• Tartalom

2021. évi XXVIII. törvény

2021. évi XXVIII. törvény

a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről1

2021.09.10.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövege (a továbbiakban: genfi szöveg) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés a genfi szöveget e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 (1) A genfi szöveg hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A genfi szöveg hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a genfi szöveg végrehajtása körében az Eredetmegjelölések Oltalmára és Nemzetközi Lajstromozására Vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz, továbbá a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegéhez Kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat szövegét rendeletben kihirdesse.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a genfi szöveg 29. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A genfi szöveg, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi XXVIII. törvényhez4


A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS EREDETMEGJELÖLÉSEKRŐL ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEKRŐL SZÓLÓ GENFI SZÖVEGE

Cikkek jegyzéke

I. fejezet:    Bevezető és általános rendelkezések
1. cikk:    Rövidített kifejezések
2. cikk:    Tárgy
3. cikk:    Illetékes hatóság
4. cikk:    Nemzetközi lajstrom
II. fejezet:    Bejelentés és nemzetközi lajstromozás
5. cikk:    Bejelentés
6. cikk:    Nemzetközi lajstromozás
7. cikk:    Díjak
8. cikk:    A nemzetközi lajstromozás érvényességének időtartama
III. fejezet:    Oltalom
9. cikk:    Kötelezettségvállalás az oltalomban részesítésre
10. cikk:    A Szerződő Felek joga és más jogi eszközök szerinti oltalom
11. cikk:    A lajstromozott eredetmegjelölések és földrajzi jelzések oltalma
12. cikk:    A köznevesült elnevezéssé válás elleni oltalom
13. cikk:    Biztosítékok egyéb jogok tekintetében
14. cikk:    Jogérvényesítési eljárások és jogorvoslatok
IV. fejezet:    Elutasítás és egyéb intézkedések a nemzetközi lajstromozás tekintetében
15. cikk:    Elutasítás
16. cikk:    Az elutasítás visszavonása
17. cikk:    Átmeneti időszak
18. cikk:    Értesítés az oltalom biztosításáról
19. cikk:    Érvénytelenítés
20. cikk:    Változások és egyéb tények bejegyzése a nemzetközi lajstromba
V. fejezet:    Igazgatási rendelkezések
21. cikk:    A Lisszaboni Unió tagsága
22. cikk:    A Külön Unió Közgyűlése
23. cikk:    Nemzetközi Iroda
24. cikk:    Pénzügyek
25. cikk:    Végrehajtási Szabályzat
VI. fejezet:    Felülvizsgálat és módosítás
26. cikk:    Felülvizsgálat
27. cikk:    Egyes cikkek Közgyűlés általi módosítása
VII. fejezet:    Záró rendelkezések
28. cikk:    E szöveg részesévé válás
29. cikk:    A megerősítések és csatlakozások hatályossá válásának időpontja
30. cikk:    Fenntartások tilalma
31. cikk:    A Lisszaboni Megállapodás és az 1967. évi szöveg alkalmazása
32. cikk:    Felmondás
33. cikk:    E szöveg nyelvei; Aláírás
34. cikk:    Letéteményes


I. FEJEZET
BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Rövidített kifejezések
Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában e szöveg alkalmazásában:
i.    »Lisszaboni Megállapodás«: az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó,
1958. október 31-i Lisszaboni Megállapodás;
ii.    »1967. évi szöveg«: az 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, és 1979. szeptember 28-án módosított Lisszaboni Megállapodás;
iii.    »e szöveg«: a jelen szöveggel létrehozott, az eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás;
iv.    »Végrehajtási Szabályzat«: a 25. cikkben említett Végrehajtási Szabályzat;
v.    »Párizsi Egyezmény«: az ipari tulajdon oltalmára 1883. március 20-án létrehozott, felülvizsgált és módosított Párizsi Egyezmény;
vi.    »eredetmegjelölés«: a 2. cikk (1) bekezdésének i. pontjában említett elnevezés;
vii.    »földrajzi jelzés«: a 2. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett jelzés;
viii.    »nemzetközi lajstrom«: a Nemzetközi Iroda által a 4. cikkel összhangban vezetett nemzetközi lajstrom, amely az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nemzetközi lajstromozására vonatkozó adatok hivatalos gyűjteménye, függetlenül az adatok tárolására szolgáló hordozótól;
ix.    »nemzetközi lajstromozás«: a nemzetközi lajstromba bejegyzett nemzetközi lajstromozás;
x.    »bejelentés«: a nemzetközi lajstromozásra irányuló bejelentés;
xi.    »lajstromozott«: az e szöveggel összhangban a nemzetközi lajstromba bejegyzett;
xii.    »földrajzi származási terület«: a 2. cikk (2) bekezdésében említett földrajzi terület;
xiii.    »határokon átnyúló földrajzi terület«: egymással szomszédos Szerződő Felek területén található vagy azokat magában foglaló földrajzi terület;
xiv.    »Szerződő Fél«: az az állam vagy kormányközi szervezet, amely részese e szövegnek;
xv.    »származás szerinti Szerződő Fél«: az a Szerződő Fél, amelynek területén az adott földrajzi származási terület található, vagy azok a Szerződő Felek, amelyek területén a határokon átnyúló földrajzi származási terület található;
xvi.    »illetékes hatóság«: a 3. cikknek megfelelően kijelölt szerv;
xvii.    »kedvezményezettek«: azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a származás szerinti Szerződő Fél joga alapján jogosultak az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés használatára;
xviii.    »kormányközi szervezet«: az a kormányközi szervezet, amely a 28. cikk (1) bekezdésének iii. pontja alapján e szöveg részesévé válhat;
xix.    »Szervezet«: a Szellemi Tulajdon Világszervezete;
xx.    »főigazgató«: a Szervezet főigazgatója;
xxi.    »Nemzetközi Iroda«: a Szervezet Nemzetközi Irodája.

2. cikk
Tárgy
(1)    [Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések] E szöveget a következőkre kell alkalmazni:
i.    a származás szerinti Szerződő Fél területén oltalomban részesülő, valamely földrajzi terület nevéből álló vagy azt tartalmazó elnevezés, vagy egy ilyen területre vonatkozóként ismert más elnevezés, amely a terméket az adott földrajzi területről származóként jelöli meg, ha a termék minősége vagy tulajdonságai kizárólag vagy lényegében a földrajzi környezetnek tulajdoníthatók, a természetes és emberi tényezőket is beleértve, és amelynek a termék a hírnevét köszönheti; valamint
ii.    a származás szerinti Szerződő Fél területén oltalomban részesülő, valamely földrajzi terület nevéből álló vagy azt tartalmazó jelzés, vagy egy ilyen területre vonatkozóként ismert más jelzés, amelyet az adott földrajzi területről származó olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegében a földrajzi származásának tulajdonítható.
(2)    [Lehetséges földrajzi származási területek] Az (1) bekezdésben ismertetett földrajzi származási terület állhat a származás szerinti Szerződő Fél teljes területéből, vagy a származás szerinti Szerződő Fél területén található régióból, helységből vagy helyből. Ez nem zárja ki e szövegnek az olyan, az (1) bekezdésben ismertetett földrajzi származási terület tekintetében történő alkalmazását, amely határokon átnyúló földrajzi területből vagy annak egy részéből áll.

3. cikk
Illetékes hatóság
Minden Szerződő Fél kijelöl egy szervet, amely felelős e szövegnek a területén történő végrehajtásáért, valamint az e szöveg és a Végrehajtási Szabályzat alapján a Nemzetközi Irodával történő kapcsolattartásért. A Szerződő Fél az ilyen illetékes hatóság nevét és elérhetőségeit a Végrehajtási Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően közli a Nemzetközi Irodával.

4. cikk
Nemzetközi lajstrom
A Nemzetközi Iroda nemzetközi lajstromot vezet, amely tartalmazza az e szöveg alapján, a Lisszaboni Megállapodás és az 1967. évi szöveg vagy mindkettő alapján végzett nemzetközi lajstromozásokat, valamint az ezekkel a nemzetközi lajstromozásokkal kapcsolatos adatokat.


II. FEJEZET
BEJELENTÉS ÉS NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁS

5. cikk
Bejelentés
(1)    [Benyújtás helye] A bejelentéseket a Nemzetközi Irodához kell benyújtani.
(2)    [Az illetékes hatóság által benyújtott bejelentés] A (3) bekezdésre is figyelemmel, az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés nemzetközi lajstromozására irányuló bejelentést az illetékes hatóság nyújtja be:
i.    a kedvezményezettek nevében; vagy
ii.    valamely természetes vagy jogi személy nevében, aki vagy amely a származás szerinti Szerződő Fél joga alapján jogosult a kedvezményezetteket megillető vagy az eredetmegjelölésből vagy a földrajzi jelzésből eredő más jogok érvényesítésére.
(3)    [Közvetlen bejelentés]
a)    A (4) bekezdés sérelme nélkül, és amennyiben a származás szerinti Szerződő Fél joga ezt lehetővé teszi, a bejelentést a kedvezményezettek, vagy a (2) bekezdés ii. pontjában említett természetes vagy jogi személyek is benyújthatják.
b)    Az a) pont csak akkor alkalmazandó, ha a Szerződő Fél nyilatkozik arról, hogy jogszabályai ezt lehetővé teszik. A Szerződő Fél ezt a nyilatkozatot a megerősítő vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor, vagy bármely későbbi időpontban is megteheti. Ha a Szerződő Fél a nyilatkozatot a megerősítő vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor teszi meg, a nyilatkozat e szövegnek a Szerződő Fél tekintetében történő hatálybalépésétől válik hatályossá. Ha a Szerződő Fél a nyilatkozatot e szövegnek a Szerződő Fél tekintetében történő hatálybalépése után teszi meg, a nyilatkozat a főigazgatóhoz való beérkezésétől számított három hónap elteltével válik hatályossá.
(4)    [Közös bejelentés lehetősége határokon átnyúló földrajzi terület esetében] Határokon átnyúló földrajzi területből álló földrajzi származási terület esetében az egymással szomszédos Szerződő Felek a megállapodásuknak megfelelően egy közösen kijelölt illetékes hatóság útján közös bejelentést nyújthatnak be.
(5)    [Kötelező tartalmi elemek] A Végrehajtási Szabályzat meghatározza azokat a kötelező adatokat, amelyeket a bejelentésnek – a 6. cikk (3) bekezdésében említetteken túlmenően – tartalmaznia kell.
(6)    [Nem kötelező tartalmi elemek] A Végrehajtási Szabályzat meghatározhatja azokat a nem kötelező adatokat, amelyeket a bejelentés tartalmazhat.

6. cikk
Nemzetközi lajstromozás
(1)    [A Nemzetközi Iroda által végzett alaki vizsgálat] Az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés nemzetközi lajstromozására irányuló bejelentésnek a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott, megfelelő formában történő beérkezését követően a Nemzetközi Iroda az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést bejegyzi a nemzetközi lajstromba.
(2)    [A nemzetközi lajstromozás napja] A (3) bekezdésre is figyelemmel, a nemzetközi lajstromozás napja az a nap, amelyen a bejelentés a Nemzetközi Irodához beérkezett.
(3)    [A nemzetközi lajstromozás napja hiányzó adatok esetén] Amennyiben a bejelentés nem tartalmazza az összes alábbi adatot:
i.    az illetékes hatóság, vagy – az 5. cikk (3) bekezdése esetében – a bejelentő vagy bejelentők azonosítása;
ii.    a kedvezményezetteket és adott esetben az 5. cikk (2) bekezdésének ii. pontjában említett természetes vagy jogi személyt azonosító adatok;
iii.    az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés, amelynek a nemzetközi lajstromozását kérik;
iv.    a termék vagy termékek, amelyre vagy amelyekre az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés vonatkozik;
a nemzetközi lajstromozás napja az a nap, amelyen az utolsó hiányzó adat is beérkezett a Nemzetközi Irodához.
(4)    [A nemzetközi lajstromozás közzététele és az arról szóló értesítés] A Nemzetközi Iroda a nemzetközi lajstromozásokat haladéktalanul közzéteszi, és a nemzetközi lajstromozásról valamennyi Szerződő Fél illetékes hatóságát értesíti.
(5)    [A nemzetközi lajstromozás hatályossá válásának napja]
a)    A b) pontra is figyelemmel, a lajstromozott eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés minden olyan Szerződő Fél területén, amely nem utasította el az oltalmat a 15. cikkel összhangban, vagy amely a Nemzetközi Irodának a 18. cikkel összhangban az oltalom biztosításáról szóló értesítést küldött, a nemzetközi lajstromozás napjától kezdődően oltalom alatt áll.
b)    A Szerződő Felek nyilatkozatban értesíthetik a főigazgatót arról, hogy nemzeti vagy regionális jogszabályaikkal összhangban a lajstromozott eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés a nyilatkozatban említett naptól kezdődően áll oltalom alatt, amely nap azonban nem eshet a Végrehajtási Szabályzatban a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az elutasításra előírt határidő lejártának napjánál későbbi időpontra.

7. cikk
Díjak
(1)    [A nemzetközi lajstromozás díja] Az egyes eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nemzetközi lajstromozásának feltétele a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott díj megfizetése.
(2)    [A nemzetközi lajstromba történő egyéb bejegyzések díja] A Végrehajtási Szabályzat a nemzetközi lajstromba történő egyéb bejegyzések tekintetében, valamint a kivonatok, tanúsítványok vagy a nemzetközi lajstrom tartalmával kapcsolatos egyéb információk kiadásáért fizetendő díjakat is meghatározza.
(3)    [Díjcsökkentés] A Közgyűlés bizonyos eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nemzetközi lajstromozása tekintetében csökkentett díjat állapít meg, különösen akkor, ha az érintett, származás szerinti Szerződő Fél fejlődő ország vagy a legkevésbé fejlett országok egyike.
(4)    [Egyedi díj]
a)    Bármely Szerződő Fél nyilatkozatban értesítheti a főigazgatót, hogy a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom csak akkor terjed ki a területére, ha részére megfizetik azt a díjat, amely fedezi a Szerződő Félnek a nemzetközi lajstromozás érdemi vizsgálatával járó költségeit. Az ilyen egyedi díj összegét a nyilatkozatban fel kell tüntetni, és későbbi nyilatkozatokban módosítani is lehet. Ez az összeg nem lehet nagyobb a Szerződő Fél nemzeti vagy regionális jogszabályai által előírt, a nemzetközi eljárásból adódó megtakarításokkal csökkentett összegnél. Ezenfelül a Szerződő Fél nyilatkozatban értesítheti a főigazgatót, hogy az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés kedvezményezettek általi, a szóban forgó Szerződő Fél területén történő használatáért igazgatási díjat számít fel.
b)    Ha az egyedi díjat nem fizetik meg, azt – a Végrehajtási Szabályzattal összhangban – úgy kell tekinteni, hogy a díjat előíró Szerződő Fél tekintetében lemondtak az oltalomról.

8. cikk
A nemzetközi lajstromozás érvényességének időtartama
(1)    [Függés] A nemzetközi lajstromozás korlátlan ideig érvényes, azzal a feltétellel, hogy a lajstromozott eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalma már nem követelhető meg, ha az eredetmegjelölést alkotó elnevezés vagy a földrajzi jelzést alkotó jelzés a származás szerinti Szerződő Fél területén már nem áll oltalom alatt.
(2)    [Törlés]
a)    A származás szerinti Szerződő Fél illetékes hatósága vagy – az 5. cikk (3) bekezdése esetében – a kedvezményezettek, vagy az 5. cikk (2) bekezdésének ii. pontjában említett természetes vagy jogi személy, vagy a származás szerinti Szerződő Fél illetékes hatósága a Nemzetközi Irodától bármikor kérelmezhetik az érintett nemzetközi lajstromozás törlését.
b)    Amennyiben a lajstromozott eredetmegjelölést alkotó elnevezés vagy a lajstromozott földrajzi jelzést alkotó jelzés a származás szerinti Szerződő Fél területén már nem áll oltalom alatt, a származás szerinti Szerződő Fél illetékes hatósága kérelmezi a nemzetközi lajstromozás törlését.


III. FEJEZET
OLTALOM

9. cikk
Kötelezettségvállalás az oltalomban részesítésre
Valamennyi Szerződő Fél köteles a saját területén, a saját jogrendszerének és joggyakorlatának keretein belül – ugyanakkor e szöveg feltételeivel összhangban – oltalomban részesíteni a lajstromozott eredetmegjelöléseket és földrajzi jelzéseket a területe tekintetében hatályossá vált elutasításra, lemondásra, érvénytelenítésre vagy törlésre is figyelemmel, valamint azzal a feltétellel, hogy azok a Szerződő Felek, amelyek saját nemzeti vagy regionális jogszabályaikban nem tesznek különbséget az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések között, nem kötelezhetők arra, hogy nemzeti vagy regionális jogszabályaikba ilyen megkülönböztetést bevezessenek.

10. cikk
A Szerződő Felek joga és más jogi eszközök szerinti oltalom
(1)    [A jogszabály szerinti oltalom formája] Valamennyi Szerződő Fél szabadon választhatja meg, hogy milyen típusú jogszabály alapján biztosítja az e szövegben meghatározott oltalmat, feltéve, hogy e jogszabály megfelel e szöveg lényegi követelményeinek.
(2)    [Más jogi eszközök szerinti oltalom] E szöveg rendelkezései semmilyen módon nem érintik az oltalom bármely más formáját, amelyet valamely Szerződő Fél a lajstromozott eredetmegjelölések vagy lajstromozott földrajzi jelzések tekintetében saját nemzeti vagy regionális jogszabályai vagy más nemzetközi jogi eszközök alapján biztosíthat.
(3)    [Más jogi eszközökkel való kapcsolat] E szöveg egyik rendelkezése sem mentesíti a Szerződő Feleket a más nemzetközi jogi eszközök alapján egymással szemben vállalt kötelezettségeik alól, és nem sértheti a Szerződő Felek bármely más nemzetközi jogi eszköz által biztosított jogait.

11. cikk
A lajstromozott eredetmegjelölések és földrajzi jelzések oltalma
(1)    [Az oltalom tartalma] E szöveg rendelkezéseire is figyelemmel, valamely lajstromozott eredetmegjelölés vagy lajstromozott földrajzi jelzés tekintetében az egyes Szerződő Felek biztosítják a jogi eszközöket a következők megakadályozására:
a)    az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés használata
i.    az ugyanolyan jellegű termékek esetében, mint amelyekre az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés vonatkozik, de amelyek nem a földrajzi származási területről származnak, vagy nem felelnek meg az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés használatára vonatkozó bármely egyéb követelménynek;
ii.    olyan termékek esetében, amelyek nem ugyanolyan jellegűek, mint amelyekre az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés vonatkozik, vagy egyes szolgáltatások esetében, amennyiben e használat a szóban forgó termékek vagy szolgáltatások és az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés kedvezményezettjei közötti kapcsolatot jelezne vagy arra utalna, és ezzel érdekeiket feltehetően sértené, vagy adott esetben e használat az eredetmegjelölésnek vagy földrajzi jelzésnek az érintett Szerződő Fél területén megszerzett hírneve miatt e hírnevet feltehetően sértené, tisztességtelen módon gyengítené, vagy tisztességtelen módon kihasználná;
b)    bármilyen egyéb olyan gyakorlat, amely a termék tényleges eredete, származása vagy jellege tekintetében alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.
(2)    [Az oltalom tartalma egyes felhasználások esetében] Az (1) bekezdés a) pontja az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés utánzásának minősülő használatra is vonatkozik, még akkor is, ha feltüntetik a termékek valódi származását, vagy ha az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést más nyelvre lefordítva vagy olyan kifejezésekkel együtt használják, mint például a „jellegű”, »fajtájú«, »típusú«, »készített«, »utánzat«, »módszer«, »mint ahogyan … készül«, »-szerű«, »hasonló« vagy bármely ilyen kifejezés.
(3)    [Védjegyben történő használat] A 13. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a Szerződő Fél – hivatalból, amennyiben azt jogszabályai lehetővé teszik, vagy valamely érdekelt fél kérelmére – elutasítja vagy törli egy későbbi védjegy lajstromozását, ha a szóban forgó védjegy használata az (1) bekezdésben felsorolt helyzetek valamelyikét eredményezné.

12. cikk
A köznevesült elnevezéssé válás elleni oltalom
E szöveg rendelkezéseire is figyelemmel, a lajstromozott eredetmegjelölések és lajstromozott földrajzi jelzések nem tekinthetők úgy, mint amelyek valamely Szerződő Fél területén köznevesültek.

13. cikk
Biztosítékok egyéb jogok tekintetében
(1)    [Korábbi védjegyjogok] E szöveg rendelkezései nem sérthetik a valamely Szerződő Fél területén jóhiszeműen bejelentett, lajstromozott, vagy jóhiszemű használat révén megszerzett korábbi védjegyeket. Amennyiben valamely Szerződő Fél joga a védjegy által biztosított jogok tekintetében korlátozott kivételt enged oly módon, hogy az ilyen korábbi védjegy bizonyos körülmények között nem jogosítja fel a jogosultját annak megakadályozására, hogy egy lajstromozott eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést az adott Szerződő Fél területén oltalomban részesítsenek vagy használjanak, a lajstromozott eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalma semmilyen más módon nem korlátozhatja a szóban forgó védjegy által biztosított jogokat.
(2)    [Saját név használata üzleti tevékenység során] E szöveg rendelkezései senkinek sem sérthetik azt a jogát, hogy üzleti tevékenysége során saját nevét vagy üzleti jogelődje nevét használja, kivéve, ha a nevet a fogyasztókat megtévesztő módon használják.
(3)    [Növény- vagy állatfajta nevén alapuló jogok] E szöveg rendelkezései senkinek sem sérthetik azt a jogát, hogy üzleti tevékenysége során valamely növény- vagy állatfajta nevét használja, kivéve, ha a növény- vagy állatfajta nevét a fogyasztókat megtévesztő módon használják.
(4)    [Biztosítékok az elutasítás visszavonásáról és az oltalom biztosításáról szóló értesítés esetében] Amennyiben az a Szerződő Fél, amely a 15. cikk alapján az e cikkben említett valamely korábbi védjegy vagy más jog alapján történő használat okán elutasította valamely nemzetközi lajstromozás hatályát, értesítést küld az elutasítás
16. cikk szerinti visszavonásáról vagy az oltalom 18. cikk szerinti biztosításáról, az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés így keletkező oltalma nem sértheti az említett jogot vagy használatot, kivéve, ha az oltalom biztosítására a jog törlését, meg nem újítását, visszavonását vagy érvénytelenítését követően került sor.

14. cikk
Jogérvényesítési eljárások és jogorvoslatok
Valamennyi Szerződő Fél hatékony jogorvoslati eszközöket biztosít a lajstromozott eredetmegjelölések és földrajzi jelzések oltalmához, továbbá saját jogrendszerétől és joggyakorlatától függően előírja, hogy egy hatóság vagy bármely érdekelt fél – legyen az természetes vagy jogi, köz- vagy magánszektorbeli személy – jogi eljárást kezdeményezhet az említett oltalom érvényesítésére.


IV. FEJEZET
ELUTASÍTÁS ÉS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁS TEKINTETÉBEN

15. cikk
Elutasítás
(1)    [A nemzetközi lajstromozás hatályának elutasítása]
a)    A Szerződő Fél illetékes hatósága a Végrehajtási Szabályzatban megállapított határidőn belül értesítheti a Nemzetközi Irodát arról, hogy a nemzetközi lajstromozás hatályát a saját területén elutasítja. Az illetékes hatóság az elutasításról szóló értesítést hivatalból – amennyiben azt jogszabályai lehetővé teszik – vagy valamely érdekelt fél kérelmére küldi meg.
b)    Az elutasításról szóló értesítésben meg kell jelölni az elutasítás alapjául szolgáló okokat.
(2)    [Más jogi eszközök szerinti oltalom] Az elutasításról szóló értesítés nem érinthet hátrányosan bármely más oltalmat, amely az érintett elnevezés vagy jelzés tekintetében a 10. cikk (2) bekezdésével összhangban rendelkezésre állhat annak a Szerződő Félnek a területén, amelyre az elutasítás vonatkozik.
(3)    [Az érdekelt feleknek nyújtandó lehetőség biztosítására irányuló kötelezettség] Minden Szerződő Fél köteles észszerű lehetőséget biztosítani mindazok számára, akiknek érdekeit a nemzetközi lajstromozás érintheti, hogy az illetékes hatóságot a nemzetközi lajstromozás elutasításáról szóló értesítés megküldésére kérjék.
(4)    [Az elutasítás bejegyzése, közzététele és közlése] A Nemzetközi Iroda bejegyzi az elutasítást és annak okait a nemzetközi lajstromba. A Nemzetközi Iroda közzéteszi az elutasítást és annak okait, és az elutasításról szóló értesítést közli a származás szerinti Szerződő Fél illetékes hatóságával, vagy ha a bejelentést az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően közvetlenül nyújtották be, a kedvezményezettekkel vagy az 5. cikk (2) bekezdésének ii. pontjában említett természetes vagy jogi személlyel, továbbá a származás szerinti Szerződő Fél illetékes hatóságával.
(5)    [Nemzeti elbánás] Az elutasítás által érintett érdekelt felek számára minden Szerződő Fél ugyanazokat a bírósági és közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket biztosítja, mint amelyek az eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések oltalmának elutasítása esetén a saját állampolgáraikat megilletik.

16. cikk
Az elutasítás visszavonása
Az elutasítás a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott eljárásokkal összhangban visszavonható. A visszavonást be kell jegyezni a nemzetközi lajstromba.

17. cikk
Átmeneti időszak
(1)    [Átmeneti időszak biztosításának lehetősége] A 13. cikk sérelme nélkül, amennyiben a Szerződő Fél nem utasította el valamely nemzetközi lajstromozás hatályát egy harmadik fél általi korábbi használat okán, vagy az ilyen elutasítást visszavonta, vagy értesítést küldött az oltalom biztosításáról, a Végrehajtási Szabályzatban foglaltak szerint meghatározott időszakot biztosíthat az ilyen használat megszüntetésére, amennyiben azt jogszabályai lehetővé teszik.
(2)    [Értesítés az átmeneti időszakról] A Szerződő Fél az ilyen időszakról a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott eljárásokkal összhangban értesíti a Nemzetközi Irodát.

18. cikk
Értesítés az oltalom biztosításáról
A Szerződő Fél illetékes hatósága értesítheti a Nemzetközi Irodát valamely lajstromozott eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának biztosításáról. A Nemzetközi Iroda az ilyen értesítést bejegyzi a nemzetközi lajstromba, és közzéteszi azt.

19. cikk
Érvénytelenítés
(1)    [A jogok védelmének lehetősége] Valamely nemzetközi lajstromozás hatályának a Szerződő Fél területére kiterjedő, részben vagy egészben történő érvénytelenítését csak azt követően lehet kimondani, hogy a kedvezményezettek lehetőséget kaptak jogaik védelmére. Ezt a lehetőséget az 5. cikk (2) bekezdésének ii. pontjában említett természetes vagy jogi személyek számára is biztosítani kell.
(2)    [Értesítés, bejegyzés és közzététel] A Szerződő Fél a nemzetközi lajstromozás hatályának érvénytelenítéséről köteles értesíteni a Nemzetközi Irodát, amely az érvénytelenítést bejegyzi a nemzetközi lajstromba, és közzéteszi azt.
(3)    [Más jogi eszközök szerinti oltalom] Az érvénytelenítés nem érinthet hátrányosan bármely más oltalmat, amely az érintett elnevezés vagy jelzés tekintetében a 10. cikk (2) bekezdésével összhangban esetlegesen rendelkezésre állhat annak a Szerződő Félnek a területén, amely a nemzetközi lajstromozás hatályát érvénytelenítette.

20. cikk
Változások és egyéb tények bejegyzése a nemzetközi lajstromba
A nemzetközi lajstromozásokat érintő változásoknak és egyéb tényeknek a Nemzetközi Lajstromba történő bejegyzésére vonatkozó eljárásokat a Végrehajtási Szabályzat tartalmazza.


V. FEJEZET
IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

21. cikk
A Lisszaboni Unió tagsága
A Szerződő Felek ugyanannak a Külön Uniónak a tagjai, mint a Lisszaboni Megállapodásban vagy az 1967. évi szövegben részes államok, függetlenül attól, hogy részesei-e a Lisszaboni Megállapodásnak vagy az 1967. évi szövegnek.

22. cikk
A Külön Unió Közgyűlése
(1)    [Összetétel]
a)    A Szerződő Felek ugyanannak a Közgyűlésnek a tagjai, mint az 1967. évi szövegben részes államok.
b)    Minden Szerződő Felet egy küldött képvisel, akit helyettes képviselők, tanácsadók és szakértők segíthetnek.
c)    Minden küldöttség maga viseli a saját költségeit.
(2)    [Feladatok]
a)    A Közgyűlés:
i.    foglalkozik minden olyan kérdéssel, amely a Külön Unió fenntartásával és fejlesztésével, valamint e szöveg végrehajtásával kapcsolatos;
ii.    útmutatást ad a főigazgatónak a 26. cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálati értekezletek előkészítésére, kellően figyelembe véve a Külön Unió azon tagjainak észrevételeit, amelyek e szöveget nem erősítették meg vagy nem csatlakoztak ahhoz;
iii.    módosítja a Végrehajtási Szabályzatot;
iv.    áttekinti és jóváhagyja a főigazgató Külön Unióra vonatkozó jelentéseit és tevékenységét, továbbá a Külön Unió hatáskörébe tartozó ügyekben megad neki minden szükséges iránymutatást;
v.    megállapítja a Külön Unió programját, elfogadja kétéves költségvetését, és jóváhagyja a zárszámadását;
vi.    elfogadja a Külön Unió pénzügyi szabályzatát;
vii.    olyan bizottságokat és munkacsoportokat hoz létre, amelyeket megfelelőnek tart a Külön Unió célkitűzéseinek megvalósításához;
viii.    meghatározza, hogy ülésein megfigyelői minőségben mely államok, kormányközi és nem kormányzati szervezetek vehetnek részt;
ix.    elfogadja a 22–24. és a 27. cikk módosítását;
x.    megtesz minden egyéb szükséges intézkedést a Külön Unió célkitűzéseinek előmozdítására, és ellát minden egyéb, e szövegből következő feladatot.
b)    A Szervezet által igazgatott más Uniókat is érintő kérdésekben a Közgyűlés a Szervezet Koordinációs Bizottsága véleményének meghallgatását követően hoz határozatot.
(3)    [Határozatképesség]
a)    A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az adott kérdésben szavazati joggal rendelkező tagok fele jelen van a szóban forgó kérdésről való szavazáskor.
b)    Az a) pont rendelkezései ellenére, a Közgyűlés akkor is hozhat határozatot, ha ülésén azon tagjainak, amelyek az adott kérdésben szavazati joggal rendelkező államok, kevesebb mint a fele, de legalább egyharmada jelen van, azonban ezek a határozatai – a saját ügyrendjére vonatkozó határozatok kivételével – csak a következő feltételek teljesülése esetén válnak hatályossá. A Nemzetközi Iroda az említett határozatokat közli azokkal a Közgyűlésről távol maradt tagokkal, amelyek az adott kérdésben szavazati joggal rendelkező államok, és felhívja őket, hogy a közlést követő három hónapon belül írásban szavazzanak vagy jelezzék tartózkodásukat. Ha e határidő lejártakor az így szavazó vagy tartózkodó tagok száma legalább annyi, mint ahány tag az ülésen a határozatképességhez hiányzott, a határozat hatályossá válik, feltéve, hogy ezzel egyidejűleg a megkívánt többség továbbra is fennáll.
(4)    [Határozathozatal a Közgyűlésen]
a)    A Közgyűlés arra törekszik, hogy határozatait konszenzussal hozza meg.
b)    Ha a határozat konszenzussal nem hozható meg, az adott ügyben szavazással kell határozni.
Ebben az esetben
i.    minden Szerződő Fél, amely állam, egy szavazattal rendelkezik, és csak a saját nevében szavazhat; továbbá
ii.    bármely Szerződő Fél, amely kormányközi szervezet, a szavazásban tagállamai helyett olyan szavazatszámmal vehet részt, amely megegyezik az e szövegben részes tagállamai számával. Egyetlen ilyen kormányközi szervezet sem vehet részt a szavazásban, ha valamely tagállama gyakorolja a szavazati jogát, és fordítva.
c)    Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag azokra az államokra vonatkoznak, amelyekre az 1967. évi szöveg kötelező, azon Szerződő Felek, amelyekre az 1967. évi szöveg nem kötelező, nem rendelkeznek szavazati joggal, ugyanakkor a csak a Szerződő Feleket érintő ügyekben kizárólag az utóbbiak rendelkeznek szavazati joggal.
(5)    [Többség]
a)    A 25. cikk (2) bekezdésére és a 27. cikk (2) bekezdésére is figyelemmel, a Közgyűlés határozatait a leadott szavazatok kétharmados többségével hozza meg.
b)    A tartózkodás nem számít szavazatnak.
(6)    [Ülések]
a)    A Közgyűlést a főigazgató hívja össze, és az – rendkívüli körülmények hiányában – a Szervezet Általános Közgyűlésének ülésével azonos időszakban és helyszínen ülésezik.
b)    A Közgyűlés tagjai egynegyedének kérelmére vagy a főigazgató saját kezdeményezése alapján a Közgyűlés rendkívüli ülést tart, amelyet a főigazgató hív össze.
c)    Az ülések napirendjét a főigazgató készíti elő.
(7)    [Eljárási szabályzat] A Közgyűlés elfogadja saját eljárási szabályzatát.

23. cikk
Nemzetközi Iroda
(1)    [Igazgatási feladatok]
a)    A nemzetközi lajstromozást és az ezzel kapcsolatos teendőket, valamint a Külön Uniót érintő egyéb igazgatási feladatokat a Nemzetközi Iroda látja el.
b)    A Nemzetközi Iroda különösen a Közgyűlés, valamint a Közgyűlés által létrehozott bizottságok és munkacsoportok üléseit készíti elő, valamint ellátja ezek titkársági teendőit.
c)    A főigazgató a Külön Unió legfőbb tisztségviselője, aki a Külön Uniót képviseli.
(2)    [A Nemzetközi Iroda Közgyűlésen és egyéb üléseken betöltött szerepe] A főigazgató és az általa kijelölt tisztviselők szavazati jog nélkül vesznek részt a Közgyűlés, valamint a Közgyűlés által létrehozott bizottságok és munkacsoportok valamennyi ülésén. A főigazgató vagy az általa kijelölt tisztviselő hivatalból az adott testület titkára.
(3)    [Értekezletek]
a)    A Nemzetközi Iroda a Közgyűlés útmutatásainak megfelelően előkészíti a felülvizsgálati értekezleteket.
b)    A Nemzetközi Iroda ezen előkészítés során kormányközi szervezetekkel, valamint nemzetközi és nemzeti nem kormányzati szervezetekkel konzultálhat.
c)    A főigazgató és az általa kijelölt személyek szavazati jog nélkül vesznek részt a felülvizsgálati értekezletek tanácskozásain.
(4)    [Egyéb feladatok] A Nemzetközi Iroda ellát minden egyéb feladatot, amelyet e szöveg tekintetében rábíznak.


24. cikk
Pénzügyek
(1)    [Költségvetés] A Külön Unió bevételeit és kiadásait a Szervezet költségvetésének tisztességes és átlátható módon kell tartalmaznia.
(2)    [A költségvetés forrásai] A Külön Unió bevételi forrásai a következők:
i.    a 7. cikk (1) és (2) bekezdése alapján beszedett díjak;
ii.    a Nemzetközi Iroda kiadványainak értékesítéséből származó bevételek, illetve e kiadványok szerzői jogdíja;
iii.    adományok, hagyatékok és támogatások;
iv.    bérleti díjak, befektetésből származó jövedelmek, és egyéb – többek között vegyes – bevételek;
v.    a Közgyűlés határozatától függően a Szerződő Felek külön hozzájárulásai, vagy a Szerződő Felektől vagy a kedvezményezettektől vagy mindkettőtől származó alternatív források, amennyiben és amilyen mértékben az i–iv. pontban jelzett forrásokból származó bevételek nem elegendőek a kiadások fedezésére.
(3)    [A díjak megállapítása; a költségvetés főösszege]
a)    A (2) bekezdésben említett díjak összegét a Közgyűlés állapítja meg a főigazgató javaslata alapján. A díjakat úgy kell megállapítani, hogy a (2) bekezdésben felsorolt egyéb forrásokból származó bevételekkel együtt a Külön Unió bevételei rendes körülmények között fedezni tudják a Nemzetközi Irodának a nemzetközi lajstromozási szolgáltatás fenntartásával járó kiadásait.
b)    Ha a Szervezet programját és költségvetését az új költségvetési időszak kezdete előtt nem fogadják el, a főigazgató az előző költségvetési időszak szerinti kötelezettségek vállalására és kifizetések teljesítésére rendelkezik felhatalmazással.
(4)    [A (2) bekezdés v. pontjában említett külön hozzájárulások megállapítása] A hozzájárulásának megállapítása céljából minden egyes Szerződő Fél ugyanabba az osztályba tartozik, mint amelybe a Párizsi Egyezménnyel összefüggésben tartozik, vagy ha a Párizsi Egyezménynek nem Szerződő Fele, akkor abba az osztályba tartozik, mint amelybe akkor tartozna, ha a Párizsi Egyezmény Szerződő Fele lenne. A kormányközi szervezeteket az I. (egyes) befizetési osztályba tartozónak kell tekinteni, kivéve, ha a Közgyűlés ettől eltérő, egyhangú határozatot hoz. A hozzájárulást
– ha a Közgyűlés így határoz – részben a Szerződő Fél területéről származó lajstromozások száma szerint kell súlyozni.
(5)    [Forgótőkealap] A Külön Unió forgótőkealappal rendelkezik, amely a Külön Unió tagjai általi előlegfizetésekből tevődik össze, ha a Külön Unió így határoz. Ha az alap elégtelennek bizonyul, a Közgyűlés határozhat annak megemeléséről. A befizetési hányadokat és a fizetési feltételeket a főigazgató javaslatára a Közgyűlés határozza meg. Amennyiben a Külön Unió bármely költségvetési időszakban többletbevételt ér el, a főigazgató javaslatára és a Közgyűlés határozata alapján a forgótőkealapba befizetett előlegek a tagok részére eredeti befizetéseik arányában visszafizethetők.
(6)    [A székhely szerinti állam által folyósított előlegek]
a)    A Szervezet székhelyegyezménye, amelyet azzal az állammal kötöttek, amelynek területén a Szervezet székhelye található, rendelkezik arról, hogy a forgótőkealap elégtelensége esetén ez az állam előleget folyósít. Az előleg összegét és nyújtásának feltételeit az érintett állam és a Szervezet között esetenként kötött külön megállapodások határozzák meg.
b)    Mind az a) pontban említett állam, mind a Szervezet jogosult arra, hogy írásbeli értesítéssel felmondja az előlegnyújtásra vonatkozó kötelezettséget. A felmondás az értesítés évének végétől számított három év elteltével válik hatályossá.
(7)    [Elszámolások ellenőrzése] Az elszámolások ellenőrzését a Szervezet pénzügyi szabályzatában előírtaknak megfelelően a Külön Unió egy vagy több tagállama vagy külső könyvvizsgálók végzik. Ezeket – egyetértésükkel – a Közgyűlés jelöli ki.

25. cikk
Végrehajtási Szabályzat
(1)    [Tárgy] E szöveg végrehajtásának részleteit a Végrehajtási Szabályzat állapítja meg.
(2)    [A Végrehajtási Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítása]
a)    A Közgyűlés határozhat úgy, hogy a Végrehajtási Szabályzat egyes rendelkezései csak egyhangúlag vagy háromnegyedes többséggel módosíthatók.
b)    Egyhangúság szükséges ahhoz, hogy az egyhangúság vagy a háromnegyedes többség követelménye a jövőben ne legyen alkalmazandó a Végrehajtási Szabályzat valamely rendelkezésének módosítására.
c)    Háromnegyedes többség szükséges ahhoz, hogy az egyhangúság vagy a háromnegyedes többség követelménye a jövőben alkalmazandó legyen a Végrehajtási Szabályzat valamely rendelkezésének módosítására.
(3)    [Az e szöveg és a Végrehajtási Szabályzat közötti ellentmondás] Az e szöveg és a Végrehajtási Szabályzat rendelkezései közötti ellentmondás esetén e szöveg rendelkezései az irányadók.


VI. FEJEZET
FELÜLVIZSGÁLAT ÉS MÓDOSÍTÁS

26. cikk
Felülvizsgálat
(1)    [Felülvizsgálati értekezletek] E szöveget a Szerződő Felek diplomáciai értekezlete vizsgálhatja felül. A diplomáciai értekezlet összehívásáról a Közgyűlés határoz.
(2)    [Egyes cikkek felülvizsgálata vagy módosítása] A 22–24. és a 27. cikket a felülvizsgálati értekezlet vagy – a 27. cikk rendelkezéseinek megfelelően – a Közgyűlés módosíthatja.

27. cikk
Egyes cikkek Közgyűlés általi módosítása
(1)    [Módosítási javaslatok]
a)    A 22–24. cikk és e cikk módosítását bármely Szerződő Fél vagy a főigazgató javasolhatja.
b)    E javaslatokat a főigazgató legalább hat hónappal a Közgyűlésen való tárgyalásukat megelőzően közli a Szerződő Felekkel.
(2)    [Többség] Az (1) bekezdésben említett cikkek módosításához háromnegyedes többség szükséges, kivéve
a 22. cikk és e bekezdés módosítását, amelynek elfogadásához négyötödös többség szükséges.
(3)    [Hatálybalépés]
a)    Ha a b) pont nem alkalmazandó, az (1) bekezdésben említett cikkek módosítása egy hónappal azt követően lép hatályba, hogy a főigazgatóhoz beérkezett a módosítás elfogadásakor a Közgyűlés tagjait alkotó és az említett módosítás tekintetében szavazati joggal rendelkező Szerződő Felek háromnegyedének írásbeli értesítése a módosításnak a vonatkozó alkotmányos eljárásaikkal megerősített elfogadásáról.
b)    A 22. cikk (3) és (4) bekezdésének, valamint e pontnak a módosítása nem lép hatályba, ha annak a Közgyűlés általi elfogadását követő hat hónapon belül a Szerződő Felek bármelyike arról értesíti a főigazgatót, hogy a módosítást nem fogadja el.
c)    Minden módosítás, amely e bekezdés rendelkezései szerint hatályba lép, kötelező valamennyi olyan államra és kormányközi szervezetre, amely a módosítás hatálybalépésének időpontjában Szerződő Fél, vagy amely későbbi időpontban válik Szerződő Féllé.


VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk
E szöveg részesévé válás
(1)    [Feltételek] A 29. cikkre, valamint e cikk (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel,
i.    e szöveget a Párizsi Egyezmény bármely részes állama aláírhatja, és e szöveg részesévé válhat;
ii.    e szöveget a Szervezet bármely más tagállama aláírhatja, és e szöveg részesévé válhat, ha kijelenti,
hogy jogszabályai megfelelnek a Párizsi Egyezmény eredetmegjelölésekről, földrajzi jelzésekről és védjegyekről szóló rendelkezéseinek;
iii.    e szöveget bármely kormányközi szervezet aláírhatja, és e szöveg részesévé válhat, feltéve, ha a kormányközi szervezetnek legalább egy tagállama részese a Párizsi Egyezménynek, és ha a kormányközi szervezet kijelenti, hogy belső eljárásaival összhangban megfelelő felhatalmazást kapott arra, hogy e szöveg részese legyen, és hogy a kormányközi szervezetet létrehozó szerződés értelmében olyan jogszabály alkalmazandó, amely szerint a földrajzi árujelzők tekintetében regionális oltalom szerezhető.
(2)    [Megerősítés és csatlakozás] Az (1) bekezdésben említett bármely állam vagy kormányközi szervezet letétbe helyezheti
i.    megerősítő okiratát, amennyiben e szöveget aláírta; vagy
ii.    csatlakozási okiratát, amennyiben e szöveget nem írta alá.
(3)    [A letétbe helyezés hatályossá válásának napja]
a)    A b) pontra is figyelemmel, a megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése az okirat letétbe helyezésének napján válik hatályossá.
b)    Az olyan államok esetében, amelyek valamely kormányközi szervezet tagállamai, és amelyekre vonatkozóan eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések oltalma kizárólag a kormányközi szervezet tagállamai között alkalmazandó jogszabály alapján szerezhető meg, a megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése azon a napon válik hatályossá, amelyen a kormányközi szervezet letétbe helyezte megerősítő vagy csatlakozási okiratát, feltéve, hogy ez az időpont későbbi, mint az a nap, amelyen az említett állam letétbe helyezte okiratát. E pont azonban nem alkalmazandó azokra az államokra, amelyek a Lisszaboni Megállapodás vagy az 1967. évi szöveg részesei, és nem érinti a 31. cikk ezen államok tekintetében történő alkalmazását.

29. cikk
A megerősítések és csatlakozások hatályossá válásának időpontja
(1)    [Figyelembe vehető okiratok] E cikk alkalmazásában kizárólag a 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott államok és kormányközi szervezetek által letétbe helyezett és a 28. cikk (3) bekezdése szerint hatályossá vált megerősítő vagy csatlakozási okiratok vehetők figyelembe.
(2)    [E szöveg hatálybalépése] E szöveg három hónappal azt követően lép hatályba, hogy a 28. cikkben említett, öt arra jogosult részes fél letétbe helyezte megerősítő vagy csatlakozási okiratát.
(3)    [A megerősítések és a csatlakozások hatálybalépése]
a)    Azokra az államokra vagy kormányközi szervezetekre, amelyek megerősítő vagy csatlakozási okirataikat legalább három hónappal e szöveg hatálybalépésének időpontja előtt letétbe helyezték, e szöveg a hatálybalépésének időpontjától kezdődően kötelező.
b)    E szöveg minden más államra vagy kormányközi szervezetre a megerősítő vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezését követő három hónap elteltével vagy az okiratban meghatározott bármely későbbi időpontban válik kötelezővé.
(4)    [A csatlakozás előtt végzett nemzetközi lajstromozások] A csatlakozó állam területén, vagy ha a Szerződő Fél kormányközi szervezet, akkor azon a területen, amelyen az adott kormányközi szervezetet létrehozó szerződés alkalmazandó, e szöveg rendelkezéseit az e szöveg alapján a csatlakozás hatálybalépésének időpontjában már lajstromozott eredetmegjelölések és földrajzi jelzések tekintetében is alkalmazni kell, a 7. cikk (4) bekezdésére, valamint a IV. fejezet rendelkezéseire is figyelemmel, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. A csatlakozó állam vagy kormányközi szervezet – a Végrehajtási Szabályzatban ezzel kapcsolatban meghatározott eljárásokkal összhangban – a megerősítő vagy csatlakozási okiratához csatolt nyilatkozatban a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidő, valamint a 17. cikkben említett határidők meghosszabbítását is megállapíthatja.

30. cikk
Fenntartások tilalma
E szöveggel kapcsolatban fenntartás nem tehető.

31. cikk
A Lisszaboni Megállapodás és az 1967. évi szöveg alkalmazása
(1)    [Az e szövegben és a Lisszaboni Megállapodásban vagy az 1967. évi szövegben egyaránt részes államok közötti viszony] Kizárólag e szöveg alkalmazandó az olyan államok kölcsönös viszonyára, amelyek mind e szövegnek, mind a Lisszaboni Megállapodásnak vagy az 1967. évi szövegnek is részesei. Ugyanakkor az eredetmegjelöléseknek a Lisszaboni Megállapodás vagy az 1967. évi szöveg alapján hatályos nemzetközi lajstromozása tekintetében az államok nem nyújthatnak a Lisszaboni Megállapodás vagy az 1967. évi szöveg által előírtnál alacsonyabb szintű oltalmat.
(2)    [Az e szövegben és a Lisszaboni Megállapodásban vagy az 1967. évi szövegben egyaránt részes, valamint a Lisszaboni Megállapodásban vagy az 1967. évi szövegben részes, de e szövegben nem részes államok közötti viszony] Azok az államok, amelyek mind e szövegnek, mind a Lisszaboni Megállapodásnak vagy az 1967. évi szövegnek részes felei, a Lisszaboni Megállapodásban vagy az 1967. évi szövegben részes, de az e szövegben nem részes államokhoz fűződő viszonyukban a továbbiakban is – az esettől függően – a Lisszaboni Megállapodást vagy az 1967. évi szöveget alkalmazzák.

32. cikk
Felmondás
(1)    [Értesítés] E szöveget a főigazgatóhoz intézett értesítéssel a Szerződő Felek bármelyike felmondhatja.
(2)    [A hatályossá válás napja] A felmondás az arról szóló értesítésnek a főigazgatóhoz való beérkezésétől számított egy év elteltével vagy az abban meghatározott későbbi időpontban válik hatályossá. A felmondás nem érinti e szöveg alkalmazását a felmondás hatályossá válásának napján a Szerződő Fél tekintetében folyamatban lévő bejelentésekre vagy hatályos nemzetközi lajstromozásokra.

33. cikk
E szöveg nyelvei; Aláírás
(1)    [Eredeti szöveg; hivatalos szöveg]
a)    E szöveget egy-egy eredeti példányban angol, arab, kínai, francia, orosz és spanyol nyelven írják alá; amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
b)    A Közgyűlés által megjelölt egyéb nyelveken a hivatalos szöveget – az érintett kormányokkal való tanácskozást követően – a főigazgató állapítja meg.
(2)    [Az aláírásra nyitva álló határidő] E szöveg az elfogadásától számított egy évig áll nyitva aláírásra a Szervezet székhelyén.

34. cikk
Letéteményes
E szöveg letéteményese a főigazgató.

A 11. cikk (2) bekezdéséhez fűzött közös nyilatkozat
E szöveg alkalmazásában, amennyiben az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést alkotó elnevezés vagy jelzés egyes elemei a származás szerinti Szerződő Fél területén köznevesültek, az e bekezdés szerinti oltalmuk más Szerződő Felek területén nem követelhető meg. A nagyobb jogbiztonság érdekében a Szerződő Felek területén a védjegy 11. cikk alapján történő elutasítása, törlése, vagy a jogsértés megállapítása nem alapulhat a köznevesült összetevőn.

A 12. cikkhez fűzött közös nyilatkozat
E szöveg alkalmazásában a 12. cikk nem érinti e szöveg korábbi használatra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását, mivel az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést alkotó elnevezés vagy jelzés a származás szerinti Szerződő Féltől eltérő Szerződő Fél területén már a nemzetközi lajstromozást megelőzően – részben vagy egészében – köznevesülhetett, például azért, mert az elnevezés vagy jelzés, vagy annak egy része megegyezik egy, a köznyelvben elterjedt kifejezéssel, amelyet az adott Szerződő Fél területén valamely termék vagy szolgáltatás szokásos neveként használnak, vagy az az adott Szerződő Fél területén megegyezik valamely szőlőfajta szokásos nevével.

Genf, 2015. május 21.

2. melléklet a 2021. évi XXVIII. törvényhez5


Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

List of Articles

Chapter I.     Introductory and General Provisions
Article 1:    Abbreviated Expressions
Article 2:    Subject-Matter
Article 3:    Competent Authority
Article 4:    International Register
Chapter II:     Application and International Registration
Article 5:    Application
Article 6:    International Registration
Article 7:    Fees
Article 8:    Period of Validity of International Registrations
Chapter III:     Protection
Article 9:    Commitment to Protect
Article 10:    Protection Under Laws of Contracting Parties and Other Instruments
Article 11:    Protection in Respect of Registered Appellations of Origin and Geographical Indications
Article 12:    Protection Against Becoming Generic
Article 13:    Safeguards in Respect of Other Rights
Article 14:    Enforcement Procedures and Remedies
Chapter IV:     Refusal and Other Actions in Respect of International Registration
Article 15:    Refusal
Article 16:    Withdrawal of Refusal
Article 17:    Transitional Period
Article 18:    Notification of Grant of Protection
Article 19:    Invalidation
Article 20:    Modifications and Other Entries in the International Register
Chapter V:     Administrative Provisions
Article 21:    Membership of the Lisbon Union
Article 22:    Assembly of the Special Union
Article 23:    International Bureau
Article 24:    Finances
Article 25:    Regulations
Chapter VI:     Revision and Amendment
Article 26:    Revision
Article 27:    Amendment of Certain Articles by the Assembly
Chapter VII:     Final Provisions
Article 28:    Becoming Party to This Act
Article 29:    Effective Date of Ratifications and Accessions
Article 30:    Prohibition of Reservations
Article 31:    Application of the Lisbon Agreement and the 1967 Act
Article 32:    Denunciation
Article 33:    Languages of This Act; Signature
Article 34:    Depositary”CHAPTER I
INTRODUCTORY AND GENERAL PROVISIONS

Article 1
Abbreviated Expressions
For the purposes of this Act, unless expressly stated otherwise:
(i)     „Lisbon Agreement” means the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958;
(ii)     „1967 Act” means the Lisbon Agreement as revised at Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28, 1979;
(iii)     „this Act” means the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications, as established by the present Act;
(iv)     „Regulations” means the Regulations as referred to in Article 25;
(v)     „Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised and amended;
(vi)     „appellation of origin” means a denomination as referred to in Article 2(1)(i);
(vii)     „geographical indication” means an indication as referred to in Article 2(1)(ii);
(viii)     „International Register” means the International Register maintained by the International Bureau in accordance with Article 4 as the official collection of data concerning international registrations of appellations of origin and geographical indications, regardless of the medium in which such data are maintained;
(ix)     „international registration” means an international registration recorded in the International Register;
(x)     „application” means an application for international registration;
(xi)     „registered” means entered in the International Register in accordance with this Act;
(xii)     „geographical area of origin” means a geographical area as referred to in Article 2(2);
(xiii)     „trans-border geographical area” means a geographical area situated in, or covering, adjacent Contracting Parties;
(xiv)     „Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Act;
(xv)     „Contracting Party of Origin” means the Contracting Party where the geographical area of origin is situated or the Contracting Parties where the trans-border geographical area of origin is situated;
(xvi)     „Competent Authority” means an entity designated in accordance with Article 3;
(xvii)     „beneficiaries” means the natural persons or legal entities entitled under the law of the Contracting Party of Origin to use an appellation of origin or a geographical indication;
(xviii)     „intergovernmental organization” means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 28(1)(iii);
(xix)     „Organization” means the World Intellectual Property Organization;
(xx)     „Director General” means the Director General of the Organization;
(xxi)     „International Bureau” means the International Bureau of the Organization.

Article 2
Subject-Matter
(1)    [Appellations of Origin and Geographical Indications] This Act applies in respect of:
(i)     any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation; as well as
(ii)     any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
(2)    [Possible Geographical Areas of Origin] A geographical area of origin as described in paragraph (1) may consist of the entire territory of the Contracting Party of Origin or a region, locality or place in the Contracting Party of Origin. This does not exclude the application of this Act in respect of a geographical area of origin, as described in paragraph (1), consisting of a trans-border geographical area, or a part thereof.

Article 3
Competent Authority
Each Contracting Party shall designate an entity which shall be responsible for the administration of this Act in its territory and for communications with the International Bureau under this Act and the Regulations. The Contracting Party shall notify the name and contact details of such Competent Authority to the International Bureau,
as specified in the Regulations.

Article 4
International Register
The International Bureau shall maintain an International Register recording international registrations effected under this Act, under the Lisbon Agreement and the 1967 Act, or under both, and data relating to such international registrations.


CHAPTER II
APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION

Article 5
Application
(1)    [Place of Filing] Applications shall be filed with the International Bureau.
(2)    [Application Filed by Competent Authority] Subject to paragraph (3), the application for the international registration of an appellation of origin or a geographical indication shall be filed by the Competent Authority in the name of:
(i)     the beneficiaries; or
(ii)     a natural person or legal entity having legal standing under the law of the Contracting Party of Origin to assert the rights of the beneficiaries or other rights in the appellation of origin or geographical indication.
(3)    [Application Filed Directly]
(a)     Without prejudice to paragraph (4), if the legislation of the Contracting Party of Origin so permits, the application may be filed by the beneficiaries or by a natural person or legal entity referred to in paragraph (2)(ii).
(b)     Subparagraph (a) applies subject to a declaration from the Contracting Party that its legislation so permits. Such declaration may be made by the Contracting Party at the time of deposit of its instrument of ratification or accession or at any later time. Where the declaration is made at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, it shall take effect upon the entry into force of this Act with respect to that Contracting Party. Where the declaration is made after the entry into force of this Act with respect to the Contracting Party, it shall take effect three months after the date on which the Director General has received the declaration.
(4)    [Possible Joint Application in the Case of a Trans-border Geographical Area] In case of a geographical area of origin consisting of a trans-border geographical area, the adjacent Contracting Parties may, in accordance with their agreement, file an application jointly through a commonly designated Competent Authority.
(5)    [Mandatory Contents] The Regulations shall specify the mandatory particulars that must be included in the application, in addition to those specified in Article 6(3).
(6)    [Optional Contents] The Regulations may specify the optional particulars that may be included in the application.

Article 6
International Registration
(1)    [Formal Examination by the International Bureau] Upon receipt of an application for the international registration of an appellation of origin or a geographical indication in due form, as specified in the Regulations, the International Bureau shall register the appellation of origin, or the geographical indication, in the International Register.
(2)    [Date of International Registration] Subject to paragraph (3), the date of the international registration shall be the date on which the application was received by the International Bureau.
(3)    [Date of International Registration Where Particulars Missing] Where the application does not contain all the following particulars:
(i)     the identification of the Competent Authority or, in the case of Article 5(3), the applicant or applicants;
(ii)     the details identifying the beneficiaries and, where applicable, the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii);
(iii)     the appellation of origin, or the geographical indication, for which international registration is sought;
(iv)     the good or goods to which the appellation of origin, or the geographical indication, applies;
the date of the international registration shall be the date on which the last of the missing particulars is received by the International Bureau.
(4)    [Publication and Notification of International Registrations] The International Bureau shall, without delay, publish each international registration and notify the Competent Authority of each Contracting Party of the international registration.
(5)    [Date of Effect of International Registration]
(a)     Subject to subparagraph (b), a registered appellation of origin or geographical indication shall, in each Contracting Party that has not refused protection in accordance with Article 15, or that has sent to the International Bureau a notification of grant of protection in accordance with Article 18, be protected from the date of the international registration.
(b)     A Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with its national or regional legislation, a registered appellation of origin or geographical indication is protected from a date that is mentioned in the declaration, which date shall however not be later than the date of expiry of the time limit for refusal specified in the Regulations in accordance with Article 15(1)(a).

Article 7
Fees
(1)    [International Registration Fee] International registration of each appellation of origin, and each geographical indication, shall be subject to payment of the fee specified in the Regulations.
(2)    [Fees for Other Entries in the International Register] The Regulations shall specify the fees to be paid in respect of other entries in the International Register and for the supply of extracts, attestations, or other information concerning the contents of the international registration.
(3)    [Fee Reductions] Reduced fees shall be established by the Assembly in respect of certain international registrations of appellations of origin, and in respect of certain international registrations of geographical indications, in particular those in respect of which the Contracting Party of Origin is a developing country or a least-developed country.
(4)    [Individual Fee]
(a)     Any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that the protection resulting from international registration shall extend to it only if a fee is paid to cover its cost of substantive examination of the international registration. The amount of such individual fee shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may not be higher than the equivalent of the amount required under the national or regional legislation of the Contracting Party diminished by the savings resulting from the international procedure. Additionally, the Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that it requires an administrative fee relating to the use by the beneficiaries of the appellation of origin or the geographical indication in that Contracting Party.
(b)     Non-payment of an individual fee shall, in accordance with the Regulations, have the effect that protection is renounced in respect of the Contracting Party requiring the fee.

Article 8
Period of Validity of International Registrations
(1)    [Dependency] International registrations shall be valid indefinitely, on the understanding that the protection of a registered appellation of origin or geographical indication shall no longer be required if the denomination constituting the appellation of origin, or the indication constituting the geographical indication, is no longer protected in the Contracting Party of Origin.
(2)    [Cancellation]
(a)     The Competent Authority of the Contracting Party of Origin, or, in the case of Article 5(3), the beneficiaries or the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii) or the Competent Authority of the Contracting Party of Origin, may at any time request the International Bureau to cancel the international registration concerned.
(b)     In case the denomination constituting a registered appellation of origin, or the indication constituting a registered geographical indication, is no longer protected in the Contracting Party of Origin, the Competent Authority of the Contracting Party of Origin shall request cancellation of the international registration.


CHAPTER III
PROTECTION

Article 9
Commitment to Protect
Each Contracting Party shall protect registered appellations of origin and geographical indications on its territory, within its own legal system and practice but in accordance with the terms of this Act, subject to any refusal, renunciation, invalidation or cancellation that may become effective with respect to its territory, and on the understanding that Contracting Parties that do not distinguish in their national or regional legislation as between appellations of origin and geographical indications shall not be required to introduce such a distinction into their national or regional legislation.

Article 10
Protection Under Laws of Contracting Parties or Other Instruments
(1)    [Form of Legal Protection] Each Contracting Party shall be free to choose the type of legislation under which it establishes the protection stipulated in this Act, provided that such legislation meets the substantive requirements of this Act.
(2)    [Protection Under Other Instruments] The provisions of this Act shall not in any way affect any other protection a Contracting Party may accord in respect of registered appellations of origin or registered geographical indications under its national or regional legislation, or under other international instruments.
(3)    [Relation to Other Instruments] Nothing in this Act shall derogate from any obligations that Contracting Parties have to each other under any other international instruments, nor shall it prejudice any rights that a Contracting Party has under any other international instruments.

Article 11
Protection in Respect of Registered Appellations of
Origin and Geographical Indications
(1)    [Content of Protection] Subject to the provisions of this Act, in respect of a registered appellation of origin or a registered geographical indication, each Contracting Party shall provide the legal means to prevent:
(a)     use of the appellation of origin or the geographical indication
(i)     in respect of goods of the same kind as those to which the appellation of origin or the geographical indication applies, not originating in the geographical area of origin or not complying with any other applicable requirements for using the appellation of origin or the geographical indication;
(ii)     in respect of goods that are not of the same kind as those to which the appellation of origin or geographical indication applies or services, if such use would indicate or suggest a connection between those goods or services and the beneficiaries of the appellation of origin or the geographical indication, and would be likely to damage their interests, or, where applicable, because of the reputation of the appellation of origin or geographical indication in the Contracting Party concerned, such use would be likely to impair or dilute in an unfair manner, or take unfair advantage of, that reputation;
(b)     any other practice liable to mislead consumers as to the true origin, provenance or nature of the goods.
(2)    [Content of Protection in Respect of Certain Uses] Paragraph (1)(a) shall also apply to use of the appellation of origin or geographical indication amounting to its imitation, even if the true origin of the goods is indicated, or if the appellation of origin or the geographical indication is used in translated form or is accompanied by terms such as „style”, „kind”, „type”, „make”, „imitation”, „method”, „as produced in”, „like”, „similar” or the like.
(3)    [Use in a Trademark] Without prejudice to Article 13(1), a Contracting Party shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a later trademark if use of the trademark would result in one of the situations covered by paragraph (1).

Article 12
Protection Against Becoming Generic
Subject to the provisions of this Act, registered appellations of origin and registered geographical indications cannot be considered to have become generic in a Contracting Party.

Article 13
Safeguards in Respect of Other Rights
(1)    [Prior Trademark Rights] The provisions of this Act shall not prejudice a prior trademark applied for or registered in good faith, or acquired through use in good faith, in a Contracting Party. Where the law of a Contracting Party provides a limited exception to the rights conferred by a trademark to the effect that such a prior trademark in certain circumstances may not entitle its owner to prevent a registered appellation of origin or geographical indication from being granted protection or used in that Contracting Party, protection of the registered appellation of origin or geographical indication shall not limit the rights conferred by that trademark in any other way.
(2)    [Personal Name Used in Business] The provisions of this Act shall not prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person’s name or the name of that person’s predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public.
(3)    [Rights Based on a Plant Variety or Animal Breed Denomination] The provisions of this Act shall not prejudice the right of any person to use a plant variety or animal breed denomination in the course of trade, except where such plant variety or animal breed denomination is used in such a manner as to mislead the public.
(4)    [Safeguards in the Case of Notification of Withdrawal of Refusal or a Grant of Protection] Where a Contracting Party that has refused the effects of an international registration under Article 15 on the ground of use under a prior trademark or other right, as referred to in this Article, notifies the withdrawal of that refusal under Article 16 or a grant of protection under Article 18, the resulting protection of the appellation of origin or geographical indication shall not prejudice that right or its use, unless the protection was granted following the cancellation, non renewal, revocation or invalidation of the right.

Article 14
Enforcement Procedures and Remedies
Each Contracting Party shall make available effective legal remedies for the protection of registered appellations of origin and registered geographical indications and provide that legal proceedings for ensuring their protection may be brought by a public authority or by any interested party, whether a natural person or a legal entity and whether public or private, depending on its legal system and practice.


CHAPTER IV
REFUSAL AND OTHER ACTIONS IN RESPECT OF INTERNATIONAL REGISTRATIONS

Article 15
Refusal
(1)    [Refusal of Effects of International Registration]
(a)     Within the time limit specified in the Regulations, the Competent Authority of a Contracting Party may notify the International Bureau of the refusal of the effects of an international registration in its territory. The notification of refusal may be made by the Competent Authority ex officio, if its legislation so permits, or at the request of an interested party.
(b)     The notification of refusal shall set out the grounds on which the refusal is based.
(2)    [Protection Under Other Instruments] The notification of a refusal shall not be detrimental to any other protection that may be available, in accordance with Article 10(2), to the denomination or indication concerned in the Contracting Party to which the refusal relates.
(3)    [Obligation to Provide Opportunity for Interested Parties] Each Contracting Party shall provide a reasonable opportunity, for anyone whose interests would be affected by an international registration, to request the Competent Authority to notify a refusal in respect of the international registration.
(4)    [Registration, Publication and Communication of Refusals] The International Bureau shall record the refusal and the grounds for the refusal in the International Register. It shall publish the refusal and the grounds for the refusal and shall communicate the notification of refusal to the Competent Authority of the Contracting Party of Origin or, where the application has been filed directly in accordance with Article 5(3), the beneficiaries or the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii) as well as the Competent Authority of the Contracting Party of Origin.
(5)    [National Treatment] Each Contracting Party shall make available to interested parties affected by a refusal the same judicial and administrative remedies that are available to its own nationals in respect of the refusal of protection for an appellation of origin or a geographical indication.

Article 16
Withdrawal of Refusal
A refusal may be withdrawn in accordance with the procedures specified in the Regulations. A withdrawal shall be recorded in the International Register.

Article 17
Transitional Period
(1)    [Option to Grant Transitional Period] Without prejudice to Article 13, where a Contracting Party has not refused the effects of an international registration on the ground of prior use by a third party or has withdrawn such refusal or has notified a grant of protection, it may, if its legislation so permits, grant a defined period as specified in the Regulations, for terminating such use.
(2)    [Notification of a Transitional Period] The Contracting Party shall notify the International Bureau of any such period, in accordance with the procedures specified in the Regulations.

Article 18
Notification of Grant of Protection
The Competent Authority of a Contracting Party may notify the International Bureau of the grant of protection to a registered appellation of origin or geographical indication. The International Bureau shall record any such notification in the International Register and publish it.

Article 19
Invalidation
(1)    [Opportunity to Defend Rights] Invalidation of the effects, in part or in whole, of an international registration in the territory of a Contracting Party may be pronounced only after having given the beneficiaries an opportunity to defend their rights. Such opportunity shall also be given to the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii).
(2)    [Notification, Recordal and Publication] The Contracting Party shall notify the invalidation of the effects of an international registration to the International Bureau, which shall record the invalidation in the International Register and publish it.
(3)    [Protection Under Other Instruments] Invalidation shall not be detrimental to any other protection that may be available, in accordance with Article 10(2), to the denomination or indication concerned in the Contracting Party that invalidated the effects of the international registration.

Article 20
Modifications and Other Entries in the International Register
Procedures for the modification of international registrations and other entries in the International Register shall be specified in the Regulations.


CHAPTER V
ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 21
Membership of the Lisbon Union
The Contracting Parties shall be members of the same Special Union as the States party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act, whether or not they are party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act.

Article 22
Assembly of the Special Union
(1)    [Composition]
(a)     The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States party to the 1967 Act.
(b)     Each Contracting Party shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.
(c)     Each delegation shall bear its own expenses.
(2)    [Tasks]
(a)     The Assembly shall:
(i)     deal with all matters concerning the maintenance and development of the Special Union and the implementation of this Act;
(ii)     give directions to the Director General concerning the preparation of revision conferences referred to in Article 26(1), due account being taken of any comments made by those members of the Special Union which have not ratified or acceded to this Act;
(iii)     amend the Regulations;
(iv)     review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Special Union, and give him or her all necessary instructions concerning matters within the competence of the Special Union;
(v)     determine the program and adopt the biennial budget of the Special Union, and approve its final accounts;
(vi)     adopt the financial Regulations of the Special Union;
(vii)     establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Special Union;
(viii)     determine which States, intergovernmental and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
(ix)     adopt amendments to Articles 22 to 24 and 27;
(x)     take any other appropriate action to further the objectives of the Special Union and perform any other functions as are appropriate under this Act.
(b)     With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.
(3)    [Quorum]
(a)     One-half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.
(b)     Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(4)    [Taking Decisions in the Assembly]
(a)     The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.
(b)     Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,
(i)     each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and
(ii)     any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its member States, with a number of votes equal to the number of its member States which are party to this Act. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its member States exercises its right to vote, and vice versa.
(c)     On matters concerning only States that are bound by the 1967 Act, Contracting Parties that are not bound by the 1967 Act shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.
(5)    [Majorities]
(a)     Subject to Articles 25(2) and 27(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
(b)     Abstentions shall not be considered as votes.
(6)    [Sessions]
(a)     The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
(b)     The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General’s own initiative.
(c)     The agenda of each session shall be prepared by the Director General.
(7)    [Rules of Procedure] The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 23
International Bureau
(1)    [Administrative Tasks]
(a)     International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Special Union, shall be performed by the International Bureau.
(b)     In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the Secretariat of the Assembly and of such committees and working groups as may have been established by the Assembly.
(c)     The Director General shall be the Chief Executive of the Special Union and shall represent the Special Union.
(2)    [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings] The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly. The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio Secretary of such a body.
(3)    [Conferences]
(a)     The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.
(b)     The International Bureau may consult with intergovernmental and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.
(c)     The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.
(4)    [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.

Article 24
Finances
(1)    [Budget] The income and expenses of the Special Union shall be reflected in the budget of the Organization in a fair and transparent manner.
(2)    [Sources of Financing of the Budget] The income of the Special Union shall be derived from the following sources:
(i)     fees collected under Article 7(1) and (2);
(ii)     proceeds from the sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau;
(iii)     gifts, bequests, and subventions;
(iv)     rent, investment revenue, and other, including miscellaneous, income;
(v)     special contributions of the Contracting Parties or any alternative source derived from the Contracting Parties or beneficiaries, or both, if and to the extent to which receipts from the sources indicated in items (i) to (iv) do not suffice to cover the expenses, as decided by the Assembly.
(3)    [Fixing of Fees; Level of the Budget]
(a)     The amounts of the fees referred to in paragraph (2) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and shall be so fixed that, together with the income derived from other sources under paragraph (2), the revenue of the Special Union should, under normal circumstances, be sufficient to cover the expenses of the International Bureau for maintaining the international registration service.
(b)    If the Program and Budget of the Organization is not adopted before the beginning of a new financial period, the authorization to the Director General to incur obligations and make payments shall be at the same level as it was in the previous financial period.
(4)    [Establishing the Special Contributions Referred to in Paragraph (2)(v)] For the purpose of establishing its contribution, each Contracting Party shall belong to the same class as it belongs to in the context of the Paris Convention or, if it is not a Contracting Party of the Paris Convention, as it would belong to if it were a Contracting Party of the Paris Convention. Intergovernmental organizations shall be considered to belong to contribution class I (one), unless otherwise unanimously decided by the Assembly. The contribution shall be partially weighted according to the number of registrations originating in the Contracting Party, as decided by the Assembly.
(5)    [Working Capital Fund] The Special Union shall have a working capital fund, which shall be constituted by payments made by way of advance by each member of the Special Union when the Special Union so decides. If the fund becomes insufficient, the Assembly may decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Should the Special Union record a surplus of income over expenditure in any financial period, the Working Capital Fund advances may be repaid to each member proportionate to their initial payments upon proposal by the Director General and decision by the Assembly.
(6)    [Advances by Host State]
(a)     In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.
(b)     The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.
(7)    [Auditing of Accounts] The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Special Union or by external auditors, as provided in the Financial Regulations of the Organization. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 25
Regulations
(1)    [Subject-Matter] The details for carrying out this Act shall be established in the Regulations.
(2)    [Amendment of Certain Provisions of the Regulations]
(a)     The Assembly may decide that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a three fourths majority.
(b)     In order for the requirement of unanimity or a three-fourths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.
(c)     In order for the requirement of unanimity or a three-fourths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a three-fourths majority shall be required.
(3)    [Conflict Between This Act and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.CHAPTER VI
REVISION AND AMENDMENT

Article 26
Revision
(1)    [Revision Conferences] This Act may be revised by Diplomatic Conferences of the Contracting Parties. The convocation of any Diplomatic Conference shall be decided by the Assembly.
(2)    [Revision or Amendment of Certain Articles] Articles 22 to 24 and 27 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 27.

Article 27
Amendment of Certain Articles by the Assembly
(1)    [Proposals for Amendment]
(a)     Proposals for the amendment of Articles 22 to 24, and the present Article, may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.
(b)     Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.
(2)    [Majorities] Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 22, and to the present paragraph, shall require a four-fifths majority.
(3)    [Entry into Force]
(a)     Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.
(b)     Any amendment to Article 22(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.
(c)     Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.


CHAPTER VII
FINAL PROVISIONS

Article 28
Becoming Party to This Act
(1)    [Eligibility] Subject to Article 29 and paragraphs (2) and (3) of the present Article,
(i)     any State which is party to the Paris Convention may sign and become party to this Act;
(ii)     any other State member of the Organization may sign and become party to this Act if it declares that its legislation complies with the provisions of the Paris Convention concerning appellations of origin, geographical indications and trademarks;
(iii)     any intergovernmental organization may sign and become party to this Act, provided that at least one member State of that intergovernmental organization is party to the Paris Convention and provided that the intergovernmental organization declares that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Act and that, under the constituting treaty of the intergovernmental organization, legislation applies under which regional titles of protection can be obtained in respect of geographical indications.
(2)    [Ratification or Accession] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit
(i)     an instrument of ratification, if it has signed this Act; or
(ii)     an instrument of accession, if it has not signed this Act.
(3)    [Effective Date of Deposit]
(a)     Subject to subparagraph (b), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.
(b)     The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State that is a member State of an intergovernmental organization and in respect of which the protection of appellations of origin or geographical indications can only be obtained on the basis of legislation applying between the member States of the intergovernmental organization shall be the date on which the instrument of ratification or accession of that intergovernmental organization is deposited, if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited. However, this subparagraph does not apply with regard to States that are party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act and shall be without prejudice to the application of Article 31 with regard to such States.

Article 29
Effective Date of Ratifications and Accessions
(1)    [Instruments to Be Taken into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 28(1) and that have an effective date according to Article 28(3) shall be taken into consideration.
(2)    [Entry into Force of This Act] This Act shall enter into force three months after five eligible parties referred to in Article 28 have deposited their instruments of ratification or accession.
(3)    [Entry into Force of Ratifications and Accessions]
(a)     Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of the entry into force of this Act.
(b)     Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.
(4)    [International Registrations Effected Prior to Accession] In the territory of the acceding State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that intergovernmental organization applies, the provisions of this Act shall apply in respect of appellations of origin and geographical indications already registered under this Act at the time the accession becomes effective, subject to Article 7(4) as well as the provisions of Chapter IV, which shall apply mutatis mutandis. The acceding State or intergovernmental organization may also specify, in a declaration attached to its instrument of ratification or accession, an extension of the time limit referred to in Article 15(1), and the periods referred to in Article 17, in accordance with the procedures specified in the Regulations in that respect.

Article 30
Prohibition of Reservations
No reservations to this Act are permitted.

Article 31
Application of the Lisbon Agreement and the 1967 Act
(1)    [Relations Between States Party to Both This Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act] This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act. However, with regard to international registrations of appellations of origin effective under the Lisbon Agreement or the 1967 Act, the States shall accord no lower protection than is required by the Lisbon Agreement or the 1967 Act.
(2)    [Relations Between States Party to Both This Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act and States Party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act Without Being Party to This Act] Any State party to both this Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act shall continue to apply the Lisbon Agreement or the 1967 Act, as the case may be, in its relations with States party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act that are not party to this Act.

Article 32
Denunciation
(1)    [Notification] Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.
(2)    [Effective Date] Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.

Article 33
Languages of this Act; Signature
(1)    [Original Texts; Official Texts]
(a) This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.
(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.
(2)    [Time Limit for Signature] This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 34
Depositary
The Director General shall be the depositary of this Act.

Agreed Statement concerning Article 11(2)
For the purposes of this Act, it is understood that where certain elements of the denomination or indication constituting the appellation of origin or geographical indication have a generic character in the Contracting Party of Origin, their protection under this paragraph shall not be required in the other Contracting Parties. For greater certainty, a refusal or invalidation of a trademark, or a finding of infringement, in the Contracting Parties under the terms of Article 11 cannot be based on the component that has a generic character.

Agreed Statement concerning Article 12
For the purposes of this Act, it is understood that Article 12 is without prejudice to the application of the provisions of this Act concerning prior use, as, prior to international registration, the denomination or indication constituting the appellation of origin or geographical indication may already, in whole or in part, be generic in a Contracting Party other than the Contracting Party of Origin, for example, because the denomination or indication, or part of it, is identical with a term customary in common language as the common name of a good or service in such Contracting Party, or is identical with the customary name of a grape variety in such Contracting Party.

Geneva, May 21, 2015.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 6.

2

A 2. § az 5. § (2) bekezdése alapján a genfi szöveg 29. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. A 43/2021. (VII. 8.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 10.

3

A 3. § az 5. § (2) bekezdése alapján a genfi szöveg 29. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. A 43/2021. (VII. 8.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 10.

4

Az 1. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján a genfi szöveg 29. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. A 43/2021. (VII. 8.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 10.

5

A 2. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján a genfi szöveg 29. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. A 43/2021. (VII. 8.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére