• Tartalom

293/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

293/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

2021.06.03.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–11/F. §-ában foglaltak alapján a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56., cégjegyzékszám: 05-09-016481; adószáma: 14514166-2-05; főtevékenysége: fekvőbeteg-ellátás; a továbbiakban: gazdasági társaság) által ellátott feladatokat a (2) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv részére kell átadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a Kazincbarcikai Kórház (székhely: 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56., a továbbiakban: átvevő költségvetési szerv) veszi át. Az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt személy felelős.

(3) Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) képviseli.

(4) A gazdasági társaság által ellátott feladatok átvételének és a gazdasági társaság megszűnésének időpontja: 2021. június 30.

2. § (1) A feladat átvételének időpontjától a gazdasági társaság Áht. 41. § (1) bekezdése szerinti tagsági, részesedési jogviszonyaiból, valamint az adósságot keletkeztető egyéb ügyleteiből származó valamennyi joga és kötelezettsége tekintetében az államot az OKFŐ képviseli.

(2) Az átadás-átvétellel összefüggő feladatok tekintetében átvételi felelősként az OKFŐ jár el.

(3) A feladat átvételének időpontjától az állam tulajdonába kerülő vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat az OKFŐ gyakorolja.

3. § (1) Az átvett feladathoz kapcsolódó – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. § (2) bekezdés s) pontja szerinti kapacitás-nyilvántartásában (a továbbiakban: kapacitás-nyilvántartás) szereplő – szakellátási kapacitások és az ahhoz tartozó ellátási területek jogosultjának a feladat átvételének időpontjától az átvevő költségvetési szervet kell tekinteni.

(2) Az országos tisztifőorvos a feladat átvételével egyidejűleg hivatalból rendelkezik a kapacitás-nyilvántartás (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módosításáról.

(3) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a működési engedély kézhezvételétől számított öt napon belül kezdeményezi az átvevő költségvetési szerv finanszírozási szerződésének 2021. július 1-jei hatállyal történő módosítását. A gazdasági társaság 2021. május havi, valamint az azt követő teljesítménye után járó finanszírozási díjat a NEAK 2021. július 15-ig az átvevő költségvetési szerv részére utalja.

4. § Az egészségügyi államigazgatási szerv – az e rendelet alapján bekövetkező változásokra tekintettel – 2021. július 1-jei hatállyal hivatalból módosítja az átvevő költségvetési szervvel szerződésben álló közreműködők működési engedélyét, azzal, hogy a közreműködő a működési engedélye módosításáig az e rendelet hatálybalépésekor hatályos működési engedélye alapján végezheti a működési engedélye szerinti tevékenységet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére