• Tartalom

29/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a telekommunikációs eszköz útján történő elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

2021.12.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre – a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre és a büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban: bv. intézet) terjed ki.

2. Az utasítás az elítélt és egyéb jogcímen fogvatartott (a továbbiakban: fogvatartott), valamint nyilvántartott kapcsolattartói között – telekommunikációs eszköz útján (a továbbiakban: videóhívás) – történő elektronikus kapcsolattartás (a továbbiakban: elektronikus kapcsolattartás) eljárásrendjét határozza meg.

3. Az elektronikus kapcsolattartás a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletben meghatározottak szerinti alkalommal engedélyezhető.

3/A.1 A szigorúbb rezsimbe sorolt fogvatartottak esetében, indokolt kérelemre – reintegrációs tiszti időszakos értékelést követően – a bv. osztályvezető engedélyezheti a telekommunikációs eszközön keresztül történő kapcsolattartást, havonta egy alkalommal, maximum 30 perc időtartamban. Engedélyezés esetén a döntésnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a fogvatartottat együttműködő magatartása esetén általános rezsimkategóriába lehet sorolni, ahol a telekommunikációs eszközön keresztül történő kapcsolattartásra bővebb lehetőséget biztosít a bv. intézet. Az elutasító döntés elleni panaszt a bv. intézet parancsnoka bírálja el.

4. Az egyes alkalmak tekintetében engedélyezhető időtartam a fogvatartott normakövető magatartása, reintegrációs célok eléréséhez történő hozzáállása alapján maximum 60 percig növelhető. Egy adott videóhíváson belül az előzetesen engedélyezett időtartamot növelni nem lehet.

5. A fogvatartott elektronikus kapcsolattartása, különösen a látogatófogadást érintő különleges jogrend kihirdetése esetén a 3. és 4. pontban foglaltaktól eltérően, a fogvatartott magatartásától, rezsimbe sorolásától függetlenül engedélyezhető, maximum heti két alkalommal.

6. A bv. intézet vezetője felelős az elektronikus kapcsolattartás technikai feltételeinek kialakításáért és folyamatos biztosításáért, továbbá a biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért.

7. Az elektronikus kapcsolattartás igénybevételére szolgáló valamennyi helyiséget úgy kell kialakítani, hogy
a) a használatára telepített eszközhöz csak az azt aktuálisan igénybe vevő fogvatartott férjen hozzá,
b) a fogvatartott számára más fogvatartott azonos időben és helyiségben megvalósuló videóhívása ne legyen látható,
c) a fogvatartott védőjével folytatott videóhívása senki más számára ne legyen hallható, továbbá ne legyen ellenőrizhető.

8. Az elektronikus kapcsolattartás engedélyezését a fogvatartott kérelmi lapon kezdeményezi, mely alapján a reintegrációs tiszt az engedélyt az informatikai rendszerben rögzíti, a kérelmi lapot pedig a fogvatartott reintegrációs anyagában helyezi el.

9. Az elektronikus kapcsolattartás alkalmanként maximum négy engedélyezett kapcsolattartóval engedélyezhető. Az engedélyezett használat során a fogvatartott a rendelkezésre álló időkereten belül kizárólag egy kapcsolattartó nyilvántartásban rögzített telekommunikációs alkalmazásban regisztrált azonosító nevére kezdeményezhet hívást.

10. Letartóztatott esetében az elektronikus kapcsolattartás engedélyezéséről való döntés meghozatala érdekében a bv. intézet a nyilatkozatot haladéktalanul megküldi a rendelkezési jogkör gyakorlója részére.

11. A videóhívás iránti kérelem benyújtásának és az engedélyezett videóhívások beosztásának helyi eljárásrendjét a bv. intézet vezetője határozza meg.

12. Amennyiben a fogvatartott kapcsolattartóját méltányolható okból nem tudja az engedélyezett videóhívások időpontjáról értesíteni, a büntetés-végrehajtási osztályvezető engedélyezheti a kapcsolattartó személyi állományi tag általi értesítését.

13. A videóhívást a reintegrációs tiszt indítja, a fogvatartott számára a telekommunikációs alkalmazás a kapcsolattartó személyazonosságának megállapítása után tehető elérhetővé.

14. Amennyiben a nyilatkozaton feltüntetett telekommunikációs alkalmazásban regisztrált azonosító név alapján a kapcsolatfelvétel sikertelen, arról a fogvatartottat dokumentált formában tájékoztatni kell, ez esetben a nyilatkozat ismételt kitöltése szükséges.

15. Amennyiben a videóhívás a bv. intézetnél felmerült technikai vagy egyéb okból meghiúsul, az elmaradt videóhívás pótlásáról a reintegrációs tiszt intézkedik. Amennyiben a videóhívás a kapcsolattartó oldalán felmerült okból hiúsul meg, a reintegrációs tiszt annak pótlásáról méltányosság alapján intézkedik.

16. A reintegrációs tiszt minden videóhívást legkésőbb a tárgynapot követő munkanapon köteles rögzíteni az informatikai nyilvántartás erre a célra létrehozott menüpontjában.

17. A fogvatartott szabadulása esetén a bv. intézet törli a nyilvántartásból az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó adatokat.

18. Magánelzárás végrehajtása alatt a reintegrációs tiszt a magánelzárás idejére szóló videóhívási engedélyt visszavonja. Az engedély visszavonásáról a fogvatartottat és az érintett kapcsolattartót dokumentált módon, soron kívül tájékoztatni kell. A magánelzárás letöltését követően az elmaradt videóhívás esetleges pótlására vonatkozó eljárást a bv. intézet parancsnoka helyi szinten szabályozza.

19. Megőrzésre átszállítás, büntetés-félbeszakítás vagy ideiglenes intézetelhagyás esetén a reintegrációs tiszt – a fogvatartott egyidejű tájékoztatása mellett – törli a havi videóhívás-beosztásból az azt követő időpontra vagy az adott időintervallumra rögzített videóhívást. Végleg átszállítás esetén a reintegrációs tiszt a befogadást követő munkanapon ellenőrzi a kiadott, de még végre nem hajtott engedélyeket. Amennyiben a végrehajtás akadályba ütközik, az engedélyt – a fogvatartott egyidejű tájékoztatása mellett – vissza kell vonni.

20. Az elektronikus kapcsolattartást a fogvatartott védőjével folytatott hívás kivételével ellenőrizni kell. Az ellenőrzés a végrehajtásra beosztott személyi állomány személyes jelenlétével vagy a videóhívásra telepített számítógép több képernyős, úgynevezett klón üzemmódba helyezésével, egy másik számítógépen keresztül is történhet, amely lehetővé teszi a folyamatban lévő videóhívás vizuális és auditív figyelemmel kísérését.

21. Az ellenőrzést végrehajtó személyi állományi tag a videóhívást megszakítja, amennyiben a fogvatartott vagy kapcsolattartója kommunikációja, viselkedése a bv. intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát sérti vagy veszélyezteti, magatartása szeméremsértő, továbbá amennyiben az engedélyezett kapcsolattartón kívül más személy kapcsolatot létesít a fogvatartottal, és azt felhívás ellenére sem fejezi be.

22. A videóhívás során irányadó szabályokról, azok betartása ellenőrzésének lehetőségéről, továbbá azok megszegésének következményeiről a bv. intézet a videóhívás megkezdése előtt tájékoztatja a fogvatartottat és kapcsolattartóját.

23. Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

24.2
1

A 3/A. pontot a 40/2021. (XI. 18.) BVOP utasítás 1. pontja iktatta be.

2

A 24. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére