• Tartalom

27/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartotti munkáltatás foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről

2021.05.21.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényben, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben, a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben, továbbá az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendeletben foglaltakra – az alábbi utasítást adom ki:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együttesen: munkáltató) terjed ki.
2. Az utasítás célja, hogy a hivatalból elrendelt foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések és fogvatartotti munkaügyi tárgyú kérelmek hatósági elbírálása során egységes eljárási rend érvényesüljön. Az eljárás célja a jogalanyok jogkövető magatartásának ellenőrzése.
3. A fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatása esetén különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként (a továbbiakban: foglalkoztatás-felügyeleti hatóság) első fokon a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának nevében és megbízásából az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese (a továbbiakban: gazdasági és informatikai helyettes) jár el.
4. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés végrehajtására a BVOP Gazdasági Társaságok Főosztályának (a továbbiakban: GTF) vezetője által kijelölt személyek (a továbbiakban: hatósági ellenőr) jogosultak.
II. A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
5. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárás, valamint az ellenőrzés hivatalból vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki vagy nem korlátozza – a fogvatartott vagy törvényes képviselője kérelme alapján indul meg.
6. A helyszíni ellenőrzés (szemle) csak érvényes megbízólevél birtokában végezhető.
7. A megbízólevél a gazdasági és informatikai helyettes által a munkakörük alapján állandó jelleggel ellenőrzést végzők részére kiállított okmány, amely a szolgálati igazolvánnyal együtt és visszavonásig érvényes (1. melléklet). A hatósági ellenőr megbízólevelét a GTF készíti elő, tartja nyilván.
8. A GTF vezetője előre ütemezett ellenőrzési terv alapján indítja meg az eljárást. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét.
9. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés vagy helyszíni ellenőrzés (szemle).
III. A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS TÁRGYKÖREI ÉS TÍPUSAI
10. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés kiterjed az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 18. §-ában szereplő tárgykörökre.
11. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről szóló 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás 3. pont c) alpontja szerinti célellenőrzést, 3. pont s) alpontja szerinti témaellenőrzést, valamint 3. pont t) alpontja szerinti utóellenőrzést hajt végre.
12. Az utóellenőrzés célja a jegyzőkönyvben vagy a hatósági döntésben foglaltak végrehajtásának visszaellenőrzése, különös tekintettel a fogvatartottakat érintő munkajogi és foglalkoztatási szabályok munkáltató általi betartására.
IV. ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
13. A hatósági ellenőr jogosult hatósági ellenőrzést végezni valamennyi fogvatartotti munkavégzési helyen, függetlenül a munkáltató székhelyétől, telephelyétől. Az ellenőrzést végző személy a helyszíni ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy eljárása ne akadályozza a munkáltató rendeltetésszerű tevékenységének végzését.
14. A hatósági ellenőr jogosult az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartások, fogvatartotti munkáltatással kapcsolatos dokumentumok megtekintésére, bekérésére, továbbá azokról másolatot készíthet. Szükség esetén az ellenőrzés során a fogvatartott meghallgatására is lehetőség van, a munkáltató által biztosított munkajogi védelem, valamint az életet és testi épséget közvetlenül veszélyeztető körülmények feltárása érdekében. A hatósági ellenőr jogosult minden olyan számítógépes adathordozó megismerésére, amelyből a fogvatartotti foglalkoztatásra vonatkozó információ ismerhető meg.
V. A HIVATALBÓL INDÍTOTT FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS RENDJE, LEZÁRÁSA
15. A hivatalból indított foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés a gazdasági és informatikai helyettes által jóváhagyott ütemterv vagy eseti döntés alapján történik.
16. A helyszíni ellenőrzés időpontjáról, legalább öt nappal megelőzően – ha az a szemle eredményességét nem veszélyezteti –, előzetesen értesíteni kell a munkáltatót. A helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés kiadmányozására a GTF vezetője jogosult.
17. A folyamatos ellenőrzési feladatok hatékony ellátásának biztosítása érdekében a munkáltató ellenőrzést megelőző értesítése mellőzhető.
18. A hivatalból indított foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdése alapján az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontjára és 98. §-ára tekintettel hatvan nap. Az ügyintézési határidőn belül a hivatalból lefolytatott hatósági ellenőrzés eredményének ügyfél részére történő közlése iránt intézkedni kell.
19. A helyszíni ellenőrzésről, valamint a tényállás tisztázása érdekében lefolytatott más eljárási cselekményről a hatósági ellenőr jegyzőkönyvet (2. melléklet) vagy feljegyzést készít, amelyre az Ákr. szabályait megfelelően alkalmazni kell.
20. A hatósági ellenőr a jegyzőkönyvet a helyszínen átadja, vagy amennyiben a jegyzőkönyv elkészítéséhez egyéb adatok beszerzése, feldolgozása is szükséges, akkor a jegyzőkönyv elkészültétől számított nyolc napon, de legfeljebb a szemle lefolytatásától számított harminc napon belül elektronikusan megküldi a munkáltatónak, aki az okirat megérkezésétől számított két munkanapon belül elektronikusan visszaküldi a GTF-re. A jegyzőkönyvben meg kell állapítani, hogy történt-e jogsértés. A GTF a felek által aláírt és visszaérkezett jegyzőkönyvet – javaslatával együtt, a RobotZsaru NEO rendszeren keresztül – öt munkanapon belül felterjeszti a gazdasági és informatikai helyettes részére.
21. Ha a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés során jogszabálysértést nem tapasztal, akkor a 20. pont szerinti felterjesztést követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja a munkáltatót, hogy jogszabálysértés nem került megállapításra, és gondoskodik a hatósági ellenőrzés lezárásáról. Az esetleg felmerült egyéb hiányosság esetén feladatot szab annak megszüntetésére.
22. Ha a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az ellenőrzés során jogszabálysértést tapasztal, akkor nyolc napon belül megindítja a közigazgatási eljárást.
23. Amennyiben jogszabálysértés kerül megállapításra, úgy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2/B. §-a szerint jár el.
24. A jegyzőkönyvben rögzített megállapítások alapján a GTF elkészíti a tájékoztatólevél vagy végzés tervezetét, és a jegyzőkönyvvel egyidejűleg kiadmányozásra felterjeszti a gazdasági és informatikai helyettes részére.
25. Amennyiben a jegyzőkönyv vagy a feljegyzés olyan jogszabálysértésre vonatkozó információt tartalmaz, mely nem a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik, akkor a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az okirat megküldésével egyidejűleg fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári, munkavédelmi vagy egyéb eljárást kezdeményez.
26. A szabálytalanságok megszüntetése során a kötelezettségszegés elkövetőjének felelősségét a munkáltató köteles vizsgálni.
VI. A MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KÉRELEM HATÓSÁGI ELBÍRÁLÁSA
27. Munkaügyi tárgyú kérelem szóban vagy írásban terjeszthető elő, amely a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonható. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni és nyilvántartásba kell venni. A kérelemnek tartalmaznia kell a fogvatartott nevét, nyilvántartási számát, valamint a konkrét tárgyát, meghatározását. A kérelmet a munkáltató állásfoglalásával egyidejűleg, a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül a GTF útján a gazdasági és informatikai helyettes részére felterjeszti, amennyiben a fogvatartott a sérelmezett érdek helybeni rendezését nem fogadja el.
28. A kérelem beérkezését követően a GTF vezetője kijelöli az ügyben eljáró hatósági ellenőrt, aki haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az eljárás és az ellenőrzés lefolytatására, valamint hogy a kérelem magában foglalja-e az elbíráláshoz szükséges kötelező tartalmi elemeket.
29. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a tényállás tisztázása érdekében – amennyiben a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok – hatósági bizonyítási eljárást folytat le, melyre az Ákr. 62. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak irányadók.
30. A gazdasági és informatikai helyettes a kérelmet visszautasítja az Ákr. 46. § (1) bekezdése szerinti esetekben, az eljárást megszünteti az Ákr. 47. § (1) bekezdése szerinti esetekben.
31. Amennyiben a hatósági ellenőr azt állapítja meg, hogy a kérelem nem felel meg az előírtaknak, vagy a kérelem nem tartalmazza az Ákr. 62. § (2) bekezdése szerinti bizonyítékokat, akkor annak beérkezésétől számított nyolc napon belül – a munkáltató részére történő hatósági ellenőrzés megindításáról szóló értesítés (3. melléklet) megküldésével egyidejűleg – hiánypótlásra hívja fel a fogvatartottat. Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló iratok csak a munkáltatónál találhatóak meg, akkor azokat a hatósági ellenőr a munkáltatótól kéri be.
32. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság visszautasítja a képviselő eljárását az Ákr. 13. § (4) bekezdése szerinti esetekben.
33. Kérelem esetén a hatósági ellenőr az eljárás megindításáról annak beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíti a munkáltatót. Főszabály szerint – ha az ügy körülményeiből más nem következik – a helyszíni vizsgálat időpontjáról azt megelőzően legalább öt nappal megelőzően értesíteni kell a munkáltatót (3. melléklet). Ha azonban az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményes lefolytatását veszélyezteti, elegendő a munkáltatónak az ellenőrzés megkezdésével egyidejűleg történő szóbeli tájékoztatása.
34. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a gazdasági és informatikai helyetteshez történő megérkezését követő napon kezdődik.
35. A gazdasági és informatikai helyettes a fogvatartotti kérelemre indult eljárásban, amennyiben annak helyt ad, vagy elutasítja, akkor határozatot hoz.
36. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés, valamint a fogvatartotti kérelem elbírálását tartalmazó döntés együttes határidejére a 18. pont az irányadó.
VII. JOGORVOSLATOK
37. A hivatalból indított foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzést lezáró – jogszabálysértést meg nem állapító – döntés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.
38. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárás esetén a végzés ellen – az Ákr. 118. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül – önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen vehető igénybe.
39. Az ügy érdemében hozott határozat ellen közigazgatási pernek van helye. Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű illeték terheli.
40. A jogorvoslatra nyitva álló határidő lejártát követő három munkanapon belül a GTF vezetője döntés véglegességét igazoló záradékkal látja el az okiratot.
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
41. A GTF a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésekről és a fogvatartotti munkaügyi tárgyú kérelmekről elektronikus úton közhiteles hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) köteles vezetni (4. melléklet).
42. A munkáltató negyedévente (a továbbiakban: tárgyidőszak) – az azt követő hónap 10-éig – köteles a GTF részére adatot szolgáltatni a tárgyidőszakban benyújtott fogvatartotti munkaügyi kérelmekről és azok rendezéséről, a BM rendelet 18. §-ában meghatározott témakörök szerinti bontásban.
43. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
44.1

1. melléklet a 27/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

szerv megnevezése

BVOP/30500/………………/

MEGBÍZÓLEVÉL

Név / bv. rendfokozat: …………… részére

Szolgálati igazolvány száma:

aki fogvatartotti foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés céljából

Budapest, .................. év...................... hó ........... nap

P. H.

________________________________________
országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

Ezen megbízólevél tulajdonosa a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 7. § (3) bekezdése, a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a és a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és a bv. gazdasági társaságok fogvatartotti foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésével megbízott személy.

Visszavonva:

Budapest, .................. év...................... hó ........... nap

P. H.

________________________________________
országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

2. melléklet a 27/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
Gazdasági Társaságok Főosztálya

Szám: 30500/ /

Tárgy:
Ügyintéző:
Tel.:
EKG:(06-1) 301-
(03-91) 200-

Jegyzőkönyv
helyszíni ellenőrzésről
Készült: év/hónap/nap helyszín ……………… szám alatti bv. intézetnél/kft.-nél – a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 7. § (3) bekezdése, a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a és a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és a(z) …./…./20… ált. BVOP iktatószámú foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzési ütemterv alapján – tartott fogvatartotti munkáltatás foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzéséről.
Jelen vannak:
Az ellenőrzésben érintett munkáltató adatai:
Szervezet megnevezése:
Székhelye:
Törzskönyvi azonosító / cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletre jogosult neve, beosztása:
A fogvatartott/képviselő adatai:
Neve:
Képviseletre jogosult-e? igen – nem
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Telefonszám, e-mail, egyéb elérhetőség:
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részéről:
Jegyzőkönyvet készítő hatósági ellenőr neve:
Az ellenőrzést végző további hatósági ellenőr neve:
Az ellenőrzés tárgya: az ellenőrzés alá vont bv. szerv munkáltatási gyakorlatának vizsgálata a fogvatartottak munkavégzésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan érvényesülése érdekében.
Nyilatkozatok
Munkáltató/fogvatartott/képviselő (a továbbiakban együttesen: ügyfél) nyilatkozik, hogy jogairól és kötelezettségeiről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján a tájékoztatást megkapta, így különösen az alábbiakról:
–    az eljárás hivatalos nyelve /Ákr. 20. § (1) bekezdés/,
–    tolmács igénybevételének lehetősége /Ákr. 73. § (1)–(3) bekezdés/,
–    a jogorvoslathoz való jog /Ákr. 112. §/,
–    az ügyfélre vonatkozó alapelvek, irányadó jogszabályi rendelkezések, az ügyfél nyilatkozat- és észrevételtételi joga, a munkaügyi hatóság biztosítja továbbá, hogy az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevői jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék /Ákr. 5. §/,
–    a jóhiszeműség elve és a bizalmi elv /Ákr. 6. § (1)–(3) bekezdés/,
–    az ügyintézési határidő általános szabályai /Ákr. 50. § (1)–(6) bekezdés/, különös tekintettel az ügyintézés határideje, mely 60 nap /Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pont/,
–    a képviselet általános szabályai, valamint a meghatalmazásra vonatkozó szabályok /Ákr. 13–14. §/,
–    az iratbetekintési jog /Ákr. 33. § (1), (3) bekezdés/.
Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez vagy jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
Az iratbetekintési jog korlátai /Ákr. 34. § (1)–(3) bekezdés/:
–    Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.
–    Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
–    A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.
A fenti tájékoztatást megértettem:

……………………………………
munkáltató

……………………………………fogvatartott/képviselő

Ellenőrzést végrehajtók (név, rendfokozat, szervezeti egység):

……………………………………
hatósági ellenőr

……………………………………
hatósági ellenőr

Az ellenőrzés helyszínén tapasztaltak, munkaügyi dokumentumok és a munkáltató képviselőjének előadása alapján az alábbiak állapíthatóak meg:
Szükséges a megállapítások között rögzíteni, hogy történt-e jogsértés.
A jegyzőkönyvben foglaltak a valóságnak megfelelnek, az elolvasás és értelmezés után, mint a valósággal egyezőt helybenhagyólag aláírjuk.
k.m.f.

……………………………………
hatósági ellenőr

……………………………………
munkáltató

……………………………………
hatósági ellenőr

……………………………………fogvatartott/képviselő

3. melléklet a 27/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
Gazdasági Társaságok Főosztálya

Szám: 30500/ /

Tárgy:

értesítés foglalkoztatás-felügyeleti
hatósági ellenőrzés megindításáról,
helyszíni ellenőrzés időpontjáról

 

Hiv. szám:
Ügyintéző:
Telefon:

 

ÉRTESÍTÉS
Tisztelt Munkáltató!
Ezúton értesítem, hogy a fenti iktatási számon …………………………………… fogvatartott neve [lakcíme, nyilvántartási száma] ügyében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előtt foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzési eljárás indult. A körülmények tisztázása, valamint a tényállás teljes körű feltárása érdekében – figyelemmel a a fogvatartotti munkáltatás foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 27/2021. (V. 19.) BVOP utasításban foglaltakra – T. Munkáltatónál helyszíni ellenőrzést foganatosítok.
Az ellenőrzés helyszíne:
Az ellenőrzés időpontja:
Kelt: Budapest,
______________________
aláírás

4. melléklet a 27/2021. (V. 19.) BVOP utasításhoz

Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzések és fogvatartotti munkaügyi tárgyú kérelmek … évi nyilvántartása

Bv. szerv1/Fogvatartott2

Ügyszám

Ügyintéző

Fogvatartotti kérelem benyújtásának időpontja

Helyszíni ellenőrzés időpontja

Hatóság döntése (határozat vagy végzés),
feladatszabás,
okirat száma,
kiadmányozás időpontja

Kötelezés határideje

Kötelezés eredménye

Szükséges-e utóellenőrzés, annak eredménye

Bírósági felülvizsgálat benyújtásának időpontja, eredménye

Jogerőre emelkedés időpontja

Egyéb intézkedés, eljárás kezdeményezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartás vezetéséért felelős: Név, beosztás
Megjegyzés:
1 Hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrzött munkáltatót, valamint az azonosító adatait kell rögzíteni.
2 Fogvatartotti kérelem esetén a kérelmezőt és az ellenérdekű munkáltatót is rögzíteni szükséges.
1

A 44. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére