• Tartalom

29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet

29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról1

2022.04.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 41. alpont l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a központi költségvetésről szóló törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó eredeti előirányzatként megállapított, valamint a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzataira terjed ki.

2. § Az 1. § szerinti központi kezelésű kiadási előirányzatok felhasználásának részletes szabályait – az egyedi és a programszerű kormányzati magasépítési beruházások kiadási előirányzatainak felhasználási szabályai kivételével – az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az egyedi vagy programszerű kormányzati magasépítési beruházások kiadási előirányzatai azokra az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 10. § (5) bekezdése szerinti kifizetésekre nyújtanak fedezetet, amelyek az adott kiadási előirányzat terhére finanszírozott beruházások előkészítésének vagy megvalósításának teljesítéséhez közvetlenül szükségesek. Az adott szerződés, egyéb jogi dokumentum alapján, az abban foglalt ütemezés szerint az adott beruházással, a beruházáshoz kapcsolódó termékbeszerzéssel, szolgáltatásnyújtással érintett szerződéses felek részesülhetnek kifizetésben.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §2 E rendeletnek a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról szóló 29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 11/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet1) megállapított rendelkezéseit a Mód. rendelet1 hatálybalépése3 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelethez4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők
köre

Támogatás biztosí-
tásának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

377240

A Beruházási Ügynökség működésének támogatása

Az előirányzat célja a Beruházási Ügynökségnek (a továbbiakban: BEÜ) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott feladataiból eredő működési költségei fedezetének biztosítása.

A kifizetést a Magyar Államkincstár havonta egyenlő részletekben teljesíti a BEÜ részére.

3

379517

A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások

Az előirányzat olyan járulékos jellegű kifizetésekre biztosít fedezetet, amelyek az állam nevében eljáró BEÜ tulajdonosi joggyakorlásához vagy a beruházás során létrejövő vagyon rendeltetésszerű használatához kapcsolódnak, és azok a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó más kiadási előirányzatok terhére nem teljesíthetők. Így különösen, de nem kizárólagosan:
az ingatlan-fenntartási, -őrzési kiadások, illetve az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb, beruházásként nem figyelembe vehető, az érintett ingatlanra nem aktiválható javítási és állagmegóvási ráfordítások, eszközbeszerzések, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai, hatósági és közjegyzői díjak.

Termék-
beszerzéssel, szolgáltatások igénybe-
vételével érintett szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.
Hatósági kötelezés, értesítés alapján.

BEÜ

4

379528

Beruházási tartalék

Az előirányzat célja az egyes kiadási előirányzattal rendelkező kiemelt kormányzati magasépítési beruházások tervezettől eltérő ütemű végrehajtásához, illetve az év közben jóváhagyott beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, továbbá az állam nevében eljáró BEÜ tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó költségek finanszírozása.
Az előirányzat felhasználása Kormány vagy fejezetet irányító szervi hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás útján történik.

1

A rendeletet a 25/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 30. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 5. §-át.

3

A hatálybalépés időpontja 2022. április 30.

4

Az 1. melléklet a 11/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére