5. §-ban, a 6/A. §-ban, a 6/B. § (1) és (2) bekezdésében, a 6/C. §-ban, a 6/D. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésekben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

6/A. §7 A KEKVA tv. 12. § (7) bekezdésére tekintettel, az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Komlói Egészségcentrum, a Mohácsi Kórház és a Szigetvári Kórház (a továbbiakban együtt: Kórház) fenntartói jogát az Egyetem tulajdonába kell adni.

6/B. §8 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. melléklet 80–96. sorában szereplő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel az ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek – ideértve a rendelkezésre álló, és a Kórház vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonjogát – az általános jogutód Egyetemre szállnak át. A feladat ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultja a feladat átvételének időpontjától az Egyetem klinikai központja.

6/C. §9 A Kórház költségvetési jogállása a 6/A. § szerinti átadás hatálybalépésével megszűnik, és az Egyetem klinikai központja részeként működik tovább. A Kórház általános jogutódja az Egyetem.

6/D. §10 A 6/B. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas háromoldalú szerződést – a 2. melléklet 96. sorában szereplő ingatlan kivételével – a tulajdonosi joggyakorló és a Kórház köti meg az Egyetemmel. A 2. melléklet 96. sorában szereplő ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

6/E. §11 A 6/B. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

6/F. §12 A Kórház európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő vagy fenntartás alatt álló projektje vonatkozásában a Kórház jogutódja az Egyetem. A projektekkel összefüggő jogok és kötelezettségek az Egyetemet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyetem köteles az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

7. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság – az állam tulajdonában álló – üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az (1) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt üzletrészek elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

7/A. §13 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a Siklósi Kórház Nonprofit Kft.-nek az állam tulajdonában álló üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2023. év után járó osztalékra jogosult.

(2)14 Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során a miniszter jár el, aki az (1) bekezdésben foglalt gazdasági társaság felett 2023. július 1-jétől gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt üzletrész elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

8. § A Szekszárd 4443/1 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értékén történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

8/A. §15 A 8. § szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva, e § hatályba lépésének16 napjával az Egyetem tulajdonába kerülnek.

8/B. §17 Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni a rendelkezés hatályba lépésétől18 számított 30 napon belül, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)19 Az 1. § (4) bekezdése, a 2–8. §, a 11. §, továbbá az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

9/A. §20 Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvénnyel megállapított 6/A–6/F. § és 7/A. § szerinti jogutódlással az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott – egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2023. július 1-jei hatállyal – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az e § szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

10. § (1)21 Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 6/A. §, a 6/B. §, a 7. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 7/A. §, a 8. §, 8/A. §, a 11. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §22

1. melléklet a 2021. évi XXVI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYAD

MEGNEVEZÉS

2.

BALATONLELLE

3097

1/1

kivett üdülőépület, udvar

3.

FONYÓD

8557

1/1

kivett üdülőépület, udvar

4.

KAPOSVÁR

4211/5

1/1

kivett garázs

5.

PÉCS

0316/2

1/1

kivett TV- és rádió adó

6.

PÉCS

2566/1

1/1

kivett lakóház

7.

PÉCS

3493/7/A/20

1/1

lakás

8.

PÉCS

4910/3

1/1

kivett 4 épület, udvar

9.

PÉCS

5193/9/A

1/1

egyéb épület

10.

PÉCS

16637/A/4

12/15

iroda

11.

PÉCS

16710/A/18

1/1

lakás

12.

PÉCS

18572

1/1

kivett kórház

13.

PÉCS

20929/A/61

1/1

lakás

14.

PÉCS

22159/16/A/12

1/1

lakás

15.

PÉCS

23913/54/A/1

1/1

lakás

16.

PÉCS

23913/54/A/2

1/1

lakás

17.

PÉCS

23913/54/A/3

1/1

lakás

18.

PÉCS

23913/54/A/4

1/1

lakás

19.

PÉCS

23913/54/A/5

1/1

lakás

20.

PÉCS

23913/54/A/6

1/1

lakás

21.

PÉCS

23913/54/A/7

1/1

lakás

22.

PÉCS

23913/54/A/8

1/1

lakás

23.

PÉCS

23913/54/A/9

1/1

lakás

24.

PÉCS

23913/54/A/10

1/1

lakás

25.

PÉCS

23913/54/A/11

1/1

lakás

26.

PÉCS

23913/54/A/12

1/1

lakás

27.

PÉCS

23913/54/A/13

1/1

lakás

28.

PÉCS

23913/54/A/14

1/1

lakás

29.

PÉCS

23913/54/A/15

1/1

lakás

30.

PÉCS

23913/54/A/16

1/1

garázs

31.

PÉCS

23913/54/A/17

1/1

garázs

32.

PÉCS

23913/54/A/18

1/1

egyéb helyiség

33.

PÉCS

24021

1/1

kivett szanatórium

34.

PÉCS

46942

1/1

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

35.

PÉCS

52190

1/1

kivett 3 gazdasági épület, udvar

36.

SZÁLKA

118

1/1

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

2. melléklet a 2021. évi XXVI. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYAD

MEGNEVEZÉS

2.

KAPOSVÁR

4211/6

1/1

kivett egyetem

3.

ORFŰ

816

1/1

kivett – 2 üdülőépület, udvar

4.

PÉCS

337/1

1/1

kivett beépítetlen terület

5.

PÉCS

533/48

1/1

kivett középiskola és transzformátorház

6.

PÉCS

610/3/A/3

1/1

kollégium

7.

PÉCS

610/3/A/4

1/1

kollégium

8.

PÉCS

610/3/A/5

1/1

kollégium

9.

PÉCS

610/3/A/6

1/1

kollégium

10.

PÉCS

620/14

1/1

kivett udvar, 16 intézményi épület
és 9 gazdasági épület

11.

PÉCS

1816/19

1/1

kivett épület, udvar

12.

PÉCS

1816/21

1/1

kivett saját használatú út

13.

PÉCS

2566/2

1/1

kivett gazdasági épület

14.

PÉCS

2567

1/1

kivett beépítetlen terület

15.

PÉCS

2900

1/1

kivett beépítetlen terület

16.

PÉCS

2917/2

1/1

kivett út

17.

PÉCS

2917/3

1/1

kivett út

18.

PÉCS

2917/5

1/1

kivett kórház – kollégium, oktatási és kutatási központ és udvar (10 db épület)

19.

PÉCS

2958/1

1/1

kivett kollégium

20.

PÉCS

3206

1/1

kivett kórház, 31 egyéb épület, kapcsoló állomás, lakóház, udvar gazdasági épület, raktár

21.

PÉCS

3213/2

1/1

kivett gazdasági épület

22.

PÉCS

3431/6

1/1

kivett középiskola

23.

PÉCS

3431/7

1/1

kivett egyetem

24.

PÉCS

3460/2

1/1

kivett általános iskola

25.

PÉCS

4114

1/1

kivett kórház, 7 egyéb épület

26.

PÉCS

4118

1/1

kivett kórház (7 épület)

27.

PÉCS

4128/1

1/1

kivett kórház

28.

PÉCS

4128/2

1/1

kivett kórház

29.

PÉCS

4135

1/1

kivett kórház és trafó

30.

PÉCS

4144

1/1

kivett teniszpálya, épület

31.

PÉCS

4666/3

1/1

kivett általános iskola

32.

PÉCS

4899/1

1/1

kivett egyetem, 2 épület és trafó

33.

PÉCS

4903/1

1/1

kivett gazdasági épület, trafó, arborétum és sportcsarnok

34.

PÉCS

4903/2

1/1

kivett egyetem, 6 intézményi épület, lakóház, gazdasági épület, parkoló és arborétum

35.

PÉCS

4906

1/1

kivett saját használatú út

36.

PÉCS

4907/3

1/1

kivett arborétum, 4 oktatási épület

37.

PÉCS

4908

1/1

kivett közpark

38.

PÉCS

4909/1

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

39.

PÉCS

4909/2

1/1

kivett épület

40.

PÉCS

4910/1

1/1

kivett lőtér

41.

PÉCS

4910/2

1/1

kivett sporttelep, épület

42.

PÉCS

4911

1/1

kivett beépítetlen terület

43.

PÉCS

4945

1/1

kivett beépítetlen terület

44.

PÉCS

4946

1/1

kivett kórház 8 intézményi épület

45.

PÉCS

4956

1/1

kivett kórház

46.

PÉCS

5094

1/1

kivett beépítetlen terület

47.

PÉCS

5096

1/1

kivett közterület

48.

PÉCS

5104/2

1/1

kivett út

49.

PÉCS

5105

1/1

kivett egyetem, 11 épület, lakóház, gazdasági épület, medence

50.

PÉCS

5116/1

1/1

kivett lakóház, udvar, 3 intézményi épület,
3 gazdasági épület

51.

PÉCS

17459

1/1

kivett kórház

52.

PÉCS

17578

1/1

kivett lakóház, udvar

53.

PÉCS

17579

1/1

kivett iskola

54.

PÉCS

18366

1/1

kivett könyvtár

55.

PÉCS

18367

1/1

kivett könyvtár

56.

PÉCS

18375

1/1

kivett középiskola

57.

PÉCS

18379

1/1

kivett könyvtár, udvar

58.

PÉCS

18380

1/1

kivett könyvtár, 2 épület, udvar

59.

PÉCS

18382

1/1

kivett könyvtár

60.

PÉCS

18573

1/1

kivett kórház

61.

PÉCS

18616/1

1/1

kivett főiskola

62.

PÉCS

19119

1/1

kivett egyetem

63.

PÉCS

19132/2

1/1

kivett kollégium

64.

PÉCS

19133

1/1

kivett kollégium, udvar és irodaház

65.

PÉCS

19904/1

1/1

kivett kórház és 19 épület

66.

PÉCS

20958

1/1

kivett általános iskola

67.

PÉCS

40680

1/1

kivett kollégium

68.

PÉCS

40681

1/1

kivett beépítetlen terület

69.

PÉCS

40712/1

1/1

kivett épület, udvar

70.

PÉCS

50849

1/1

kivett saját használatú út

71.

PÉCS

53271/2

1/1

kivett saját használatú út

72.

SZEKSZÁRD

2476/2

1/1

kivett főiskola

73.

SZEKSZÁRD

2723

1/1

kivett gyakorló óvoda

74.

SZEKSZÁRD

2835

1/1

kivett iskola, kollégium, tornacsarnok, és udvar23

75.

SZEKSZÁRD

3953

1/1

kivett főiskola „E” épület

76.

SZOMBATHELY

5420

1/1

kivett főiskola

77.

SZOMBATHELY

5622

1/1

kivett kollégium

78.

ZALAEGERSZEG

4983/2

1/1

kivett egyetem

79.

ZALAEGERSZEG

4983/34

1/1

kivett iskola

80.24

KOMLÓ

0642/2

1/1

kivett vízmű

81.25

KOMLÓ

954

1/1

kivett lakóház, udvar

82.26

KOMLÓ

955

1/1

kivett kórház

83.27

KOMLÓ

956/5

4/10

kivett garázssor

84.28

KOMLÓ

956/7

1/1

kivett beépítetlen terület

85.29

KOMLÓ

956/8

1/1

kivett kórház

86.30

KOMLÓ

956/11

1/1

kivett közterület

87.31

KOMLÓ

956/12

1/1

kivett út

88.32

KOMLÓ

5930

1/1

kivett üdülőépület, udvar

89.33

MOHÁCS

588

1/1

kivett kórház

90.34

MOHÁCS

592

1/1

kivett kórház

91.35

MOHÁCS

679/14

1/1

kivett épület, udvar

92.36

SZIGETVÁR

1785/12

1/1

kivett beépítetlen terület

93.37

SZIGETVÁR

1785/13

1/1

kivett kórház

94.38

SZIGETVÁR

1785/15

1/1

kivett parkoló

95.39

SIKLÓS

1091

Kivett kórház

96.40

HARKÁNY

2458/A/2

1/1

egészségügyi egység

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2022: IV. törvény 233. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 11. § hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 11. § hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 220. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése a 2023. évi XIX. törvény 118. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6/B. §-t a 2023. évi XIX. törvény - a 2023. évi XLI. törvény 96. §-a szerint módosított - 115. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 7/A. §-t a 2023. évi XIX. törvény 116. §-a iktatta be.

14

A 7/A. § (2) bekezdése a 2023. évi LXXXV. törvény 55. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8/A. §-t a 2022. évi LIX. törvény 103. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2023. évi XLVI. törvény 44. §-a szerint módosított szöveg.

16

A hatálybalépés időpontja 2022. december 20.

18

A hatálybalépés időpontja 2022. december 20.

19

A 9. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 221. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9/A. §-t a 2023. évi XIX. törvény 117. §-a iktatta be.

21

A 10. § (1) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 103. § (2) bekezdésével megállapított, a 2023. évi XIX. törvény 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 2. mellékletben foglalt táblázat 80. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

25

A 2. mellékletben foglalt táblázat 81. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

26

A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

27

A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

28

A 2. mellékletben foglalt táblázat 84. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

29

A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

30

A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

31

A 2. mellékletben foglalt táblázat 87. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

32

A 2. mellékletben foglalt táblázat 88. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

33

A 2. mellékletben foglalt táblázat 89. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

34

A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

35

A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

36

A 2. mellékletben foglalt táblázat 92. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

37

A 2. mellékletben foglalt táblázat 93. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

38

A 2. mellékletben foglalt táblázat 94. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

39

A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

40

A 2. mellékletben foglalt táblázat 96. sorát a 2023. évi XIX. törvény 119. §-a iktatta be.

23

A 2. mellékletben foglalt táblázat D:74 mezője a 2023. évi LXXXV. törvény 55. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére