• Tartalom

26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről

2021.05.21.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 46. § (3) bekezdésére, a 82. § (1) bekezdés a) pontjára és a 288/W. § (2) bekezdésére, a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. mellékletére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 229. § (2) bekezdés b) pontjára, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (5) bekezdésére – a következő utasítást adom ki:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok (a továbbiakban: gazdasági társaságok), (a továbbiakban együtt: bv. szerv) hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
a) helyi alapfokú szaktanfolyami képzés: a bv. szerv vezetője által elrendelt és végrehajtott helyi belső szakmai felkészítés, amely vizsgával zárul a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: Képző Intézmény) által kiadott oktatási tananyag alapján;
b) rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyam: a büntetés-végrehajtási felügyelő, továbbá a büntetés-végrehajtási szervező megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések bemeneti követelményeként meghatározott 4 hét időtartamú szaktanfolyami képzés;
c) alapfokú rendészeti szakmai képzés: büntetés-végrehajtási felügyelő megnevezésű államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés;
d) középfokú rendészeti szakmai képzés: büntetés-végrehajtási főfelügyelő, büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő, büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő megnevezésű államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés;
e) felsőfokú rendészeti szakmai képzés: büntetés-végrehajtási szervező megnevezésű államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés;
f) felsőfokú szakirányú továbbképzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: NKE RTK) rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak;
g) felsőfokú szaktanfolyami képzés: a felsőfokú beosztásba kinevezett rendvédelmi igazgatási alkalmazottak részére szervezett és a Képző Intézményben végrehajtott belső szaktanfolyami képzés;
h) középfokú szaktanfolyami képzés: a középfokú beosztásba kinevezett rendvédelmi igazgatási alkalmazottak részére szervezett és a Képző Intézményben végrehajtott belső szaktanfolyami képzés, amelynek tananyag tartalma megegyezik a középfokú rendészeti szakmai képzéssel;
i) rendészeti szakmai képzés: az alap-, a közép- és a felsőfokú rendészeti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések összefoglaló neve;
j) fegyveres biztonsági őr képzés: a fegyveres biztonsági őr beosztásba kinevezett munkavállalók részére a Képző Intézmény által szervezett belső szaktanfolyami képzés;
k) Vizsgaközpont: a büntetés-végrehajtási szervezet engedélyköteles, államilag elismert szakmai képzések vizsgáinak szervezésére, a vizsgák lebonyolítására és a bizonyítványok, igazolások kiadására jogosult, a Nemzeti Akkreditációs Hivatal által akkreditált független, a BVOP Humán Szolgálata (a továbbiakban: Humán Szolgálat) szervezeti elemébe tartozó Osztály;
l) képesítővizsga: A rendészeti szakmai képzésekhez kapcsolódó Vizsgaközpont által szervezett és végrehajtott vizsga;
m) blended learning: képzési igényekhez, illetve az aktuális társadalmi helyzetekhez igazítottan szervezett, részben kontakt, részben digitális oktatási módszertannal szervezett képzés, alkalmazására a Képző Intézmény vezetője tehet javaslatot.
3. Az alapfokú rendészeti szakmai képzést a hivatásos állomány tagja a kinevezéstől számított egy éven belül, a középfokú rendészeti szakmai képzést (egy év büntetés-végrehajtási hivatásos szakmai szolgálati viszony meglétének figyelembevételével), illetve a felsőfokú rendészeti szakmai képzést a kinevezéstől számított két éven belül köteles teljesíteni.
4. A helyi alapfokú szaktanfolyami képzést az érintett személy – a tiszthelyettesi beosztást betöltő személyek kivételével – a kinevezéstől számított három hónapon belül, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban álló személy a közép- és felsőfokú szaktanfolyami képzést két éven belül köteles teljesíteni.
5. A helyi alapfokú szaktanfolyami képzés kivételével valamennyi képzésre történő beiskolázás időpontja, a képzés helyszíne a Képző Intézmény által összeállított oktatási tervben kerül rögzítésre, amelyet a Humán Szolgálat vezetőjének támogató javaslatával az országos parancsnok engedélyez.
6. A rendészeti szakmai, illetve szaktanfolyami képzésen – kivéve a helyi alapfokú szaktanfolyami képzést – résztvevőkkel a Képző Intézmény, illetve a beiskolázó bv. szerv a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben előírtak alapján képzésenként az 1. és 2. mellékletet képező felnőttképzési szerződést köt.
7. A bv. szerv vezetője a rendészeti szakmai képzésre, illetve a szaktanfolyami képzésre – a képzés kezdete előtt legkésőbb három munkanappal – az erre a célra rendszeresített, a 3. és 4. mellékletet képező jelentkezési lap, valamint az érintett iskolai végzettségét igazoló okirat másolatának megküldésével értesíti a beiskolázásról a Képző Intézményt.
8. A rendészeti alap-, felsőfokú szakmai képzésben résztvevők szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni a Képző Intézmény által összeállított elektronikus gyakorlati naplóban meghatározottak alapján. A szakmai gyakorlatról a bv. szerv vezetője által kijelölt gyakorlatvezető érdemjeggyel lezárt elektronikus aláírással ellátott írásos értékelést készít. A gyakorlati naplót a Képző Intézmény a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszeren keresztül (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) küld meg a beiskolázó bv. szerv részére, melyet a képzésben résztvevő elektronikusan vezet, és a gyakorlat befejezését követően elektronikus aláírásával zár le. Az aláírt gyakorlati naplót, illetve az értékelést a bv. szerv vezetője a képesítővizsgát megelőzően a Robotzsaru rendszeren keresztül küldi meg a Képző Intézmény részére.
9. A Képző Intézmény és a gyakorlati helyet biztosító bv. szerv az 5. mellékletet képező együttműködési megállapodást köt annak érdekében, hogy a képzés idejére előírt szakmai gyakorlatot a képzésben résztvevő a gyakorlati helyet biztosító bv. szervnél teljesíthesse.
10. A Képző Intézmény a gyakorlati helyet biztosító bv. szerveknél szolgálatot teljesítő szakmai gyakorlatvezetők részére minden évben szakmai továbbképzést szervez, a szakmai gyakorlatvezetők számára a továbbképzésen való részvétel kötelező.
11. A beiskolázó bv. szerv a képzési idő alatt – a képzési hét utolsó tanítási napja és az azt követő képzési hét első tanítási napját megelőző nap közötti időszak kivételével – a képzésben résztvevők számára elhelyezést biztosít, melynek költségeit a beiskolázó bv. szerv viseli.
12. A képzésben résztvevők a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján, a rendészeti szakmai képzést a Vizsgaközpontban, a Vizsgaközpont által meghirdetett időpontban a programkövetelményben meghatározottak alapján képesítővizsgával zárják. A középfokú, illetve a felsőfokú szaktanfolyami képzésben részt vevők a Képző Intézmény által szervezett záróvizsgát kötelesek tenni.
13. Amennyiben a rendészeti szakmai képzésben résztvevő a képesítővizsgát eredménytelenül teljesíti, a következő azonos képzésen résztvevő vizsgacsoport vizsgáztatásakor javítóvizsgát tehet, amelyről a beiskolázó bv. szerv vezetője a Vizsgaközponttal egyeztetve intézkedik. Sikertelen javítóvizsga esetén az ismételt javítóvizsgát az országos parancsnok engedélyezi. Az ismételt javítóvizsgát a beiskolázó bv. szerv vezetője kezdeményezheti a Humán Szolgálat vezetője útján. Amennyiben az ismételt javítóvizsga is eredménytelen, a vizsgára kötelezett hivatásos szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni. Amennyiben a középfokú beosztásban lévő személy neki felróható okból az előírt képesítési követelményben meghatározott szakmai képzéshez kapcsolódó megismételt javítóvizsgát is eredménytelenül teljesíti, a jogviszonyát a jogszabályban előírtak alapján meg kell szüntetni, vagy kérelmére alacsonyabb beosztásba kell helyezni. A Képző Intézmény a javítóvizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít, amely időtartamra a személyi állomány tagját mentesíteni kell a szolgálatteljesítési kötelezettség alól. Abban az esetben, ha a képzésben résztvevő a vizsgát neki fel nem róható okból nem kezdte meg vagy megkezdte, de nem fejezte be, azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.
14. Amennyiben a képzésben résztvevő szolgálati jogviszonya próbaidő alatt megszűnik, a képzés típusától függően – a Képző Intézmény által minden év január 15-éig meghatározott napi költség/minden képzésben töltött nap – megtérítésre válik kötelezetté, amely az utolsó havi illetményéből kerül levonásra. Az illetményből történő levonás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 61–63. §-ában foglaltak figyelembevételével történik. Amennyiben a képzésben résztvevő szolgálati jogviszonya a próbaidő leteltét követő 6 hónapon belül szűnik meg, a képzési költség 50%-ának visszafizetésére kötelezett. A beiskolázó szerv köteles a levont összeget a Képző Intézmény Magyar Államkincstárnál vezetett – a felnőttképzési szerződésben megjelölt – számlaszámára átutalni. A bv. szerv vezetője a képzésben résztvevőnek – képzési költségek megtérülése érdekében – részletfizetést engedélyezhet. A visszafizetési kötelezettség részleteit a felnőttképzési szerződés tartalmazza.
15. Amennyiben a képzésben résztvevő utolsó havi illetménye nem vagy részben fedezi a megtérítendő képzési költséget, a képzésben résztvevő köteles a visszatérítendő összeget 15 napon belül a Képző Intézmény Magyar Államkincstárnál vezetett – a felnőttképzési szerződésben megjelölt – számlaszámára átutalni. A megtérítési kötelezettség visszafizetésének részletszabályait a Képző Intézmény és a beiskolázó bv. szerv között létrejött együttműködési megállapodás rögzíti.
16. A Képző Intézmény a képzésben résztvevők részéről megtérítésre kerülő képzési költségekből befolyt összeget teljes egészében a képzési, oktatási rendszerének fejlesztésére köteles fordítani.
17. A vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint a Képző Intézmény a rendészeti szakmai képzésben résztvevők részére a képzés eredményes befejezéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer által generált, 6. mellékletet képező tanúsítványt állít ki.
18. A Képző Intézmény a tanúsítvány mellett a teljesített képzési napok számáról igazolást állít ki, amely dokumentumot Robotzsaru rendszer útján megküld a beiskolázó bv. szerv részére.
19. A Vizsgaközpont a rendészeti szakmai képzések eredményes képesítővizsgáiról bizonyítványt állít ki.
20. Mentesül a helyi alapfokú szaktanfolyami képzés elvégzésének teljesítése alól a fegyveres biztonsági őr munkakörbe kinevezésre tervezett személy, aki a fegyveres biztonsági őr képzést a munkaviszony létesítését követő két hónapon belül megkezdi, továbbá az a személy, akinek a közép-, illetve felsőfokú rendészeti szakmai képzésre történő beiskolázása a kinevezéstől számított két hónapon belül megtörténik.
21. A bv. szerv vezetője a szolgálati feladatok ellátására tekintettel, továbbá a képesítési követelmény teljesítési határidejére figyelemmel, az érintett személy részére egy alkalommal írásban engedélyezheti a közép- és felsőfokú szakmai képzésben, illetve a közép- és felsőfokú szaktanfolyami képzésben való részvétel halasztását.
22. A rendészeti szakmai képzésben, illetve a fegyveres biztonsági őr képzésben résztvevők számára tanulmányi munkaidő-kedvezmény nem adható. A helyi alapfokú szaktanfolyami képzés, valamint a középfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami képzés átképzőjének elvégzésére kötelezett személyek vonatkozásában a vizsga napját is beszámítva 4 munkanap tanulmányi-munkaidő kedvezményt kell biztosítani. A felsőfokú szaktanfolyami képzésben résztvevők részére a vizsgákra történő felkészülésre – a vizsga napját is beszámítva – 4 munkanap tanulmányi munkaidő-kedvezményt kell biztosítani, melyből 3 nap tanulmányi munkaidő-kedvezmény legkésőbb a vizsga első napjáig vehető igénybe.
23. A képzésekhez szükséges tansegédleteket a Képző Intézmény elektronikus formában biztosítja a képzésben résztvevők számára.
24. A Vizsgaközpont a vizsgákhoz kapcsolódó valamennyi felkészülési anyagot, tájékoztató anyagokat a belső intranetes felület Tudástár / Humán Szolgálat / Vizsgaközpont menüpont alatt jelenít meg.
25. A Vizsgaközpontra vonatkozó valamennyi belső szabályozó kiadására a Humán Szolgálat szolgálatvezetője jogosult.
26. A személyi állomány számára kötelezően előírt és meghatározott képzések elvégzéséről és azok elvégzésének határidejéről határozatban kell rendelkezni.
II. FEJEZET
A TISZTHELYETTESI ÁLLOMÁNY RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE
27. A bv. szerv vezetője a 3. pont figyelembevételével a hivatásos szolgálati jogviszony létesítését követő első alkalommal induló alapfokú rendészeti szakmai képzésre köteles beiskolázni – a jelentkezési határidők figyelembe vételével – a hivatásos állomány tagját. Az alapfokú rendészeti szakmai képzésre történő jelentkezéssel egyidejűleg a bv. szerv a rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyami képzésre is beiskolázza a hivatásos állományú tagot, tekintettel arra, hogy az alapfokú rendészeti szakmai képzés bemeneti követelménye a rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyam eredményes elvégzése. A képzés eredményes teljesítéséről a Képző Intézmény a 7. mellékletet képező igazolást állít ki.
28. Amennyiben a felvétellel egyidejűleg az érettségivel nem rendelkező hivatásos állományú tagnak az érettségi megszerzése előírásra került, az érettségi megszerzését a kinevezéstől számított öt éven belül köteles teljesíteni, amelyet a képesítési követelményről szóló határozatban rögzíteni kell.
29. Mentesül a rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyam, továbbá az alapfokú rendészeti szakmai képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 10. mellékletében előírt alapfokú rendészeti szakképzettséggel rendelkezik.
30. A hivatásos állományba történő visszavétellel egyidejűleg középfokú beosztásba történő kinevezés, valamint a már állományban lévő tiszthelyettes középfokú beosztásba tervezett kinevezése esetén – amennyiben nem rendelkezik rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyammal és alapfokú rendészeti szakmai képzéssel – rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyamra és alapfokú rendészeti szakmai képzésre kell beiskolázni. Alapfokú rendészeti szakmai képzésnek kell megfeleltetni a büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyami, a 14 hetes alapfokú szaktanfolyami végzettséget, a büntetés-végrehajtási felügyelő I., valamint a büntetés-végrehajtási felügyelő végzettséget. Ebben az esetben az alapfokú rendészeti szakmai képzés elvégzése alól nem mentesít a Kun Béla Zászlósképző Iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi végzettség.
31. Mentesül a középfokú rendészeti szakmai képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki rendelkezik középfokú büntetés-végrehajtási szakmai/szaktanfolyami végzettséggel, szakirányú szakképesítés-ráépüléssel.
32. Abban az esetben, ha az érintett személy rendelkezik középfokú büntetés-végrehajtási szakmai/szaktanfolyami végzettséggel, illetve szakképesítés ráépüléssel, azonban más középfokú beosztásba kerül kinevezésre, és nem rendelkezik az új középfokú beosztás szakirányú képesítési követelményével, annak kiegészítő átképzésen kell részt vennie, amely csak az adott szakmai ismereteket tartalmazza. Az átképzésre történő beiskolázás esetében a 7. pontban foglaltak az irányadóak. A kiegészítő átképzés tananyagát – a kötelező konzultációs napon történő részvételt megelőzően – a Képző Intézmény bocsátja rendelkezésre. A fentiek alapján a középfokú beosztásba történő kinevezéstől, illetve a középfokú munkakörben történt változástól számított egy éven belül az érintett személynek a Képző Intézmény által szervezett szóbeli vizsgát kell tennie, amelyről a Képző Intézmény a 8. mellékletet képező igazolást állít ki.
III. FEJEZET
A TISZTI ÁLLOMÁNY RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE
33. A helyi alapfokú szaktanfolyami képzés végrehajtásáért a bv. szerv vezetője felelős. Az írásban történő vizsgáztatást a bv. szerv vezetője által kijelölt háromtagú bizottság végzi. A vizsga abban az esetben eredményes, ha a vizsgázó a bv. szerv vezetője által összeállított vizsgakérdéssort legalább 60%-os eredményességgel teljesíti. Eredménytelen vizsga esetén – egyéni felkészülést követően – egy hónapon belül javítóvizsga tehető, amelyről a bv. szerv vezetője intézkedik. Amennyiben az ismételt javítóvizsga is eredménytelen a vizsgára kötelezett jogviszonyát meg kell szüntetni. A helyi alapfokú szaktanfolyami képzés eredményes teljesítéséről a bv. szerv vezetője a 9. mellékletet képező igazolást állít ki, melynek egy hitelesített másolati példányát a személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni.
34. A bv. szerv vezetője a tiszti beosztásba történő kinevezést követő első alkalommal induló felsőfokú rendészeti szakmai képzésre köteles beiskolázni – a jelentkezési határidők figyelembevételével – a hivatásos állomány tagját. A felsőfokú rendészeti szakmai képzésre történő jelentkezéssel egyidejűleg a bv. szerv vezetője a rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyamra is beiskolázza a hivatásos állományú tagot, tekintettel arra, hogy a felsőfokú rendészeti szakmai képzés bemeneti követelménye a rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyam eredményes elvégzése.
35. A felsőfokú rendészeti szakmai végzettség megszerzésére kötelezett személy, ezen képesítési követelményt az NKE RTK rendvédelmi szakirányú továbbképzési szakának elvégzésével is teljesítheti.
36. A felsőfokú szakirányú továbbképzésre történő beiskolázás bemeneti feltétele, hogy a képzésben résztvevő a Képző Intézményben 2×2 hét időtartamú büntetés-végrehajtási szervező alapfelkészítésen részt vegyen, és abból eredményes vizsgát tegyen. A képzésről a Képző Intézmény a 10. mellékletet képező igazolást állít ki.
37. Mentesül a 2×2 hét időtartamú büntetés-végrehajtási szervező alapfelkészítésen, illetve rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyami képzésen való részvétel alól az a személy, aki rendelkezik alapfokú rendészeti szakmai végzettséggel, alapfokú szaktanfolyami végzettséggel, rendészeti alapvizsgával, továbbá aki a rendvédelmi alapfeladatok modult eredményesen teljesítette.
38. Aki a rendészeti alapvizsga eredményes teljesítésére tekintettel kapott felmentést a rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyam elvégzése alól, a rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyami képzés részét képező lőelmélet-tanórákon, illetve a lőgyakorlaton köteles részt venni. A felsőfokú rendészeti szakmai képzés megkezdésének feltétele a lőgyakorlat legalább megfelelt szinten történő teljesítése.
39. Mentesül a felsőfokú rendészeti szakmai képzés tanóráin való részvétel alól az a tiszti beosztásba kinevezett vagy kinevezni tervezett személy, aki olyan rendészeti szakvizsgával rendelkezik, melynek választható vizsgarésze a büntetés-végrehajtási igazgatás volt. Ebben az esetben az érintett személynek a Képző Intézményben a képzés végén a képzési programban meghatározott írásbeli dolgozatokat kell eredményesen megírnia és a programkövetelmények előírásai szerint a Vizsgaközpontban képesítővizsgát kell tennie. A Képző Intézmény a képesítővizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.
40. Mentesül a felsőfokú rendészeti szakmai végzettség megszerzése alól, aki a BM rendelet 10. mellékletében előírt felsőfokú rendvédelmi szakképzettséggel rendelkezik.
IV. FEJEZET
A RENDVÉDELMI IGAZGATÁSI ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE
41. A helyi alapfokú szaktanfolyami képzés végrehajtásáért a bv. szerv vezetője felelős. Az írásban történő vizsgáztatást a bv. szerv vezetője által kijelölt háromtagú bizottság végzi. A vizsga abban az esetben eredményes, ha a vizsgázó a bv. szerv vezetője által összeállított vizsgakérdéssort legalább 60%-os eredményességgel teljesíti. Eredménytelen vizsga esetén – egyéni felkészülést követően – egy hónapon belül javítóvizsga tehető, amelyről a bv. szerv vezetője intézkedik. A helyi alapfokú szakmai képzés eredményes teljesítéséről a bv. szerv vezetője a 11. mellékletet képező igazolást állít ki, melynek egy hitelesített másolati példányát a személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni.
42. A bv. szerv vezetője a 4. pont figyelembevételével a rendvédelmi igazgatási alkalmazottat a középfokú beosztásba történő kinevezést követően első alkalommal induló, a beosztásának megfelelő középfokú szaktanfolyami képzésre köteles beiskolázni. A rendvédelmi igazgatási alkalmazott a képzést akkor teljesíti eredményesen, ha a képzési programban előírt írásbeli záródolgozatokat megfelelt eredménnyel teljesíti. A képzés eredményes elvégzéséről a Képző Intézmény a 12. mellékletet képző igazolást állít ki, melynek egy hitelesített másolati példányát a személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni.
43. Amennyiben a rendvédelmi igazgatási alkalmazott rendelkezik középfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami végzettséggel, azonban más középfokú beosztásba kerül kinevezésre, és nem rendelkezik az új beosztásnak megfelelő szakirányú képesítési követelménnyel, annak átképzésen kell részt vennie. Ebben az esetben a bv. szerv vezetője jelen utasítás 32. pontja szerint köteles eljárni.
44. A bv. szerv vezetője a 4. pontban foglaltakra figyelemmel a rendvédelmi igazgatási alkalmazottat a felsőfokú beosztásba történő kinevezést követően induló első felsőfokú szaktanfolyami képzésre köteles beiskolázni, a jelentkezési határidők figyelembevételével.
45. Az érintett személynek a Képző Intézményben 5 napos felkészítő tanfolyamon kell részt vennie, amelyet követően írásbeli vizsgát köteles tenni a Képző Intézmény által meghatározott időpontban. Az eredményes vizsgáról a Képző Intézmény a 13. mellékletet képező igazolást állít ki, melynek egy hitelesített másolati példányát a személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni.
46. A Képző Intézmény a vizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.
47. Amennyiben a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány tagja a közép, illetve a felsőfokú szaktanfolyami képzéshez kapcsolódó záróvizsgát eredménytelenül teljesíti – az egyéni felkészülést követően – javítóvizsgát tehet, amelyről a bv. szerv vezetője intézkedik. Sikertelen javítóvizsga esetén az ismételt javítóvizsgát az országos parancsnok engedélyezi. Az ismételt javítóvizsgát a beiskolázó bv. szerv vezetője kezdeményezheti a BVOP Humán Szolgálat szolgálatvezetője útján. A Képző Intézmény a javítóvizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.
48. Abban az esetben, ha a rendvédelmi igazgatási alkalmazott hivatásos szolgálati jogviszonyba kerül kinevezésre – a meglévő büntetés-végrehajtási szaktanfolyami végzettségét figyelembe véve – a beosztásának megfelelő rendészeti szakmai képzésre kell beiskolázni. Ebben az esetben a II. és a III. fejezetben rögzítettek szerint kell eljárni az alábbi eltérésekkel:
a) a rendvédelmi igazgatási alkalmazott alapfokú vagy középfokú tiszthelyettesi beosztásba történő kinevezése esetén a bv. szerv vezetője köteles a tiszthelyettest rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyamra, alapfokú, majd – beosztástól függően – annak elvégzése után középfokú rendészeti szakmai képzésre beiskolázni;
b) amennyiben az érintett személy korábban már elvégezte a középfokú szaktanfolyami képzést, a szakirányú szakképzés-ráépülést, illetve a középfokú rendészeti szakmai képzést eredményesen teljesítette, a szakmai képzésben már nem kell részt vennie, azonban a középfokú rendészeti szakmai képzéshez kapcsolódó képesítővizsgát köteles tenni;
c) a Képző Intézmény a képesítővizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít;
d) a rendvédelmi igazgatási alkalmazott tiszti beosztásba történő kinevezése esetén képzési követelményként elő kell írni a felsőfokú rendészeti szakmai képzést. A beiskolázásra a 33–40. pont az irányadó;
e) amennyiben rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományból hivatásos állományba kinevezett és tiszti beosztásba helyezett személy rendelkezik felsőfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami végzettséggel, a bv. szerv vezetője a kinevezést követően köteles a lőelméleti és gyakorlati képzésre történő beiskolázásra intézkedni;
f) a lőelméleti és gyakorlati képzés végrehajtásáról a Képző Intézmény gondoskodik.
49. A határozott időre kinevezett rendvédelmi igazgatási alkalmazottra – a beosztástól függően – a 41–48. pontban meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni. A képesítési követelmény határidejénél az első határozott idejű kinevezés kezdő időpontját kell figyelembe venni.
50. A büntetés-végrehajtási szervezetnél a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak által betöltött munkakörökhöz előírt képesítési követelményeket a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményekről rendelkező, mindenkor hatályos BVOP utasítás írja elő.
V. FEJEZET
A BV. SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓI ÁLLOMÁNY RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE
51. A határozatlan, valamint a határozott időre kinevezett munkavállalói állomány esetén a helyi alapfokú szaktanfolyami képzés teljesítése vonatkozásában a 4. pontban meghatározottak szerint kell eljárni. A határozott időre kinevezett munkavállaló vonatkozásában a képesítési követelmény határidejénél az első határozott idejű kinevezés kezdő időpontját kell figyelembe venni.
52. A gazdasági társaságok munkavállalói részére a helyi alapfokú szaktanfolyami képzés szervezési, adminisztrációs és a vizsgáztatással kapcsolatos feladatait a gazdasági társaság humán szakterülete köteles elvégezni.
VI. FEJEZET
A BV. SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTT FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE
53. A bv. szervnél foglalkoztatott fegyveres biztonsági őröknek a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Mellékleteként kiadott Működési és Szolgálati Szabályzat szerint szükséges képzettséggel, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben meghatározott speciális büntetés-végrehajtási ismeretekkel kell rendelkezniük.
54. A fegyveres biztonsági őri munkakörbe kinevezni tervezett munkavállaló a Képző Intézmény által szervezett – fegyveres biztonsági őr hatósági vizsgával záruló – fegyveres biztonsági őr szaktanfolyami képzésen köteles részt venni. A bv. szerv vezetője az erre a célra rendszeresített jelentkezési lap megküldésével értesíti a beiskolázásról a Képző Intézményt.
55. A fegyveres biztonsági őr szaktanfolyami képzés és hatósági vizsga végrehajtásának felügyeleti szerve az Országos Rendőr-főkapitányság.
56. Mentesül a fegyveres biztonsági őr szaktanfolyami képzés elvégzése alól az a fegyveres biztonsági őr beosztásba kinevezni tervezett személy, aki az Országos Képzési Jegyzékben, illetve a Szakmajegyzékben szereplő fegyveres biztonsági őr szakképzettséggel rendelkezik. Amennyiben a beiskolázott személy a Rendeletben meghatározott szakmai végzettséggel rendelkezik, mentesíthető egyes vizsgafeladatok elvégzése alól.
57. A képzés I–IV. moduljainak eredményes vizsgáiról az Országos Rendőr-főkapitányság igazolást állít ki. A büntetés-végrehajtási speciális ismeretek modul eredményes teljesítéséről (V. modul) pedig a Képző Intézmény állít ki a 14. mellékletet képező igazolást.
VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
58. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
59.1

1. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
Ügyszám:
FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja [székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., adószám: 15752019-2-51 (a továbbiakban: BVOTRK)] képzés szervező nevében eljáró ………………………………………………… igazgató, és ……………………………………………………………………………… beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv [cím ………………………………………………………………………………… (a továbbiakban: beiskolázó szerv)] képviseletében: ……………………………………………… beosztás: ……………………………………………………
és
Név:      (a továbbiakban: képzésben résztvevő)
Anyja neve:     
Születési hely, idő:     
Lakcím:     
Szolgálati helye:     
között (a továbbiakban együtt: Felek).
A szerződés célja a büntetés-végrehajtási ……………………… felügyelő/főfelügyelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés elvégzése. A képzés során megszerzendő kompetenciákat és részletes rendelkezéseket a …………………… azonosító számú programkövetelmény alapján kidolgozott képzési program (a továbbiakban: képzési program) tartalmazza.

1. A BVOTRK vállalja, hogy a képzésben résztvevőt büntetés-végrehajtási ………………………… szakmai képzésben részesíti, elméleti és gyakorlati – blended learning – képzés keretében.

2. A képzésben résztvevő kijelenti, hogy jelen szerződés alapján megkezdődő szakmai képzéshez iskolai előképzettséggel, valamint a szakmai képzés programkövetelményében előírt bemeneti követelményekkel rendelkezik.

3. Az ismeretek ellenőrzése a képzés során a képzési programban meghatározott ellenőrzési formák szerint történik.

4. A képesítővizsgára bocsátás feltételei:

–    a tanulmányi kötelezettségek teljesítése a képzési programban meghatározott ismeretanyagból;

–    a képzésben résztvevő igazolt távolléte a képzés összes óraszámának 20 százalékát nem haladhatja meg.

5. A képzést záró képesítővizsga szervezésének módját, formáját, követelményeit, értékelésének módját, valamint a vizsgakövetelményeket a képzési program tartalmazza. A BVOTRK előzetesen megszerzett tudást nem számít be.

6. A vizsgaszervező a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Vizsgaközpont. A Vizsgaközpont eredményes vizsga esetén képesítő bizonyítványt állít ki. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

7. A képzés helye és ideje

a) A képzés helye:

b) A képzési időtartam:

c) A képzés kezdési időpontja:

d) A képzés tervezett befejezési időpontja:

e) A képesítővizsga tervezett időpontja:

8. A képzésben résztvevőt a képzés idejére a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései szerinti illetmény és juttatások illetik meg.

9. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzési programokban megengedett óraszámot meghaladó távollét esetén képesítővizsgára nem bocsátható, ezzel lényeges szerződésszegést követ el és a képzésből ki kell zárni. A kizárásról a BVOTRK írásban értesíti a beiskolázó szervet és az érintett személyt. A jelenlét igazolására a BVOTRK által vezetett tanfolyami napló szolgál.

10. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képesítővizsgán nem jelenik meg, abban az esetben számára új vizsgaidőpont kijelölést a beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv vezetője a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Vizsgaközpont vezetőjénél kezdeményezhet, aki engedélyezés esetén intézkedik a javító- vagy pótlóvizsga időpont kijelölésére.

11. A résztvevőnek a képzésen, vizsgán való részvételt a beiskolázó szerv térítésmentesen biztosítja.

12. Amennyiben a képzésben résztvevő személy szolgálati jogviszonya próbaidő alatt megszűnik 5900 Ft (azaz ötezer-kilencszáz forint) / képzési nap költség megtérítésére, amennyiben a szolgálati jogviszony a próbaidő leteltét követő 6 hónapon belül szűnik meg a képzési költség 50 százalékának visszafizetésére válik kötelezetté. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 164. § (1) bekezdése alapján a képzésben résztvevő hozzájárul a képzési költség illetményéből történő levonásához. A megtérítési kötelezettséget a BVOTRK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01393163-00000000 számú számlájára kell befizetni.

13. A képzés teljes időtartamára a BVOTRK elektronikus formában biztosít oktatási anyagokat.

14. A képzés lezárásának részét képező, a képesítővizsgára bocsátás feltételeként előírt vizsga eredménytelen teljesítése esetében a javító- vagy pótlóvizsgára történő jelentkezés a beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv részéről írásban megküldött kérelem alapján történik. A jelentkezőket a javító- vagy pótlóvizsga helyéről és időpontjáról a BVOTRK írásban értesíti.

15. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben lényeges szerződésszegést követ el, vagy a BVOTRK Házirendjében meghatározott magatartási szabályokat szándékosan és súlyosan megszegi, akkor a BVOTRK kezdeményezi a beiskolázó büntetés-végrehajtási szervnél a fegyelmi eljárás lefolytatását, illetve javaslatot tehet a BVOTRK a képzésből történő kizárásra.

16. A BVOTRK és/vagy a beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv lényeges szerződésszegése esetén a képzésben résztvevő mentesül a szerződésből eredő kötelezettségei alól és a szerződésszegésből eredő esetleges kárát érvényesítheti.

17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

18. Jelen szerződésből származó bármely vitás kérdést a szerződő Felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni. Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vonatkozó szabályait, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.

19. Jelen szerződést a felek elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, három egymással szó szerint mindenben megegyező példányban írják alá.

Kelt: …………………………………

…………………………………

…………………………………

beiskolázó szerv vezetője

igazgató

 

BVOTRK

…………………………………

képzésben résztvevő

Készült:    3 példányban

Egy példány:    3 oldal

Kapják:    1. sz. pld. BVOTRK

2. sz. pld. beiskolázó szerv

3. sz. pld. képzésben résztvevő

____________________

* A megfelelő rész aláhúzandó.

2. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
mely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja [székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., adószám: 15752019-2-51 – (a továbbiakban: BVOTRK)] – tanfolyamszervező nevében eljáró ………………………………………… igazgató
……………………………………………………………………… beiskolázó hivatásos büntetés-végrehajtási szerv [cím ………………………………………………………………………………… (a továbbiakban: beiskolázó szerv)] képviseletében …………………………………………………………………………………………… intézetparancsnok
és
Név:      (a továbbiakban: képzésben résztvevő)
Anyja neve:     
Születési hely, idő:     
Lakcím:     
Szolgálati helye:     
között (a továbbiakban együtt: Felek),
mely szerződés célja a ………………………………………………… szaktanfolyami képzés megszerzésére irányuló képzés keretén belül szakmai képzettség megszerzése. A képzés során megszerzendő kompetenciákat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka által jóváhagyott képzési program tartalmazza.

1. A BVOTRK vállalja, hogy a képzésben résztvevőt ……………………………… szaktanfolyami képzésben részesít.

–    …………………………… elméleti és gyakorlati képzés

2. A képzésben résztvevő kijelenti, hogy jelen szerződés alapján megkezdődő szaktanfolyami képzéshez iskolai előképzettséggel, valamint az egyéb bemeneti követelményekkel rendelkezik.

3. Az ismeretek ellenőrzése a képzés során a képzési programban meghatározott ellenőrzési formák szerint történik. A záró vizsgára a képzés ………… hetében kerül sor.

4. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

–    a tanulmányi kötelezettségek teljesítése a képzési programban meghatározott ismeretanyagból;

–    a képzésben résztvevő igazolt távolléte a képzés összes óraszámának

………………%-át nem haladhatja meg. (Az intézeti gyakorlat és az iskolai tanórák hiányzása külön számítandó.)

A szakmai képzettséget adó szakmai vizsga szervezésének módját, formáját, követelményeit, értékelésének módját, valamint a szakmai és vizsgakövetelményeket a képzési program tartalmazza. A BVOTRK előzetesen megszerzett tudást nem számít be.

A vizsgaszervező a BVOTRK.

Az eredményes záróvizsgáról a BVOTRK igazolást állít ki.

5. A képzés helye:

A képzési időtartam:

A képzés kezdési időpontja:

A képzés tervezett befejezési időpontja:

6. A képzésben résztvevőt a képzés idejére a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény / a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény* rendelkezései szerinti illetmény és juttatások illetik meg.

7. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzési programban megengedett óraszámot meghaladó távollét esetén vizsgára nem bocsájtható, ezzel lényeges szerződésszegést követ el és a képzésből ki kell zárni. A kizárásról a BVOTRK írásban értesíti a beiskolázó büntetés-végrehajtási szervet és az érintett személyt. A jelenlét igazolására a BVOTRK által vezetett tanfolyami napló szolgál.

8. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vizsgán neki fel nem róható ok miatt nem jelenik meg, abban az esetben számára új vizsgaidőpontot a BVOTRK pótlóvizsga keretén belül tud biztosítani, amennyiben a képzésben résztvevő eredménytelen vizsgát tesz a BVOTRK által kijelölt időpontban javítóvizsgát tehet.

9. A képzés ideje alatt a képzésben résztvevő fennálló jogosultság esetén a beiskolázó büntetés-végrehajtási szervtől (………………………………………………………) az alábbi juttatásokat kapja:

A beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv a napi munkába járás esetén a költségtakarékossági számítások alapján a vonatkozó jogszabályi előírások, illetve Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka által kiadott vonatkozó belső normájában előírtak alapján jár el.

10. A résztvevőnek a képzésen, továbbá a vizsgán való részvételt a beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv térítésmentesen biztosítja.

11. Amennyiben a képzésben résztvevő személy rendvédelmi igazgatási jogviszonya / munkaviszonya* a kikötött próbaidő alatt megszűnik, a képzésben résztvevő személy 5900 Ft (azaz ötezer-kilencszáz forint) / képzési nap költség megtérítésére, amennyiben a rendvédelmi igazgatási jogviszonya / munkaviszonya* a próbaidő leteltét követő 6 hónapon belül szűnik meg a képzési költség 50 százalékának visszafizetésére válik kötelezetté, melyet a BVOTRK MÁK 10023002-01393163-00000000 bankszámlaszámára kell befizetni. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 164. § (1) bekezdése alapján a képzésben résztvevő hozzájárul a képzési költség illetményéből történő levonáshoz.

12. A képzés teljes időtartamára a BVOTRK elektronikus formában biztosít oktatási anyagokat.

13. Javító- és pótlóvizsgára történő jelentkezés a beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv vezetője részéről érkező írásos megkeresés alapján történik. A jelentkezőket a javító- és pótlóvizsga helyéről és időpontjáról a BVOTRK írásban értesíti.

14. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben lényeges szerződésszegést követ el, vagy a BVOTRK Házirendjében meghatározott magatartási szabályokat szándékosan és súlyosan megszegi, akkor a BVOTRK kezdeményezi a beiskolázó büntetés-végrehajtási szervnél a fegyelmi eljárás lefolytatását, illetve javaslatot tehet a BVOTRK a képzésből történő kizárásra.

15. A BVOTRK és/vagy a beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv lényeges szerződésszegése esetén a képzésben résztvevő mentesül a szerződésből eredő kötelezettségei alól és a szerződésszegésből eredő esetleges kárát érvényesítheti.

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései az irányadók.

17. Jelen szerződésből származó bármely vitás kérdést a szerződő Felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni. Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vonatkozó szabályait, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.

Jelen szerződést a felek elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, három egymással szó szerint mindenben megegyező példányban írják alá.

Kelt: …………………………………

…………………………………

…………………………………

beiskolázó szerv vezetője

igazgató

 

BVOTRK

…………………………………

képzésben résztvevő

Készült:    3 példányban

Egy példány:    3 oldal

Kapják:    1. sz. pld. BVOTRK

2. sz. pld. beiskolázó szerv

3. sz. pld. képzésben résztvevő

___________________

* A megfelelő rész aláhúzandó.

3. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
…………………………………………
bv. szerv megnevezése
JELENTKEZÉSI LAP
Képzés megnevezése*:    büntetés-végrehajtási felügyelő szakmai képzés
büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő szakmai képzés
büntetés-végrehajtási főfelügyelő szakmai képzés
büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő szakmai képzés
büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő szakmai képzés
büntetés-végrehajtási szervező szakmai képzés

Név:

 

Születési név:

 

Rendfokozat:

 

Születési hely, idő:

 

Anyja neve:

 

Szolgálati beosztása:

 

Iskolai végzettsége*:

8 általános
+OKJ végzettség/ szakiskolai végzettség

szakközépiskolai/ szakgimnáziumi végzettség

gimnázium érettségi

főiskola

egyetem

Rendészeti szakképzésben /
rendészeti fakultáción tanult-e
(pl. belügyi rendészeti ismeretek),
ha igen, melyik Képző Intézményben:

 

OM azonosító (amennyiben rendelkezik azonosítóval):

 

Telefonszám:

 

E-mail-cím:

 

Rzs Neo rendszer felhasználói azonosító:

 

Navigator rendszer felhasználói azonosító:

 

Fogvatartotti alrendszerhez felhasználói azonosító:

 

Tartózkodási hely:

 

Kinevezés kelte:

 

Kelt: _______________, az elektronikus dátumbélyegző szerint
______________________________________
büntetés-végrehajtási szerv vezetője
___________________
* A megfelelő rész aláhúzandó.

4. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
…………………………………………
bv. szerv megnevezése
JELENTKEZÉSI LAP
Képzés megnevezése*:    rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyami képzés
fegyveres biztonsági őr szaktanfolyami képzés
középfokú szaktanfolyami képzés (riasz)
felsőfokú szaktanfolyami képzés (riasz)
2×2 hét büntetés-végrehajtási szervező alapfelkészítés

Név:

 

Születési név:

 

Rendfokozat:

 

Születési hely, idő:

 

Anyja neve:

 

Szolgálati beosztása:

 

Iskolai végzettsége*:

8 általános
+ OKJ végzettség/ szakiskolai végzettség

szakközépiskolai/ szakgimnáziumi végzettség

gimnázium érettségi

főiskola

egyetem

OM azonosító (amennyiben rendelkezik azonosítóval):

 

Telefonszám:

 

E-mail-cím:

 

Középfokra beiskolázás esetén
Rzs Neo rendszer felhasználói azonosító:

 

Középfokra beiskolázás esetén Navigator rendszer felhasználói azonosító:

 

Középfokú beiskolázás esetén Fogvatartotti alrendszerhez felhasználói azonosító:

 

Tartózkodási hely:

 

Kinevezés kelte:

 

Rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyami képzésre, illetve a 2×2 hét büntetés-végrehajtási szervező alapfelkészítésre jelentkezés esetén kitöltendő

I. fokú pszichikai alkalmassági vizsgálat eredménye*

Megfelelt

Nem megfelelt

Kifogástalan életvitel ellenőrzés lezárult*

IGEN

NEM

Fegyveres biztonsági őr szaktanfolyami képzésre jelentkezés esetén kitöltendő

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredménye

Megfelelt

Nem megfelelt

Pszichikai alkalmassági vizsgálat eredménye*

Megfelelt

Nem megfelelt

Hatósági erkölcsi bizonyítvány eredménye

IGEN

NEM

Kelt: _______________, az elektronikus dátumbélyegző szerint.
______________________________________
büntetés-végrehajtási szerv vezetője
___________________
* A megfelelő rész aláhúzandó.

5. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420

Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja

bv. szerv megnevezése

Ügyszám:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény rendelkezései alapján büntetés-végrehajtási szakmai képzések szakmai gyakorlatának végrehajtására a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja képzési programjainak rendelkezései alapján a fenti szervek együttműködési megállapodást kötnek az alábbiak szerint:

1. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVOTRK) által szervezett képzések célja, hogy magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai felkészítéssel biztosítsa azt, hogy a képzéseket elvégzett tanulók a gyakorlatban azonnal használható tudást szerezzenek.

2. A gyakorlatorientált képzések szervezése érdekében a tanuló a szakmai gyakorlati képzést egyrészt iskolai elméletigényes gyakorlati képzés formájában a BVOTRK-ban, másrészt a ………………… (a továbbiakban: bv. szerv) intézeti gyakorlatként hajtja végre.

3. A BVOTRK gyakorlati képzésekkel kapcsolatos feladatai:

a) szakmai gyakorlat tervezése, szervezése és irányítása,

b) szakmai gyakorlat eredményes végrehajtásához szükséges dokumentumok biztosítása,

c) a bv. szerv részéről kijelölt oktató(k) felkészítése,

d) a gyakorlati oktatóval a folyamatos kapcsolattartás, a szakmai gyakorlat ellenőrzése.

4. A bv. szerv feladatai:

a) a gyakorlati oktató(k) kijelölése, a felkészítésben való részvétel biztosítása,

b) biztosítja, hogy a tanuló a szakmai gyakorlatot a BVOTRK által készített gyakorlati naplóban meghatározottak szerint hajtsa végre,

c) a tanuló részére informatikai háttér biztosítása a gyakorlati napló elektronikus vezetéséhez, aláírásához,

d) gyakorlati oktató személyében bekövetkezett változás esetén a BVOTRK tájékoztatása.

5. A gyakorlati oktató feladatai:

a) köteles folyamatosan vezetni a tanuló szakmai gyakorlatának irányításához és értékeléséhez kiadott gyakorlati naplót, és folyamatosan ellenőrizni a tanulók gyakorlati feladatainak végrehajtását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri és vezeti a tanuló hiányzását (amennyiben a tanuló hiányzása meghaladja a 20%-ot, a szakmai gyakorlatra előírt követelményeit nem teljesítette),

c) a képzés során a szakmai gyakorlat befejezésekor (minden szakmai gyakorlatról, külön írásos értékelés szükséges) a gyakorlati oktató írásban köteles minősíteni, és érdemjeggyel értékelni a tanuló szakmai gyakorlatát a BVOTRK iránymutatása szerint.

6. Amennyiben a képzésben résztvevő személy által a felnőttképzési szerződés alapján megtérítendő költség fedezetére a képzésben résztvevő utolsó havi illetménye nem elegendő, úgy a levonást követően fennmaradó összeget a BVOTRK jogosult a képzésben résztvevőtől közvetlenül behajtani.

7. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát bármely fél kezdeményezheti, szükség esetén a módosításra a kezdeményező fél intézkedik.

8. Az együttműködési megállapodás a mindkét fél általi aláírást követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a _____________ számon kiadott együttműködési megállapodás hatályát veszti.

…………………………………

…………………………………

bv. szerv vezetője

igazgató
BVOTRK

6. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

Tanúsítvány sorszáma: T/202_/__________
______________________________________________________________________________________________________
TANÚSÍTVÁNY
Név:
(születési családi és utóneve: , születési helye:
születési ideje: , anyja születési családi és utóneve: )
részére,
aki a(z) Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja felnőttképzőnél
20_. ___. __. és 20_. ___. __. között ___ órás
________________________
megnevezésű képzésen részt vett, és a képzést elvégezte.
A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít.
A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít.
Kelt: _____________, 20_. __. __. napján.
…………………………………
igazgató
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
Nyilvántartási szám: B/2020/005401
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi utca 6.

7. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
IGAZOLÁS
___________________ részére
(sz.: _________________ an.: __________________)
aki a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában
_____________________-én a
rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyamot
megfelelő
eredménnyel teljesítette.
Pilisszentkereszt, az elektronikus dátumbélyegző szerint.
…………………………………
igazgató

8. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
IGAZOLÁS
___________________ részére
(sz.: _________________ an.: __________________)
aki a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló
26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás alapján
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ……………………… SZAKTANFOLYAMI ÁTKÉPZÉSEN
eredményes
VIZSGÁT tett.

9. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

___________________________________

(A személyi anyagba lerakandó)

bv. szerv megnevezése

 

IGAZOLÁS
A ………………………………………
VIZSGABIZOTTSÁGA
igazolja, hogy ……………………………………………………………………………
rendfokozat …………………………….
szül. idő: ………………………… anyja neve: ……………………………………………
a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló
26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás alapján
eredményes
HELYI ALAPFOKÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
VIZSGÁT tett.
Kelt: ……………………………, az elektronikus dátumbélyegző szerint.
………………………………………
vizsgabizottság elnöke

………………………………………

………………………………………

vizsgabizottság tagja

vizsgabizottság tagja

10. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
IGAZOLÁS
……………………………………………… részére
(sz.: …………………………………, an.: ……………………………………………)
aki a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában
a 20_. ………………-től 20_. …………………-ig tartó
2×2 hét büntetés-végrehajtási szervező alapfelkészítés megnevezésű képzésen részt vett és a képzés követelményeit
sikeresen teljesítette.
Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint.
…………………………………
igazgató

11. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

___________________________________

(A személyi anyagba lerakandó)

bv. szerv megnevezése

 

IGAZOLÁS
A ………………………………………
VIZSGABIZOTTSÁGA
igazolja, hogy ……………………………………………………………………………
szül. idő: ………………………… anyja neve: ……………………………………………
a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló
26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás alapján
eredményes
HELYI ALAPFOKÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
VIZSGÁT tett.
Kelt: ……………………………, az elektronikus dátumbélyegző szerint.
………………………………………
vizsgabizottság elnöke

………………………………………

………………………………………

vizsgabizottság tagja

vizsgabizottság tagja

12. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

(A személyi anyagba lerakandó.)
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
IGAZOLÁS
____________________________________ részére
(sz.: _________________ an.: __________________)
aki a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló
26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás alapján
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ………………….……. SZAKTANFOLYAMI KÉPZÉSEN
eredményes
VIZSGÁT tett.
Pilisszentkereszt, az elektronikus dátumbélyegző szerint.
…………………………………
igazgató

13. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

(A személyi anyagba lerakandó.)
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
IGAZOLÁS
____________________________________ részére
(sz.: _________________ an.: __________________)
aki a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló
26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás alapján
eredményes
FELSŐFOKÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
VIZSGÁT tett.
Pilisszentkereszt, az elektronikus dátumbélyegző szerint.
…………………………………
igazgató

14. melléklet a 26/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

(A személyi anyagba lerakandó.)
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000420
IGAZOLÁS
____________________________________ részére
(sz.: _________________ an.: __________________)
aki a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában
a Fegyveres biztonsági őr szaktanfolyami képzés büntetés-végrehajtási speciális ismeretek modulján részt vett
és a képzés követelményeit eredményesen teljesítette.
Pilisszentkereszt, az elektronikus dátumbélyegző szerint.
…………………………………
igazgató
1

Az 59. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére