• Tartalom

2021. évi III. törvény

2021. évi III. törvény

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről1

2022.11.24.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény (a továbbiakban: Multilaterális Adóegyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés a Multilaterális Adóegyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 (1) A Multilaterális Adóegyezmény, valamint Magyarország Multilaterális Adóegyezményhez kapcsolódó fenntartásainak és értesítéseinek hivatalos magyar fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Multilaterális Adóegyezmény, valamint Magyarország Multilaterális Adóegyezményhez kapcsolódó fenntartásainak és értesítéseinek hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Multilaterális Adóegyezmény 34. Cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját, valamint a Multilaterális Adóegyezmény Magyarország és az egyes további részes államok közötti hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

6. §6 Az e törvény hatálya alá tartozó adóegyezményeket kihirdető jogszabályok e törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter – a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi III. törvényhez7


Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény

A jelen Egyezmény részes Felei,

Felismerve, hogy a kormányzatok jelentős mértékű társaságiadó-bevételektől esnek el olyan, agresszív nemzetközi adótervezés miatt, amelynek eredményeképpen nyereségeket mesterségesen olyan helyszínekre helyeznek át, ahol azok adómentesek vagy csupán csökkentett mértékű adóztatás alá esnek;

Figyelemmel arra, hogy az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (a továbbiakban az angol rövidítéssel: „BEPS”) nem csupán az iparilag fejlett országok, hanem a feltörekvő gazdaságok és a fejlődő országok számára is fontos probléma;

Felismerve annak fontosságát, hogy biztosítani kell, hogy a nyereségeket ott adóztassák, ahol a nyereséget termelő lényegi gazdasági tevékenységet végzik, illetve ahol az értékteremtés megvalósul;

Üdvözölve az OECD/G20 BEPS projekt keretében kidolgozott intézkedéscsomagot (a továbbiakban: „OECD/G20 BEPS csomag”);

Tekintettel arra, hogy az OECD/G20 BEPS csomag nemzetközi adóegyezménnyel kapcsolatos intézkedéseket tartalmaz annak érdekében, hogy bizonyos hibrid eltérések ellen fellépjenek, a nemzetközi szerződéssel való visszaélést megakadályozzák, az állandó telephelynek minősítés mesterséges elkerülése ellen fellépjenek, valamint javítsák a vitarendezést;

Felismerve, hogy biztosítani kell a nemzetközi szerződéssel kapcsolatos BEPS-intézkedéseknek többoldalú kontextusban való gyors, koordinált és következetes végrehajtását;

Figyelembe véve annak szükségességét, hogy a jövedelmek kettős adóztatásának elkerülésére kötött, meglévő egyezményeket úgy kell értelmezni, hogy a kettős adóztatást az ezen egyezmények hatálya alá tartozó adók vonatkozásában úgy küszöböljék ki, hogy eközben ne teremtsenek lehetőséget adócsalás, illetve adóelkerülés általi adómentességre, illetve csökkentett mértékű adóztatásra [ideértve azokat a treaty shopping (egyezmények közötti illetőségi és egyéb különbségek kihasználásából eredő adóelőnyszerző) megoldásokat, amelyek célja, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények alapján harmadik joghatóságokban illetőséggel bíró személyek közvetett előnyökben részesüljenek].

Felismerve annak szükségességét, hogy – a meglévő egyezmények hálózatára kiterjedően – hatékony mechanizmust dolgozzanak ki az egyezmények tárgyát képező változtatások összehangolt és hatékony végrehajtására a jövedelmek kettős adóztatásának elkerülése érdekében, anélkül, hogy minden ilyen kétoldalú egyezményt újra kelljen tárgyalni;

A következőkben állapodtak meg:


I. RÉSZ
HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁS

1. cikk – Az egyezmény hatálya

Ez az Egyezmény a 2. cikk (Fogalommeghatározás) 1. bekezdés a) pontjában meghatározott valamennyi, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményt módosítja.

2. cikk – Fogalommeghatározás

1. A jelen Egyezményben alkalmazott fogalommeghatározások a következők:
a) „Az a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény” a jövedelem kettős adóztatásának elkerülése érdekében kötött megállapodás (függetlenül attól, hogy abban más adókat is szabályoznak-e):
i) amely kettő vagy több
A) Fél és/vagy
B) joghatóság vagy terület között hatályos, amely a fent meghatározott megállapodások valamelyikében Félként szerepel, és amelynek nemzetközi kapcsolataiért az egyik Fél felelős; valamint
ii) amelyikre vonatkozóan mindegyik ilyen Fél értesítést tett a Letéteményes felé, felsorolva azokat az egyezményeket és az azokat módosító vagy kísérő okiratokat (címük, a szerződő Felek nevének, az aláírás napjának és – ha az értesítés idején releváns – a hatályba lépés napjának megadásával), amelye(ke)t jelen Egyezmény hatálya alá kíván vonni.
b) A „Fél” fogalmának jelentése:
i) az az állam, ahol a jelen Egyezmény – a 34. cikk (Hatálybalépés) alapján – hatályban van; vagy
ii) az a joghatóság, amely a jelen Egyezményt – a 27. cikk 1. bekezdés b) vagy c) albekezdése (Aláírás és megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás) alapján – aláírta, és ahol a jelen Egyezmény – a 34. cikk (Hatálybalépés) alapján – hatályban van.
c) a „Szerződő joghatóság” fogalmának jelentése: egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény részes fele.
d) az „Aláíró” fogalmának jelentése: az az állam vagy joghatóság, amely aláírta a jelen Egyezményt, de amely vonatkozásában az még nem lépett hatályba.
2. Ami a jelen Egyezmény bármely Fél általi bármikori alkalmazását illeti, az itt meg nem határozott fogalmak jelentése – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik – azonos az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben foglalt fogalmak adott időpontban érvényes jelentésével.


II. RÉSZ
HIBRID ELTÉRÉSEK

3. Cikk – Átlátható jogalanyok

1. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alkalmazásában az olyan jogalanyok vagy megállapodások által vagy révén megszerzett jövedelem, amelyeket adózási szempontból teljesen vagy részben átláthatónak tekintenek bármelyik szerződő joghatóság adójoga alapján, az adott szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy jövedelmének tekintendő, de csak olyan mértékben, amennyire a jövedelmet az adott szerződő joghatóság adóztatásának szempontjából a szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy jövedelmének tekintik.
2. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései, amelyek alapján valamely szerződő joghatóságnak mentesítenie kell a jövedelemadó alól vagy amelyek alapján levonást vagy beszámítást kell biztosítania a szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy által szerzett jövedelemre megfizetett jövedelemadónak megfelelő mértékben, ami az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezései alapján megadóztatható a másik szerződő joghatóságban, nem alkalmazhatók annyiban, amennyiben az ilyen rendelkezések a másik szerződő joghatóság általi adóztatást csak azért teszik lehetővé, mert a jövedelem az ezen másik szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy által szerzett jövedelem is.
3. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények tekintetében, amelyekkel kapcsolatban egy vagy több Fél a 11. cikk 3. bekezdés a) albekezdésében (Adóegyezmények alkalmazása annak érdekében, hogy korlátozzák egy szerződő Fél ahhoz való jogát, hogy a saját belföldi illetőségű személyeit adóztassa) foglalt fenntartást tett, a következő mondattal kell az 1. bekezdés végét kiegészíteni: „Jelen bekezdés rendelkezései semmiképpen nem értelmezhetők úgy, hogy azok a szerződő joghatóságok saját belföldi illetőségű jogalanyaik adóztatására vonatkozó jogát érintsék.”
4. Az 1. bekezdés (amelyet a 3. bekezdés módosíthat) a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezései helyett vagy azok hiányában alkalmazandó annyiban, amennyiben ezek azt szabályozzák, hogy az egyik vagy a másik szerződő joghatóság adójoga alapján adózási szempontból átláthatónak tekintett jogalanyok vagy megállapodások által vagy révén megszerzett jövedelmet a szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy jövedelmének kell tekinteni (akár valamely általános szabály, akár konkrét tényállások kezelésének, valamint jogalany-, illetőleg megállapodás-típusok részletes meghatározása alapján).
5. A Fél fenntarthatja magának a jogot:
a) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
b) arra, hogy az 1. bekezdést ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmaznak egy – a 4. bekezdésben leírt – rendelkezést;
c) arra, hogy az 1. bekezdést ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmaznak egy – a 4. bekezdésben leírt – olyan rendelkezést, amely kizárja az egyezmény által biztosított kedvezmények megadását a valamely harmadik joghatóságban létrejött jogalanyok vagy megállapodások által vagy révén megszerzett jövedelemre vonatkozóan;
d) arra, hogy az 1. bekezdést ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmaznak egy – a 4. bekezdésben leírt – olyan rendelkezést, amely részletesen meghatározza konkrét tényállások, valamint jogalany-, illetőleg megállapodás-típusok kezelését;
e) arra, hogy az 1. bekezdést ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmaznak egy – a 4. bekezdésben leírt – olyan rendelkezést, amely részletesen meghatározza konkrét tényállások, valamint jogalany-, illetőleg megállapodás-típusok kezelését, és amelyek kizárják az egyezmény által biztosított kedvezmények megadását a harmadik joghatóságban létrejött jogalanyok vagy megállapodások által vagy révén megszerzett jövedelmekre vonatkozóan;
f) arra, hogy a 2. bekezdést ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
g) arra, hogy az 1. bekezdést kizárólag azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire alkalmazza, amelyek már tartalmaznak egy – a 4. bekezdésben leírt – olyan rendelkezést, amely részletesen meghatározza konkrét tényállások, valamint jogalany-, illetőleg megállapodás-típusok kezelését.
6. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt az 5. bekezdés a) vagy b) albekezdésében meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó egyes adóegyezményei tartalmaznak-e olyan – a 4. bekezdésben leírt – rendelkezést, amelyre nem vonatkozik az 5. bekezdés c)–e) albekezdéseiben meghatározott fenntartás; ha pedig vonatkozik, akkor mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Az olyan Fél esetében, amely élt az 5. bekezdés g) albekezdésében meghatározott fenntartással, az előző mondat alapján való értesítés a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó, olyan adóegyezményekre korlátozódik, amelyek e fenntartás hatálya alá tartoznak. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság értesítette a Letéteményest a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó, adott adóegyezmények vonatkozó rendelkezéséről, e rendelkezés helyébe lépnek az 1. bekezdés rendelkezései (a 3. bekezdés szerinti módosításokkal) a 4. bekezdésben meghatározott mértékben. Egyéb esetekben (a 3. bekezdés szerint módosított) 1. bekezdés kizárólag olyan mértékben lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezései helyébe, amilyen mértékben azon rendelkezések összeegyeztethetetlenek a (3. bekezdés szerint módosított) 1. bekezdéssel.

4. cikk – Kettős illetőségű jogalanyok

1. Amennyiben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezései alapján egy nem természetes személy egynél több szerződő joghatóságban rendelkezik belföldi illetőséggel, a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai lépéseket tesznek azért, hogy közös megállapodással meghatározzák azon szerződő joghatóságot, amelyben az ilyen személy belföldi illetőségűnek tekintendő a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény szempontjából, tekintettel e személy tényleges üzletvezetésének helyére, a megalapításának vagy egyéb módon való létrehozásának helyére, valamint minden egyéb releváns tényezőre. Ilyen megállapodás hiányában az ilyen személyek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény által biztosított kedvezményben vagy mentességben csupán olyan mértékben és módon részesülhetnek, amiben a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai megállapodtak.
2. Az 1. bekezdés alkalmazandó a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései hiányában, illetve azon rendelkezései helyett, amelyek azt határozzák meg, hogy egy nem természetes személyt az egyik szerződő joghatóságban kell belföldi illetőségű személynek tekinteni olyan esetekben, amikor e személyt egyébként egynél több szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személynek tekintenének. Az 1. bekezdés azonban nem alkalmazható a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezéseire, amelyek kifejezett tárgya az olyan gazdasági társaságok adóügyi illetőségének meghatározása, amelyek kettős bejegyzésű vállalkozásokra vonatkozó megállapodásban vesznek részt.
3. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot:
a) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
b) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek azokat az eseteket, amikor egy nem természetes személy egynél több szerződő joghatóságban bír belföldi illetőséggel, már szabályozzák azzal, hogy megkövetelik, hogy a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai lépéseket tegyenek azért, hogy közös megállapodással meghatározzák azt az egyedüli szerződő joghatóságot, amelyben az ilyen személy belföldi illetőségűnek tekintendő;
c) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó azon adóegyezményeire, amelyek azokat az eseteket, amikor egy nem természetes személy egynél több szerződő joghatóságban bír belföldi illetőséggel, már szabályozzák azzal, hogy megtagadják az egyezményben biztosított kedvezményeket anélkül, hogy a szerződő joghatóságok illetékes hatóságaitól megkövetelnék, hogy azok lépéseket tegyenek azért, hogy közös megállapodással meghatározzák azt az egyedüli szerződő joghatóságot, amelyben az ilyen személy belföldi illetőségűnek tekintendő;
d) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó azon adóegyezményeire, amelyek azokat az eseteket, amikor egy nem természetes személy egynél több szerződő joghatóságban bír belföldi illetőséggel, már szabályozzák azzal, hogy megkövetelik, hogy a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai lépéseket tegyenek azért, hogy közös megállapodással meghatározzák azt az egyedüli szerződő joghatóságot, amelyben az ilyen személy belföldi illetőségűnek tekintendő, és amelyek meghatározzák ezen személy kezelését a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján olyan esetekben, amikor nem lehetséges ilyen megegyezésre jutni;
e) arra, hogy az 1. bekezdés utolsó mondatának helyébe a következő mondat lépjen, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei tekintetében: „Ilyen megállapodás hiányában az ilyen személy nem jogosult a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben biztosított semmilyen adókedvezményre vagy -mentességre.”;
f) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyeket az e) albekezdésben meghatározott fenntartásokkal élő Felekkel kötött.
4. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt a 3. bekezdés a) albekezdésében meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy az egyes a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei tartalmaznak-e olyan – a 2. bekezdésben leírt – rendelkezést, amelyre nem vonatkozik a 3. bekezdés b)–d) albekezdéseiben meghatározott fenntartás; ha igen, akkor mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság értesítette a Letéteményest a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményének vonatkozó rendelkezéséről, e rendelkezés helyébe lépnek az 1. bekezdés rendelkezései. Egyéb esetekben az 1. bekezdés csupán olyan mértékben lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezései helyébe, amilyen mértékben azok a rendelkezések nem egyeztethetők össze az 1. bekezdéssel.

5. cikk – A kettős adóztatás elkerülésére szolgáló módszerek alkalmazása

1. Mindegyik Fél – választása szerint – a 2. és a 3. bekezdést (A opció), a 4. és az 5. bekezdést (B opció) vagy a 6. és a 7. bekezdést (C opció) alkalmazza; vagy pedig úgy is dönthet, hogy egyik opciót sem alkalmazza. Amennyiben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes két szerződő joghatóság eltérő opciót választ (vagy amennyiben az egyik szerződő joghatóság az egyik opció alkalmazása mellett dönt, a másik pedig úgy határoz, hogy egyik opciót sem alkalmazza), az egyes szerződő joghatóságok által választott opció lesz alkalmazható az abban a joghatóságban illetőséggel bíró személyekre.

A opció

2. Az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései, amelyek egyébként mentesítenék az adózás alól az adott szerződő joghatóságban az ott illetőséggel bíró személy által megszerzett jövedelmet, illetve a tulajdonában lévő vagyont, hogy elkerüljék a kettős adóztatást, nem alkalmazhatók olyan esetben, amikor a másik szerződő joghatóság ugyanazon a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseit azért alkalmazza, hogy az ilyen jövedelmet vagy vagyont az adózás alól mentesítse, vagy pedig azért, hogy csökkentse az ilyen jövedelem, illetve vagyon adóztathatóságának mértékét. Az utóbbi esetben az előbb említett szerződő joghatóság köteles lehetővé tenni az ilyen jogalany jövedelmét vagy vagyonát terhelő adóból való levonást olyan mértékben, amely megfelel a másik szerződő joghatóságban megfizetett adó összegének. Az ilyen levonás mértéke azonban nem haladhatja meg a levonás engedélyezése előtt számított adónak azt a részét, amely a másik szerződő joghatóságban adóztatható ilyen jövedelem- vagy vagyonelemekre esik.
3. A 2. bekezdés olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozik, amely egyébként azt írná elő, hogy egy szerződő joghatóság mentesítse az abban a bekezdésben meghatározott jövedelmet vagy vagyont.

B opció

4. Az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései, amelyek egyébként mentesítenék az adózás alól az adott szerződő joghatóságban az ott illetőséggel bíró személy által megszerzett jövedelmet, hogy elkerüljék a kettős adóztatást tekintettel arra, hogy az ilyen jövedelmet az adott szerződő joghatóság osztaléknak tekinti, nem alkalmazhatók olyan esetben, amikor az ilyen jövedelem levonást eredményez a másik szerződő joghatóságban illetőséggel bíró személy adóztatható nyereségének megállapítása során ezen másik szerződő joghatóság törvényei alapján. Ilyen esetben az előbb említett szerződő joghatóság köteles lehetővé tenni az ilyen jogalany jövedelmét terhelő adóból való levonást olyan mértékben, amely megfelel a másik szerződő joghatóságban megfizetett jövedelemadó összegének. Az ilyen levonás mértéke azonban nem haladhatja meg a levonás engedélyezése előtt számított azon adórész összegét, amely a másik szerződő joghatóságban adóztatható ilyen jövedelemre esik.
5. A 4. bekezdés olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozik, amely egyébként azt írná elő, hogy egy szerződő joghatóság mentesítse az abban a bekezdésben meghatározott jövedelmet.

C opció

6.
a) Amennyiben egy szerződő joghatóságban illetőséggel bíró személy olyan jövedelemre tesz szert vagy vagyona van, amely megadóztatható a másik szerződő joghatóságban egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek megfelelően (kivéve az olyan mértékű adóztatást, amelyet ezek a rendelkezések azért tesznek lehetővé, mert a jövedelem az ezen másik joghatóságban illetőséggel bíró személy által szerzett jövedelem is), az első szerződő joghatóság köteles lehetővé tenni:
i) az ilyen személy jövedelmét terhelő adóból való levonást olyan mértékben, amely megfelel a másik szerződő joghatóságban megfizetett jövedelemadó összegének;
ii) az ilyen személy vagyonát terhelő adóból való levonást olyan mértékben, amely megfelel a másik szerződő joghatóságban megfizetett vagyonadó összegének.
Az ilyen levonás mértéke azonban nem haladhatja meg a levonás engedélyezése előtt számított jövedelem- vagy vagyonadónak azt a részét, amely a másik szerződő joghatóságban adóztatható ilyen jövedelem- vagy vagyonelemekre esik.
b) Amennyiben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény bármely rendelkezésének megfelelően valamely szerződő joghatóságban illetőséggel bíró személy által megszerzett jövedelem vagy a tulajdonában lévő vagyon adómentes azon a szerződő joghatóságban, az ilyen szerződő joghatóság ennek ellenére figyelembe veheti az adómentességgel érintett jövedelem vagy vagyon összegét az ilyen személy fennmaradó jövedelmét vagy vagyonát terhelő adó számítása során.
7. A 6. bekezdés rendelkezései valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései helyett alkalmazandók, amelyek – a kettős adóztatás megszüntetésének érdekében – előírják, hogy valamely szerződő joghatóság mentesítse az adóztatás alól ezen a szerződő joghatóságban illetőséggel bíró személy által az ezen szerződő joghatóságban megszerzett olyan jövedelmet, illetve vagyont, amely az adott, jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek megfelelően megadóztatható a másik szerződő joghatóságban.
8. Az olyan Fél, amely úgy dönt, hogy nem alkalmazza az 1. bekezdésben foglalt egyik opciót sem, fenntarthatja magának a jogot arra, hogy e cikket egyáltalán nem alkalmazza egy vagy több, meghatározott a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény tekintetében (vagy pedig a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei egyikének esetében sem).
9. Az olyan Fél, amely úgy dönt, hogy nem alkalmazza a C opciót, fenntarthatja magának a jogot arra, hogy ne járuljon hozzá ahhoz, hogy egy vagy több, meghatározott a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménye tekintetében (vagy pedig a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei mindegyikének esetében) a másik szerződő joghatóság a C opciót alkalmazza.
10. Mindegyik olyan Fél, amelyik az 1. bekezdésben foglalt valamely opció alkalmazása mellett határoz, köteles az általa választott opcióról a Letéteményest értesíteni. Az ilyen értesítésnek a következőket is tartalmaznia kell:
a) olyan Fél esetében, amely az A opció alkalmazása mellett dönt, azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek listája, amelyek a 3. bekezdésben foglalt rendelkezést tartalmaznak, valamint az ilyen rendelkezéseket tartalmazó cikkek és bekezdések számát;
b) olyan Fél esetében, amely a B opció alkalmazása mellett dönt, azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek listája, amelyek az 5. bekezdésben foglalt rendelkezést tartalmaznak, valamint az ilyen rendelkezéseket tartalmazó cikkek és bekezdések számát;
c) olyan Fél esetében, amely a C opció alkalmazása mellett dönt, azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek listája, amelyek a 7. bekezdésben foglalt rendelkezést tartalmaznak, valamint az ilyen rendelkezéseket tartalmazó cikkek és bekezdések számát.
Egy opció kizárólag abban az esetben alkalmazandó valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény adott rendelkezésére, amennyiben a kérdéses opció alkalmazását választó Fél e rendelkezésre vonatkozóan ilyen értesítést tett.


III. RÉSZ
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSSEL VALÓ VISSZAÉLÉS

6. cikk – A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendeltetése

1. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeket akként kell módosítani, hogy a következő preambulumszöveget tartalmazzák:
„Arra törekedve, hogy egyezményt kössenek a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről anélkül, hogy lehetőséget teremtenek az adókijátszáson, illetve adóelkerülésen keresztüli adómentességre, illetve csökkentett mértékű adózásra (ideértve azokat az adóegyezmények kedvezményeivel visszaélésre hivatott konstrukciókat, amelyek célja, hogy harmadik államokban belföldi illetőségű személyek közvetetten részesüljenek a jelen egyezmény nyújtotta kedvezményekből).”
2. Az 1. bekezdésben foglalt szöveget adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon preambulumszövegének hiányában vagy helyett kell beilleszteni, amelynek tárgya a kettős adóztatás megszüntetésének szándéka, függetlenül attól, hogy e szövegrész arról a szándékról is szól-e, hogy ne teremtsenek lehetőséget az adómentességre, illetve a csökkentett mértékű adóztatásra.
3. Bármely Fél a következő preambulumszöveget is beillesztheti azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei vonatkozásában, amelyeknek preambulumszövege nem tartalmaz olyan óhajt, hogy a gazdasági kapcsolatokat fejlesszék vagy erősítsék az adóügyi együttműködést:
„Attól az óhajtól vezéreltetve, hogy továbbfejlesszék gazdasági kapcsolataikat és erősítsék együttműködésüket az adózás terén,”.
4. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot, hogy ne alkalmazza az 1. bekezdést azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmaznak olyan preaumbulumszöveget, amely leírja a szerződő joghatóságok azon szándékát, hogy megszüntessék a kettős adóztatást, anélkül, hogy lehetőséget teremtsenek az adómentességre, illetve a csökkentett mértékű adóztatásra, függetlenül attól, hogy e szövegrész az adócsalás, illetve adóelkerülés eseteire korlátozódik-e (ideértve azokat az adóegyezmények kedvezményeivel visszaélésre hivatott konstrukciókat, amelyek célja, hogy harmadik államokban belföldi illetőségű személyek közvetetten részesüljenek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények nyújtotta kedvezményekből), vagy pedig ennél szélesebb körben érvényesül.
5. Mindegyik Fél köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek mindegyike – a 4. bekezdésben foglalt fenntartás hatálya alá tartozó egyezményei kivételével – tartalmaz-e a 2. bekezdésben leírt preambulumszöveget; és ha igen, akkor a vonatkozó preambulumszakasz szövegét is csatolnia kell. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság értesítette a Letéteményest a preambulumszövegről, e preambulumszöveg helyébe lép az 1. bekezdésben leírt szövegrész. Egyéb esetekben az 1. bekezdésben leírt szöveget a meglévő preambulumszöveghez hozzá kell illeszteni.
6. Mindegyik olyan Fél, amelyik az 3. bekezdés alkalmazása mellett határoz, köteles választásáról a Letéteményest értesíteni. Az ilyen értesítésnek tartalmaznia kell az értesítő azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek listáját is, amelyeknek preambulumszövege még nem tartalmaz olyan óhajt, hogy a gazdasági kapcsolatokat fejlesszék vagy erősítsék az adóügyi együttműködést. A 3. bekezdésben leírt szöveget kizárólag akkor kell a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekbe foglalni, ha mindegyik szerződő joghatóság úgy döntött, hogy e bekezdést alkalmazza és erről a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan értesítést tett.

7. cikk – A nemzetközi szerződéssel való visszaélések megakadályozása

1. Tekintet nélkül a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény bármely más cikkének rendelkezéseire, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekben meghatározott kedvezmény nem biztosítható olyan jövedelem-, illetve vagyonelemek esetében, amelyekről – az eset összes tényének és körülményének figyelembe vételével – megalapozottan megállapítható, hogy az adott kedvezményben való részesülés volt az egyik fő célja valamely olyan megállapodásnak vagy ügyletnek, amely közvetlenül vagy közvetve e kedvezmény megadásához vezetett, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adott kedvezmény megadása e körülmények között megfelelne a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezései rendeltetésének és céljának.
2. Az 1. bekezdés alkalmazandó a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezéseinek hiányában vagy helyében, amelyek teljesen vagy részben kizárják a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján egyébként járó kedvezményeket, amennyiben az adott kedvezményben való részesülés volt a fő vagy az egyik fő célja valamely megállapodásnak vagy ügyletnek, illetőleg az ezen megállapodással vagy ügylettel kapcsolatos bármely személynek.
3. Bármely Fél, amely nem élt a 15. bekezdés a) albekezdésében meghatározott fenntartással, úgy is dönthet, hogy a 4. bekezdést alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.
4. Amennyiben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény által biztosított valamely kedvezményt egy személynek megtagadják a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény (jelen Egyezmény általi esetleges módosítás eredményeként) olyan rendelkezései, amelyek teljesen vagy részben kizárják a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján egyébként járó kedvezményeket, amennyiben az adott kedvezményben való részesülés volt a fő vagy az egyik fő célja valamely megállapodásnak vagy ügyletnek, illetőleg az ezen megállapodással vagy ügylettel kapcsolatos bármely személynek, a szerződő joghatóság illetékes hatósága, amely egyébként e kedvezményt megadta volna, mindazonáltal akként köteles e személyt kezelni, mintha jogosult lenne e kedvezményre vagy másik kedvezményre valamely konkrét jövedelem- vagy vagyonelem vonatkozásában, amennyiben az ilyen illetékes hatóság – az adott személy kérelmére és az eset összes releváns tényének és körülményének figyelembevétele alapján – azt állapítja meg, hogy e személynek megadták volna ezeket a kedvezményeket az ügylet vagy megállapodás hiányában. A szerződő joghatóság illetékes hatósága, amelyhez a másik szerződő joghatóságban belföldi illetőséggel bíró személy kérelemmel fordul, egyeztet e másik szerződő joghatóság illetékes hatóságával, mielőtt a kérelmet elutasítja.
5. Az 4. bekezdés a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó (a jelen Egyezmény által esetlegesen módosított) adóegyezmény azon rendelkezéseire alkalmazandó, amelyek teljesen vagy részben kizárják a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján egyébként járó kedvezményeket, amennyiben az adott kedvezményben való részesülés volt a fő vagy az egyik fő célja valamely megállapodásnak vagy ügyletnek, illetőleg az ezen megállapodással vagy ügylettel kapcsolatos bármely személynek.
6. Bármely Fél úgy is határozhat, hogy a 8–13. bekezdésben foglalt rendelkezéseket (a továbbiakban: „A kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések”) alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire úgy, hogy a 17. bekezdés c) albekezdése szerint nyilatkozik. A kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések kizárólag olyan a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben alkalmazhatók, ahol mindegyik szerződő joghatóság ennek alkalmazása mellett döntött.
7. Olyan esetekben, amikor – a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes – legalább egy, de nem mindegyik szerződő joghatóság határozott úgy, hogy a 6. bekezdés alapján a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések alkalmazását választja, akkor azon bekezdés rendelkezései ellenére a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezéseket kell alkalmazni a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján biztosított kedvezmények tekintetében:
a) mindegyik szerződő joghatóság által, amennyiben mindegyik olyan szerződő joghatóság, amelyik nem dönt a 6. bekezdés alapján a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések alkalmazása mellett, ezen albekezdés alkalmazása által hozzájárul ennek alkalmazásához és erről a Letéteményest értesíti; vagy pedig
b) kizárólag azon szerződő joghatóságok által, amelyek a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések alkalmazását választották, feltéve, hogy mindegyik olyan szerződő joghatóság, amelyik nem dönt a 6. bekezdés alapján a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések alkalmazása mellett, ezen albekezdés alkalmazása által hozzájárul ennek alkalmazásához és erről a Letéteményest értesíti.

A kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések

8. Amennyiben a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések másként rendelkeznek, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy nem jogosult olyan kedvezményre, amelyet egyébként a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény biztosítana, kivéve azon kedvezményt, amelyet a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezése biztosít:
a) amely az egynél több szerződő joghatóságban belföldi illetőséggel bíró nem természetes személyek esetében meghatározza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alkalmazásában az egyik szerződő joghatóságban illetőséggel rendelkező személy fogalmát;
b) amelyek előírják, hogy valamely szerződő joghatóság az adott szerződő joghatóságban illetőséggel bíró vállalkozás számára lehetővé teszi a másik szerződő joghatóság által elvégzett eredeti kiigazítást követően a megfelelő kapcsolódó kiigazítás elvégzését az elsőként említett szerződő joghatóság által valamely kapcsolt vállalkozás nyereségére előbbiek szerint kivetett adó összegének megfelelő mértékben; vagy
c) amelyek lehetővé teszik, hogy valamely szerződő joghatóságban illetőséggel bíró személyek kérelmezhessék, hogy azon szerződő joghatóság illetékes hatósága tekintse át a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménnyel összhangban nem álló adózási eseteket,
kivéve, ha az ilyen személy „minősített személy” a 9. bekezdés értelmében akkor, amikor a kedvezményt biztosítanák.
9. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy minősített személynek tekintendő akkor, amikor e jogalanyt a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján kedvezmény egyébként megilletné, amennyiben ebben az időpontban a személy:
a) természetes személy;
b) a szerződő joghatóság, ennek valamely politikai alegysége vagy helyi hatósága, illetve bármely ilyen szerződő joghatóságnak, politikai alegységének vagy helyi hatóságának a szerve vagy eszköze;
c) valamely gazdasági társaság vagy egyéb jogalany, amennyiben ennek fő részvényosztályába tartozó részvényeivel egy vagy több elismert részvénytőzsdén rendszeresen kereskednek;
d) olyan nem természetes személy, amely:
i) a szerződő joghatóságok által diplomáciai jegyzékváltás által kötött megállapodásban meghatározott típusú nonprofit szervezet; vagy pedig
ii) olyan – azon a szerződő joghatóságban létrehozott – jogalany vagy megállapodás, amelyet azon szerződő joghatóság adózási törvényei alapján külön jogalanynak tekintenek és:
A) amelyet kizárólag vagy majdnem kizárólag abból a célból hoztak létre, hogy nyugellátást és kiegészítő vagy eseti ellátást biztosítson természetes személyeknek, és amelyet a szerződő joghatóság, ennek valamely politikai alegysége vagy helyi hatósága ekként szabályoz; vagy pedig
B) amelyet kizárólag vagy majdnem kizárólag abból a célból hoztak létre, hogy az A) albekezdésben meghatározott jogalanyok vagy megállapodások érdekében tőkét fektessen be;
e) olyan nem természetes személy, amelynek egy olyan tizenkét hónapos időszak napjainak legalább felében, amelyik időszak magában foglalja azt az időt, amikor a kedvezményt egyébként biztosítanák, a szerződő joghatóságban belföldi illetőséggel rendelkező olyan személyek, amelyek az a)–d) albekezdések alapján jogosultak a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben biztosított kedvezményekre, közvetlenül vagy közvetve e személy részvényei legalább 50%-ának tulajdonosai.
10.
a) Valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy jogosult a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény biztosított kedvezményekre a másik szerződő joghatóságban megszerzett jövedelemre vonatkozóan, függetlenül attól, hogy e jogalany minősített személy-e, amennyiben a jogalany az elsőként említett szerződő joghatóságban aktív üzleti tevékenységet folytat és a másik szerződő joghatóságban megszerzett jövedelem ezen üzleti tevékenységből származik vagy azzal közvetett kapcsolatban áll. A kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések szempontjából az „aktív üzleti tevékenység végzése” kifejezés nem foglalja magában a következő tevékenységeket, illetve ezek semmilyen kombinációját:
i) a holdingtársaságként való működést;
ii) valamely cégcsoport átfogó felügyeletét vagy vezetését;
iii) vállalatcsoport finanszírozását (ideértve a csoportos számlavezetést is); valamint
iv) befektetések végzését, illetve kezelését, kivéve, ha ezeket a tevékenységeket egy bank, egy biztosító társaság vagy egy nyilvántartásba vett értékpapír-kereskedő a rendes üzleti tevékenysége keretében végzi.
b) Amennyiben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy az általa a másik szerződő joghatóságban végzett üzleti tevékenység eredményeként vagy pedig a másik szerződő joghatóságban egy kapcsolt személytől jövedelemhez jut, akkor az a) albekezdésben meghatározott feltételeket kizárólag akkor kell teljesültnek tekinteni az ilyen jövedelemtételekkel kapcsolatban, ha a belföldi illetőségű személy által az elsőként említett szerződő joghatóságban végzett azon üzleti tevékenység, amelyhez ezen tételek kapcsolódnak, jelentősnek számítanak a másik szerződő joghatóságban végzett ugyanazon, vagy kiegészítő üzleti tevékenységhez képest, amelyet a belföldi illetőségű személy, vagy annak kapcsolt személye végzett. Azt, hogy valamely üzleti tevékenység jelentős-e ezen albekezdés értelmében, az eset összes körülményének figyelembe vételével kell eldönteni.
c) E bekezdés alkalmazásában a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy kapcsolt személyei által végzett tevékenységeket e belföldi illetőségű személy által végzett tevékenységnek kell tekinteni.
11. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy – amennyiben az nem minősül minősített személynek – szintén jogosult olyan kedvezményre, amelyet egyébként a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény valamely jövedelemtétel vonatkozásában biztosítana, amennyiben egy olyan tizenkét hónapos időszak napjainak legalább felében, amelyik időszak magában foglalja azt az időt, amikor a kedvezményt egyébként biztosítanák, egyenrangú kedvezményezettnek minősülő személyek közvetlenül vagy közvetve e belföldi illetőségű személyben fennálló haszonhúzói érdekeltségek legalább 75%-át tulajdonolják.
12. Amennyiben valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy nem minősített személy a 9. bekezdés rendelkezéseinek értelmében, illetőleg a 10., illetve a 11. bekezdésben biztosított kedvezményekre sem jogosult, a másik szerződő joghatóság illetékes hatósága mindezek ellenére a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben foglalt valamennyi, vagy egy konkrét jövedelemelem vonatkozásában fennálló kedvezményt biztosíthatja, figyelembe véve jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény célját és rendeltetését, azonban ilyen kedvezmény csak akkor biztosítható, ha a belföldi illetőségű személy az illetékes hatóság előtt kielégítően igazolja, hogy sem a személy létesítésének, megszerzésének, illetve fenntartásának, sem pedig tevékenysége végzésének nem az volt egyik fő célja, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben biztosított kedvezményekben részesüljön. Az egyik szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személynek e bekezdés alapján előterjesztett kérelme kedvező elbírálása vagy elutasítása előtt azon másik szerződő joghatóság illetékes hatósága, ahol a kérelmet előterjesztették, egyeztet az elsőként említett szerződő joghatóság illetékes hatóságával.
13. A kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések alkalmazásában:
a) az „elismert értékpapír-tőzsde” jelentése:
i) bármely értékpapír-tőzsde, amelyet az egyik vagy másik szerződő joghatóság törvényei alapján hoznak létre és szabályoznak; valamint
ii) bármely egyéb értékpapír-tőzsde, amelyről a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai megállapodnak;
b) a „fő részvényosztály” valamely gazdasági társaság azon részvényosztályát, illetve részvényosztályait jelenti, amelyek az együttes szavazatok többségét és a gazdasági társaság értékének több mint felét teszik ki, vagy pedig valamely jogalany haszonhúzói érdekeltségeinek azon osztályát vagy osztályait, amelyek együttesen az összes szavazat többségét és a jogalany értékének több mint felét teszik ki;
c) „egyenrangú kedvezményezett” minden olyan személy, amely egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóság által biztosított kedvezményekre lenne jogosult valamely jövedelemelem vonatkozásában ezen szerződő joghatóság belső joga, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vagy bármely egyéb, olyan nemzetközi jogi eszköz alapján, amely egyenértékű vagy kedvezőbb, mint az ezen jövedelemelem vonatkozásában a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény által biztosítandó kedvezmények; annak meghatározása szempontjából, hogy egy személy az osztalékfizetés szempontjából egyenrangú kedvezményezett-e, e személyt úgy kell tekinteni, mintha ugyanannyi tőkével rendelkezne az osztalékot fizető gazdasági társaságban, mint amennyi tőkével az osztalékokkal kapcsolatban kedvezményre igényt tartó gazdasági társaság rendelkezik;
d) az olyan személyek vonatkozásában, amelyek nem gazdasági társaságok, a „részvények” fogalma a részvényekhez hasonlítható érdekeltségeket jelent;
e) két személy „kapcsolt személynek” minősül, amennyiben az egyik a másikban – közvetlenül vagy közvetve – a haszonhúzói érdekeltségek legalább 50%-ának a tulajdonosa (vagy pedig – gazdasági társaság esetében – szavazati többséggel rendelkezik és a gazdasági társaság részvényei értéke több mint felének a tulajdonosa) vagy pedig akkor, ha egy másik személy mindegyik személyben – közvetlenül vagy közvetve – a haszonhúzói érdekeltségek legalább 50%-ának a tulajdonosa (vagy pedig – gazdasági társaság esetében – szavazati többséggel rendelkezik és a gazdasági társaság részvényei értéke több mint felének a tulajdonosa), azzal, hogy egy személy mindegyik esetben a másik kapcsolt személye, amennyiben az eset összes releváns ténye és körülménye alapján az egyik ellenőrzi a másikat vagy pedig mindkettő azonos személy vagy személyek ellenőrzése alatt áll.
14. A kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései hiányában vagy helyett alkalmazandók, amelyek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján járó kedvezményeket (vagy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezései által biztosított kedvezmények egy részét, ide nem értve az illetőséggel, a kapcsolt vállalkozásokkal, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozókat vagy pedig olyan kedvezményeket, amely nem kizárólag valamely szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személyt illetnek meg) azon személyekre korlátoznák, amelyek a kedvezményekre egy vagy több kategorikus tesztnek való megfelelés alapján jogosultak.
15. Bármely Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy:
a) az 1. bekezdést ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire azon az alapon, hogy az a szándéka, hogy a kedvezmények korlátozására vonatkozó részletes rendelkezéseket fogadja el, amely mellett vagy akként határoz, hogy a közvetítő finanszírozási struktúrák elleni szabályokat vagy pedig a fő célt tesztet alkalmazza és ezáltal felel meg az OECD/G20 BEPS csomag adóegyezmények kedvezményeivel való visszaélés megakadályozására irányuló minimumsztenderdjeinek; ilyen esetekben a szerződő joghatóságok kötelesek arra törekedni, hogy kölcsönösen kielégítő és a minimumsztenderdeknek megfelelő megoldást találjanak;
b) hogy ne alkalmazza az 1. bekezdést (illetve a 4. bekezdést – olyan Fél esetében, amely a 4. bekezdés alkalmazását választotta) a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó azon adóegyezményeire, amelyek teljesen kizárják a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján egyébként járó kedvezményeket, amennyiben az adott kedvezményben való részesülés volt a fő vagy az egyik fő célja valamely megállapodásnak vagy ügyletnek, illetőleg az ezen megállapodással vagy ügylettel kapcsolatos bármely személynek;
c) arra, hogy a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezéseket ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó azon adóegyezményeire, amelyek már tartalmazzák a 14. bekezdésben leírt rendelkezéseket.
16. Azokat az eseteket kivéve, amikor a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezés alkalmazható a 7. bekezdés alapján valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény által nyújtott kedvezmény egy vagy több Fél általi biztosítására, az olyan Fél, amelyik a 6. bekezdés alapján határoz úgy, hogy a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezéseket alkalmazza, fenntarthatja magának a jogot, hogy az egész jelen cikket ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek esetében az egyik vagy másik szerződő joghatóság úgy határozott, hogy nem alkalmazza a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezéseket. Ilyen esetekben a szerződő joghatóságok kötelesek arra törekedni, hogy kölcsönösen kielégítő és az OECD/G20 BEPS csomagnak adóegyezmények kedvezményeivel való visszaélés megakadályozására irányuló minimumsztenderdjeinek megfelelő megoldást találjanak.
17.
a) Minden olyan Fél, amelyik nem élt az 15. bekezdés a) albekezdésében meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a – 15. bekezdés a) albekezdésében leírt fenntartással nem érintett – jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei tartalmaznak-e a 2. bekezdésben leírt rendelkezést; továbbá arról is, hogy mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság megtette ezt az értesítést a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények rendelkezéséről, e rendelkezés helyébe lépnek az 1. bekezdés (illetve, adott esetben a 4. bekezdés) rendelkezései. Egyéb esetekben az 1. bekezdés (illetve, adott esetben a 4. bekezdés) kizárólag olyan mértékben lép az a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények rendelkezéseinek helyébe, amilyen mértékben azon rendelkezések összeegyeztethetetlenek az 1. bekezdéssel (illetve, adott esetben a 4. bekezdéssel). Az ezen albekezdés alapján értesítést küldő Fél egy nyilatkozatot is mellékelhet, miszerint bár e Fél átmeneti intézkedésként elfogadja az 1. bekezdés önálló alkalmazását, az a szándéka, hogy – amelyik esetben ez lehetséges – a kedvezmények korlátozására vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza kétoldalú tárgyalások eredményeként, az 1. bekezdés alkalmazása mellett, vagy pedig ahelyett.
b) Mindegyik olyan Fél, amelyik az 4. bekezdés alkalmazása mellett határoz, köteles választásáról a Letéteményest értesíteni. A 4. bekezdés kizárólag akkor vonatkozik valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre, ha mindegyik szerződő joghatóság küldött ilyen értesítést.
c) Mindegyik olyan Fél, amelyik a 6. bekezdés alapján a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések alkalmazása mellett határoz, köteles választásáról a Letéteményest értesíteni. Azokat az eseteket kivéve, amikor az ilyen Fél a fenntartásával a 15. bekezdés c) albekezdése alapján élt, az ilyen értesítésnek a küldő azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek listáját is tartalmaznia kell, amelyek a 14. bekezdésben leírt rendelkezést tartalmaznak, e rendelkezések cikke és bekezdése számának megadásával.
d) Mindegyik olyan Fél, amelyik úgy határoz, hogy nem alkalmazza a 6. bekezdés alapján kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezéseit, hanem a 7. bekezdés a) vagy b) albekezdését alkalmazza, köteles az adott albekezdésről tett választásáról a Letéteményest értesíteni. Azokat az eseteket kivéve, amikor az ilyen Fél a fenntartásával a 15. bekezdés c) albekezdése alapján élt, az ilyen értesítésnek a küldő azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek listáját is tartalmaznia kell, amelyek a 14. bekezdésben leírt rendelkezést tartalmaznak, e rendelkezések cikke és bekezdése számának megadásával.
e) Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság a c) vagy d) albekezdés alapján értesítette a Letéteményest a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezéséről, e rendelkezés helyébe lépnek a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések. Egyéb esetekben a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezések kizárólag olyan mértékben lépnek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek helyébe, amilyen mértékben azon rendelkezések összeegyeztethetetlenek a kedvezmények korlátozására vonatkozó egyszerűsített rendelkezésekkel.

8. cikk – Osztalékáthelyezési ügyletek

1. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények azon rendelkezései, amelyek mentesítik az adózás alól, vagy korlátozzák a kivethető adó mértékét az egyik szerződő joghatóságban belföldi illetőségű gazdasági társaság által fizetett osztalék esetében – tekintettel arra, hogy a végső haszonhúzó vagy az osztalékban részesülő gazdasági társaság a másik szerződő joghatóságban belföldi illetőségű és amely az osztalékot fizető gazdasági társaságban a tőke, a részesedések, a részvények, a szavazati jogok, illetve hasonló tulajdonosi érdekeltségek meghatározott mértékét tartja tulajdonában vagy ezekkel rendelkezik – kizárólag abban az esetben alkalmazhatók, ha a tulajdonjog fennállásának az e rendelkezésekben meghatározott feltételeit folyamatosan teljesítik egy olyan, 365 napos időtartamon át, amely magában foglalja az osztalékfizetés napját (ezen időtartam számításakor figyelmen kívül kell hagyni a részvénytulajdonos, illetve osztalékot fizető gazdasági társaságnak a gazdasági társaságok átalakulása – úgymint gazdasági társaságok összeolvadása vagy egy gazdasági társaság szétválása – közvetlen következményeképpen a tulajdonos személyében bekövetkező változásait).
2. Az 1. bekezdésben szabályozott minimális tartási időszak az 1. bekezdésben meghatározott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseiben foglalt minimális tartási időszak hiányában vagy annak helyében alkalmazandó.
3. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot arra, hogy:
a) jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
b) jelen cikket ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, ha az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések már rendelkeznek:
i) minimális tartási időszakról;
ii) egy 365 napnál rövidebb időtartamú minimális tartási időszakról; vagy pedig
iii) egy 365 napnál hosszabb időtartamú minimális tartási időszakról.
4. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt az 3. bekezdés a) albekezdésében meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei tartalmaznak-e olyan – a 1. bekezdésben leírt – rendelkezést, amelyre nem vonatkozik az 3. bekezdés b) albekezdésében meghatározott fenntartás; továbbá arról is, hogy mi az ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének a száma. Az 1. bekezdés kizárólag abban az esetben alkalmazandó valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozásában, amennyiben e rendelkezésre vonatkozóan mindegyik szerződő joghatóság ilyen értesítést tett.

9. cikk – Olyan jogalanyok részvényeinek vagy vagyoni érdekeltségeinek értékesítéséből származó tőkenyereség, amelyek értéke döntően ingatlanvagyonból származik

1. Valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései, amelyek előírják, hogy egy szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy által valamely jogalany részvényeinek vagy egyéb részesedési jogainak értékesítéséből befolyt nyereségek megadóztathatók a másik szerződő joghatóságban, feltéve, hogy e részvények vagy jogok értékéből egy bizonyos küszöbértéket elér a másik szerződő joghatóságban fekvő ingatlantulajdonok (ingatlan) értéke (vagy abban az esetben, ha a jogalany tulajdonának bizonyos hányada ilyen ingatlantulajdonból (ingatlanból) áll):
a) abban az esetben alkalmazandók, ha az értékesítést megelőző 365 napos időtartam folyamán bármikor elérte ezt a releváns hányadot; és
b) alkalmazandó részvényekre és ezekhez hasonló érdekeltségekre – úgymint társulásokban vagy bizalmi vagyonkezelésekben fennálló érdekeltségekre – (olyan mértékben, amilyenben e részvényeket, illetve érdekeltségeket még nem szabályozták), a rendelkezésekben már szabályozott részvényeken, illetve érdekeltségeken túlmenően.
2. Az 1. bekezdés a) albekezdésében meghatározott időtartam azon időtartam hiányában vagy helyett alkalmazandó, amely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények rendelkezésében az 1. bekezdésben leírtnak megfelelő küszöbérték teljesülésének meghatározására szolgál.
3. Bármely Fél akként is határozhat, hogy alkalmazza a 4. bekezdést a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.
4. Valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény szempontjából, a szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy által értékesített részvények és ezekhez hasonló érdekeltségek – úgymint társulásokban vagy bizalmi vagyonkezelésekben fennálló érdekeltségek – értékesítéséből származó nyereség a másik szerződő joghatóságban megadóztatható, amennyiben e részvények és ezekhez hasonló érdekeltségek értékének az értékesítést megelőző 365 napos időtartam folyamán bármikor több mint 50%-a a másik szerződő joghatóságban lévő ingatlantulajdonból (ingatlanból) származott.
5. A 4. bekezdés valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései hiányában, illetve helyett alkalmazandók, amelyek előírják, hogy egy szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy által valamely jogalany részvényeinek vagy a nyereségből való részesedés jogát biztosító egyéb jogok értékesítéséből származó nyeresége olyan feltételekkel adóztatható a másik szerződő joghatóságban, hogy e részvények vagy jogok értékének egy bizonyos hányadot meghaladó része azon másik szerződő joghatóságban fekvő ingatlantulajdonból (ingatlanból) származik, vagy ha a jogalany tulajdonának bizonyos hányada ilyen ingatlantulajdonból (ingatlanból) áll.
6. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot:
a) arra, hogy a 1. bekezdést ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
b) arra, hogy a 1. bekezdés a) albekezdését ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
c) arra, hogy a 1. bekezdés b) albekezdését ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
d) arra, hogy a 1. bekezdés a) albekezdését ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmaznak az 1. bekezdésben meghatározott olyan jellegű rendelkezést, amely időtartamot határoz meg annak megállapításához, hogy a releváns küszöbérték teljesült-e;
e) arra, hogy a 1. bekezdés b) albekezdését ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmaznak az 1. bekezdésben meghatározott olyan jellegű rendelkezést, amely a részvényeken kívül egyéb érdekeltségek értékesítésére vonatkozik;
f) arra, hogy az 4. bekezdést ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmazzák az 5. bekezdésben leírt rendelkezést.
7. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt a 6. bekezdés a) albekezdésében meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó egyes adóegyezményei tartalmaznak-e az 1. bekezdésben leírt rendelkezést; továbbá arról is, hogy mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Az 1. bekezdés kizárólag abban az esetben alkalmazandó valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény adott rendelkezésére, amennyiben e rendelkezésre vonatkozóan mindegyik szerződő joghatóság ilyen értesítést tett.
8. Mindegyik olyan Fél, amelyik az 4. bekezdés alkalmazása mellett határoz, köteles választásáról a Letéteményest értesíteni. A 4. bekezdés kizárólag akkor vonatkozik valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre, ha mindegyik szerződő joghatóság küldött ilyen értesítést. Ilyen esetben az 1. bekezdés nem vonatkozik a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekre. Abban az esetben, amikor egy olyan Fél, amelyik nem élt a fenntartásával a 6. bekezdés f) albekezdése alapján, viszont élt a fenntartásával a 6. bekezdés a) albekezdése alapján, az ilyen értesítésnek a küldő azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek listáját is tartalmaznia kell, amelyek az 5. bekezdésben leírt rendelkezést tartalmaznak, e rendelkezések cikke és bekezdése számának megadásával. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság értesítést tett e bekezdés vagy a 7. bekezdés alapján a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények rendelkezéséről, e rendelkezés helyébe a 4. bekezdés rendelkezései lépnek. Egyéb esetekben az 4. bekezdés csupán olyan mértékben lép az a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények rendelkezéseinek helyébe, amilyen mértékben ezek a rendelkezések nem egyeztethetők össze az 4. bekezdéssel.

10. cikk – Harmadik joghatóságokban elhelyezkedő állandó telephelyekre vonatkozó, visszaélés elleni szabály

1. Amennyiben:
a) egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban belföldi illetőségű vállalkozás jövedelme a másik szerződő joghatóságból származik és az elsőként említett szerződő joghatóság e jövedelmet egy harmadik joghatóságban elhelyezkedő állandó telephelynek betudhatóként kezeli; és
b) az ezen állandó telephelynek betudható nyereségek mentesek az adózás alól az elsőként említett szerződő joghatóságban,
a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben biztosított kedvezmények nem vonatkoznak semelyik olyan jövedelemelemre, amelyre vonatkozóan a harmadik szerződő joghatóságban kivetett adó kevesebb, mint 60 százaléka annak az adónak, amelyet az elsőként említett szerződő joghatóságban e jövedelemelemre kivetnének, ha azon állandó telephely az elsőként említett szerződő joghatóságban helyezkedne el. Ilyen esetben minden olyan jövedelem, amely e bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, adóztatás alá eső marad a másik szerződő joghatóság belső joga szerint, tekintet nélkül a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény egyéb rendelkezéseire.
2. Az 1. bekezdés nem alkalmazható, ha az 1. bekezdésben meghatározott másik szerződő joghatóságban megszerzett jövedelem közvetlenül vagy közvetetten az állandó telephely által folytatott aktív üzleti tevékenységből származik, vagy ahhoz kapcsolódik (kivéve az olyan eseteket, amikor a befektetéseket a vállalkozás saját részére hajtják végre, kezelik vagy tartják, kivéve, ha e tevékenységek olyan banki, biztosítási vagy értékpapír-tevékenységek, amelyeket egy bank, biztosító társaság vagy nyilvántartásba vett értékpapír-kereskedő folytat).
3. Amennyiben valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény által biztosított kedvezményeket az 1. bekezdés alapján olyan jövedelemelemmel kapcsolatban tagadják meg, amelyet egy szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személy szerzett meg, a másik szerződő joghatóság illetékes hatósága ennek ellenére biztosíthatja e kedvezményeket az adott jövedelemelemre vonatkozóan, amennyiben az ilyen jogalany kérelme alapján az ilyen illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy az ilyen kedvezmények biztosítása megalapozott azon okok fényében, amik miatt az ilyen jogalany nem felelt meg az 1. és a 2. bekezdésben meghatározott követelményeknek. A szerződő joghatóság illetékes hatósága, amelyhez a másik szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személye az előző mondatban foglaltak alapján kérelemmel fordul, egyeztet e másik szerződő joghatóság illetékes hatóságával, mielőtt a kérelmet kedvezően elbírálja vagy azt elutasítja.
4. Az 1.–3. bekezdések valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezéseinek hiányában vagy helyett alkalmazandók, amelyek olyan kedvezményeket tagadnak meg vagy korlátoznak, amelyek egyébként egy szerződő joghatóság olyan vállalkozásának biztosítanának, amelyik a másik szerződő joghatóságból származó olyan jövedelmet szerez, amely egy harmadik szerződő joghatóságban elhelyezkedő állandó telephelynek tudható be.
5. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot arra, hogy:
a) jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
b) jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmazzák a 4. bekezdésben foglalt rendelkezéseket;
c) jelen cikket kizárólag azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire alkalmazza, amelyek már tartalmazzák az 4. bekezdésben leírt rendelkezést.
6. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt az 5. bekezdés a) vagy b) albekezdésében meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei tartalmaznak-e
a 4. bekezdésben leírt rendelkezést; továbbá arról is, hogy mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság értesítette a Letéteményest a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények vonatkozó rendelkezéséről, e rendelkezés helyébe lépnek az 1. bekezdés rendelkezései. Egyéb esetekben az 1–3. bekezdés csupán olyan mértékben lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek helyébe, amilyen mértékben annak rendelkezései nem egyeztethetők össze e bekezdésekkel.

11. cikk – Adóegyezmények alkalmazása annak érdekében, hogy korlátozzák egy szerződő Fél ahhoz való jogát, hogy a saját belföldi illetőségű személyeit adóztassa

1. Egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény nem érinti a szerződő joghatóságok azon jogát, hogy a területükön belföldi illetőségű személyeket megadóztassák, kivéve a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekben biztosított olyan kedvezményeket:
a) amelyek előírják, hogy az adott szerződő joghatóság az adott szerződő joghatóságban illetőséggel bíró vállalkozás számára lehetővé tegye a másik szerződő joghatóság által elvégzett eredeti kiigazítást követően – a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezései szerint – a megfelelő kapcsolódó kiigazítás elvégzését az elsőként említett szerződő joghatóság által valamely telephely vagy kapcsolt vállalkozás nyereségére kivetett adó összegének megfelelő mértékben;
b) amelyek befolyásolhatják azt, hogy azon szerződő joghatóság hogyan adóztat egy olyan természetes személyt, aki azon szerződő joghatóságban belföldi illetőségű, ha az ilyen természetes személy jövedelme olyan szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezik, amelyeket a másik szerződő joghatóság, ennek valamely politikai alegysége, helyi hatósága vagy ehhez hasonló szerve számára nyújtanak;
c) amelyek befolyásolhatják azt, hogy azon szerződő joghatóság hogyan adóztat egy olyan természetes személyt, aki azon szerződő joghatóságban belföldi illetőségű, ha az ilyen személy egyben felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, olyan kereskedelmi tanuló, gyakornok, tanár, egyetemi oktató, előadó, instruktor, kutató vagy tudós, aki megfelel a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben foglalt feltételeknek;
d) amelyek előírják, hogy a szerződő joghatóság számítsa be a külföldön megfizetett adókat vagy biztosítson mentesítést a saját belföldi illetőségű személye számára az olyan jövedelmek vonatkozásában, amelyeket a másik szerződő joghatóság a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben foglaltak szerint megadóztathat (ideértve azokat a nyereségeket, amelyek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeknek megfelelően olyan állandó telephelynek tudhatók be, amelyik azon másik szerződő joghatóságban helyezkedik el,);
e) amelyek védik azon szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személyeket azon szerződő joghatóság bizonyos hátrányosan megkülönböztető adóztatási gyakorlataitól;
f) amelyek lehetővé teszik, hogy valamely szerződő joghatóságban belföldi illetőségű személyek kérelmezhessék, hogy azon vagy mindkét szerződő joghatóság illetékes hatósága tekintse át a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménnyel összhangban nem lévő adózási eseteket;
g) amelyek befolyásolhatják azt, hogy azon szerződő joghatóság hogyan adóztat egy olyan természetes személyt, aki azon szerződő joghatóságban belföldi illetőségű, ha az ilyen személy a másik szerződő joghatóság diplomáciai képviseletének, kormányküldöttségének vagy konzuli kirendeltségének tagja;
h) amelyek előírják, hogy a másik szerződő joghatóság társadalombiztosítási jogszabályai alapján kifizetett nyugdíjak vagy egyéb kifizetések kizárólag azon másik szerződő joghatóságban adóztathatók;
i) amelyek előírják, hogy a másik szerződő joghatóságban keletkező nyugdíjak, illetve hasonló kifizetések, életjáradékok, tartásdíjak és hasonló tartásra irányuló jövedelmek kizárólag azon másik szerződő joghatóságban adóztathatók; vagy
j) amelyek egyébként kifejezetten korlátozzák valamely szerződő joghatóság azon jogát, hogy a saját területén belföldi illetőségű személyeket adóztassa, vagy amelyek kifejezetten előírják, hogy azon szerződő joghatóságnak, amelyen valamely jövedelemelem keletkezik, kizárólagos joga van azon jövedelemelem adóztatására.
2. Az 1. bekezdés valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezéseinek hiányában vagy helyett alkalmazandó, amelyek kimondják, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény nem érinti a szerződő joghatóságok azon jogát, hogy a saját területükön belföldi illetőségű személyeket adóztassák.
3. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot arra, hogy:
a) jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
b) jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek már tartalmazzák a 2. bekezdésben foglalt rendelkezéseket.
4. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt az 3. bekezdés a) vagy b) albekezdésében meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy az egyes, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei tartalmaznak-e a 2. bekezdésben leírt rendelkezést; továbbá arról is, hogy mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság értesítette a Letéteményest a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények vonatkozó rendelkezéséről, e rendelkezés helyébe lépnek az 1. bekezdés rendelkezései. Egyéb esetekben az 1. bekezdés csupán olyan mértékben lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények rendelkezése helyébe, amilyen mértékben ezen rendelkezések nem egyeztethetők össze az 1. bekezdéssel.


IV. RÉSZ
AZ ÁLLANDÓ TELEPHELYNEK TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS ELKERÜLÉSE

12. cikk – Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése bizományosi megbízások és hasonló stratégiák által
1. Tekintet nélkül a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezéseire, amelyek az „állandó telephely” fogalmát meghatározzák, azonban figyelemmel a 2. bekezdésre, amennyiben egy személy egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban valamely vállalkozás számára tevékenykedik és ennek keretében szokásszerűen szerződéseket köt vagy szokásszerűen olyan vezető szerepet játszik, amely lényegi módosítások nélküli, rutinszerűen megkötött szerződések megkötéséhez vezet, és ezek a szerződések:
a) a vállalkozás nevében köttetnek; vagy
b) a vállalkozás tulajdonában lévő vagyontárgy tulajdonjogának átruházásáról, használatának átengedéséről vagy pedig a vállalkozásnak a vagyontárgyra vonatkozó használati joga átengedéséről szólnak; vagy
c) a vállalkozás által nyújtandó szolgáltatásokról szólnak,
úgy kell tekinteni, mintha az ilyen vállalkozásnak állandó telephelye lenne azon szerződő joghatóságban minden olyan tevékenységre vonatkozóan, amelyeket e személy a vállalkozás számára végez, kivéve, ha e tevékenységek – amennyiben ezeket a vállalkozás a vállalkozásnak azon szerződő joghatóságban lévő állandó üzleti helyén végezné – nem vezetne ahhoz, hogy azon állandó üzleti helyet állandó telephelynek tekintsék az állandó telephelynek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben meghatározott (jelen Egyezmény által adott esetben módosított) fogalma alapján.
2. Az 1. bekezdés nem alkalmazható olyan esetekben, amikor az egyik, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságban valamely, a másik szerződő államban illetőséggel bíró vállalkozás számára tevékenykedő személy az elsőként említett szerződő joghatóságban független képviselőként végez üzleti tevékenységet és a vállalkozás érdekében a szokásos üzleti tevékenysége keretében jár el. Amennyiben azonban egy személy kizárólag vagy csaknem kizárólag egy vagy több olyan vállalkozás számára tevékenykedik, amely(ek)hez szorosan kapcsolódik, az ilyen személy nem tekinthető független képviselőnek a jelen bekezdés értelmében egyetlen ilyen vállalkozás vonatkozásában sem.
3.
a) Az 1. bekezdés valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései helyett alkalmazandó, amelyek azon feltételeket határozzák meg, amelyek mellett úgy tekinthető, hogy egy vállalkozásnak állandó telephelye van valamely szerződő joghatóságban (vagy pedig egy személy úgy tekinthető, hogy állandó telephelynek minősül valamely szerződő joghatóságban) valamely olyan tevékenység vonatkozásában, amelyet egy nem független képviselő végez a vállalkozás érdekében, azonban kizárólag olyan mértékben, amennyire e rendelkezések rendezik azon helyzetet, amelyben az ilyen személynek azon szerződő joghatóságban felhatalmazása van arra, hogy a vállalkozás nevében szerződéseket kössön és szokásszerűen köt is ilyen szerződéseket.
b) A 2. bekezdés valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései helyett alkalmazandó, amelyek előírják azt, hogy egy vállalkozás nem tekinthető állandó telephellyel rendelkezőnek valamely szerződő joghatóságban olyan tevékenység vonatkozásában, amelyet egy független képviselő a vállalkozás érdekében végez.
4. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.
5. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt az 4. bekezdésben meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó egyes adóegyezményei tartalmaznak-e a 3. bekezdés a) albekezdésében leírt rendelkezést; továbbá arról is, hogy mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Az 1. bekezdés kizárólag abban az esetben alkalmazandó valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény adott rendelkezésére, amennyiben e rendelkezésre vonatkozóan mindegyik szerződő joghatóság ilyen értesítést tett.
6. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt az 4. bekezdésben meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó egyes adóegyezményei tartalmaznak-e a 3. bekezdés b) albekezdésében leírt rendelkezést; továbbá arról is, hogy mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. A 2. bekezdés kizárólag abban az esetben alkalmazandó valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény adott rendelkezésére, amennyiben e rendelkezésre vonatkozóan mindegyik szerződő joghatóság ilyen értesítést tett.

13. cikk – Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése egyes tevékenységi kivételek által

1. Bármely Fél – választása szerint – alkalmazhatja a 2. bekezdést (A opció), a 3. bekezdést (B opció) vagy pedig mellőzheti e bekezdések alkalmazását.

A opció

2. Tekintet nélkül a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezéseire, amelyek az „állandó telephely” fogalmát meghatározzák, úgy kell tekinteni, hogy az „állandó telephely” fogalmába nem tartoznak bele a következők:
a) a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben (a jelen Egyezmény által való módosítást megelőzően) tételesen felsorolt tevékenységek, amelyek nem keletkeztetnek állandó telephelyet, függetlenül attól, hogy az állandó telephelynek minősítés alóli kivétel attól függ-e, hogy a tevékenység előkészítő vagy kiegészítő jellegű;
b) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag abból a célból, hogy a vállalkozás érdekében az a) albekezdésben meg nem határozott tevékenységet végezzenek;
c) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag abból a célból, hogy az a) és a b) albekezdésben meghatározott tevékenységek bármilyen kombinációját végezzék,
feltéve, hogy az ilyen tevékenység, illetve a c) albekezdés esetében az állandó üzleti hely teljes tevékenysége, előkészítő vagy kiegészítő jellegű.

B opció

3. Tekintet nélkül a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezéseire, amelyek az „állandó telephely” fogalmát meghatározzák, úgy kell tekinteni, hogy az „állandó telephely” fogalmába nem tartoznak bele a következők:
a) a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben (a jelen Egyezmény általi módosítást megelőzően) tételesen felsorolt tevékenységek, amelyek nem keletkeztetnek állandó telephelyet, függetlenül attól, hogy az állandó telephelynek minősítés alóli kivétel attól függ-e, hogy a tevékenység előkészítő vagy kiegészítő jellegű, kivéve annyiban, amennyiben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezése kifejezetten úgy rendelkezik, hogy valamely tevékenység nem minősül állandó telephelynek, feltéve, hogy a tevékenység előkészítő vagy kiegészítő jellegű;
b) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag abból a célból, hogy a vállalkozás érdekében valamely az a) albekezdésben meg nem határozott tevékenységet végezzenek, feltéve, hogy e tevékenység előkészítő vagy kiegészítő jellegű;
c) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag azért, hogy a vállalkozás érdekében az a) vagy a b) albekezdésben meghatározott tevékenységek bármilyen kombinációját végezzék, feltéve, hogy az állandó üzleti hely ezen kombinációból származó teljes tevékenysége előkészítő vagy kiegészítő jellegű;
4. Valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó (adott esetben a 2. vagy 3. bekezdés által módosított) adóegyezmény olyan rendelkezése, amely felsorolja azon tevékenységeket, amelyeket nem keletkeztetnek állandó telephelyet, nem alkalmazható olyan állandó üzleti helyre, amelyet egy vállalkozás használ vagy tart fenn, amennyiben e vállalkozás vagy egy ehhez a vállalkozáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozás üzleti tevékenységet végez ugyanazon a helyen vagy ugyanazon szerződő joghatóságban egy másik helyen és:
a) az a hely vagy egy másik hely a vállalkozás vagy a vállalkozáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozás állandó telephelyének minősül valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménynek az állandó telephely fogalmát meghatározó rendelkezései alapján; vagy
b) a két vállalkozás által ugyanazon a helyen vagy pedig ugyanazon vállalkozás vagy a szorosan kapcsolódó vállalkozások által a két helyen végzett tevékenységekből származó teljes tevékenység nem előkészítő vagy kiegészítő jellegű,
feltéve, hogy a két vállalkozás által ugyanazon a helyen vagy pedig ugyanazon vállalkozás vagy a szorosan kapcsolódó vállalkozások által a két helyen végzett üzleti tevékenységek olyan kiegészítő funkciókat képeznek, amelyek egy egységes üzleti tevékenység részét képezik.
5.
a) A 2. vagy 3. bekezdés alkalmazandó olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek olyan vonatkozó fordulatai helyett, amelyek olyan tevékenységeket sorolnak fel tételesen, amelyek nem minősülnek állandó telephelynek akkor sem, ha a tevékenységet állandó üzleti helyen végzik (vagy pedig valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény hasonlóan működő rendelkezései helyett).
b) A 4. bekezdés alkalmazandó valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény (adott esetben a 2. vagy 3. bekezdés által módosított) olyan rendelkezései helyett, amelyek olyan tevékenységeket sorolnak fel tételesen, amelyek nem keletkeztetnek állandó telephelyet akkor sem, ha a tevékenységet állandó üzleti helyen végzik (vagy pedig valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény hasonlóan működő rendelkezései helyett).
6. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot:
a) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
b) arra, hogy a 2. bekezdést ne alkalmazza azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, amelyek kifejezetten rögzítik, hogy tevékenységek valamely listája kizárólag akkor nem minősül állandó telephelynek, ha mindegyik tevékenység előkészítő vagy kiegészítő jellegű;
c) arra, hogy a 4. bekezdést ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.
7. Mindegyik olyan Fél, amelyik az 1. bekezdésben foglalt valamely opciót választja, köteles az általa választott opcióról a Letéteményest értesíteni. Az ilyen értesítésnek a küldő azon, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek listáját is tartalmaznia kell, amelyek az 5. bekezdés a) albekezdésében leírt rendelkezést tartalmaznak, e rendelkezések cikke és bekezdése számának megadásával. Egy opció kizárólag abban az esetben alkalmazandó valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény adott rendelkezésére, amennyiben mindegyik szerződő joghatóság ugyanazon opció alkalmazását választotta és e rendelkezésre vonatkozóan ilyen értesítést tettek.
8. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt az 6. bekezdés a) vagy c) albekezdésében meghatározott fenntartással és nem választja az 1. bekezdésben foglalt egyik opciót sem, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó egyes adóegyezményei tartalmaznak-e az 5. bekezdés b) albekezdésében leírt rendelkezést; továbbá arról is, hogy mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Az 4. bekezdés kizárólag abban az esetben alkalmazandó valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény adott rendelkezésére, amennyiben – e bekezdés vagy a 7. bekezdés alapján – e rendelkezésre vonatkozóan mindegyik szerződő joghatóság ilyen értesítést tett.

14. cikk – Szerződések feldarabolása

1. Kizárólag annak céljára, hogy meghatározzák, hogy az olyan időtartam(ok), amelyekre valamely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezése hivatkozik, amely olyan időtartamo(ka)t köt ki, amelyek elteltével meghatározott projektek vagy tevékenységek állandó telephelyet keletkeztetnek:
a) amennyiben valamely szerződő joghatóság vállalkozása a másik szerződő joghatóságban olyan helyen végez tevékenységeket, ami építési területnek, építési projektnek, beszerelési projektnek vagy egyéb, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezésében meghatározott projektnek minősül, vagy pedig ilyen hellyel kapcsolatban felügyeleti vagy tanácsadói tevékenységeket végez, egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménynek az ilyen tevékenységekre hivatkozó valamely rendelkezése esetében, és e tevékenységeket egy vagy több olyan időszakban végzi, amelyek együttes időtartama 30 napot meghalad anélkül, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezésében foglalt időtartamo(ka)t meghaladná; és
b) amennyiben az elsőként említett vállalkozáshoz szorosan kapcsolódó egy vagy több vállalkozás egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket végez ebben a másik szerződő joghatóságban ugyanazon építési területen, építési projekten, beszerelési projekten (vagy ahol a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény releváns rendelkezése vonatkozik a felügyeleti vagy tanácsadói tevékenységre, azokhoz kapcsolódóan) vagy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezésében meghatározott más helyen és olyan, különböző időszakokban, amelyek mindegyikének időtartama meghaladja a 30 napot,
ezen eltérő időtartamokat hozzá kell adni ahhoz az összesített időtartamhoz, amely alatt az elsőként említett vállalkozás azon építési területen, építési projekten, beszerelési projekten vagy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezésében meghatározott más helyen tevékenységeket végzett.
2. Az 1. bekezdés alkalmazandó a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezései hiányában, illetve rendelkezései helyett olyan mértékben, amilyenben e rendelkezések szabályozzák szerződéseknek külön-külön, több részre való felosztását annak érdekében, hogy megkerüljék az állandó telephelyek keletkezésével kapcsolatos időtartam(ok) alkalmazását az 1. bekezdésben meghatározott konkrét projektek vagy tevékenységek vonatkozásában.
3. Bármely Fél fenntarthatja magának a jogot:
a) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire;
b) arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeinek a természeti erőforrások feltárásával és kiaknázásával kapcsolatos rendelkezéseire.
4. Mindegyik olyan Fél, amelyik nem élt az 3. bekezdés a) albekezdésében meghatározott fenntartással, köteles a Letéteményest értesíteni arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó egyes adóegyezményei tartalmaznak-e olyan – a 2. bekezdésben leírt – rendelkezést, amelyre nem vonatkozik a 3. bekezdés b) albekezdésében meghatározott fenntartás; továbbá arról, hogy mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság ilyen módon értesítette a Letéteményest az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezéséről, a 2. bekezdés által biztosított mértékben e rendelkezés helyébe lépnek az 1. bekezdés rendelkezései. Egyéb esetekben az 1. bekezdés csupán olyan mértékben lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezése helyébe, amilyen mértékben az nem egyeztethető össze az 1. bekezdéssel.

15. cikk – Vállalkozáshoz szorosan kapcsolódó személy fogalma

1. Valamely, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény azon rendelkezései szempontjából, amelyeket a 12. cikk (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése bizományosi megbízások és hasonló stratégiák által) 2. bekezdése, a 13. cikk (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése egyes tevékenységi kivételek által) 4. bekezdése vagy a 14. cikk (Szerződések feldarabolása) 1. bekezdése módosít, egy személy valamely vállalkozáshoz szorosan kapcsolódónak minősül, amennyiben – az eset összes tényének és körülményének figyelembe vétele alapján megállapítható, hogy – az egyik ellenőrzi a másikat vagy pedig mindkettő azonos személyek vagy vállalkozások ellenőrzése alatt áll. Mindenesetre, egy személy egy vállalkozáshoz szorosan kapcsolódónak minősül, amennyiben egyik a másikban – közvetlenül vagy közvetve – a haszonhúzói érdekeltségek több mint 50%-át (vagy pedig – gazdasági társaság esetében – a gazdasági társaság részvényeiben foglalt szavazati jogok és vagyoni érték, vagy a társaság alaptőkéjében való haszonhúzói érdekeltségek több mint 50%-át) birtokolja, vagy pedig akkor, ha egy harmadik személy – közvetlenül vagy közvetve – a haszonhúzói érdekeltségek több mint 50%-át (vagy pedig – gazdasági társaság esetében – a gazdasági társaság részvényeiben foglalt szavazati jogok és vagyoni érték, vagy a társaság alaptőkéjében való haszonhúzói érdekeltségek több mint 50%-át) birtokolja a személyben és a vállalkozásban.
2. Bármelyik olyan Fél, amelyik a 12. cikk (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése képviselői megbízások és hasonló stratégiák által) 4. bekezdésében, a 13. cikk (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése egyes tevékenységi kivételek által) 6. bekezdésének a) vagy c) albekezdésében vagy a 14. cikk (Szerződések feldarabolása) 3. bekezdésének a) albekezdésében foglalt fenntartással élt, fenntarthatja magának a jogot arra, hogy jelen cikket egyáltalán ne alkalmazza azokra a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekre, amelyekre azon fenntartások vonatkoznak.


V. RÉSZ
A VITARENDEZÉS FEJLESZTÉSE

16. cikk – Kölcsönös egyeztető eljárás

1. Amennyiben egy személy úgy ítéli meg, hogy az egyik vagy mindkét szerződő joghatóság intézkedései rá nézve nem a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek megfelelő adóztatáshoz vezetnek vagy fognak vezetni, úgy a szerződő joghatóságok nemzeti jogszabályai által biztosított jogorvoslatoktól függetlenül, ügyét előterjesztheti bármelyik szerződő joghatóság illetékes hatósága előtt. Az ügyet a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek nem megfelelő adóztatást eredményező intézkedésről szóló első értesítést követő három éven belül kell előterjeszteni.
2. Az illetékes hatóság amennyiben a kifogást megalapozottnak találja, és önmaga nem képes kielégítő megoldást találni, törekedni fog arra, hogy az ügyet a másik szerződő joghatóság illetékes hatóságával együtt kölcsönös egyetértéssel rendezze azzal a céllal, hogy elkerüljék az olyan adóztatást, amely nem áll összhangban a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménnyel. Az így létrejött megállapodást a szerződő joghatóságok belső jogszabályaiban előírt határidőktől függetlenül végre kell hajtani.
3. A szerződő joghatóságok illetékes hatóságai törekedni fognak arra, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket vagy kétségeket kölcsönös egyetértéssel oldják fel. Közös tanácskozásokat tarthatnak annak érdekében, hogy olyan esetekben is elkerüljék a kettős adóztatást, amelyekről a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény nem rendelkezik.
4.
a)
i) Az 1. bekezdés első mondatát kell alkalmazni egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezései (vagy ezek részei) helyett vagy ezek hiányában, amelyek előírják, hogy amennyiben egy személy úgy ítéli meg, hogy az egyik vagy mindkét szerződő joghatóság intézkedései rá nézve a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek nem megfelelő adóztatáshoz vezetnek vagy fognak vezetni, úgy a szerződő joghatóságok nemzeti jogszabályai által biztosított jogorvoslatoktól függetlenül ügyét előterjesztheti az előtt a szerződő joghatóság illetékes hatósága előtt, amelyben belföldi illetőségű, beleértve azokat a rendelkezéseket is, melyek értelmében, ha az adott személy által előterjesztett ügy egy állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmához kapcsolódó a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek hatálya alá esik, azon szerződő joghatóság illetékes hatósága előtt is elő lehet adni az ügyet, melynek az adott személy az állampolgára.
ii) Az 1. bekezdés második mondatát kell alkalmazni vagy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezései helyett, melyek előírják, hogy az 1. bekezdés első mondatában említett ügy előterjesztésére egy meghatározott időszakon belül kell sort keríteni, mely időszak a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek nem megfelelő adóztatást eredményező intézkedésekről szóló első értesítést követő három évnél rövidebb, vagy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménynek az ügy előterjesztésére lehetőséget biztosító időszakot előíró rendelkezése hiányában.
b)
i) A 2. bekezdés első mondatát kell alkalmazni egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezéseinek hiányában, melyek előírják, hogy az illetékes hatóságnak, mely számára az 1. bekezdésben említett személy előterjeszti az ügyet, törekednie kell az ügy kölcsönös megállapodás révén történő rendezésére a másik szerződő joghatóság illetékes hatóságával a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménynek nem megfelelő adóztatás elkerülése érdekében, amennyiben kifogást megalapozottnak találja, és amennyiben maga az illetékes hatóság nem tud kielégítő megoldást találni.
ii) A 2. bekezdés második mondatát kell alkalmazni egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezéseinek hiányában, melyek előírják, hogy minden létrejött megállapodást a szerződő joghatóságok nemzeti jogszabályaiban előírt határidőktől függetlenül végre kell hajtani.
c)
i) A 3. bekezdés első mondatát kell alkalmazni egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezéseinek hiányában, melyek előírják, hogy a szerződő joghatóságok illetékes hatóságainak törekedniük kell a kölcsönös megállapodás útján történő rendezésre minden olyan nehézség vagy kétség esetében, mely a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény értelmezése vagy alkalmazása során felmerül.
ii) A 3. bekezdés második mondatát kell alkalmazni egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény olyan rendelkezéseinek hiányában, melyek előírják, hogy a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai egyeztethetnek egymással a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben nem meghatározott ügyekben a kettős adóztatás megszüntetése érdekében.
5. Bármely Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy:
a) az 1. bekezdés első mondatát ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire azon az alapon, hogy szándékában áll megfelelni a vitarendezés fejlesztésére irányuló minimumszabályoknak az OECD/G20 BEPS csomagnak megfelelően úgy, hogy biztosítja, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei (kivéve az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményt, mely engedélyezi, hogy egy személy bármely szerződő joghatóság illetékes hatósága előtt előterjessze az ügyét) értelmében, amennyiben egy személy úgy ítéli meg, hogy a szerződő joghatóság intézkedései rá nézve a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek nem megfelelő adóztatáshoz vezetnek, akkor – a szerződő joghatóság nemzeti jogszabályai által biztosított jogorvoslataitól függetlenül – előterjesztheti ügyét azon szerződő joghatóság illetékes hatósága előtt, melyben az adott személy belföldi illetőségű, vagy ha az adott személy által előterjesztett ügy egy állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmához kapcsolódó, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezése hatálya alá esik, akkor annak a szerződő joghatóságnak az illetékes hatósága előtt, melynek az adott személy az állampolgára; és a szerződő joghatóság illetékes hatósága egy kétoldalú értesítési vagy egyeztetési folyamatot dolgoz ki a másik szerződő joghatóság illetékes hatóságával azokban az ügyekben, amelyekben az adózó kifogását nem tekinti megalapozottnak az az illetékes hatóság, mely számára előterjesztették a kölcsönös egyeztető eljárási ügyet;
b) az 1. bekezdés második mondatát ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, melyek nem írják elő, hogy az 1. bekezdés első mondatában hivatkozott ügyet egy meghatározott időszakon belül kell előadni, azon az alapon, hogy a Fél szándékában áll megfelelni a vitarendezés fejlesztésére irányuló minimumszabályoknak az OECD/G20 BEPS csomagnak megfelelően azáltal, hogy biztosítja, hogy az összes ilyen, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alkalmazásában az 1. bekezdésben hivatkozott adózónak lehetősége lesz az ügyet a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek nem megfelelő adóztatást eredményező intézkedésről szóló első értesítést követő legalább három évig előadnia;
c) a 2. bekezdés második mondatát ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire azon az alapon, hogy az összes a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alkalmazásában:
i) a kölcsönös egyeztető eljárás útján létrejött összes megállapodást a szerződő joghatóságok nemzeti jogszabályaiban lévő bármilyen határidőtől függetlenül végre kell hajtani; vagy
ii) szándékában áll megfelelni a vitarendezés fejlesztésére vonatkozó minimumszabályoknak az OECD/G20 BEPS csomagnak megfelelően azáltal, hogy a kétoldalú egyezmény tárgyalásai során elfogad egy olyan szerződéses rendelkezést, amely előírja, hogy:
A) a szerződő joghatóságok nem végezhetnek kiigazítást azzal a nyereséggel kapcsolatban, mely az egyik szerződő joghatóság vállalkozása állandó telephelyének tudható be egy olyan időszakot követően, melyben mindkét szerződő joghatóság kölcsönösen megállapodott, annak az adóévnek a végétől, melyben a nyereséget az állandó telephelynek kellett volna betudni (ez a rendelkezés nem alkalmazható csalás, szándékos mulasztás vagy vétkes gondatlanság esetén); és
B) a szerződő joghatóságok nem számíthatják hozzá egy vállalkozás nyereségéhez – és nem adóztathatják ennek megfelelően – azt a nyereséget, melyet a vállalkozás elért volna, azonban ezt a nyereséget a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó rendelkezésében hivatkozott feltételek miatt nem érte el, egy olyan időszakot követően, melyben mindkét szerződő joghatóság kölcsönösen megállapodott, annak az adóévnek a végétől, melyben a nyereséget a vállalkozás elérte volna (ez a rendelkezés nem alkalmazható csalás, szándékos mulasztás vagy vétkes gondatlanság esetén).
6.
a) Minden Félnek, aki nem élt fenntartással az 5. bekezdés a) albekezdésében leírt módon, értesítenie kell a Letéteményest arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó egyes adóegyezményei tartalmaznak-e a 4. bekezdés a) albekezdésének i) pontjában leírt rendelkezést, és amennyiben igen, akkor mi az egyes ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének száma. Amennyiben mindegyik szerződő joghatóság értesítést tett egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezésére vonatkozóan, akkor ennek a rendelkezésnek a helyébe az 1. bekezdés első mondata lép. Más esetekben az 1. bekezdés első mondata csak olyan mértékben lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek helyébe, amilyen mértékben azok a rendelkezések összeegyeztethetetlenek ezzel a mondattal.
b) Minden Félnek, aki nem élt fenntartással az 5. bekezdés a) albekezdésében leírt módon, értesítenie kell a Letéteményest:
i) az olyan rendelkezést tartalmazó, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei listáját, mely előírja, hogy az 1. bekezdés első mondatában említett ügy előterjesztésére egy meghatározott időszakon belül kell sort keríteni, mely időszak a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek nem megfelelő adóztatást eredményező intézkedésről szóló első értesítést követő három évnél rövidebb, valamint meg kell adnia az ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének számát is; egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezésének helyébe az 1. bekezdés második mondata lép, amennyiben az összes szerződő joghatóság ilyen értesítést tett az adott rendelkezésre vonatkozóan; más esetekben az ii) pontra való figyelemmel az 1. bekezdés második mondata csak olyan mértékben lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek helyébe, amilyen mértékben azok a rendelkezések összeegyeztethetetlenek az 1. bekezdés második mondatával;
ii) az olyan rendelkezést tartalmazó, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei listáját, mely előírja, hogy az 1. bekezdés első mondatában említett ügy előterjesztésére egy meghatározott időszakon belül kell sort keríteni, mely időszak a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek nem megfelelő adóztatást eredményező intézkedésről szóló első értesítést követő legalább három évig tart, valamint meg kell adnia az ilyen rendelkezések cikkének és bekezdésének számát is; az 1. bekezdés második mondata nem alkalmazható egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre, amennyiben bármely szerződő joghatóság ilyen értesítést tett az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan.
c) Minden Félnek értesítenie kell a Letéteményest:
i) az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei listájáról, melyek nem tartalmazzák a 4. bekezdés b) albekezdésének i) pontjában leírt rendelkezést; a 2. bekezdés első mondatát csak akkor kell alkalmazni egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre, amennyiben minden szerződő joghatóság ilyen értesítést tett az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan;
ii) olyan részes Fél esetében, aki nem élt az 5. bekezdés c) albekezdésében leírt fenntartással, a Félnek az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei listájáról, amelyek nem tartalmazzák a 4. bekezdés b) albekezdésének ii) pontjában leírt rendelkezést; a 2. bekezdés második mondatát csak akkor kell alkalmazni egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre, amennyiben minden szerződő joghatóság ilyen értesítést tett az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan.

d) Minden Félnek értesítenie kell a Letéteményest:
i) az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei listájáról, melyek nem tartalmazzák a 4. bekezdés c) albekezdésének i) pontjában leírt rendelkezést; a 3. bekezdés első mondatát csak akkor kell alkalmazni egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre, amennyiben minden szerződő joghatóság ilyen értesítést tett az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan;
ii) az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei listájáról, melyek nem tartalmazzák a 4. bekezdés c) albekezdésének ii) pontjában leírt rendelkezést; a 3. bekezdés második mondatát csak akkor kell alkalmazni egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre, amennyiben minden szerződő joghatóság ilyen értesítést tett az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan.

17. cikk – Megfelelő kiigazítások

1. Amennyiben az egyik szerződő joghatóság ezen szerződő joghatóság valamely vállalkozásának a nyereségéhez olyan nyereséget számít hozzá – és adóztat meg ennek megfelelően – amelyet a másik szerződő joghatóság vállalkozásánál ebben a másik szerződő joghatóságban megadóztattak, és az így hozzászámított nyereség olyan, amelyet az elsőként említett szerződő joghatóság vállalkozása ért volna el, ha a két vállalkozás olyan feltételekben állapodott volna meg, mint amilyenekben független vállalkozások egymással megállapodnának, úgy a másik szerződő joghatóságnak megfelelően ki kell igazítania az ilyen nyereségre kivetett adó összegét. Az ilyen kiigazítás megállapításánál kellően figyelembe kell venni a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény egyéb rendelkezéseit, és a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai szükség esetén egyeztetnek egymással.
2. Az 1. bekezdést kell alkalmazni olyan rendelkezés helyett vagy hiányában, mely előírja a szerződő joghatóság számára, hogy megfelelően kiigazítsa a szerződő joghatóság vállalkozásának nyereségére kivetett adó összegét, amennyiben a másik szerződő joghatóság hozzászámítja ezt a nyereséget a másik szerződő joghatóság vállalkozásának nyereségéhez, és ennek megfelelően adóztatja meg ezt a nyereséget, és ez a hozzáadott nyereség olyan nyereség, amelyet akkor ért volna el a másik szerződő joghatóság vállalkozása, ha a két vállalkozás olyan feltételekben állapodott volna meg, mint amilyenekben független vállalkozások egymással megállapodnának.
3. Bármely Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy:
a) a teljes jelen cikket ne alkalmazza a Fél olyan a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire, melyek már tartalmazzák a 2. bekezdésben leírt rendelkezést;
b) a teljes jelen cikket ne alkalmazza a Fél a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire azon az alapon, hogy a részes Fél, amennyiben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményéből hiányzik a 2. bekezdésben hivatkozott rendelkezés:
i) megteszi az 1. bekezdésben hivatkozott megfelelő kiigazítást; vagy
ii) az illetékes hatósága törekszik az ügy megoldására egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény kölcsönös egyeztető eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek értelmében;
c) olyan részes Fél esetében, aki a 16. cikk (Kölcsönös egyeztető eljárás) 5. bekezdés c) albekezdésének ii) pontja szerint fenntartással élt, a teljes jelen cikket ne alkalmazza a Fél jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire azon az alapon, hogy a Fél a kétoldalú adóegyezmény tárgyalásai keretében elfogadja az 1. bekezdésben szereplő fajtájú szerződéses rendelkezést, feltéve, hogy a szerződő joghatóságok megállapodásra tudtak jutni az adott rendelkezéssel és a 16. cikk (Kölcsönös egyeztető eljárás) 5. bekezdés c) albekezdésének ii) pontjában leírt rendelkezésekkel kapcsolatban.
4. Minden Félnek, aki nem élt fenntartással a 3. bekezdésben leírt módon, értesítenie kell a Letéteményest arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó egyes adóegyezményei tartalmazzák-e a 2. bekezdés leírt rendelkezést, és ha igen, közölnie kell az egyes rendelkezések cikkének és bekezdésének számát. Amennyiben minden szerződő joghatóság ilyen értesítést tett egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezésére vonatkozóan, akkor annak a rendelkezésnek a helyébe az 1. bekezdés rendelkezései lépnek. Más esetekben az 1. bekezdés csak olyan mértékben lép az a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek helyébe, amilyen mértékben azok a rendelkezések összeegyeztethetetlenek az 1. bekezdéssel.


VI. RÉSZ
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

18. cikk – A VI. rész alkalmazása mellett hozott döntés

Bármely Fél dönthet a jelen rész alkalmazása mellett a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire vonatkozóan, és ennek megfelelően értesíti a Letéteményest. A jelen részt csak akkor kell alkalmazni két szerződő joghatóság tekintetében a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre, amennyiben mindkét szerződő joghatóság ilyen értesítést tett.

19. cikk – Kötelező erejű választottbírósági eljárás

1. Amennyiben:
a) egy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezése alapján (ahogy azt a 16. cikk [Kölcsönös egyeztető eljárás] 1. bekezdése módosíthatja), amely előírja, hogy egy személy ügyét előterjesztheti a szerződő joghatóság illetékes hatóságához, ha a személy úgy ítéli meg, hogy az egyik vagy mindkét szerződő joghatóság intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek (ahogy azt az Egyezmény módosíthatja), egy személy előterjesztette egy ügyet a szerződő joghatóság illetékes hatósága előtt az alapján, hogy az egyik vagy mindkét szerződő joghatóság intézkedései az adott személyre nézve olyan adóztatáshoz vezettek, amely nem felel meg a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek (ahogy azt az Egyezmény módosíthatja); és
b) az illetékes hatóságok nem tudnak megállapodásra jutni az adott ügy megoldása tekintetében a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény (ahogy azt a 16. cikk 2. bekezdése [Kölcsönös egyeztető eljárás] módosíthatja) rendelkezésének megfelelően, amely előírja, hogy az illetékes hatóságnak törekednie kell, hogy az ügyet a másik szerződő joghatóság illetékes hatóságával kölcsönös egyeztetés útján rendezze két éven belül, amely – esettől függően – a 8. vagy 9. bekezdésben meghatározott kezdőnaptól indul (hacsak ezen időszak letelte előtt a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai nem egyeztek meg eltérő időszakban az adott üggyel kapcsolatban, és értesítették erről a megállapodásról az ügyet előterjesztő személyt),
az üggyel kapcsolatban felmerült minden megoldatlan kérdést, ha a személy írásban ezt kéri, választottbírósági eljárásnak kell alávetni a jelen részben leírt módon a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai által a 10. bekezdés rendelkezései alapján egyeztetett szabályoknak vagy eljárásnak megfelelően.
2. Amennyiben egy illetékes hatóság felfüggesztette az 1. bekezdésben említett kölcsönös egyeztető eljárást egy vagy több azonos kérdésre vonatkozó, bíróság vagy közigazgatási bíróság előtt folyó ügy miatt, akkor az 1. bekezdés b) albekezdésben meghatározott időszak szünetel, amíg a bíróság vagy a közigazgatási bíróság jogerős határozatot nem hoz, vagy amíg fel nem függesztik vagy vissza nem vonják az ügyet. Továbbá amennyiben az ügyet előterjesztő személy és az illetékes hatóság megegyeznek a kölcsönös egyeztető eljárás felfüggesztésében, az 1. bekezdés b) albekezdésében meghatározott időszak szünetel addig, amíg a felfüggesztésnek véget nem vetnek.
3. Amennyiben mindkét illetékes hatóság egyetért abban, hogy az ügy által közvetlenül érintett személy nem nyújtotta be időben a bármelyik illetékes hatóság által az 1. bekezdés b) albekezdésében meghatározott időszak kezdetét követően kért további lényeges információkat, akkor az 1. bekezdés b) albekezdésében meghatározott időszak azzal az idővel meghosszabbodik, amely megfelel az információ bekérésének napjával kezdődő és az információ rendelkezésre bocsátásának napjával végződő időszaknak.
4.
a) A választottbíróság elé terjesztett kérdésekre vonatkozó választottbírósági döntést az 1. bekezdésben említett, az ügyre vonatkozó kölcsönös megállapodáson keresztül kell végrehajtani. A választottbírósági döntés végleges.
b) A választottbírósági döntés az alábbi esetek kivételével a szerződő joghatóságokra nézve kötelező érvényű:
i) ha az ügy által közvetlenül érintett személy nem fogadja el a választottbírósági döntést végrehajtó kölcsönös megállapodást. Ilyen esetben az ügy nem jogosult további megfontolásra az illetékes hatóságok részéről. Az ügyben hozott választottbírósági döntést végrehajtó kölcsönös megállapodás nem tekinthető elfogadottnak az ügy által közvetlenül érintett személy által, amennyiben az ügy által közvetlenül érintett bármely személy a kölcsönös megállapodásról szóló értesítés részére történő elküldését követő 60 napon belül nem vonja vissza a választottbírósági döntést végrehajtó kölcsönös megállapodásban megoldott összes kérdés bármilyen bíróság vagy közigazgatási bíróság általi megfontolásra irányuló kérelmét, illetve nem szünteti meg más módon az ilyen kérelemre vonatkozó, folyamatban lévő összes bírósági és közigazgatási eljárást a kölcsönös megállapodásnak megfelelő módon.
ii) ha az egyik szerződő joghatóság bíróságának jogerős határozata alapján érvénytelen a választottbírósági döntés. Ilyen esetben a választottbírósági eljárásra irányuló 1. bekezdés szerinti kérelem nem tekintendő benyújtottnak, és a választottbírósági eljárás nem tekintendő lefolytatottnak (kivéve a 21. cikk [A választottbírósági eljárásokkal kapcsolatos titoktartás] és a 25. cikk [A választottbírósági eljárások költségei] alkalmazásában). Ilyen esetben a választottbírósági eljárásra irányuló új kérelmet lehet benyújtani, hacsak az illetékes hatóságok meg nem egyeznek abban, hogy ilyen új kérelemnek nincs helye.
iii) ha az ügy által közvetlenül érintett személy a választottbírósági döntést végrehajtó kölcsönös megállapodásban rendezett kérdésekkel kapcsolatban bármilyen bíróság vagy közigazgatási bíróság előtt peres eljárást folytat.
5. Az az illetékes hatóság, amely az 1. bekezdés a) albekezdésében leírt módon megkapta a kölcsönös egyeztető eljárás megindítására irányuló kérelmet, a kérelem beérkezését követő két naptári hónapon belül:
a) értesítést küld az ügyet elterjesztő személynek arról, hogy megkapta a kérelmet; és
b) értesítést küld a kérésről a másik szerződő joghatóság illetékes hatóságának a kérelem másolatával együtt.
6. Az illetékes hatóság a kölcsönös egyeztető eljárásra irányuló kérelem (vagy a másik szerződő joghatóság illetékes hatósága által küldött másolata) beérkezését követő három naptári hónapon belül vagy:
a) értesíti az ügyet előterjesztő személyt és a másik illetékes hatóságot arról, hogy megkapta az ügy érdemi megfontolásához szükséges információkat; vagy
b) ebből a célból további információkat kér az adott személytől.
7. Amennyiben a 6. bekezdés b) albekezdésének megfelelően egyik vagy mindkét illetékes hatóság az ügy érdemi megfontolásához szükséges további információkat kért attól személytől, aki előterjesztette az ügyet, a további információt kérő illetékes hatóság az adott személy által elküldött további információk megérkezését követő három naptári hónapon belül értesíti az adott személyt és a másik illetékes hatóságot arról, hogy vagy:
a) megkapta a kért információkat; vagy
b) továbbra is hiányzik a kért információk egy része.
8. Amennyiben egyik illetékes hatóság sem kért további információkat a 6. bekezdés b) albekezdésének megfelelően, az 1. bekezdésben említett kezdődátum a következő időpontok közül a korábbi:
a) az az időpont, amelyen mindkét illetékes hatóság értesítette az ügyet előterjesztő személyt a 6. bekezdés a) albekezdésének megfelelően; és
b) az az időpont, amely a másik szerződő joghatóság illetékes hatósága részére szóló, az 5. bekezdés b) albekezdés szerinti értesítést három naptári hónappal követi.
9. Amennyiben további információk bekérésére került sor a 6. bekezdés b) albekezdésének megfelelően, az 1. bekezdésben említett kezdődátum a következő időpontok közül a korábbi:
a) az későbbi időpont, amelyen a további információkat kérő illetékes hatóság értesítette az ügyet előadó személyt és a másik illetékes hatóságot a 7. bekezdés a) albekezdésének megfelelően; és
b) az az időpont, amely három naptári hónappal követi azt a napot, amikor mindkét illetékes hatóság megkapta az ügyet előterjesztő személytől a mindkét illetékes hatóság által kért összes információt.
Ha azonban egyik vagy mindkét illetékes hatóság a 7. bekezdés b) albekezdésében említett értesítést küld, akkor ezt az értesítést további információra irányuló kérésnek kell tekinteni a 6. bekezdés b) albekezdésének megfelelően.
10. A szerződő joghatóságok illetékes hatóságai kölcsönös megállapodás útján (a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény kölcsönös egyeztető eljárásáról szóló cikkének megfelelően) rendezik az ebben a részben szereplő rendelkezések alkalmazásának módját, beleértve azt a minimális információt is, amely az egyes illetékes hatóságok számára szükséges az ügy érdemi megfontolásához. Az ilyen megállapodás megkötésére az előtt az időpont előtt kerül sor, amelyen egy ügy megoldatlan kérdéseit legkorábban választottbíróság elé lehet terjeszteni, és a megállapodást ezt követően időről időre módosítani lehet.
11. Ennek a cikknek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire történő alkalmazása céljából a részes Fél fenntarthatja a jogot, hogy az 1. bekezdés b) albekezdésében előírt kétéves időszak helyett hároméves időszakot alkalmazzon.
12. Bármely Fél fenntarthatja a jogot a következő szabályok alkalmazására a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire vonatkozóan, tekintet nélkül e cikk egyéb rendelkezéseire,:
a) nem lehet választottbíróság elé terjeszteni az egyébiránt a jelen Egyezményben meghatározott választottbírósági eljárás hatálya alá tartozó, kölcsönös egyeztető eljárás során felmerülő megoldatlan kérdést, ha bármelyik szerződő joghatóság bírósága vagy közigazgatási bírósága korábban már döntést hozott ebben a kérdésben;
b) ha bármikor – a választottbírósági eljárásra irányuló kérelem benyújtása után és az előtt, hogy a választottbírói testület közölte volna a döntését a szerződő joghatóságok illetékes hatóságaival – döntés születik egyik szerződő joghatóság bírósága vagy közigazgatási bírósága részéről a kérdést illetően, akkor a választottbírósági eljárás megszűnik.

20. cikk – A választottbírók kinevezése

1. Amennyiben a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai eltérő szabályokban nem állapodnak meg, jelen rész tekintetében a 2–4. bekezdéseket kell alkalmazni.
2. A választottbírói testület tagjainak kinevezésére a következő szabályok vonatkoznak:
a) A választottbírói testület három, nemzetközi adóügyekben szakértelemmel vagy tapasztalattal rendelkező egyéni tagból áll.
b) A választottbírósági eljárásra irányuló, a 19. cikk (Kötelező erejű választottbírósági eljárás) 1. bekezdésének megfelelő kérelem időpontjától számított 60 napon belül mindkét illetékes hatóság kinevez egy testületi tagot. Az ekképpen kinevezett két testületi tag a kinevezések időpontja közül a későbbitől számított 60 napon belül kinevez egy harmadik tagot, aki a választottbírói testület elnöki tisztségét látja el. Az elnök nem lehet állampolgára egyik szerződő joghatóságnak sem vagy azokban belföldi illetőséggel bíró személy.
c) A választottbírói testületbe kinevezett minden egyes tagnak pártatlannak és a szerződő joghatóságok illetékes hatóságaitól, adóhatóságaitól, pénzügyminisztériumaitól és az ügy által közvetlenül érintett összes személytől (és az ő tanácsadóiktól) függetlennek kell lennie a kinevezés elfogadásának időpontjában; az eljárás során fenn kell tartani pártatlanságát és függetlenségét; majd ezt követően ésszerű ideig tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely sértené a választottbírók pártatlanságának és függetlenségének látszatát az eljárással kapcsolatban.
3. Amennyiben egy szerződő joghatóság illetékes hatósága nem nevez ki választottbírói testületi tagot a 2. bekezdésben vagy a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai által elfogadott módon és határidőn belül, akkor az adott illetékes hatóság nevében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Adópolitikai és Adóigazgatósági Központjának legmagasabb beosztású tisztviselője nevez ki egy tagot, aki egyik szerződő joghatóságnak sem állampolgára.
4. Amennyiben a választottbírói testület két eredeti tagja nem nevez ki elnököt a 2. bekezdésben vagy a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai által elfogadott módon és határidőn belül, akkor a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Adópolitikai és Adóigazgatósági Központjának legmagasabb beosztású tisztviselője nevez ki elnököt, aki egyik szerződő joghatóságnak sem állampolgára.

21. cikk – A választottbírósági eljárásokkal kapcsolatos titoktartás

1. Kizárólag a jelen rész és a vonatkozó, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény, valamint a szerződő joghatóságok információcserére, titoktartásra és adminisztratív segítségnyújtásra vonatkozó nemzeti jogszabályai rendelkezéseinek alkalmazásában a választottbírói testület tagjai, továbbá tagonként maximum három fő munkatárs (és a leendő választottbírók kizárólag a választottbírókra vonatkozó követelmények teljesítésére irányuló képességük igazolásához szükséges mértékben) tekinthetőek olyan személyeknek vagy hatóságoknak, akik számára információt lehet feltárni. A választottbírói testület vagy a leendő választottbírók által kapott információ, valamint a választottbírói testülettől az illetékes hatóságok által kapott információ a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény információcserével és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos rendelkezéseinek megfelelően kicserélt információnak minősül.
2. A szerződő joghatóságok illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a választottbírói testület tagjai és munkatársaik a választottbírósági eljárásban való közreműködésüket megelőzően írásbeli beleegyezésüket adják abba, hogy a választottbírósági eljárással kapcsolatos bármely információt a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény információcserével és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos rendelkezéseiben leírt titoktartási és nyilvánosságra hozatal tilalmára vonatkozó kötelezettségeknek, valamint a szerződő joghatóságok vonatkozó jogszabályainak megfelelően kezelik.

22. cikk – Ügyek megoldása a választottbírósági eljárás befejeződése előtt

Jelen rész, valamint a vonatkozó, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó, az ügyek kölcsönös egyeztetés révén történő megoldását lehetővé tevő adóegyezmény rendelkezéseinek alkalmazásában, a kölcsönös egyeztető eljárás, valamint a választottbírósági eljárás az ügy tekintetében megszűnik, ha a választottbírósági eljárásra irányuló kérelem benyújtását követően és a választottbírói testület döntésének a szerződő joghatóságok illetékes hatóságaival történő közlését megelőzően bármikor:
a) a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai között kölcsönös megállapodás születik az ügy megoldásáról; vagy
b) az ügyet előadó személy visszavonja a választottbírósági eljárásra vagy a kölcsönös egyeztető eljárásra irányuló kérelmét.

23. cikk – A választottbírósági eljárás típusa

1. Amennyiben a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai közösen eltérő szabályokban nem állapodnak meg, a következő szabályokat kell alkalmazni a választottbírósági eljárásra vonatkozóan a jelen rész értelmében:
a) Egy ügy választottbíróság elé terjesztését követően mindkét szerződő joghatóság illetékes hatósága megállapodásban meghatározott időpontig az ügy összes megoldatlan kérdését érintő megoldási javaslatot nyújt be a választottbírói testület részére (figyelembe véve az ügyben a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai között korábban létrejött összes megállapodást). A javasolt megoldást meghatározott pénzbeli mennyiségekkel (például bevétellel vagy ráfordítással) kapcsolatos rendelkezésre vagy adott esetben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménynek megfelelően kivetett adó maximális mértékére kell korlátozni az ügyben minden kiigazítás vagy hasonló kérdés esetében. Olyan ügyben, amely esetében a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai nem jutottak megállapodásra a vonatkozó, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezésének alkalmazási feltételeivel kapcsolatos kérdésben (továbbiakban: „küszöbkérdés”), mint például abban, hogy egy magánszemély adóügyi illetőséggel bír-e, vagy létezik-e állandó telephely, az illetékes hatóságok alternatív megoldási javaslatokat nyújthatnak be azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek eldöntése az ilyen küszöbkérdések megválaszolásától függ.
b) Az egyes szerződő joghatóságok illetékes hatósága szintén benyújthat egy alátámasztó szakmai véleményt a választottbírói testület által történő megfontolás céljából. Minden egyes illetékes hatóság, amely megoldási javaslatot vagy alátámasztó szakmai véleményt nyújt be, elküldi ennek másolatát a másik illetékes hatóságnak a megoldási javaslat és az alátámasztó szakmai véleményt esedékességi időpontjáig. Emellett megállapodásban rögzített időpontig bármely illetékes hatóság benyújthat a választottbírói testület számára egy válaszbeadványt a másik illetékes hatóság által benyújtott megoldási javaslattal vagy alátámasztó szakmai véleménnyel kapcsolatban. Minden válaszbeadvány másolatát a másik illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani a válaszbeadvány esedékességének időpontjáig.
c) A választottbírói testület saját döntéseként az illetékes hatóságok által az ügyben benyújtott megoldási javaslatok közül választ ki egyet az egyes kérdésekre és az egyes küszöbkérdésekre vonatkozóan, és nem kell tartalmaznia elemzést vagy bármilyen más magyarázatot. A választottbírósági döntés elfogadására a testületi tagok egyszerű többségével kerül sor. A választottbírói testület írásban közli a döntését a szerződő joghatóságok illetékes hatóságaival. A választottbírósági döntésnek nincs precedensértéke.
2. A részes Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy e cikknek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire történő alkalmazása céljából az 1. bekezdés ne vonatkozzon a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire. Ilyen esetben, ha a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai közösen eltérő szabályokban nem állapodnak meg, a következő szabályokat kell alkalmazni a választottbírósági eljárásra vonatkozóan:
a) Miután egy ügyet a választottbíróság elé terjesztettek, a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai a választottbírósági döntéshez szükséges minden információt indokolatlan késedelem nélkül az összes testületi tag rendelkezésére bocsátanak. Amennyiben a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai másként nem egyeznek meg, nem lehet a döntés céljából figyelembe venni semmilyen olyan információt, amely nem volt mindkét illetékes hatóság számára elérhető azelőtt, hogy mindkét hatóság megkapta volna a választottbírósági eljárásra irányuló kérelmet.
b) A választottbírói testület a választottbíróság elé terjesztett kérdésekben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és figyelemmel ezekre a rendelkezésekre, a szerződő joghatóság nemzeti jogszabályaiban lévő rendelkezéseknek megfelelően dönt. A testületi tagok minden más olyan forrást figyelembe vesznek, amelyet a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai esetlegesen kölcsönös megállapodás útján egyértelműen megjelölnek.
c) A választottbírósági döntést írásban kell közölni a szerződő joghatóságok illetékes hatóságaival. A döntés megjelöli az alapul szolgáló jogforrásokat, valamint a döntéshez vezető indokolást. A választottbírósági döntés elfogadására a testületi tagok egyszerű többségével kerül sor. A választottbírósági döntésnek nincs precedensértéke.
3. A 2. bekezdésben leírt fenntartással nem élő Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy jelen cikk korábbi bekezdései ne legyenek alkalmazhatóak a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire vonatkozóan az ilyen fenntartással élő Felekkel szemben. Ilyen esetben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekben részes szerződő joghatóságok illetékes hatóságai megállapodásra törekszenek a választottbírósági eljárás jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre alkalmazandó típusával kapcsolatban. Amíg nem születik ilyen megállapodás, nem alkalmazható a 19. cikk (Kötelező erejű választottbírósági eljárás) a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó ezen adóegyezmény tekintetében.
4. Bármely Fél dönthet az 5. bekezdés alkalmazása mellett a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire vonatkozóan, és ennek megfelelően értesíti a Letéteményest. Az 5. bekezdést kell alkalmazni két szerződő joghatóság között a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan, amennyiben bármelyik szerződő joghatóság ilyen értesítést tett.
5. A választottbírósági eljárások kezdete előtt a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságok illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy az ügyet előadó minden személy és a tanácsadóik írásban beleegyezzenek abba, hogy más személy előtt nem tárják fel a választottbírósági eljárás során az illetékes hatóságoktól vagy a választottbírói testülettől kapott információkat. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben foglaltak szerinti kölcsönös egyeztető eljárás, valamint az ebben a részben foglaltak szerinti választottbírósági eljárás az ügyre vonatkozóan megszűnik, amennyiben az ügyet előadó személy vagy ezen személy tanácsadói a választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelmet követően és a választottbírói testület döntésének a szerződő joghatóságok illetékes hatóságaival történő közlését megelőzően bármikor súlyosan megsértik ezt a megállapodást.
6. Tekintet nélkül a 4. bekezdésre, az a Fél, aki nem választja az 5. bekezdés alkalmazását, fenntarthatja a jogot arra, hogy az 5. bekezdés ne legyen alkalmazható egy vagy több meghatározott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire vagy a Fél összes, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményére.
7. Az 5. bekezdés alkalmazását választó Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy ez a rész ne vonatkozzon az összes olyan, jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményére, amelyre vonatkozóan a másik szerződő joghatóság fenntartással él a 6. bekezdésnek megfelelően.

24. cikk – Eltérő megoldásról szóló megállapodás

1. Ennek a résznek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire történő alkalmazása céljából a Fél dönthet a 2. bekezdés alkalmazása mellett, és ennek megfelelően értesíti a Letéteményest. A 2. bekezdés csak akkor alkalmazandó két szerződő joghatóság jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményével kapcsolatban, amennyiben mindkét szerződő joghatóság tett ilyen értesítést.
2. Tekintet nélkül a 19. cikk (Kötelező erejű választottbírósági eljárás) 4. bekezdésére, az ezen rész alapján meghozott választottbírósági döntés nem kötelező erejű a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságokra, és nem kell végrehajtani, amennyiben a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai a részükre megküldött választottbírósági döntés megérkezésétől számított három naptári hónapon belül az összes megoldatlan kérdés eltérő megoldásában megállapodnak.
3. A 2. bekezdés alkalmazását választó Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy a 2. bekezdés csak azokra a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire vonatkozzon, amelyekre a 23. cikk (A választottbírósági eljárás típusa) 2. bekezdése vonatkozik.

25. cikk – A választottbírósági eljárások költségei

Jelen rész szerinti választottbírósági eljárás során a választottbírói testület tagjainak díjait és kiadásait, valamint a választottbírósági eljárások kapcsán a szerződő joghatóságok részéről felmerült bármilyen költséget a szerződő joghatóságok állják a szerződő joghatóságok illetékes hatóságai között létrejött kölcsönös megállapodásban rendezett módon. Ilyen megállapodás hiányában az egyes szerződő joghatóságok a saját és az általuk kinevezett testületi tag költségeit viselik. A választottbírói testület elnökének költségeit, valamint a választottbírósági eljárás lefolytatásával járó egyéb költségeket egyenlő mértékben állják a szerződő joghatóságok.

26. cikk – Összeegyeztethetőség

1. A 18. cikk (A VI. rész alkalmazása mellett hozott döntés) rendelkezéseinek fenntartásával, a jelen rész rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménynek a kölcsönös egyeztető eljárás során felmerülő megválaszolatlan kérdések választottbírósági tárgyalására vonatkozó rendelkezései helyett vagy ezek hiányában. Az ennek a résznek az alkalmazása mellett döntő minden Fél értesíti a Letéteményest arról, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményei – kivéve azokat, amelyekre a 4. bekezdés szerinti fenntartás vonatkozik – tartalmaznak-e ilyen rendelkezést, és ha igen, közli az egyes rendelkezések cikkének és bekezdésének számát. Amennyiben két szerződő joghatóság értesítést tett egy jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezésére vonatkozóan, annak a rendelkezésnek a helyére a jelen rész rendelkezései lépnek a szerződő joghatóságok között.
2. A kölcsönös egyeztető eljárás során felmerülő semmilyen megoldatlan kérdés – amely egyébiránt a jelen részben meghatározott választottbírósági eljárás hatálya alá tartozik – nem terjeszthető választottbíróság elé, ha a kérdés olyan ügyhöz kapcsolódik, amellyel kapcsolatban választottbírói testület vagy hasonló szerv korábban felállításra került egy olyan két- vagy többoldalú egyezménynek megfelelően, amely a kölcsönös egyeztető eljárás során felmerülő megoldatlan kérdések kötelező erejű választottbírósági eljárását lehetővé teszi.
3. Az 1. bekezdés rendelkezéseinek fenntartásával, az ebben a részben foglaltak nem érintik az egyéb egyezményekből – amelyeknek a szerződő joghatóságok jelenleg vagy a jövőben a Felei – származó, kölcsönös egyeztető eljárás keretében felmerülő megoldatlan kérdések választottbírósági tárgyalására vonatkozó szélesebb körű kötelezettségek teljesítését.
4. Bármely Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy e rész ne vonatkozzon egy vagy több meghatározott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményére (vagy a Fél összes, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményére), amelyek már rendelkeznek a kölcsönös egyeztető eljárás során felmerülő megoldatlan kérdések kötelező erejű választottbírósági eljárásáról.


VII. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk – Aláírás és megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás

1. A jelen Egyezmény aláírására 2016. december 31-től van lehetőség a következők számára:
a) minden állam;
b) Guernsey (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága); Man-sziget (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága); Jersey (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága); és
c) bármely más joghatóság, mely jogosult arra, hogy részes Fél legyen a Felek és az aláírók konszenzuson alapuló döntése által.
2. A jelen Egyezmény megerősítéshez, elfogadáshoz vagy jóváhagyáshoz kötött.

28. cikk – Fenntartások

1. A 2. bekezdésre figyelemmel, nem lehet fenntartásokkal élni a jelen Egyezménnyel szemben azokat a fenntartásokat kivéve, melyekre az alábbi bekezdések kifejezett engedélyt adnak:
a) 3. cikk 5. bekezdése (Átlátható jogalanyok);
b) 4. cikk 3. bekezdése (Kettős illetőségű jogalanyok);
c) 5. cikk 8. és 9. bekezdése (A kettős adóztatás elkerülésére szolgáló módszerek alkalmazása);
d) 6. cikk 4. bekezdése (A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendeltetése);
e) 7. cikk 15. és 16. bekezdése (A nemzetközi szerződéssel való visszaélések megakadályozása);
f) 8. cikk 3. bekezdése (Osztalékáthelyezési ügyletek);
g) 9. cikk 6. bekezdése (Olyan jogalanyok részvényeinek vagy vagyoni érdekeltségeinek értékesítéséből származó tőkenyereség, amelyek értéke döntően ingatlanvagyonból származik);
h) 10. cikk 5. bekezdése (Harmadik, joghatóságban elhelyezkedő állandó telephelyekre vonatkozó, visszaélés elleni szabály);
i) 11. cikk 3. bekezdése (Adóegyezmények alkalmazása annak érdekében, hogy korlátozzák egy szerződő Fél ahhoz való jogát, hogy a saját belföldi illetőségű személyeit adóztassa);
j) 12. cikk 4. bekezdése (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése bizományosi megbízások és hasonló stratégiák által);
k) 13. cikk 6. bekezdése (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése egyes tevékenységi kivételek által);
l) 14. cikk 3. bekezdése (Szerződések feldarabolása);
m) 15. cikk 2. bekezdése (Vállalkozáshoz szorosan kapcsolódó személy fogalmának meghatározása);
n) 16. cikk 5. bekezdése (Kölcsönös egyeztető eljárás);
o) 17. cikk 3. bekezdése (Megfelelő kiigazítások);
p) 19. cikk 11. és 12. bekezdése (Kötelező erejű választottbírósági eljárás);
q) 23. cikk 2., 3., 6. és 7. bekezdése (Kötelező erejű választottbírósági eljárás);
r) 24. cikk 3. bekezdése (Eltérő megoldásról szóló megállapodás);
s) 26. cikk 4. bekezdése (Összeegyeztethetőség);
t) 35. cikk 6. és 7. bekezdése (Alkalmazhatóság); és
u) 36. cikk 2. bekezdése (A VI. rész alkalmazhatósága).
2.
a) Az 1. bekezdéstől függetlenül az a Fél, aki a 18. cikknek (A VI. rész alkalmazásának választása) megfelelően a VI. rész (Választottbírósági eljárás) alkalmazását választja egy vagy több fenntartást fogalmazhat meg a VI. rész (Választottbírósági eljárás) rendelkezései értelmében a választottbíróság elé terjeszthető ügyek hatályára vonatkozóan. Az olyan Félnek, aki a 18. cikknek (A VI. rész alkalmazásának választása) megfelelően a VI. rész (Választottbírósági eljárás) alkalmazását választja azután, hogy a jelen Egyezmény részes Fele lett, azzal egy időben kell élnie az ezen albekezdésnek megfelelő fenntartásokkal, hogy a Fél a 18. cikk (A VI. rész alkalmazásának választása) értelmében értesítette a Letéteményest.
b) Az a) albekezdésnek megfelelően tett fenntartások elfogadáshoz kötöttek. Az a) albekezdésnek megfelelően megfogalmazott fenntartást egy Fél által elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a Fél nem értesítette a Letéteményest a fenntartással szembeni tiltakozásáról a következők közül a későbbi időpontig: egy tizenkét naptári hónapot átölelő időszak végéig, mely attól a naptól kezdődik, amikor a Letéteményes értesítést küldött a fenntartásról, vagy addig a napig, amelyen a Fél megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratának letétbe helyezésére sor kerül. Az olyan Fél esetében, aki a 18. cikknek (A VI. rész alkalmazának választása) megfelelően a VI. rész (Választottbírósági eljárás) alkalmazását választja azután, hogy az egyezmény részes fele lett, az a) albekezdésnek megfelelően a más Felek által közölt korábbi fenntartásokkal szembeni kifogásokkal akkor lehet élni, amikor az elsőként említett Fél a 18. cikk (A VI. rész alkalmazásának választása) értelmében értesítette a Letéteményest. Amennyiben az egyik Fél kifogást emel az a) albekezdésnek megfelelően megfogalmazott fenntartással szemben, a teljes VI. rész (Választottbírósági eljárás) nem alkalmazható a kifogást emelő Fél és a fenntartással élő Fél viszonylatában.
3. Hacsak a jelen Egyezmény vonatkozó rendelkezései kifejezetten másként nem írják elő, az 1. vagy 2. bekezdésnek megfelelően megfogalmazott fenntartás:
a) módosítja a fenntartással élő Fél számára egy másik Féllel való kapcsolata vonatkozásában a jelen Egyezmény azon rendelkezéseit, melyekre a fenntartás vonatkozik a fenntartásnak megfelelő mértékben; és
b) ugyanilyen mértékben módosítja ezen rendelkezéseket a másik Fél számára a fenntartással élő Féllel való kapcsolata vonatkozásában.
4. Egy olyan joghatóság vagy terület – amely a 27. cikk (Aláírás és megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás) 1. bekezdés b) vagy c) albekezdésének értelmében nem az egyezmény részes fele – által vagy nevében kötött, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekre vonatkozó fenntartásokat annak a Félnek kell megtennie, amely az adott joghatóság vagy terület nemzetközi kapcsolataiért felelős. Ezek a fenntartások eltérhetnek az adott Fél által a saját, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeivel kapcsolatban megfogalmazott fenntartásoktól.
5. A fenntartásokat az aláíráskor vagy a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezésekor kell megtennie figyelemmel a jelen cikk 2., 6. és 9. bekezdésére, valamint a 29. cikk (Értesítések) 5. bekezdésére. Ugyanakkor olyan Fél esetében, aki a 18. cikknek (A VI. rész alkalmazásának választása) megfelelően a VI. rész (Választottbírósági eljárás) alkalmazása mellett dönt azután, hogy az Egyezmény részes Fele lett, a jelen cikk 1. bekezdésének p), q), r) és s) albekezdéseiben leírt fenntartásokat azzal egy időben kell megtenni, hogy a Fél a 18. cikk (A VI. rész alkalmazásának választása) értelmében értesítette a Letéteményest.
6. Ha az aláíráskor kerül sor a fenntartások megfogalmazására, ezeket meg kell erősíteni a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezésekor, hacsak a fenntartásokat tartalmazó dokumentum kifejezetten nem rendelkezik arról, hogy a dokumentum véglegesnek tekintendő a jelen cikk 2., 5. és 9. bekezdései, valamint a 29. cikk (Értesítések) 5. bekezdése alapján.
7. Ha az aláírás időpontjában nem kerül sor fenntartások megfogalmazására, a várható fenntartásokat tartalmazó ideiglenes jegyzéket kell ekkor a Letéteményes rendelkezésére bocsátani.
8. A következő rendelkezések bármelyikének megfelelően megfogalmazott fenntartások esetén a fenntartások megfogalmazásakor a 2. cikk (Fogalmak meghatározása) 1. bekezdés a) albekezdés ii) pontja alapján bejelentett listát kell rendelkezésre bocsátani azokról az egyezményekről, melyek a fenntartás hatálya alá tartoznak a vonatkozó rendelkezésben meghatározott módon (és amennyiben a fenntartás megfogalmazására bármely alábbi rendelkezéseknek megfelelő módon kerül sor, a c), d) és n) albekezdések kivételével, az egyes vonatkozó rendelkezések cikkének és bekezdésének számát is fel kell tüntetni):
a) 3. cikk 5. bekezdés b), c), d), e) és g) albekezdése (Átlátható jogalanyok);
b) 4. cikk 3. bekezdés b), c) és d) albekezdése (Kettős illetőségű jogalanyok);
c) 5. cikk 8. és 9. bekezdése (A kettős adóztatás elkerülését szolgáló módszerek alkalmazása);
d) 6. cikk 4. bekezdése (A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendeltetése);
e) 7. cikk 15. bekezdés b) és c) albekezdése (A nemzetközi szerződéssel való visszaélések megakadályozása);
f) 8. cikk 3. bekezdés b) albekezdés i), ii) és iii) pontja (Osztalékáthelyezési ügylet);
g) 9. cikk 6. bekezdés d), e) és f) albekezdése (Olyan jogalanyok részvényeinek vagy vagyoni érdekeltségeinek értékesítéséből származó tőkenyereség, amelyek értéke döntően ingatlanvagyonból származik);
h) 10. cikk 5. bekezdés b) és c) albekezdése (Harmadik joghatóságban elhelyezkedő állandó telephelyekre vonatkozó, visszaélés elleni szabály);
i) 11. cikk 3. bekezdés b) albekezdése (Adóegyezmények alkalmazása annak érdekében, hogy korlátozzák egy szerződő Fél ahhoz való jogát, hogy a saját belföldi illetőségű személyeit adóztassa);
j) 13. cikk 6. bekezdés b) albekezdése (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése egyes tevékenységi kivételek által);
k) 14. cikk 3. bekezdés b) albekezdése (Szerződések feldarabolása);
l) 16. cikk 5. bekezdés b) albekezdése (Kölcsönös egyeztető eljárás);
m) 17. cikk 3. bekezdés a) albekezdése (Megfelelő kiigazítások);
n) 23. cikk 6. bekezdése (Kötelező erejű választottbírósági eljárás); és
o) 26. cikk 4. bekezdése (Összeegyeztethetőség).
A fenti a)–o) albekezdésekben leírt fenntartások nem vonatkoznak egy olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre sem, amely nem szerepel a jelen bekezdésben ismertetett listában.
9. Az 1. vagy 2. bekezdésnek megfelelően fenntartással élő bármely Fél bármikor visszavonhatja fenntartását, vagy egy korlátozottabb fenntartással helyettesítheti azt azáltal, hogy értesítést küld a Letéteményesnek. Az ilyen Félnek minden további értesítésről intézkednie kell a 29. cikk (Értesítések) 6. bekezdésének értelmében, mely értesítésekre a fenntartás visszavonásának vagy cseréjének eredményeként szükség lehet. A 35. cikk (Alkalmazhatóság) 7. bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel a visszavonás vagy a csere hatályba lép:
a) a kizárólag a jelen Egyezmény részes Feleinek minősülő államokkal vagy joghatóságokkal kötött, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény vonatkozásában, amikor a fenntartás visszavonásáról vagy cseréjéről szóló értesítést a Letéteményes megkapja:
i) a forrásadóra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos fenntartások esetében, amennyiben az ilyen adók kivetését előidéző esemény egy hat naptári hónapot felölelő időszak (melynek kezdete az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartás visszavonásáról vagy cseréjéről szóló értesítést) leteltét követő év januárjának 1. napján vagy ezután következik be; és
ii) minden más rendelkezéssel kapcsolatos fenntartás esetében, az adózási időszakokra tekintettel kivetett adók esetében, mely adózási időszakok egy hat naptári hónapot felölelő időszak (melynek kezdete az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartás visszavonásáról vagy cseréjéről szóló értesítést) leteltét követő év januárjának 1. napján vagy ezután veszik kezdetüket; és
b) az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan, melynek esetében egy vagy több szerződő joghatóság a jelen Egyezmény részes fele lesz azt követően, hogy a Letéteményes megkapja a visszavonásról vagy cseréről szóló értesítést: abban a legkésőbbi időpontban, amikor az Egyezmény hatályba lép az adott szerződő joghatóságokra vonatkozóan.

29. cikk – Értesítések

1. Jelen cikk 5. és 6. bekezdésére, valamint a 35. cikk (Alkalmazhatóság) 7. bekezdésére figyelemmel a következő rendelkezéseknek megfelelő értesítésekre az aláírás időpontjában vagy a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezésekor kell sort keríteni:
a) 2. cikk 1. bekezdés a) albekezdésének ii) pontja (Fogalmak meghatározása);
b) 3. cikk 6. bekezdése (Átlátható jogalanyok);
c) 4. cikk 4. bekezdése (Kettős illetőségű jogalanyok);
d) 5. cikk 10. bekezdése (A kettős adóztatás elkerülését szolgáló módszerek alkalmazása);
e) 6. cikk 5. és 6. bekezdése (A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendeltetése);
f) 7. cikk 17. bekezdése (A nemzetközi szerződéssel való visszaélések megakadályozása);
g) 8. cikk 4. bekezdése (Osztalékáthelyezési ügyletek);
h) 9. cikk 7. és 8. bekezdése (Olyan jogalanyok részvényeinek vagy vagyoni érdekeltségeinek értékesítéséből származó tőkenyereség, amelyek értéke döntően ingatlanvagyonból származik);
i) 10. cikk 6. bekezdése (Harmadik, joghatóságban elhelyezkedő állandó telephelyekre vonatkozó, visszaélés elleni szabály);
j) 11. cikk 4. bekezdése (Adóegyezmények alkalmazása annak érdekében, hogy korlátozzák egy szerződő Fél ahhoz való jogát, hogy a saját belföldi illetőségű személyeit adóztassa);
k) 12. cikk 5. és 6. bekezdése (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése bizományosi megbízások és hasonló stratégiák által);
l) 13. cikk 7. és 8. bekezdése (Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges megkerülése egyes tevékenységi kivételek által);
m) 14. cikk 4. bekezdése (Szerződések feldarabolása);
n) 16. cikk 6. bekezdése (Kölcsönös egyeztető eljárás);
o) 17. cikk 4. bekezdése (Megfelelő kiigazítások);
p) 18. cikk (A VI. rész alkalmazásának választása );
q) 23. cikk 4. bekezdése (Kötelező erejű választottbírósági eljárás);
r) 24. cikk 1. bekezdése (Eltérő megoldásról szóló megállapodás);
s) 26. cikk 1. bekezdése (Összeegyeztethetőség); és
t) 35. cikk 1., 2., 3., 5. és 7. bekezdése (Alkalmazhatóság).
2. Az olyan joghatóság vagy terület által vagy nevében megkötött, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan, amely joghatóság vagy terület a 27. cikk (Aláírás és megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás) 1. bekezdés b) vagy c) albekezdésének értelmében nem a jelen Egyezmény részes fele, az értesítéseket annak a Félnek kell megtenni, aki az ilyen joghatóság vagy terület nemzetközi kapcsolataiért felelős. Ezek az értesítések eltérhetnek az adott Fél által a saját, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeivel kapcsolatban megfogalmazott értesítéseitől.
3. Ha az aláíráskor kerül sor az értesítések megfogalmazására, ezeket meg kell erősíteni a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezésekor, hacsak az értesítéseket tartalmazó dokumentum kifejezetten nem rendelkezik arról, hogy a dokumentum véglegesnek tekintendő figyelemmel a jelen cikk 5. és 6. bekezdéseiben, valamint a 35. cikk (Alkalmazhatóság) 7. bekezdésében szereplő rendelkezésekre.
4. Ha az aláírás időpontjában nem kerül sor az értesítések megfogalmazására, a várható értesítéseket tartalmazó ideiglenes listát kell ekkor rendelkezésére bocsátani.
5. A Fél bármikor kiegészítheti a 2. cikk (Fogalmak meghatározása) 1. bekezdés a) albekezdés ii) pontja alapján bejelentett adóegyezményei listáját azáltal, hogy értesítést küld a Letéteményesnek. A Fél ebben az értesítésben kitér arra, hogy az egyezmény a Fél által megfogalmazott, a 28. cikk (Fenntartások) 8. bekezdésében felsorolt fenntartások bármelyikének hatálya alá tartozik-e. A Fél a 28. cikk (Fenntartások) 8. bekezdésében leírt új fenntartást tehet, amennyiben az új egyezmény lenne az első olyan egyezmény, mely ilyen fenntartás hatálya alá tartozik. A Félnek minden további értesítést is meg kell tennie, mely az 1. bekezdés b)–s) albekezdései alapján szükséges lehet az új egyezmények beillesztésének tükrözéséhez. Emellett, ha a kiegészítés egy olyan adóegyezmény első ízben történő beillesztésével jár, mely egy olyan joghatóság vagy terület által vagy nevében köttetett, melynek nemzetközi kapcsolataiért a Fél felel, a Fél az adott joghatóság vagy terület által vagy nevében kötött, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekre vonatkozó minden fenntartást (a 28. cikk [Fenntartások] 4. bekezdésének értelmében) vagy értesítést (jelen cikk 2. bekezdésének értelmében) meghatároz. Azon a napon, amikor a 2. cikk (Fogalmak meghatározása) 1. bekezdés a) albekezdésének ii) pontja alapján bejelentett hozzáadott egyezmény(ek) jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménnyé válnak, a 35. cikk (Alkalmazhatóság) rendelkezései határozzák meg az a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény módosításainak alkalmazhatóságának dátumát.
6. A Fél további értesítést tehet az 1. bekezdés b)–s) albekezdéseinek megfelelően azáltal, hogy értesítést küld a letéteményesnek címezve. Az értesítések alkalmazhatóvá válnak:
a) a kizárólag a jelen Egyezmény részes Feleinek minősülő államokkal vagy joghatóságokkal kötött, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények vonatkozásában, amikor a Letéteményes megkapja a kiegészítő értesítést:
i) forrásadóra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos értesítések esetében, amennyiben az ilyen adók kivetését előidéző esemény egy hat naptári hónapot felölelő időszak (melynek kezdete az a nap, amikor a Letéteményes közli a kiegészítő értesítést) leteltét követő év januárjának 1. napján vagy ezután következik be; és
ii) minden más rendelkezéssel kapcsolatos értesítés esetében, az adózási időszakokra tekintettel kivetett adók esetében, mely adózási időszakok egy hat naptári hónapot felölelő időszak (melynek kezdete az a nap, amikor a Letéteményes közli a kiegészítő értesítést) leteltét követő év januárjának 1. napján vagy ezután veszik kezdetüket; és
b) az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan, melynek esetében egy vagy több szerződő joghatóság a jelen Egyezmény részes fele lesz azt követően, hogy a Letéteményes megkapja a kiegészítő értesítést: abban a legkésőbbi időpontban, amikor az Egyezmény hatályba lép az adott szerződő joghatóságokra vonatkozóan.

30. cikk – A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények későbbi módosításai

A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény későbbi módosításait, amelyekben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény szerződő joghatóságai közösen állapodnak meg.

31. cikk – A Felek konferenciája

1. A Felek összehívhatják a részes Felek konferenciáját bármilyen döntés meghozatala vagy bármilyen feladatkör gyakorlása céljából a jelen Egyezmény rendelkezései által előírt vagy az ezeknek megfelelő módon.
2. A Felek konferenciájáról a Letéteményes gondoskodik.
3. Bármely Fél kérvényezheti a Felek konferenciájának összehívását azáltal, hogy közli ezt a kérést a Letéteményessel. A Letéteményes minden kérelemről értesíti a Feleket. Ezután a Letéteményes összehívja a részes Felek konferenciáját, feltéve hogy a Letéteményes kérelemről adott tájékoztatását követő hat naptári hónapon belül a Felek egyharmada támogatja a kérést.

32. cikk – Értelmezés és végrehajtás

1. Egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek – ahogy ezeket a jelen Egyezmény módosítja – értelmezése vagy végrehajtása során felmerülő bármely kérdést a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezménynek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával felmerülő kérdésekre vonatkozó kölcsönös megállapodásra vonatkozó rendelkezései (ahogy azokat a rendelkezéseket jelen Egyezmény módosíthatja) alapján kell rendezni.
2. A jelen Egyezmény értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő bármely kérdést a részes Feleknek a 31. cikk (A Felek konferenciája) 3. bekezdésének megfelelően összehívott konferenciáján lehet megtárgyalni.

33. cikk – Módosítás

1. Bármely Fél javaslatot tehet jelen Egyezmény módosítására azáltal, hogy benyújtja a Letéteményesnek a módosítási javaslatot.
2. Lehetőség van a Felek konferenciájának összehívására a módosítási javaslat fontolóra vétele céljából a 31. cikk (A Felek konferenciája) 3. bekezdésének megfelelően.

34. cikk – Hatálybalépés

1. A jelen Egyezmény az ötödik megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napjától kezdődő három naptári hónap lejártát követő hónap első napján lép hatályba.
2. A jelen Egyezményt az ötödik megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezése után megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó egyes aláírók vonatkozásában az Egyezmény az ilyen aláírók megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratának letétbe helyezésének napjától kezdődő három naptári hónap lejártát követő hónap első napján lép hatályba.

35. cikk – Alkalmazhatóság

1. A jelen Egyezmény rendelkezései minden egyes szerződő joghatóság tekintetében alkalmazhatók egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan:
a) a külföldi illetőségű személyeknek kifizetett vagy jóváírt összegekre vonatkozóan levont forrásadók tekintetében, amennyiben az ilyen adók kivetését előidéző esemény az azt követő naptári év első napján vagy ezután történik, mely abban a legkésőbbi időpontban vagy ezt követően veszi kezdetét, amikor jelen Egyezmény a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságok számára hatályba lép; és
b) a szerződő joghatóságok által kivetett minden egyéb adó tekintetében, az adózási időszakokra tekintettel kivetett adók esetében, mely adózási időszakok egy hat naptári hónapot felölelő időszak (melynek kezdete az a legkésőbbi dátum, amikor jelen Egyezmény hatályba lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságaira nézve) leteltekor vagy ezután kezdődnek, mely rövidebb is lehet, amennyiben az összes szerződő joghatóság értesíti a Letéteményest arról, hogy szándékában áll ilyen rövidebb időszakot alkalmazni.
2. Kizárólag az 1. bekezdés a) albekezdésének és az 5. bekezdés a) albekezdésének saját alkalmazása céljából a Fél dönthet a „adózási időszak” „naptári évvel” történő helyettesítéséről, és ennek megfelelően értesíti a Letéteményest.
3. Kizárólag az 1. bekezdés b) albekezdésének és az 5. bekezdés b) albekezdésének saját alkalmazása céljából a Fél dönthet az „adózási időszakok egy időszak leteltekor vagy ezután kezdődnek” kifejezésre való utalásnak az „egy időszak leteltét követő év januárjának 1. napján vagy ezután kezdődő adózási időszakok” kifejezésre történő cseréjéről, és ennek megfelelően értesíti a Letéteményest.
4. Jelen cikk korábbi rendelkezéseitől eltérve, a 16. cikk (Kölcsönös egyeztető eljárás) alkalmazható, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan egy szerződő joghatóság illetékes hatósága számára előterjesztett ügy esetében attól a legkésőbbi időponttól vagy az után számítva, amikor jelen Egyezmény hatályba lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény szerződő joghatóságai számára, kivéve az olyan ügyek esetében, melyek nem voltak előterjeszthetők ettől az időponttól kezdve a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény alapján annak az Egyezmény általi módosítása előtt, tekintet nélkül arra az adózási időszakra, melyhez az ügy kapcsolódik.
5. Egy új, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény esetében, mely a 2. cikk (Fogalmak meghatározása) 1. bekezdés a) albekezdés ii) pontjának megfelelően értesített egyezmények listájának a 29. cikk (Értesítések) 5. bekezdése szerinti bővítése eredményeként jött létre, a jelen Egyezmény rendelkezései alkalmazhatók a szerződő joghatóságok esetében:
a) a külföldi illetőségű személyeknek kifizetett vagy jóváírt összegekre vonatkozóan levont forrásadók tekintetében, amennyiben az ilyen adók kivetését előidéző esemény az egyezmények listájának bővítéséről szóló értesítés Letéteményes általi közlésének időpontjától számított 30. napon vagy ezután kezdődő következő naptári év első napján vagy ezután következik be; és
b) a szerződő joghatóságok által kivetett minden egyéb adó tekintetében, az adózási időszakokra tekintettel kivetett adók esetében, mely adózási időszakok egy kilenc naptári hónapot felölelő időszak (az egyezmények listájának bővítéséről szóló értesítés Letéteményes általi közlésének időpontjától számítva) leteltekor vagy ezután kezdődnek, mely rövidebb is lehet, amennyiben az összes szerződő joghatóság értesíti a Letéteményest arról, hogy szándékában áll ilyen rövidebb időszakot alkalmazni.
6. Bármely Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy a 4. bekezdést ne alkalmazza a Félnek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.
7.
a) Bármely Fél fenntarthatja a jogot:
i) az 1. és 4. bekezdésben lévő „attól a legkésőbbi időponttól vagy az utántól számítva, amikor jelen Egyezmény hatályba lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes egyes szerződő joghatóságai számára” kifejezésre való utalásnak; és
ii) az 5. bekezdésben lévő „az egyezmények listájának bővítéséről szóló értesítés Letéteményes általi közlésének időpontjától számítva” kifejezésre való utalásnak;
erre a kifejezésre történő cseréjére: „30 nappal a 35. cikk (Alkalmazhatóság) 7. bekezdésében leírt módon fenntartással élő szerződő joghatóságok általi legkésőbbi értesítés Letéteményes általi kézhezvételének időpontját követően, mely értesítés a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazhatóságához szükséges belső eljárások lefolytatásáról szól az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan”;
iii) a 28. cikk 9. bekezdés a) albekezdésében lévő „az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartás visszavonásának vagy cseréjének tényét” kifejezésre való utalásnak; és
iv) a 28. cikk (Fenntartások) 9. bekezdés b) albekezdésében lévő „abban a legkésőbbi időpontban, amikor az egyezmény hatályba lép az adott szerződő joghatóságokra vonatkozóan” kifejezésre való utalásnak;
erre a kifejezésre történő cseréjére: „30 nappal a 35. cikk (Alkalmazhatóság) 7. bekezdésében leírt módon fenntartással élő szerződő joghatóságok általi legkésőbbi értesítés Letéteményes általi kézhezvételének időpontját követően, mely értesítés a fenntartás visszavonásának vagy cseréjének alkalmazhatóságához szükséges belső eljárások lefolytatásáról szól az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan”;
v) a 29. cikk (Értesítések) 6. bekezdés a) albekezdésében lévő „az a nap, amikor a Letéteményes közli a kiegészítő értesítést” kifejezésre való utalásnak; és
vi) a 29. cikk (Értesítések) 6. bekezdés b) albekezdésében lévő „azon a legkésőbbi dátumon, melyen az Egyezmény hatályba lép az adott szerződő joghatóságokra vonatkozóan” kifejezésre való utalásnak;
erre a kifejezésre történő cseréjére: „30 nappal a 35. cikk (Alkalmazhatóság ) 7. bekezdésében leírt módon fenntartással élő joghatósággal rendelkező, egyes szerződő területek általi legkésőbbi értesítés Letéteményes általi kézhezvételének időpontját követően, mely értesítés a kiegészítő értesítés hatályba lépéséhez szükséges belső eljárások lefolytatásáról szól az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan”;
vii) a 36. cikk (A VI. rész hatályossága) 1. és 2. bekezdéseiben lévő „attól a későbbi időponttól vagy az utántól számítva, amikor jelen Egyezmény hatályba lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény egyes szerződő joghatóságai számára” kifejezésre való utalásnak; erre a kifejezésre történő cseréjére: „30 nappal a 35. cikk (Alkalmazhatóság) 7. bekezdésében leírt módon fenntartással élő, egyes szerződő joghatóságok általi legkésőbbi értesítés Letéteményes általi kézhezvételének időpontját követően, amely értesítés a jelen Egyezmény rendelkezéseinek hatályba lépéséhez szükséges belső eljárások lefolytatásáról szól az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan”; és
viii) a 36. cikk (A VI. rész alkalmazhatósága ) 3. bekezdésében lévő „az egyezmények listájának bővítéséről szóló értesítés Letéteményes általi közlésének időpontjától számítva” kifejezésre való utalásnak;
ix) a 36. cikk (A VI. rész alkalmazhatósága) 4. bekezdésében lévő „az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartás visszavonásáról szóló értesítést”, „az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartás cseréjéről szóló értesítést” és „az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartással szembeni kifogás visszavonásáról szóló értesítést” kifejezésekre való utalásnak; és
x) a 36. cikk (A VI. rész alkalmazhatósága) 5. bekezdésében lévő „az a nap, amikor a Letéteményes közli a kiegészítő értesítést” kifejezésre való utalásnak;
erre a kifejezésre történő cseréjére: „30 nappal a 35. cikk (Alkalmazhatóság) 7. bekezdésében leírt módon fenntartással élő egyes szerződő joghatóságok általi legkésőbbi értesítés Letéteményes általi kézhezvételének időpontját követően, amely értesítés a VI. rész (Választottbírósági eljárás) rendelkezéseinek hatályba lépéséhez szükséges belső eljárások lefolytatásáról szól az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményre vonatkozóan”.
b) Az a) albekezdésnek megfelelően fenntartásokat megfogalmazó Fél egyidejűleg értesíti a Letéteményest és a másik szerződő joghatóság(ok)at a belső eljárásai lefolytatásának befejezése megerősítéséről.
c) Ha egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes egy vagy több szerződő joghatóság a jelen bekezdésnek megfelelően fenntartást fogalmaz meg, akkor az Egyezmény rendelkezéseinek, egy fenntartás visszavonásának vagy cseréjének, az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményt érintő kiegészítő értesítésnek vagy a VI. résznek (Választottbírósági eljárás) a hatályba lépési időpontját a jelen bekezdés határozza meg a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény összes szerződő joghatósága számára.

36. cikk – A VI. rész alkalmazhatósága

1. A 28. cikk (Fenntartások) 9. bekezdésétől, a 29. cikk (Értesítések) 6. bekezdésétől és a 35. cikk (Alkalmazhatóság) 1–6. bekezdéseitől eltérve, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény két szerződő joghatóságára vonatkozóan a VI. rész (Választottbírósági eljárás) rendelkezései alkalmazhatóak:
a) egy szerződő joghatóság illetékes hatósága számára előterjesztett ügyekre vonatkozóan (a 19. cikk [Kötelező erejű választottbírósági eljárás] 1. bekezdés a) albekezdésében leírt módon) attól a későbbi időponttól vagy az utántól számítva, amikor jelen Egyezmény hatályba lép az jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény összes szerződő joghatósága számára; és
b) az olyan ügyekre vonatkozóan, melyeket egy szerződő joghatóság illetékes hatósága számára előterjesztettek az Egyezménynek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes, egyes szerződő joghatóságaira vonatkozó hatálybalépéseinek időpontjai közül a későbbit megelőzően, azon a napon, amikor mindkét szerződő joghatóság értesítette a Letéteményest arról, hogy a 19. cikk (Kötelező erejű választottbírósági eljárás) 10. bekezdésének megfelelően kölcsönös megállapodásra jutottak, az arra az időpontra vagy időpontokra vonatkozó információkkal együtt, amikor az ilyen ügyek a szerződő joghatóság illetékes hatósága számára előterjesztettnek tekintendők (a 19. cikk [Kötelező erejű választottbírósági eljárás] 1. bekezdés a) albekezdésében leírt módon) az adott kölcsönös megállapodás feltételeinek megfelelően.
2. Bármely Fél fenntarthatja a jogot arra, hogy a VI. rész (Választottbírósági eljárás) kerüljön alkalmazásra az olyan ügy esetében, melyet előterjesztettek a szerződő joghatóság illetékes hatósága számára azt a későbbi dátumot megelőzően, amikor jelen Egyezmény hatályba lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény egyes szerződő joghatóságai számára, kizárólag olyan mértékben, amilyenben mindkét szerződő joghatóság illetékes hatóságai megállapodnak az adott ügyre vonatkozó alkalmazás terén.
3. Egy új, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény esetében, mely a 2. cikk (Fogalmak meghatározása) 1. bekezdés a) albekezdés ii) pontjának megfelelően bejelentett egyezmények listájának a 29. cikk (Értesítések) 5. bekezdés szerinti bővítésének eredményeként jött létre, a jelen cikk 1. és 2. bekezdésében hivatkozott „a későbbi dátumot megelőzően, amikor jelen Egyezmény hatályba lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes szerződő joghatóságai számára” kifejezést helyettesíti „az egyezmények listájának bővítéséről szóló értesítés Letéteményes általi közlésének időpontjától számítva” kifejezésre történő utalás.
4. A 26. cikk (Összeegyeztethetőség) 4. bekezdése alapján, a 28. cikk (Fenntartások) 9. bekezdésének megfelelően megfogalmazott fenntartás visszavonásának vagy cseréjének vagy a 28. cikk (Fenntartások) 2. bekezdése alapján megfogalmazott fenntartással szembeni kifogás visszavonásának – ami a VI. rész (Választottbírósági eljárás) alkalmazásához vezet egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes két szerződő joghatóság között – alkalmazhatóságát jelen cikk 1. bekezdésének a) és b) albekezdései határozzák meg azzal a kivétellel, hogy „a későbbi dátumot megelőzően, amikor jelen Egyezmény hatályba lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes egyes szerződő joghatóságok számára” kifejezést helyettesítik „az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartás visszavonásáról szóló értesítést”, „az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartás cseréjéről szóló értesítést” és „az a nap, amikor a Letéteményes közli a fenntartással szembeni kifogás visszavonásáról szóló értesítést” kifejezésekre történő megfelelő utalások.
5. A 29. cikk (Értesítések) 1. bekezdés p) albekezdésének megfelelően megfogalmazott kiegészítő értesítés az 1. bekezdés a) és b) albekezdéseinek megfelelően alkalmazható azzal a kivétellel, hogy a jelen cikk 1. és 2. bekezdésében hivatkozott „későbbi időpontot megelőzően, amikor jelen Egyezmény hatályba lép a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekben részes egyes szerződő joghatóságai számára” kifejezést helyettesíti „az a nap, amikor a Letéteményes közli a kiegészítő értesítést” kifejezésre való utalás.

37. cikk – Elállás

1. Bármely Fél bármikor elállhat jelen Egyezménytől a Letéteményesnek címzett értesítés útján.
2. Az 1. bekezdés értelmében az elállás attól a naptól lép hatályba, amikor a Letéteményes megkapja az értesítést. Azokban az esetekben, amikor a jelen Egyezmény egy, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményben részes összes szerződő joghatóság vonatkozásában hatályba lépett az előtt az időpont előtt, amelyen egy Fél elállása hatályba lép, az adott, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény a jelen Egyezmény által módosított marad.

38. cikk – Jegyzőkönyvekhez való viszony

1. A jelen Egyezményt egy vagy több jegyzőkönyv egészítheti ki.
2. Ha egy állam vagy joghatóság egy jegyzőkönyv részes fele szeretne lenni, jelen Egyezmény részes felévé kell válnia.
3. A jelen Egyezmény részes felét nem köti egy jegyzőkönyv, hacsak a Fél a jegyzőkönyv részes felévé nem válik annak rendelkezéseinek megfelelően.

39. cikk – Letéteményes

1. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet főtitkára a jelen Egyezmény és a 38. cikknek (Jegyzőkönyvekhez való viszony) megfelelő jegyzőkönyvek Letéteményese.
2. A Letéteményes egy naptári hónapon belül értesíti a Feleket és az aláírókat:
a) minden aláírásról a 27. cikknek megfelelően (Aláírás és megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás);
b) bármilyen megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezéséről a 27. cikknek megfelelően (Aláírás és megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás);
c) minden fenntartásról vagy egy fenntartás visszavonásáról vagy cseréjéről a 28. cikknek megfelelően (Fenntartások);
d) minden értesítésről vagy kiegészítő értesítésről a 29. cikknek megfelelően (Értesítések);
e) a jelen Egyezmény minden módosítási javaslatáról a 33. cikk értelmében (Módosítás);
f) a jelen Egyezménytől való bárminemű elállástól a 37. cikk értelmében (Elállás); és
g) a jelen Egyezményhez kapcsolódó minden más közlésről.
3. A Letéteményes egy nyilvánosság számára elérhető listát vezet:
a) a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményekről;
b) a Felek által megfogalmazott fenntartásokról; és
c) a Felek által megfogalmazott értesítésekről.

A fentiek hiteléül az alulírott, erre kellően felhatalmazottak aláírták ezt az Egyezményt.

Kelt Párizsban 2016. november 24-én, angol és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles, egyetlen példányban, melyet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet levéltárában kell letétbe helyezni.

Magyarország
Fenntartások és értesítések listájának állapota a ratifikációs okmány letétbe helyezésekor

Ez a dokumentum a Magyarország által a ratifikációs okmány letétbe helyezésekor megtett fenntartások és értesítések listáját tartalmazza az Egyezmény 28. cikk (5), valamint 29. Cikk (1) bekezdéseinek megfelelően.

2. Cikk – A fogalmak magyarázata

Értesítés – Az Egyezménnyel érintett egyezmények
Az Egyezmény 2. Cikk (1) bekezdés (a) pont (ii) alpontjának megfelelően Magyarország a következő egyezményekre kívánja az Egyezményt alkalmazni:

1X01352_0

Sorszám

Elnevezés

Másik szerződő joghatóság

Eredeti/ Módosító dokumentum

Aláírás dátuma

Hatálybalépés dátuma

1

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és
a vagyonadók területén

Albánia

Eredeti

1992.11.14.

1995.12.21.

2

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Örményország

Eredeti

2009.11.09.

2010.10.26.

3

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

Ausztrália

Eredeti

1990.11.29.

1992.04.10.

4

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-,
a hozadéki és a vagyonadó területén

Ausztria

Eredeti

1975.02.25.

1976.02.09.

5

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Azerbajdzsán

Eredeti

2008.02.18.

2008.12.15.

6

Egyezmény a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Bahrein

Eredeti

2014.02.24.

2015.06.19.

7

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Belorusszia

Eredeti

2002.02.19.

2004.06.24.

8

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Belgium

Eredeti

1982.07.19.

1984.02.25.

9

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és
a vagyonadók területén

Bosznia-Hercegovina

Eredeti

1985.10.17.

1987.07.03.

10

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

Brazília

Eredeti

1986.06.20.

1990.07.13.

11

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és
a vagyonadók területén

Bulgária

Eredeti

1994.06.08.

1995.09.07.

12

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kanadai Kormány között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és
a vagyonadók területén

Kanada

Eredeti

1992.04.15.

1994.10.01.

Módosító jegyzőkönyv (a)

1994.05.03.

1996.04.26.

13

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

Kína

Eredeti

1992.06.17.

1994.12.31.

14

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és
a vagyonadók területén

Horvátország

Eredeti

1996.08.30.

1998.06.07.

15

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Cseh Köztársaság

Eredeti

1993.01.14.

1994.12.27.

16

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti a jövedelem- és
a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről

Ciprus

Eredeti

1981.11.30.

1982.11.24.

17

Egyezmény a Magyar Köztársaság és
a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Dánia

Eredeti

2011.04.27.

2012.07.19.

18

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelemadók területén

Egyiptom

Eredeti

1991.11.05.

1994.05.22.

19

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Észtország

Eredeti

2002.09.11.

2004.07.05.

20

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és
a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről

Finnország

Eredeti

1978.10.25.

1981.07.24.

21

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és
a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről

Franciaország

Eredeti

1980.04.28.

1981.12.01.

22

Egyezmény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Georgia

Eredeti

2012.02.16.

2012.05.13.

23

Egyezmény a Magyar Köztársaság és
a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Németország

Eredeti

2011.02.28.

2011.12.30.

24

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és
a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről

Görögország

Eredeti

1983.05.25.

1985.02.17.

25

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak,
a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

Hong Kong

Eredeti

2010.05.12.

2011.02.23.

26

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén

Izland

Eredeti

2005.11.23.

2006.02.07.

27

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén

India

Eredeti

2003.11.03.

2005.03.04.

28

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

Indonézia

Eredeti

1989.10.19.

1993.02.15.

29

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén

Írország

Eredeti

1995.04.25.

1996.12.05.

30

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

Izrael

Eredeti

1991.05.14.

1992.11.13.

31

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Olaszország

Eredeti

1977.05.16.

1980.12.01.

32

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén

Japán

Eredeti

1980.02.13.

1980.10.25.

33

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Kazah Köztársaság

Eredeti

1994.12.07.

1996.03.03.

34

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén

Koreai Köztársaság

Eredeti

1989.03.29.

1990.04.01.

35

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására

Kuvait

Eredeti

1994.01.17.

1994.12.21.

Módosító jegyzőkönyv (a)

2001.12.09.

2003.05.06.

36

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Lett Köztársaság

Eredeti

2004.05.14.

2004.12.22.

37

Egyezmény a Magyarország és
a Liechtensteini Hercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Liechtenstein

Eredeti

2015.06.29.

2015.12.24.

38

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Litvánia

Eredeti

2004.05.12.

2004.12.22.

39

Egyezmény Magyarország és
a Luxemburgi Nagyhercegség között
a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Luxemburg

Eredeti

2015.03.10.

2017.01.26.

40

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

Malajzia

Eredeti

1989.05.22.

1992.12.25.

41

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről

Málta

Eredeti

1991.08.06.

1992.11.29.

42

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Mexikó

Eredeti

2011.06.24.

2011.12.31.

43

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

Marokkó

Eredeti

1991.12.12.

2000.08.20.

44

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Hollandia

Eredeti

1986.06.05.

1987.09.25.

45

Egyezmény a Magyar Kormány és
a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

Észak-Macedónia

Eredeti

2001.04.13.

2002.03.14.

46

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a jövedelem- és
a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről

Norvégia

Eredeti

1980.10.21.

1981.09.20.

47

Egyezmény Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Omán

Eredeti

2016.11.02.

2017.03.18.

48

Egyezmény a Magyar Köztársaság és
a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között
a kettős adóztatás elkerülésére
a jövedelemadók területén

Pakisztán

Eredeti

1992.02.24.

1994.02.06.

Módosító jegyzőkönyv (a)

2020.07.14.

2020.11.19.

49

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

Fülöp-szigetek

Eredeti

1997.06.13.

1998.02.07.

50

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Lengyelország

Eredeti

1992.09.23.

1995.09.10.

Módosító Jegyzőkönyv

2000.06.27.

2002.05.01.

51

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén

Portugália

Eredeti

1995.05.16.

1999.02.22.

52

Egyezmény Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között
a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Katar

Eredeti

2012.01.18.

2012.04.21.

53

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Románia között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és
a vagyonadók területén

Románia

Eredeti

1993.09.16.

1995.12.14.

54

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és
a vagyonadók területén

Oroszország

Eredeti

1994.04.01.

1997.11.03.

55

Egyezmény a Magyar Köztársaság és
a San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén

San Marino

Eredeti

2009.09.15.

2010.12.03.

56

Egyezmény Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

Szaúd-Arábia

Eredeti

2014.03.24.

2015.05.01.

57

Egyezmény a Magyar Köztársaság és
a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Szerbia

Eredeti

2001.06.20.

2002.12.13.

58

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén

Szingapúr

Eredeti

1997.04.17.

1998.12.18.

59

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Szlovák Köztársaság

Eredeti

1994.08.05.

1995.12.21.

60

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

Szlovénia

Eredeti

2004.08.26.

2005.12.23.

61

Egyezmény a Magyar Köztársaság és
a Dél-afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén

Dél-Afrika

Eredeti

1994.03.04.

1996.05.05.

62

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Spanyolország

Eredeti

1984.07.09.

1987.05.20.

63

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről

Svédország

Eredeti

1981.10.12.

1982.08.15.

64

Egyezmény Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről

Svájc

Eredeti

2013.09.12.

2014.11.09.

65

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Thaiföld

Eredeti

1989.05.18.

1989.12.10.

66

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén

Tunézia

Eredeti

1992.10.22.

1997.07.19.

67

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén

Törökország

Eredeti

1993.03.10.

1995.11.09.

68

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és vagyonadók területén

Ukrajna

Eredeti

1995.05.19.

1996.06.24.

69

Egyezmény Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Egyesült Arab Emírségek

Eredeti

2013.04.30.

2014.10.04.

70

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és
a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Egyesült Királyság

Eredeti

2011.09.07.

2011.12.28.

71

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Amerikai Egyesült Államok

Eredeti

1979.02.12.

1979.09.18.

72

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Amerikai Egyesült Államok

Eredeti

2010.02.04.

N/A

73

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és
a vagyonadók területén

Uruguay

Eredeti

1988.10.25.

1993.08.13.

74

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

Vietnám

Eredeti

1994.08.26.

1995.06.30.


3. Cikk – Átlátható Jogalanyok

Fenntartás
Az Egyezmény 3. Cikk (5) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a teljes 3. Cikkre vonatkozóan a jogát, hogy azt ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.

4. Cikk – Kettős illetőségű Jogalanyok

Fenntartás
Az Egyezmény 4. Cikk (3) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a teljes 4. Cikkre vonatkozóan a jogát, hogy azt ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.


5. Cikk – A kettős adóztatás elkerülésére szolgáló módszerek alkalmazása

Fenntartás
Az Egyezmény 5. Cikk (8) bekezdése alapján Magyarország fenntartja a teljes 5. Cikkre vonatkozóan a jogát, hogy azt ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.

6. Cikk – A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendeltetése

A választható rendelkezések alkalmazásáról történő értesítés
Az Egyezmény 6. Cikkének (6) bekezdése alapján Magyarország a 6. Cikk (3) bekezdésében foglaltak alkalmazását választja.

Értesítés a felsorolt egyezményekben alkalmazott preambulum-szövegről
Az Egyezmény 6. Cikkének (5) bekezdése alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmények nem tartoznak a 6. Cikk (4) bekezdése szerinti fenntartás alá, és a 6. Cikk (2) bekezdése szerinti preambulum-szöveget tartalmazzák. Az érintett preambulum-bekezdések szövege a lentiekben található.

1X01352_1

Felsorolt Megállapodások száma

Másik Szerződő fél

Preambulum szövege

1

Albánia

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén

2

Örményország

<A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya, > attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, <és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,>

3

Ausztrália

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén,

4

Ausztria

attól az óhajtól vezetve, hogy a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén elkerüljék a kettős adóztatást,

5

Azerbajdzsán

<A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya,> attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, <és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,>

6

Bahrein

<Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya,>
attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén, <és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,>

7

Belorusszia

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, <és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,>

8

Belgium

attól az óhajtól vezetve, hogy egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén, <és fejlesszék és megszilárdítsák a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat,>

9

Bosznia-Hercegovina

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén,

10

Brazília

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelemadók területén,

11

Bulgária

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén,

12

Kanada

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén,

13

Kína

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, <és hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és elősegítsék,>

14

Horvátország

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén,

15

Cseh Köztársaság

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén,

16

Ciprus

Attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén,

17

Dánia

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén, és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,

18

Egyiptom

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelemadók területén

19

Észtország

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és vagyonadók területén,

20

Finnország

<Figyelembe véve az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia Záróokmányában lefektetett elveket,> attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és
a vagyonadók területén,

21

Franciaország

Attól az óhajtól vezetve, hogy egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén,

22

Georgia

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén

24

Görögország

attól az óhajtól vezérelve, hogy elkerüljék a kettős adóztatást a jövedelem- és a vagyonadók területén;

25

Hong Kong

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén;

26

Izland

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén,

27

India

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén

28

Indonézia

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelemadók területén,

29

Írország

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén,

30

Izrael

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelemadók területén,

31

Olaszország

<attól az óhajtól vezetve, hogy kölcsönös gazdasági kapcsolataikat fejlesszék és megkönnyítsék,> elhatározták, hogy a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén, és az adóztatás kijátszásának megakadályozására Egyezményt kötnek,

32

Japán

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén,

33

Kazahsztán

<A Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság, megerősítve azon óhajukat, hogy a két ország gazdasági, tudományos, technikai és kulturális kapcsolatait fejlesszék és szorosabbá tegyék, valamint> attól az óhajtól vezetve, hogy egyezményt kössenek a kettős adózás elkerülésére és
az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén, <a következőkben állapodtak meg:>

34

Koreai Köztársaság

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, <és hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és megkönnyítsék,>

36

Lettország

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és vagyonadók területén,

37

Liechtenstein

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák anélkül, hogy lehetőséget teremtenének adócsalás vagy adóelkerülés révén megvalósuló nem-adózásra vagy alacsony adózásra,

38

Litvánia

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és vagyonadók területén,

39

Luxemburg

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, <és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,>

40

Malajzia

attól az óhajtól vezetve, hogy Megállapodást kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, <és továbbfejlesszék és megkönnyítsék gazdasági kapcsolataikat,>

41

Málta

Attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelemadók területén,

42

Mexikó

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról, és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,

43

Marokkó

– attól az óhajtól vezetve, hogy elkerüljék a kettős adóztatást
a jövedelemadók területén, <– a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének és megszilárdításának különös jelentőséget tulajdonítva,>

44

Hollandia

Attól az óhajtól vezetve, hogy új egyezménnyel helyettesítsék
az Egyezményt a kettős adóztatás elkerülésére az egyenesadók területén,

45

Észak-Macedónia

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és vagyonadók területén, és azzal a céllal, hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és elősegítsék,

46

Norvégia

elhatározták, hogy a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és
a vagyonadók területén Egyezményt kötnek,

47

Omán

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén, <és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,>

48

Pakisztán

attól az óhajtól vezetve, hogy egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén, <és hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és megkönnyítsék,>

49

Fülöp-szigetek

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén,

50

Lengyelország

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelem- és a vagyonadók területén, <és hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és megkönnyítsék,>

51

Portugália

<A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság> attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén <megállapodtak a következőkben:>

52

Katar

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén, <és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,>

53

Románia

attól az óhajtól vezetve, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről és
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és
a vagyonadók területére vonatkozó egyezmény megkötésével erősítsék
a két ország gazdasági kapcsolatait,

54

Oroszország

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén,

55

San Marino

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén <és a tágabb együttműködés keretében a két állam közötti gazdasági kapcsolatok szabályozott fejlődését erősítsék,>

56

Szaúd-Arábia

Attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,

57

Szerbia

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén,

58

Szingapúr

attól az óhajtól vezetve, hogy Megállapodást kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén,

59

Szlovák Köztársaság

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén,

60

Szlovénia

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén,

61

Dél-Afrika

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén, <és hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és megkönnyítsék,>

62

Spanyolország

Attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén

63

Svédország

attól az óhajtól vezetve, hogy elkerüljék a kettős adóztatást a jövedelem- és a vagyonadók területén,

64

Svájc

attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén,

65

Thaiföld

Attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, <és hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és megkönnyítsék,>

66

Tunézia

attól az óhajtól vezetve, hogy elkerüljék a kettős adóztatást
a jövedelemadók területén, és hogy előmozdítsák és megerősítsék
a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat,

67

Törökország

attól az óhajtól vezetve, hogy egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók tekintetében, és hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék, és elősegítsék,

68

Ukrajna

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, <és hogy kapcsolataikat továbbfejlesszék és elősegítsék,>

69

Egyesült Arab Emírségek

<attól az óhajtól vezérelve, hogy> közöttük a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról tárgyú egyezmény megkötése által <előmozdítsák kölcsönös gazdasági kapcsolataikat>,

70

Egyesült Királyság

<A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,> attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén,

71

Amerikai Egyesült Államok

<A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, attól az óhajtól vezetve, hogy kölcsönös gazdasági kapcsolataikat tovább bővítsék és megkönnyítsék,> elhatározták,
hogy Egyezményt kötnek a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén,

72

Amerikai Egyesült Államok

<A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya,> attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén, <az alábbiak szerint állapodtak meg:>

73

Uruguay

attól az óhajtól vezetve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén,

74

Vietnám

attól az óhajtól vezetve, hogy Megállapodást kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén,


Értesítés a létező preambulum-szöveg nélküli, felsorolt egyezményekről
Az Egyezmény 6. Cikk (6) bekezdése alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmények nem tartalmaznak a gazdasági kapcsolat fejlesztésére vagy az adóügyi együttműködés fokozására utaló szándékot kifejező preambulum-szöveget.

1X01352_2

Felsorolt Megállapodás száma

Másik Szerződő Fél

4

Ausztria

9

Bosznia-Hercegovina

12

Kanada

14

Horvátország

15

Cseh Köztársaság

17

Dánia

19

Észtország

20

Finnország

24

Görögország

25

Hong Kong

32

Japán

36

Lettország

37

Liechtenstein

38

Litvánia

41

Málta

42

Mexikó

45

Észak-Macedónia

49

Fülöp-szigetek

51

Portugália

54

Oroszország

56

Szaúd-Arábia

57

Szerbia

58

Szingapúr

59

Szlovák Köztársaság

60

Szlovénia

63

Svédország

64

Svájc

66

Tunézia

67

Törökország

70

Egyesült Királyság

72

Amerikai Egyesült Államok

74

Vietnám


7. Cikk – A nemzetközi szerződéssel való visszaélések megakadályozása

A választható rendelkezések alkalmazásáról történő értesítés
Az Egyezmény 7. Cikk (17) bekezdés b) pontja alapján Magyarország a 7. Cikk (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását választja.

Értesítés a felsorolt egyezményekben szereplő rendelkezésekről
Az Egyezmény 7. Cikk (17) bekezdés a) pontja alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmények nem tartoznak a 7. Cikk (15) bekezdés b) pontjában szereplő fenntartás hatálya alá, és a 7. Cikk (2) bekezdésében leírt rendelkezést tartalmazzák. E rendelkezések Cikk és bekezdés száma a lentiekben található.

1X01352_3

Felsorolt egyezmény száma

Másik Szerződő Fél

Rendelkezés

6

Bahrein

27. Cikk

30

Izrael

25. Cikk

33

Kazahsztán

11. Cikk (8) bekezdés, 12. Cikk (7) bekezdés

37

Liechtenstein

28. Cikk

42

Mexikó

22. Cikk (1) és (2) bekezdés

47

Omán

28. Cikk

56

Szaúd-Arábia

28. Cikk

64

Svájc

Jegyzőkönyv 3. pont

68

Ukrajna

11. Cikk (7) bekezdés, 12. Cikk (6) bekezdés

70

Egyesült Királyság

10. Cikk (6) bekezdés, 11. Cikk (5) bekezdés, 12. Cikk (5) bekezdés, 21. Cikk (4) bekezdés


8. Cikk – Osztalékáthelyezési Ügyletek

Fenntartás
Az Egyezmény 8. Cikk (3) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 8. Cikket annak teljességében ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.

9. Cikk – Olyan jogalanyok részvényeinek vagy vagyoni érdekeltségeinek értékesítéséből származó tőkenyereség, amelyek értéke döntően ingatlanvagyonból származik

Fenntartás
Az Egyezmény 9. Cikk (6) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 9. Cikk (1) bekezdését ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.

10. Cikk – Harmadik, joghatóságban elhelyezkedő állandó telephelyekre vonatkozó, visszaélés elleni szabály

Fenntartás
Az Egyezmény 10. Cikk (5) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 10. Cikket annak teljességében ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.

11. Cikk – Adózási egyezmények alkalmazása annak érdekében, hogy korlátozzák egy szerződő fél ahhoz való jogát, hogy a saját belföldi illetőségű személyeit adóztassa

Fenntartás
Az Egyezmény 11. Cikk (3) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 11. Cikket annak teljességében ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.


12. Cikk – Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése bizományosi megbízások és hasonló stratégiák által

Fenntartás
Az Egyezmény 12. Cikk (4) bekezdése alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 12. Cikket annak teljességében ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.

13. Cikk – Az állandó telephelynek történő minősítés mesterséges elkerülése egyes tevékenységi kivételek által

Fenntartás
Az Egyezmény 13. Cikk (6) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 13. Cikket annak teljességében ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.

14. Cikk – Szerződések feldarabolása

Fenntartás
Az Egyezmény 14. Cikk (3) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 14. Cikket annak teljességében ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire.

15. Cikk – Vállalkozáshoz szorosan kapcsolódó személy fogalmának meghatározása

Fenntartás
Az Egyezmény 15. Cikk (2) bekezdése alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 15. Cikket annak teljességében ne alkalmazza a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó azon adóegyezményeire, amelyek esetén a 12. Cikk (4) bekezdése, a 13. Cikk (6) bekezdés a) vagy c) pontja, továbbá a 14. Cikk (3) bekezdése a) pontja alkalmazandó.

16. Cikk – Kölcsönös egyeztető eljárás

Fenntartás
Az Egyezmény 16. cikk (5) bekezdés (a) albekezdése alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 16. cikk
1. bekezdés első mondata ne vonatkozzon a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire azon az alapon, hogy az OECD/G20 BEPS csomagban foglalt, a vitarendezés fejlesztésére irányuló minimumszabályoknak úgy kíván megfelelni, hogy biztosítja, hogy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó minden adóegyezménye alapján (kivéve az olyan, a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményt, amely lehetővé teszi, hogy egy személy bármely szerződő joghatóság illetékes hatósága elé terjessze az ügyét), ha egy személy úgy ítéli meg, hogy az egyik vagy mindkét szerződő joghatóság intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény rendelkezéseinek, úgy az adott személy ezeknek a szerződő joghatóságoknak a belső jogszabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, ügyét előterjesztheti annak a szerződő joghatóságnak az illetékes hatóság előtt, amelyben belföldi illetőségű, vagy ha az adott személy által előterjesztett ügy a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmához kapcsolódó rendelkezése hatálya alá esik, akkor annak a szerződő joghatóságnak az illetékes hatósága előtt, amelynek az adott személy az állampolgára; és a szerződő joghatóság illetékes hatósága kétoldalú értesítési vagy egyeztetési folyamatot dolgoz ki a másik szerződő joghatóság illetékes hatóságával azokban az ügyekben, amelyekben az adózó kifogását nem tekinti megalapozottnak az az illetékes hatóság, amely számára előterjesztették a kölcsönös egyeztetési eljárási ügyet.

Értesítés a felsorolt egyezményekben szereplő rendelkezésekről

Az Egyezmény 16. Cikk (6) bekezdés b) pont i) alpontja alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmények tartalmaznak olyan rendelkezést, amely szerint a 16. Cikk (1) bekezdés első mondatában említett esetet meghatározott időszakon belül kell előterjeszteni, ami rövidebb, mint három év a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést követően. E rendelkezések Cikk és bekezdés száma a lentiekben található.

1X01352_4

Felsorolt egyezmények száma

Másik Szerződő Fél

Rendelkezés

12

Kanada

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

28

Indonézia

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

49

Fülöp-szigetek

24. Cikk (1) bekezdés, második mondat

51

Portugália

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat


Az Egyezmény 16. Cikk (6) bekezdés b) pont ii) alpontja alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmények tartalmaznak olyan rendelkezést, amely szerint a 16. Cikk (1) bekezdés első mondatában említett esetet meghatározott időszakon belül kell előterjeszteni, ami legalább három év a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmények rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést követően. E rendelkezések Cikk és bekezdés száma a lentiekben található.

1X01352_5

Felsorolt egyezmények száma

Másik Szerződő Fél

Rendelkezés

1

Albánia

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

2

Örményország

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

3

Ausztrália

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

5

Azerbajdzsán

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

6

Bahrein

24. Cikk (1) bekezdés, második mondat

7

Belorusszia

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

8

Belgium

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

9

Bosznia-Hercegovina

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

11

Bulgária

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

13

Kína

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

14

Horvátország

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

15

Cseh Köztársaság

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

16

Ciprus

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

17

Dánia

23. cikk (1) bekezdés, második mondat

18

Egyiptom

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

19

Észtország

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

20

Finnország

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

21

Franciaország

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

22

Georgia

26. cikk (1) bekezdés, második mondat

23

Németország

24. Cikk (1) bekezdés, második mondat

24

Görögország

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

25

Hong Kong

23. Cikk (1) bekezdés, második mondat

26

Izland

24. Cikk (1) bekezdés, második mondat

27

India

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

29

Írország

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

30

Izrael

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

31

Olaszország

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

32

Japán

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

33

Kazahsztán

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

34

Koreai Köztársaság

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

35

Kuvait

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

36

Lettország

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

37

Liechtenstein

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

38

Litvánia

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

39

Luxemburg

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

40

Malajzia

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

41

Málta

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

42

Mexikó

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

43

Marokkó

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

44

Hollandia

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

45

Észak-Macedónia

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

47

Omán

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

48

Pakisztán

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

50

Lengyelország

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

52

Katar

24. Cikk (1) bekezdés, második mondat

53

Románia

27. Cikk (1) bekezdés, második mondat

54

Oroszország

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

55

San Marino

24. Cikk (1) bekezdés, második mondat

56

Szaúd-Arábia

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

57

Szerbia

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

58

Szingapúr

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

59

Szlovák Köztársaság

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

60

Szlovénia

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

61

Dél-Afrika

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

62

Spanyolország

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

63

Svédország

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

64

Svájc

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

65

Thaiföld

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

66

Tunézia

24. Cikk (1) bekezdés, második mondat

68

Ukrajna

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

69

Egyesült Arab Emírségek

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat

73

Uruguay

26. Cikk (1) bekezdés, második mondat

74

Vietnám

25. Cikk (1) bekezdés, második mondat


Értesítés a felsorolt egyezményekben nem szereplő rendelkezésekről

Az Egyezmény 16. Cikk (6) bekezdés c) pontjának i) alpontja alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmény nem tartalmaz a 16. Cikk (4) bekezdés b) pontjának i) alpontja szerinti rendelkezést.

1X01352_6

Felsorolt egyezmények száma

Másik Szerződő Fél

42

Mexikó


Az Egyezmény 16. Cikk (6) bekezdés c) pontjának ii) alpontja alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmények nem tartalmaznak a 16. Cikk (4) bekezdés b) pontjának ii) alpontja szerinti rendelkezést.

1X01352_7

Felsorolt egyezmények száma

Másik Szerződő Fél

4

Ausztria

8

Belgium

10

Brazília

12

Kanada

18

Egyiptom

42

Mexikó

49

Fülöp-szigetek

51

Portugália

53

Románia

62

Spanyolország

64

Svájc

65

Thaiföld

67

Törökország

70

Egyesült Királyság

72

Amerikai Egyesült Államok


Az Egyezmény 16. Cikk (6) bekezdés d) pontjának i) alpontja alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmények nem tartalmaznak a 16. Cikk (4) bekezdés c) pontjának i) alpontja szerinti rendelkezést.

1X01352_8

Felsorolt egyezmények száma

Másik Szerződő Fél

3

Ausztrália

21

Franciaország


Az Egyezmény 16. Cikk (6) bekezdés d) pontjának ii) alpontja alapján Magyarország úgy tekinti, hogy a következő egyezmények nem tartalmaznak a 16. Cikk (4) bekezdés c) pontjának ii) alpontja szerinti rendelkezést.

1X01352_9

Felsorolt egyezmények száma

Másik Szerződő Fél

3

Ausztrália

8

Belgium

10

Brazília


17. Cikk – Megfelelő kiigazítások

Fenntartás
Az Egyezmény 17. Cikk (3) bekezdés a) pontja alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 17. Cikket annak teljességében ne alkalmazza azon érintett adóegyezményei tekintetében, amelyek már tartalmaznak a 17. Cikk (2) bekezdésének megfelelő rendelkezéseket. A következő egyezmények tartalmazzák e fenntartásnak megfelelő rendelkezéseket.

1X01352_10

Felsorolt egyezmény száma

Másik Szerződő Fél

Rendelkezés

1

Albánia

9. Cikk (2) bekezdés

2

Örményország

9. Cikk (2) bekezdés

3

Ausztrália

9. Cikk (3) bekezdés

5

Azerbajdzsán

9. Cikk (2) bekezdés

6

Bahrein

9. Cikk (2) bekezdés

7

Belorusszia

9. Cikk (2) bekezdés

11

Bulgária

9. Cikk (2) bekezdés

12

Kanada

9. Cikk (2) bekezdés

17

Dánia

9. Cikk (2) bekezdés

18

Egyiptom

9. Cikk (2) bekezdés

22

Georgia

9. Cikk (2) bekezdés

23

Németország

9.Cikk (2) bekezdés

25

Hong Kong

9. Cikk (2) bekezdés

26

Izland

9 .Cikk (2) bekezdés

27

India

9. Cikk (2) bekezdés

29

Írország

9 .Cikk (2) bekezdés

35

Kuvait

9. Cikk (2) bekezdés

37

Liechtenstein

9. Cikk (2) bekezdés

39

Luxemburg

9. Cikk (2) bekezdés

41

Málta

9. Cikk (3) bekezdés

42

Mexikó

9. Cikk (2) bekezdés

44

Hollandia

9. Cikk (2) bekezdés

45

Észak-Macedónia

9. Cikk (2) bekezdés

47

Omán

9. Cikk (2) bekezdés

48

Pakisztán

9. Cikk (2) bekezdés

49

Fülöp-szigetek

8. Cikk (2) bekezdés

51

Portugália

9. Cikk (2) bekezdés

52

Katar

9. Cikk (2) bekezdés

55

San Marino

9. Cikk (2) bekezdés

56

Szaúd-Arábia

9. Cikk (2) bekezdés

60

Szlovénia

9. Cikk (2) bekezdés

61

Dél-Afrika

9. Cikk (2) bekezdés

63

Svédország

9. Cikk (2) bekezdés

64

Svájc

9. Cikk (2) bekezdés

67

Törökország

9. Cikk (2) bekezdés

69

Egyesült Arab Emírségek

10. Cikk (2) bekezdés

70

Egyesült Királyság

9. Cikk (2) bekezdés

72

Amerikai Egyesült Államok

9. Cikk (2) bekezdés


18. Cikk – A VI. Rész alkalmazása mellett hozott döntés

A választható rendelkezések alkalmazásáról történő értesítés
Az Egyezmény 18. Cikke alapján Magyarország a VI. Rész alkalmazását választja.

19. Cikk – Kötelező erejű választottbírósági eljárás

Fenntartás
Az Egyezmény 19. Cikkének (12) bekezdése alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy tekintet nélkül a 19. Cikk egyéb rendelkezéseire a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire a következő szabályokat alkalmazza:
a) nem lehet választottbíróság elé terjeszteni az egyébiránt az Egyezményben meghatározott választottbírósági eljárás hatálya alá tartozó, kölcsönös egyeztető eljárás során felmerülő semmilyen megoldatlan kérdést, ha bármelyik szerződő joghatóság bírósága vagy közigazgatási bírósága korábban már határozatott hozott a kérdésben;
b) ha bármikor – a választottbírósági eljárásra irányuló kérelem benyújtása után és az előtt, hogy a választottbírói testület közölte volna a határozatát a szerződő joghatóságok illetékes hatóságaival – döntés születik bármelyik szerződő joghatóság bírósága vagy közigazgatási bírósága részéről a kérdést illetően, akkor a választottbírósági eljárás megszűnik.

23. Cikk – A választottbírósági eljárás típusa

Fenntartás
Az Egyezmény 23. Cikkének (2) bekezdése alapján, a 23. Cikk jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire történő alkalmazása tekintetében, Magyarország fenntartja a jogot, hogy a 23. Cikk (1) bekezdését a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezményeire ne alkalmazza.

24. Cikk – Eltérő megoldásról szóló megállapodás

A választható rendelkezések alkalmazásáról történő értesítés
Az Egyezmény 24. Cikkének (1) bekezdése alapján Magyarország a 24. Cikk (2) bekezdésének alkalmazását választja.


28. Cikk – Fenntartások

A választottbírósági eljárás hatályára vonatkozó fenntartás
Az Egyezmény 28. Cikkének (2) bekezdése alapján Magyarország a következő fenntartásokat teszi a VI. Rész rendelkezései szerint választottbíróság elé terjeszthető ügyek körére tekintettel.
1. Magyarország fenntartja a jogot, hogy a VI. rész hatálya alól kizárjon bármely ügyet, amely a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló, módosított Egyezmény (90/436/EEC) vagy bármely későbbi, ezen szabályokat helyettesítő, módosító vagy felülíró szabályozás alkalmazásának hatálya alá tartozik.
2. Magyarország fenntartja a jogot, hogy a VI. rész hatálya alól kizárjon bármely ügyet, amely az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló 2017/1852 (EU) TANÁCSI IRÁNYELV (2017. október 10.) vagy bármely későbbi, ezen szabályokat helyettesítő, módosító vagy felülíró szabályozás alkalmazásának hatálya alá tartozik.
3. Magyarország fenntartja a jogot, hogy a VI. rész hatálya alól – eseti alapon vizsgálva – kizárjon bármely ügyet, amelyben a megállapított jövedelemmel vagy vagyonnal összefüggésben adócsalás, szándékos mulasztás vagy vétkes gondatlanság okán büntetés került kiszabásra Magyarországnak az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 41/J. § (12) bekezdésében foglalt belső szabályainak megfelelően. Bármely későbbi rendelkezés, amely helyettesíti, módosítja vagy felülírja ezeket a rendelkezéseket, szintén jelen fenntartás alá értendő. Magyarországnak értesítenie kell a Letéteményest bármely ilyen későbbi rendelkezésről.
4. Magyarország fenntartja a jogot, hogy a VI. rész hatálya alól kizárjon bármely ügyet, amely tekintetében mindkét szerződő joghatóság illetékes hatósága egyetért, hogy nem alkalmas választottbírósági eljárásra. Az ilyen egyetértést azon dátum előtt kell elérni, mielőtt a választottbírósági eljárás egyébként megkezdődne, és az ügyet előterjesztő személy részére közölni kell.
5. Magyarország fenntartja a jogot, hogy a VI. rész hatálya alól kizárjon bármely ügyet, amely olyan vitás kérdéshez kapcsolódik, amely 2018. január 1-je előtt kezdődött adóévben megszerzett jövedelemhez vagy vagyonhoz kapcsolódik.

35. Cikk – Hatálybalépés

A választható rendelkezések alkalmazásáról történő értesítés
Az Egyezmény 35. Cikkének (3) bekezdése alapján, kizárólag a 35. Cikk (1) bekezdés b) és (5) bekezdés b) pontjának alkalmazása céljából Magyarország az „időszak lejártakor vagy annak lejárta után kezdődő adózási időszak” kifejezés helyett az „időszak lejártakor vagy annak lejárta után kezdődő év január 1-jén vagy az után kezdődő adózási időszak” kifejezést kívánja alkalmazni.

Fenntartás
Az Egyezmény 35. Cikkének (6) bekezdése alapján Magyarország fenntartja a jogot, hogy ne alkalmazza a 35. Cikk (4) bekezdését az érintett adóegyezményei vonatkozásában.

36. Cikk – A VI. rész alkalmazhatósága

Fenntartás
Az Egyezmény 36. Cikkének (2) bekezdése alapján Magyarország fenntartja magának a jogot, hogy a VI. rész olyan ügy esetében kerüljön alkalmazásra, amelyet a szerződő joghatóság illetékes hatósága számára azt a későbbi dátumot megelőzően adtak elő, amikor az Egyezmény hatályba lép mindkét szerződő joghatóságban a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó adóegyezmény tekintetében, de csak amennyiben mindkét szerződő joghatóság illetékes hatósága hozzájárul az adott ügyre való alkalmazáshoz.

2. melléklet a 2021. évi III. törvényhez8


Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting

The Parties to this Convention,

Recognising that governments lose substantial corporate tax revenue because of aggressive international tax planning that has the effect of artificially shifting profits to locations where they are subject to non-taxation or reduced taxation;

Mindful that base erosion and profit shifting (hereinafter referred to as ″BEPS″) is a pressing issue not only for industrialised countries but also for emerging economies and developing countries;

Recognising the importance of ensuring that profits are taxed where substantive economic activities generating the profits are carried out and where value is created;

Welcoming the package of measures developed under the OECD/G20 BEPS project (hereinafter referred to as the ″OECD/G20 BEPS package″);

Noting that the OECD/G20 BEPS package included tax treaty-related measures to address certain hybrid mismatch arrangements, prevent treaty abuse, address artificial avoidance of permanent establishment status, and improve dispute resolution;

Conscious of the need to ensure swift, co-ordinated and consistent implementation of the treaty-related BEPS measures in a multilateral context;

Noting the need to ensure that existing agreements for the avoidance of double taxation on income are interpreted to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by those agreements without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in those agreements for the indirect benefit of residents of third jurisdictions);

Recognising the need for an effective mechanism to implement agreed changes in a synchronised and efficient manner across the network of existing agreements for the avoidance of double taxation on income without the need to bilaterally renegotiate each such agreement;

Have agreed as follows:


PART I.
SCOPE AND INTERPRETATION OF TERMS

Article 1 – Scope of the Convention

This Convention modifies all Covered Tax Agreements as defined in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms).

Article 2 – Interpretation of Terms

1. For the purpose of this Convention, the following definitions apply:
a) The term ″Covered Tax Agreement″ means an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income (whether or not other taxes are also covered):
i) that is in force between two or more:
A) Parties; and/or
B) jurisdictions or territories which are parties to an agreement described above and for whose international relations a Party is responsible; and
ii) with respect to which each such Party has made a notification to the Depositary listing the agreement as well as any amending or accompanying instruments thereto (identified by title, names of the parties, date of signature, and, if applicable at the time of the notification, date of entry into force) as an agreement which it wishes to be covered by this Convention.
b) The term ″Party″ means:
i) A State for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force); or
ii) A jurisdiction which has signed this Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval) and for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force).
c) The term ″Contracting Jurisdiction″ means a party to a Covered Tax Agreement.
d) The term ″Signatory″ means a State or jurisdiction which has signed this Convention but for which the Convention is not yet in force.
2. As regards the application of this Convention at any time by a Party, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the relevant Covered Tax Agreement.


PART II.
HYBRID MISMATCHES

Article 3 – Transparent Entities

1. For the purposes of a Covered Tax Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction shall be considered to be income of a resident of a Contracting Jurisdiction but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that Contracting Jurisdiction, as the income of a resident of that Contracting Jurisdiction.
2. Provisions of a Covered Tax Agreement that require a Contracting Jurisdiction to exempt from income tax or provide a deduction or credit equal to the income tax paid with respect to income derived by a resident of that Contracting Jurisdiction which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction according to the provisions of the Covered Tax Agreement shall not apply to the extent that such provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction.
3. With respect to Covered Tax Agreements for which one or more Parties has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents), the following sentence will be added at the end of paragraph 1: ″In no case shall the provisions of this paragraph be construed to affect a Contracting Jurisdiction’s right to tax the residents of that Contracting Jurisdiction.″
4. Paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that they address whether income derived by or through entities or arrangements that are treated as fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction (whether through a general rule or by identifying in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements) shall be treated as income of a resident of a Contracting Jurisdiction.
5. A Party may reserve the right:
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
b) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4;
c) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;
d) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements;
e) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements and denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;
f) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements;
g) for paragraph 1 to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements.
6. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4 that is not subject to a reservation under subparagraphs c) through e) of paragraph 5, and if so, the article and paragraph number of each such provision. In the case of a Party that has made the reservation described in subparagraph g) of paragraph 5, the notification pursuant to the preceding sentence shall be limited to Covered Tax Agreements that are subject to that reservation. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) to the extent provided in paragraph 4. In other cases, paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3).

Article 4 – Dual Resident Entities

1. Where by reason of the provisions of a Covered Tax Agreement a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting Jurisdiction of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Covered Tax Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions.
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide rules for determining whether a person other than an individual shall be treated as a resident of one of the Contracting Jurisdictions in cases in which that person would otherwise be treated as a resident of more than one Contracting Jurisdiction. Paragraph 1 shall not apply, however, to provisions of a Covered Tax Agreement specifically addressing the residence of companies participating in dual-listed company arrangements.
3. A Party may reserve the right:
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;
c) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by denying treaty benefits without requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;
d) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence, and that set out the treatment of that person under the Covered Tax Agreement where such an agreement cannot be reached;
e) to replace the last sentence of paragraph 1 with the following text for the purposes of its Covered Tax Agreements: ″In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement.″;
f) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements with Parties that have made the reservation described in subparagraph e).
4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraphs b) through d) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

Article 5 – Application of Methods for Elimination of Double Taxation

1. A Party may choose to apply either paragraphs 2 and 3 (Option A), paragraphs 4 and 5 (Option B), or paragraphs 6 and 7 (Option C), or may choose to apply none of the Options. Where each Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement chooses a different Option (or where one Contracting Jurisdiction chooses to apply an Option and the other chooses to apply none of the Options), the Option chosen by each Contracting Jurisdiction shall apply with respect to its own residents.

Option A

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation shall not apply where the other Contracting Jurisdiction applies the provisions of the Covered Tax Agreement to exempt such income or capital from tax or to limit the rate at which such income or capital may be taxed. In the latter case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income or capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
3. Paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income or capital described in that paragraph.

Option B

4. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation because such income is treated as a dividend by that Contracting Jurisdiction shall not apply where such income gives rise to a deduction for the purpose of determining the taxable profits of a resident of the other Contracting Jurisdiction under the laws of that other Contracting Jurisdiction. In such case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such income which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
5. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income described in that paragraph.

Option C

6.
a) Where a resident of a Contracting Jurisdiction derives income or owns capital which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction in accordance with the provisions of a Covered Tax Agreement (except to the extent that these provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction), the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow:
i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction;
ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other Contracting Jurisdiction.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
b) Where in accordance with any provision of the Covered Tax Agreement income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction is exempt from tax in that Contracting Jurisdiction, such Contracting Jurisdiction may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.
7. Paragraph 6 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that, for purposes of eliminating double taxation, require a Contracting Jurisdiction to exempt from tax in that Contracting Jurisdiction income derived or capital owned by a resident of that Contracting Jurisdiction which, in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction.
8. A Party that does not choose to apply an Option under paragraph 1 may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements).
9. A Party that does not choose to apply Option C may reserve the right, with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements), not to permit the other Contracting Jurisdiction(s) to apply Option C.
10. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include:
a) in the case of a Party that chooses to apply Option A, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision;
b) in the case of a Party that chooses to apply Option B, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision;
c) in the case of a Party that chooses to apply Option C, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 7, as well as the article and paragraph number of each such provision.
An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where the Party that has chosen to apply that Option has made such a notification with respect to that provision.


PART III.
TREATY ABUSE

Article 6 – Purpose of a Covered Tax Agreement

1. A Covered Tax Agreement shall be modified to include the following preamble text:
″Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),″.
2. The text described in paragraph 1 shall be included in a Covered Tax Agreement in place of or in the absence of preamble language of the Covered Tax Agreement referring to an intent to eliminate double taxation, whether or not that language also refers to the intent not to create opportunities for non-taxation or reduced taxation.
3. A Party may also choose to include the following preamble text with respect to its Covered Tax Agreements that do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters:
″Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,″.
4. A Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain preamble language describing the intent of the Contracting Jurisdictions to eliminate double taxation without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation, whether that language is limited to cases of tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in the Covered Tax Agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions) or applies more broadly.
5. Each Party shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains preamble language described in paragraph 2, and if so, the text of the relevant preambular paragraph. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that preamble language, such preamble language shall be replaced by the text described in paragraph 1. In other cases, the text described in paragraph 1 shall be included in addition to the existing preamble language.
6. Each Party that chooses to apply paragraph 3 shall notify the Depositary of its choice. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements that do not already contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters. The text described in paragraph 3 shall be included in a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply that paragraph and have made such a notification with respect to the Covered Tax Agreement.

Article 7 – Prevention of Treaty Abuse

1. Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement.
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.
3. A Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.
4. Where a benefit under a Covered Tax Agreement is denied to a person under provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits, the competent authority of the Contracting Jurisdiction that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or capital, if such competent authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or arrangement. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under this paragraph by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before rejecting the request.
5. Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.
6. A Party may also choose to apply the provisions contained in paragraphs 8 through 13 (hereinafter referred to as the ″Simplified Limitation on Benefits Provision″) to its Covered Tax Agreements by making the notification described in subparagraph c) of paragraph 17. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply it.
7. In cases where some but not all of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, then, notwithstanding the provisions of that paragraph, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to the granting of benefits under the Covered Tax Agreement:
a) by all Contracting Jurisdictions, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly; or
b) only by the Contracting Jurisdictions that choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly.


Simplified Limitation on Benefits Provision

8. Except as otherwise provided in the Simplified Limitation on Benefits Provision, a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement, other than a benefit under provisions of the Covered Tax Agreement:
a) which determine the residence of a person other than an individual which is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by reason of provisions of the Covered Tax Agreement that define a resident of a Contracting Jurisdiction;
b) which provide that a Contracting Jurisdiction will grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contacting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of an associated enterprise; or
c) which allow residents of a Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement,
unless such resident is a ″qualified person″, as defined in paragraph 9 at the time that the benefit would be accorded.
9. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement if, at that time, the resident is:
a) an individual;
b) that Contracting Jurisdiction, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of any such Contracting Jurisdiction, political subdivision or local authority;
c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;
d) a person, other than an individual, that:
i) is a non-profit organisation of a type that is agreed to by the Contracting Jurisdictions through an exchange of diplomatic notes; or
ii) is an entity or arrangement established in that Contracting Jurisdiction that is treated as a separate person under the taxation laws of that Contracting Jurisdiction and:
A) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that Contracting Jurisdiction or one of its political subdivisions or local authorities; or
B) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision A);
e) a person other than an individual, if, on at least half the days of a twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons who are residents of that Contracting Jurisdiction and that are entitled to benefits of the Covered Tax Agreement under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.
10.
a) A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement will be entitled to benefits of the Covered Tax Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting Jurisdiction, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction, and the income derived from the other Contracting Jurisdiction emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision, the term ″active conduct of a business″ shall not include the following activities or any combination thereof:
i) operating as a holding company;
ii) providing overall supervision or administration of a group of companies;
iii) providing group financing (including cash pooling); or
iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank, insurance company or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such.
b) If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting Jurisdiction, or derives an item of income arising in the other Contracting Jurisdiction from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned Contracting Jurisdiction to which the item is related is substantial in relation to the same activity or a complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting Jurisdiction. Whether a business activity is substantial for the purposes of this subparagraph shall be determined based on all the facts and circumstances.
c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be deemed to be conducted by such resident.
11. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement that is not a qualified person shall also be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement with respect to an item of income if, on at least half of the days of any twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the beneficial interests of the resident.
12. If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 9, nor entitled to benefits under paragraph 10 or 11, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant the benefits of the Covered Tax Agreement, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of the Covered Tax Agreement, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Covered Tax Agreement. Before either granting or denying a request made under this paragraph by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction to which the request has been made shall consult with the competent authority of the first-mentioned Contracting Jurisdiction.
13. For the purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision:
a) the term ″recognised stock exchange″ means:
i) any stock exchange established and regulated as such under the laws of either Contracting Jurisdiction; and
ii) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions;
b) the term ″principal class of shares″ means the class or classes of shares of a company which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or the class or classes of beneficial interests of an entity which represents in the aggregate a majority of the aggregate vote and value of the entity;
c) the term ″equivalent beneficiary″ means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement under the domestic law of that Contracting Jurisdiction, the Covered Tax Agreement or any other international instrument which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under the Covered Tax Agreement; for the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends, the person shall be deemed to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds;
d) with respect to entities that are not companies, the term ″shares″ means interests that are comparable to shares;
e) two persons shall be ″connected persons″ if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares) in each person; in any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.
14. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that would limit the benefits of the Covered Tax Agreement (or that would limit benefits other than a benefit under the provisions of the Covered Tax Agreement relating to residence, associated enterprises or non-discrimination or a benefit that is not restricted solely to residents of a Contracting Jurisdiction) only to a resident that qualifies for such benefits by meeting one or more categorical tests.

15. A Party may reserve the right:
a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to adopt a combination of a detailed limitation on benefits provision and either rules to address conduit financing structures or a principal purpose test, thereby meeting the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package; in such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard;
b) for paragraph 1 (and paragraph 4, in the case of a Party that has chosen to apply that paragraph) not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain provisions that deny all of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits;
c) for the Simplified Limitation on Benefits Provision not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 14.
16. Except where the Simplified Limitation on Benefits Provision applies with respect to the granting of benefits under a Covered Tax Agreement by one or more Parties pursuant to paragraph 7, a Party that chooses pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements for which one or more of the other Contracting Jurisdictions has not chosen to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision. In such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package.
17.
a) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 15 contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). In other cases, paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). A Party making a notification under this subparagraph may also include a statement that while such Party accepts the application of paragraph 1 alone as an interim measure, it intends where possible to adopt a limitation on benefits provision, in addition to or in replacement of paragraph 1, through bilateral negotiation.
b) Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification.
c) Each Party that chooses to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6 shall notify the Depositary of its choice. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision.
d) Each Party that does not choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, but chooses to apply either subparagraph a) or b) of paragraph 7 shall notify the Depositary of its choice of subparagraph. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision.
e) Where all Contracting Jurisdictions have made a notification under subparagraph c) or d) with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the Simplified Limitation on Benefits Provision. In other cases, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the Simplified Limitation on Benefits Provision.

Article 8 – Dividend Transfer Transactions

1. Provisions of a Covered Tax Agreement that exempt dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Jurisdiction from tax or that limit the rate at which such dividends may be taxed, provided that the beneficial owner or the recipient is a company which is a resident of the other Contracting Jurisdiction and which owns, holds or controls more than a certain amount of the capital, shares, stock, voting power, voting rights or similar ownership interests of the company paying the dividends, shall apply only if the ownership conditions described in those provisions are met throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividends (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividends).
2. The minimum holding period provided in paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a minimum holding period in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1.
3. A Party may reserve the right:
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that the provisions described in paragraph 1 already include:
i) a minimum holding period;
ii) a minimum holding period shorter than a 365 day period; or
iii) a minimum holding period longer than a 365 day period.
4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1 that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision.

Article 9 – Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

1. Provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction (or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property)):
a) shall apply if the relevant value threshold is met at any time during the 365 days preceding the alienation; and
b) shall apply to shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust (to the extent that such shares or interests are not already covered) in addition to any shares or rights already covered by the provisions.
2. The period provided in subparagraph a) of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a time period for determining whether the relevant value threshold in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1 was met.
3. A Party may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.
4. For purposes of a Covered Tax Agreement, gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction.
5. Paragraph 4 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction, or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property).
6. A Party may reserve the right:
a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
b) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
c) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
d) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that includes a period for determining whether the relevant value threshold was met;
e) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that applies to the alienation of interests other than shares;
f) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 5.
7. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision.
8. Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification. In such case, paragraph 1 shall not apply with respect to that Covered Tax Agreement. In the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph f) of paragraph 6 and has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement under this paragraph or paragraph 7, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 4. In other cases, paragraph 4 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 4.

Article 10 – Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

1. Where:
a) an enterprise of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives income from the other Contracting Jurisdiction and the first-mentioned Contracting Jurisdiction treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction; and
b) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned Contracting Jurisdiction,
the benefits of the Covered Tax Agreement shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned Contracting Jurisdiction. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other Contracting Jurisdiction, notwithstanding any other provisions of the Covered Tax Agreement.
2. Paragraph 1 shall not apply if the income derived from the other Contracting Jurisdiction described in paragraph 1 is derived in connection with or is incidental to the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).
3. If benefits under a Covered Tax Agreement are denied pursuant to paragraph 1 with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of paragraphs 1 and 2. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under the preceding sentence by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before either granting or denying the request.
4. Paragraphs 1 through 3 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny or limit benefits that would otherwise be granted to an enterprise of a Contracting Jurisdiction which derives income from the other Contracting Jurisdiction that is attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction.
5. A Party may reserve the right:
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4;
c) for this Article to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4.
6. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraphs 1 through 3. In other cases, paragraphs 1 through 3 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with those paragraphs.

Article 11 – Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents

1. A Covered Tax Agreement shall not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents, except with respect to the benefits granted under provisions of the Covered Tax Agreement:
a) which require that Contracting Jurisdiction to grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a correlative or corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contracting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of a permanent establishment of the enterprise or the profits of an associated enterprise;
b) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual derives income in respect of services rendered to the other Contracting Jurisdiction or a political subdivision or local authority or other comparable body thereof;
c) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual is also a student, business apprentice or trainee, or a teacher, professor, lecturer, instructor, researcher or research scholar who meets the conditions of the Covered Tax Agreement;
d) which require that Contracting Jurisdiction to provide a tax credit or tax exemption to residents of that Contracting Jurisdiction with respect to the income that the other Contracting Jurisdiction may tax in accordance with the Covered Tax Agreement (including profits that are attributable to a permanent establishment situated in that other Contracting Jurisdiction in accordance with the Covered Tax Agreement);
e) which protect residents of that Contracting Jurisdiction against certain discriminatory taxation practices by that Contracting Jurisdiction;
f) which allow residents of that Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that or either Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement;
g) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction when that individual is a member of a diplomatic mission, government mission or consular post of the other Contracting Jurisdiction;
h) which provide that pensions or other payments made under the social security legislation of the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction;
i) which provide that pensions and similar payments, annuities, alimony payments or other maintenance payments arising in the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction; or
j) which otherwise expressly limit a Contracting Jurisdiction’s right to tax its own residents or provide expressly that the Contracting Jurisdiction in which an item of income arises has the exclusive right to tax that item of income.
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement stating that the Covered Tax Agreement would not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents.
3. A Party may reserve the right:
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 2.
4. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.


PART IV.
AVOIDANCE OF PERMANENT ESTABLISHMENT STATUS

Article 12 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

1. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term ″permanent establishment″, but subject to paragraph 2, where a person is acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:
a) in the name of the enterprise; or
b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or
c) for the provision of services by that enterprise,
that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting Jurisdiction in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless these activities, if they were exercised by the enterprise through a fixed place of business of that enterprise situated in that Contracting Jurisdiction, would not cause that fixed place of business to be deemed to constitute a permanent establishment under the definition of permanent establishment included in the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention).
2. Paragraph 1 shall not apply where the person acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise of the other Contracting Jurisdiction carries on business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.
3.
a) Paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that describe the conditions under which an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction (or a person shall be deemed to be a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction) in respect of an activity which a person other than an agent of an independent status undertakes for the enterprise, but only to the extent that such provisions address the situation in which such person has, and habitually exercises, in that Contracting Jurisdiction an authority to conclude contracts in the name of the enterprise.
b) Paragraph 2 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that an enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction in respect of an activity which an agent of an independent status undertakes for the enterprise.
4. A Party may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements.
5. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph a) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision.
6. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 2 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision.

Article 13 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

1. A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) or paragraph 3 (Option B) or to apply neither Option.

Option A

2. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term ″permanent establishment″, the term ″permanent establishment″ shall be deemed not to include:
a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character;
b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a);
c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b),
provided that such activity or, in the case of subparagraph c), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

Option B

3. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term ″permanent establishment″, the term ″permanent establishment″ shall be deemed not to include:
a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character, except to the extent that the relevant provision of the Covered Tax Agreement provides explicitly that a specific activity shall be deemed not to constitute a permanent establishment provided that the activity is of a preparatory or auxiliary character;
b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a), provided that this activity is of a preparatory or auxiliary character;
c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
4. A provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 or 3) that lists specific activities deemed not to constitute a permanent establishment shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting Jurisdiction and:
a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of a Covered Tax Agreement defining a permanent establishment; or
b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,
provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.
5.
a) Paragraph 2 or 3 shall apply in place of the relevant parts of provisions of a Covered Tax Agreement that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).
b) Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as they may be modified by paragraph 2 or 3) that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).
6. A Party may reserve the right:
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
b) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements that explicitly state that a list of specific activities shall be deemed not to constitute a permanent establishment only if each of the activities is of a preparatory or auxiliary character;
c) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.
7. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in subparagraph a) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply the same Option and have made such a notification with respect to that provision.
8. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or c) of paragraph 6 and does not choose to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 4 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision under this paragraph or paragraph 7.

Article 14 – Splitting-up of Contracts

1. For the sole purpose of determining whether the period (or periods) referred to in a provision of a Covered Tax Agreement that stipulates a period (or periods) of time after which specific projects or activities shall constitute a permanent establishment has been exceeded:
a) where an enterprise of a Contracting Jurisdiction carries on activities in the other Contracting Jurisdiction at a place that constitutes a building site, construction project, installation project or other specific project identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement, or carries on supervisory or consultancy activities in connection with such a place, in the case of a provision of a Covered Tax Agreement that refers to such activities, and these activities are carried on during one or more periods of time that, in the aggregate, exceed 30 days without exceeding the period or periods referred to in the relevant provision of the Covered Tax Agreement; and
b) where connected activities are carried on in that other Contracting Jurisdiction at (or, where the relevant provision of the Covered Tax Agreement applies to supervisory or consultancy activities, in connection with) the same building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first-mentioned enterprise,
these different periods of time shall be added to the aggregate period of time during which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement.
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that such provisions address the division of contracts into multiple parts to avoid the application of a time period or periods in relation to the existence of a permanent establishment for specific projects or activities described in paragraph 1.
3. A Party may reserve the right:
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
b) for the entirety of this Article not to apply with respect to provisions of its Covered Tax Agreements relating to the exploration for or exploitation of natural resources.
4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 to the extent provided in paragraph 2. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.


Article 15 – Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

1. For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are modified by paragraph 2 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.
2. A Party that has made the reservations described in paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), subparagraph a) or c) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), and subparagraph a) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts) may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to the Covered Tax Agreements to which those reservations apply.


PART V.
IMPROVING DISPUTE RESOLUTION

Article 16 – Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.
3. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement.
4.
a)
i) The first sentence of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement (or parts thereof) that provide that where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdiction result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a resident including provisions under which, if the case presented by that person comes under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, the case may be presented to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national.
ii) The second sentence of paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, or in the absence of a provision of a Covered Tax Agreement describing the time period within which such a case must be presented.
b)
i) The first sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authority that is presented with the case by the person referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement.
ii) The second sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.
c)
i) The first sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement.
ii) The second sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement.
5. A Party may reserve the right:
a) for the first sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer’s objection to be justified;
b) for the second sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that do not provide that the case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by ensuring that for the purposes of all such Covered Tax Agreements the taxpayer referred to in paragraph 1 is allowed to present the case within a period of at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement;
c) for the second sentence of paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that for the purposes of all of its Covered Tax Agreements:
i) any agreement reached via the mutual agreement procedure shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting Jurisdictions; or
ii) it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by accepting, in its bilateral treaty negotiations, a treaty provision providing that:
A) the Contracting Jurisdictions shall make no adjustment to the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting Jurisdictions after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have been attributable to the permanent establishment (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default); and
B) the Contracting Jurisdictions shall not include in the profits of an enterprise, and tax accordingly, profits that would have accrued to the enterprise but that by reason of the conditions referred to in a provision in the Covered Tax Agreement relating to associated enterprises have not so accrued, after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have accrued to the enterprise (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default).
6.
a) Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in clause i) of subparagraph a) of paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the first sentence of paragraph 1. In other cases, the first sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with that sentence.
b) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of:
i) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; a provision of a Covered Tax Agreement shall be replaced by the second sentence of paragraph 1 where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision; in other cases, subject to clause ii), the second sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the second sentence of paragraph 1;
ii) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; the second sentence of paragraph 1 shall not apply to a Covered Tax Agreement where any Contracting Jurisdiction has made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.
c) Each Party shall notify the Depositary of:
i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph b) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement;
ii) in the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 5, the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph b) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.
d) Each Party shall notify the Depositary of:
i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph c) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement;
ii) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.

Article 17 – Corresponding Adjustments

1. Where a Contracting Jurisdiction includes in the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting Jurisdiction has been charged to tax in that other Contracting Jurisdiction and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting Jurisdiction shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Covered Tax Agreement and the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall if necessary consult each other.
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a provision that requires a Contracting Jurisdiction to make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction where the other Contracting Jurisdiction includes those profits in the profits of an enterprise of that other Contracting Jurisdiction and taxes those profits accordingly, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of that other Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises.
3. A Party may reserve the right:
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 2;
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in the absence of a provision referred to in paragraph 2 in its Covered Tax Agreement:
i) it shall make the appropriate adjustment referred to in paragraph 1; or
ii) its competent authority shall endeavour to resolve the case under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to mutual agreement procedure;
c) in the case of a Party that has made a reservation under clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure), for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in its bilateral treaty negotiations it shall accept a treaty provision of the type contained in paragraph 1, provided that the Contracting Jurisdictions were able to reach agreement on that provision and on the provisions described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure).
4. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.


PART VI.
ARBITRATION

Article 18 – Choice to Apply Part VI

A Party may choose to apply this Part with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. This Part shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.

Article 19 – Mandatory Binding Arbitration

1. Where:
a) under a provision of a Covered Tax Agreement [as it may be modified by paragraph 1 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)] that provides that a person may present a case to a competent authority of a Contracting Jurisdiction where that person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention), a person has presented a case to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on the basis that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention); and
b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to a provision of a Covered Tax Agreement [as it may be modified by paragraph 2 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)] that provides that the competent authority shall endeavour to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, within a period of two years beginning on the start date referred to in paragraph 8 or 9, as the case may be (unless, prior to the expiration of that period the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have agreed to a different time period with respect to that case and have notified the person who presented the case of such agreement),
any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submitted to arbitration in the manner described in this Part, according to any rules or procedures agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions pursuant to the provisions of paragraph 10.
2. Where a competent authority has suspended the mutual agreement procedure referred to in paragraph 1 because a case with respect to one or more of the same issues is pending before court or administrative tribunal, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until either a final decision has been rendered by the court or administrative tribunal or the case has been suspended or withdrawn. In addition, where a person who presented a case and a competent authority have agreed to suspend the mutual agreement procedure, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until the suspension has been lifted.
3. Where both competent authorities agree that a person directly affected by the case has failed to provide in a timely manner any additional material information requested by either competent authority after the start of the period provided in subparagraph b) of paragraph 1, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 shall be extended for an amount of time equal to the period beginning on the date by which the information was requested and ending on the date on which that information was provided.
4.
a) The arbitration decision with respect to the issues submitted to arbitration shall be implemented through the mutual agreement concerning the case referred to in paragraph 1. The arbitration decision shall be final.
b) The arbitration decision shall be binding on both Contracting Jurisdictions except in the following cases:
i) if a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision. In such a case, the case shall not be eligible for any further consideration by the competent authorities. The mutual agreement that implements the arbitration decision on the case shall be considered not to be accepted by a person directly affected by the case if any person directly affected by the case does not, within 60 days after the date on which notification of the mutual agreement is sent to the person, withdraw all issues resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision from consideration by any court or administrative tribunal or otherwise terminate any pending court or administrative proceedings with respect to such issues in a manner consistent with that mutual agreement.
ii) if a final decision of the courts of one of the Contracting Jurisdictions holds that the arbitration decision is invalid. In such a case, the request for arbitration under paragraph 1 shall be considered not to have been made, and the arbitration process shall be considered not to have taken place [except for the purposes of Articles 21 (Confidentiality of Arbitration Proceedings) and 25 (Costs of Arbitration Proceedings)]. In such a case, a new request for arbitration may be made unless the competent authorities agree that such a new request should not be permitted.
iii) if a person directly affected by the case pursues litigation on the issues which were resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision in any court or administrative tribunal.
5. The competent authority that received the initial request for a mutual agreement procedure as described in subparagraph a) of paragraph 1 shall, within two calendar months of receiving the request:
a) send a notification to the person who presented the case that it has received the request; and
b) send a notification of that request, along with a copy of the request, to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction.
6. Within three calendar months after a competent authority receives the request for a mutual agreement procedure (or a copy thereof from the competent authority of the other Contracting Jurisdiction) it shall either:
a) notify the person who has presented the case and the other competent authority that it has received the information necessary to undertake substantive consideration of the case; or
b) request additional information from that person for that purpose.
7. Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, one or both of the competent authorities have requested from the person who presented the case additional information necessary to undertake substantive consideration of the case, the competent authority that requested the additional information shall, within three calendar months of receiving the additional information from that person, notify that person and the other competent authority either:
a) that it has received the requested information; or
b) that some of the requested information is still missing.
8. Where neither competent authority has requested additional information pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:
a) the date on which both competent authorities have notified the person who presented the case pursuant to subparagraph a) of paragraph 6; and
b) the date that is three calendar months after the notification to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction pursuant to subparagraph b) of paragraph 5.
9. Where additional information has been requested pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:
a) the latest date on which the competent authorities that requested additional information have notified the person who presented the case and the other competent authority pursuant to subparagraph a) of paragraph 7; and
b) the date that is three calendar months after both competent authorities have received all information requested by either competent authority from the person who presented the case.
If, however, one or both of the competent authorities send the notification referred to in subparagraph b) of paragraph 7, such notification shall be treated as a request for additional information under subparagraph b) of paragraph 6.
10. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall by mutual agreement (pursuant to the article of the relevant Covered Tax Agreement regarding procedures for mutual agreement) settle the mode of application of the provisions contained in this Part, including the minimum information necessary for each competent authority to undertake substantive consideration of the case. Such an agreement shall be concluded before the date on which unresolved issues in a case are first eligible to be submitted to arbitration and may be modified from time to time thereafter.
11. For purposes of applying this Article to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right to replace the two-year period set forth in subparagraph b) of paragraph 1 with a three-year period.
12. A Party may reserve the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of this Article:
a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by this Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;
b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Article 20 – Appointment of Arbitrators

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, paragraphs 2 through 4 shall apply for the purposes of this Part.
2. The following rules shall govern the appointment of the members of an arbitration panel:
a) The arbitration panel shall consist of three individual members with expertise or experience in international tax matters.
b) Each competent authority shall appoint one panel member within 60 days of the date of the request for arbitration under paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration). The two panel members so appointed shall, within 60 days of the latter of their appointments, appoint a third member who shall serve as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not be a national or resident of either Contracting Jurisdiction.
c) Each member appointed to the arbitration panel must be impartial and independent of the competent authorities, tax administrations, and ministries of finance of the Contracting Jurisdictions and of all persons directly affected by the case (as well as their advisors) at the time of accepting an appointment, maintain his or her impartiality and independence throughout the proceedings, and avoid any conduct for a reasonable period of time thereafter which may damage the appearance of impartiality and independence of the arbitrators with respect to the proceedings.
3. In the event that the competent authority of a Contracting Jurisdiction fails to appoint a member of the arbitration panel in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a member shall be appointed on behalf of that competent authority by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction.
4. If the two initial members of the arbitration panel fail to appoint the Chair in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, the Chair shall be appointed by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction.

Article 21 – Confidentiality of Arbitration Proceedings

1. Solely for the purposes of the application of the provisions of this Part and of the provisions of the relevant Covered Tax Agreement and of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions related to the exchange of information, confidentiality, and administrative assistance, members of the arbitration panel and a maximum of three staff per member (and prospective arbitrators solely to the extent necessary to verify their ability to fulfil the requirements of arbitrators) shall be considered to be persons or authorities to whom information may be disclosed. Information received by the arbitration panel or prospective arbitrators and information that the competent authorities receive from the arbitration panel shall be considered information that is exchanged under the provisions of the Covered Tax Agreement related to the exchange of information and administrative assistance.
2. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall ensure that members of the arbitration panel and their staff agree in writing, prior to their acting in an arbitration proceeding, to treat any information relating to the arbitration proceeding consistently with the confidentiality and nondisclosure obligations described in the provisions of the Covered Tax Agreement related to exchange of information and administrative assistance and under the applicable laws of the Contracting Jurisdictions.

Article 22 – Resolution of a Case Prior to the Conclusion of the Arbitration

For the purposes of this Part and the provisions of the relevant Covered Tax Agreement that provide for resolution of cases through mutual agreement, the mutual agreement procedure, as well as the arbitration proceeding, with respect to a case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions:
a) the competent authorities of the Contracting Jurisdictions reach a mutual agreement to resolve the case; or
b) the person who presented the case withdraws the request for arbitration or the request for a mutual agreement procedure.

Article 23 – Type of Arbitration Process

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding pursuant to this Part:
a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a proposed resolution which addresses all unresolved issue(s) in the case (taking into account all agreements previously reached in that case between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions). The proposed resolution shall be limited to a disposition of specific monetary amounts (for example, of income or expense) or, where specified, the maximum rate of tax charged pursuant to the Covered Tax Agreement, for each adjustment or similar issue in the case. In a case in which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have been unable to reach agreement on an issue regarding the conditions for application of a provision of the relevant Covered Tax Agreement (hereinafter referred to as a ″threshold question″), such as whether an individual is a resident or whether a permanent establishment exists, the competent authorities may submit alternative proposed resolutions with respect to issues the determination of which is contingent on resolution of such threshold questions.
b) The competent authority of each Contracting Jurisdiction may also submit a supporting position paper for consideration by the arbitration panel. Each competent authority that submits a proposed resolution or supporting position paper shall provide a copy to the other competent authority by the date on which the proposed resolution and supporting position paper were due. Each competent authority may also submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a reply submission with respect to the proposed resolution and supporting position paper submitted by the other competent authority. A copy of any reply submission shall be provided to the other competent authority by the date on which the reply submission was due.
c) The arbitration panel shall select as its decision one of the proposed resolutions for the case submitted by the competent authorities with respect to each issue and any threshold questions, and shall not include a rationale or any other explanation of the decision. The arbitration decision will be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration panel shall deliver its decision in writing to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. The arbitration decision shall have no precedential value.
2. For the purpose of applying this Article with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements. In such a case, except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding:
a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall provide any information that may be necessary for the arbitration decision to all panel members without undue delay. Unless the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree otherwise, any information that was not available to both competent authorities before the request for arbitration was received by both of them shall not be taken into account for purposes of the decision.
b) The arbitration panel shall decide the issues submitted to arbitration in accordance with the applicable provisions of the Covered Tax Agreement and, subject to these provisions, of those of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions. The panel members shall also consider any other sources which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may by mutual agreement expressly identify.
c) The arbitration decision shall be delivered to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions in writing and shall indicate the sources of law relied upon and the reasoning which led to its result.
The arbitration decision shall be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration decision shall have no precedential value.
3. A Party that has not made the reservation described in paragraph 2 may reserve the right for the preceding paragraphs of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements with Parties that have made such a reservation. In such a case, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions of each such Covered Tax Agreement shall endeavour to reach agreement on the type of arbitration process that shall apply with respect to that Covered Tax Agreement. Until such an agreement is reached, Article 19 (Mandatory Binding Arbitration) shall not apply with respect to such a Covered Tax Agreement.
4. A Party may also choose to apply paragraph 5 with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 5 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement where either of the Contracting Jurisdictions has made such a notification.
5. Prior to the beginning of arbitration proceedings, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement shall ensure that each person that presented the case and their advisors agree in writing not to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration proceedings from either competent authority or the arbitration panel. The mutual agreement procedure under the Covered Tax Agreement, as well as the arbitration proceeding under this Part, with respect to the case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a person that presented the case or one of that person’s advisors materially breaches that agreement.
6. Notwithstanding paragraph 4, a Party that does not choose to apply paragraph 5 may reserve the right for paragraph 5 not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements or with respect to all of its Covered Tax Agreements.
7. A Party that chooses to apply paragraph 5 may reserve the right for this Part not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to paragraph 6.


Article 24 – Agreement on a Different Resolution

1. For purposes of applying this Part with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may choose to apply paragraph 2 and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 2 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.
2. Notwithstanding paragraph 4 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), an arbitration decision pursuant to this Part shall not be binding on the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement and shall not be implemented if the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree on a different resolution of all unresolved issues within three calendar months after the arbitration decision has been delivered to them.
3. A Party that chooses to apply paragraph 2 may reserve the right for paragraph 2 to apply only with respect to its Covered Tax Agreements for which paragraph 2 of Article 23 (Type of Arbitration Process) applies.

Article 25 – Costs of Arbitration Proceedings

In an arbitration proceeding under this Part, the fees and expenses of the members of the arbitration panel, as well as any costs incurred in connection with the arbitration proceedings by the Contracting Jurisdictions, shall be borne by the Contracting Jurisdictions in a manner to be settled by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. In the absence of such agreement, each Contracting Jurisdiction shall bear its own expenses and those of its appointed panel member. The cost of the chair of the arbitration panel and other expenses associated with the conduct of the arbitration proceedings shall be borne by the Contracting Jurisdictions in equal shares.

Article 26 – Compatibility

1. Subject to Article 18 (Choice to Apply Part VI), the provisions of this Part shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide for arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case. Each Party that chooses to apply this Part shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains such a provision, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where two Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of this Part as between those Contracting Jurisdictions.
2. Any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for in this Part shall not be submitted to arbitration if the issue falls within the scope of a case with respect to which an arbitration panel or similar body has previously been set up in accordance with a bilateral or multilateral convention that provides for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.
3. Subject to paragraph 1, nothing in this Part shall affect the fulfilment of wider obligations with respect to the arbitration of unresolved issues arising in the context of a mutual agreement procedure resulting from other conventions to which the Contracting Jurisdictions are or will become parties.
4. A Party may reserve the right for this Part not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or to all of its Covered Tax Agreements) that already provide for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.


PART VII.
FINAL PROVISIONS

Article 27 – Signature and Ratification, Acceptance or Approval

1. As of 31 December 2016, this Convention shall be open for signature by:
a) all States;
b) Guernsey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Isle of Man (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Jersey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); [names of additional jurisdictions]; and
c) any other jurisdiction authorised to become a Party by means of a decision by consensus of the Parties and Signatories.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval.

Article 28 – Reservations

1. Subject to paragraph 2, no reservations may be made to this Convention except those expressly permitted by:
a) Paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);
b) Paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);
c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
e) Paragraphs 15 and 16 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
f) Paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
g) Paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
h) Paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
i) Paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);
j) Paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);
k) Paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
l) Paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
m) Paragraph 2 of Article 15 (Definition of a Person Closely Related to an Enterprise);
n) Paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
o) Paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
p) Paragraphs 11 and 12 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration);
q) Paragraphs 2, 3, 6, and 7 of Article 23 (Type of Arbitration Process);
r) Paragraph 3 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);
s) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility);
t) Paragraphs 6 and 7 of Article 35 (Entry into Effect); and
u) Paragraph 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI).
2.
a) Notwithstanding paragraph 1, a Party that chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) may formulate one or more reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI (Arbitration). For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations pursuant to this subparagraph shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).
b) Reservations made under subparagraph a) are subject to acceptance. A reservation made under subparagraph a) shall be considered to have been accepted by a Party if it has not notified the Depositary that it objects to the reservation by the end of a period of twelve calendar months beginning on the date of notification of the reservation by the Depositary or by the date on which it deposits its instrument of ratification, acceptance, or approval, whichever is later. For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, objections to prior reservations made by other Parties pursuant to subparagraph a) can be made at the time of the first-mentioned Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI). Where a Party raises an objection to a reservation made under subparagraph a), the entirety of Part VI (Arbitration) shall not apply as between the objecting Party and the reserving Party.
3. Unless explicitly provided otherwise in the relevant provisions of this Convention, a reservation made in accordance with paragraph 1 or 2 shall:
a) modify for the reserving Party in its relations with another Party the provisions of this Convention to which the reservation relates to the extent of the reservation; and
b) modify those provisions to the same extent for the other Party in its relations with the reserving Party.
4. Reservations applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the reservations made by that Party for its own Covered Tax Agreements.
5. Reservations shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval, subject to the provisions of paragraphs 2, 6 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications). However, for a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations described in subparagraphs p), q), r) and s) of paragraph 1 of this Article shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).
6. If reservations are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the reservations explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 2, 5 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications).
7. If reservations are not made at the time of signature, a provisional list of expected reservations shall be provided to the Depositary at that time.
8. For reservations made pursuant to each of the following provisions, a list of agreements notified pursuant to clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) that are within the scope of the reservation as defined in the relevant provision (and, in the case of a reservation under any of the following provisions other than those listed in subparagraphs c), d) and n), the article and paragraph number of each relevant provision) must be provided when such reservations are made:
a) Subparagraphs b), c), d), e) and g) of paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);
b) Subparagraphs b), c) and d) of paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);
c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
e) Subparagraphs b) and c) of paragraph 15 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
f) Clauses i), ii), and iii) of subparagraph b) of paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
g) Subparagraphs d), e) and f) of paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
h) Subparagraphs b) and c) of paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
i) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);
j) Subparagraph b) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
k) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
l) Subparagraph b) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
m) Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
n) Paragraph 6 of Article 23 (Type of Arbitration Process); and
o) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility).
The reservations described in subparagraphs a) through o) above shall not apply to any Covered Tax Agreement that is not included on the list described in this paragraph.
9. Any Party which has made a reservation in accordance with paragraph 1 or 2 may at any time withdraw it or replace it with a more limited reservation by means of a notification addressed to the Depositary. Such Party shall make any additional notifications pursuant to paragraph 6 of Article 29 (Notifications) which may be required as a result of the withdrawal or replacement of the reservation. Subject to paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), the withdrawal or replacement shall take effect:
a) with respect to a Covered Tax Agreement solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the notification of withdrawal or replacement of the reservation is received by the Depositary:
i) for reservations in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and
ii) for reservations in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and
b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions.

Article 29 – Notifications

1. Subject to paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), notifications pursuant to the following provisions shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval:
a) Clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms);
b) Paragraph 6 of Article 3 (Transparent Entities);
c) Paragraph 4 of Article 4 (Dual Resident Entities);
d) Paragraph 10 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
e) Paragraphs 5 and 6 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
f) Paragraph 17 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
g) Paragraph 4 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
h) Paragraphs 7 and 8 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
i) Paragraph 6 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
j) Paragraph 4 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);
k) Paragraphs 5 and 6 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);
l) Paragraphs 7 and 8 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
m) Paragraph 4 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
n) Paragraph 6 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
o) Paragraph 4 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
p) Article 18 (Choice to Apply Part VI);
q) Paragraph 4 of Article 23 (Type of Arbitration Process);
r) Paragraph 1 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);
s) Paragraph 1 of Article 26 (Compatibility); and
t) Paragraphs 1, 2, 3, 5 and 7 of Article 35 (Entry into Effect).
2. Notifications in respect of Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the notifications made by that Party for its own Covered Tax Agreements.
3. If notifications are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the notifications explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect).
4. If notifications are not made at the time of signature, a provisional list of expected notifications shall be provided at that time.
5. A Party may extend at any time the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) by means of a notification addressed to the Depositary. The Party shall specify in this notification whether the agreement falls within the scope of any of the reservations made by the Party which are listed in paragraph 8 of Article 28 (Reservations). The Party may also make a new reservation described in paragraph 8 of Article 28 (Reservations) if the additional agreement would be the first to fall within the scope of such a reservation. The Party shall also specify any additional notifications that may be required under subparagraphs b) through s) of paragraph 1 to reflect the inclusion of the additional agreements. In addition, if the extension results for the first time in the inclusion of a tax agreement entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, the Party shall specify any reservations [pursuant to paragraph 4 of Article 28 (Reservations)] or notifications (pursuant to paragraph 2 of this Article) applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of that jurisdiction or territory. On the date on which the added agreement(s) notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) become Covered Tax Agreements, the provisions of Article 35 (Entry into Effect) shall govern the date on which the modifications to the Covered Tax Agreement shall have effect.
6. A Party may make additional notifications pursuant to subparagraphs b) through s) of paragraph 1 by means of a notification addressed to the Depositary. These notifications shall take effect:
a) with respect to Covered Tax Agreements solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the additional notification is received by the Depositary:
i) for notifications in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and
ii) for notifications in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and
b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the additional notification: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions.

Article 30 – Subsequent Modifications of Covered Tax Agreements

The provisions in this Convention are without prejudice to subsequent modifications to a Covered Tax Agreement which may be agreed between the Contracting Jurisdictions of the Covered Tax Agreement.

Article 31 – Conference of the Parties

1. The Parties may convene a Conference of the Parties for the purposes of taking any decisions or exercising any functions as may be required or appropriate under the provisions of this Convention.
2. The Conference of the Parties shall be served by the Depositary.
3. Any Party may request a Conference of the Parties by communicating a request to the Depositary. The Depositary shall inform all Parties of any request. Thereafter, the Depositary shall convene a Conference of the Parties, provided that the request is supported by one-third of the Parties within six calendar months of the communication by the Depositary of the request.

Article 32 – Interpretation and Implementation

1. Any question arising as to the interpretation or implementation of provisions of a Covered Tax Agreement as they are modified by this Convention shall be determined in accordance with the provision(s) of the Covered Tax Agreement relating to the resolution by mutual agreement of questions of interpretation or application of the Covered Tax Agreement (as those provisions may be modified by this Convention).
2. Any question arising as to the interpretation or implementation of this Convention may be addressed by a Conference of the Parties convened in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).

Article 33 – Amendment

1. Any Party may propose an amendment to this Convention by submitting the proposed amendment to the Depositary.
2. A Conference of the Parties may be convened to consider the proposed amendment in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).

Article 34 – Entry into Force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval.
2. For each Signatory ratifying, accepting, or approving this Convention after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of the deposit by such Signatory of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 35 – Entry into Effect

1. The provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction with respect to a Covered Tax Agreement:
a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and
b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of six calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.
2. Solely for the purpose of its own application of subparagraph a) of paragraph 1 and subparagraph a) of paragraph 5, a Party may choose to substitute ″taxable period″ for ″calendar year″, and shall notify the Depositary accordingly.
3. Solely for the purpose of its own application of subparagraph b) of paragraph 1 and subparagraph b) of paragraph 5, a Party may choose to replace the reference to ″taxable periods beginning on or after the expiration of a period″ with a reference to ″taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period″, and shall notify the Depositary accordingly.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, Article 16 (Mutual Agreement Procedure) shall have effect with respect to a Covered Tax Agreement for a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, except for cases that were not eligible to be presented as of that date under the Covered Tax Agreement prior to its modification by the Convention, without regard to the taxable period to which the case relates.
5. For a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction:
a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after 30 days after the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements; and
b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of nine calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements.
6. A Party may reserve the right for paragraph 4 not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.
7.
a) A Party may reserve the right to replace:
i) the references in paragraphs 1 and 4 to ″the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement″; and
ii) the references in paragraph 5 to ″the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements″;
with references to ″30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement″;
iii) the references in subparagraph a) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to ″on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation″; and
iv) the reference in subparagraph b) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to ″on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions″;
with references to ″30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the withdrawal or replacement of the reservation with respect to that specific Covered Tax Agreement″;
v) the references in subparagraph a) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to ″on the date of the communication by the Depositary of the additional notification″; and
vi) the reference in subparagraph b) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to ″on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions″;
with references to ″30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the additional notification with respect to that specific Covered Tax Agreement″;
vii) the references in paragraphs 1 and 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to ″the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement″; with references to ″30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement″; and
viii) the reference in paragraph 3 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to ″the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements″;
ix) the references in paragraph 4 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to ″the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation″, ″the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation″ and ″the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation″; and
x) the reference in paragraph 5 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to ″the date of the communication by the Depositary of the additional notification″;
with references to ″30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of Part VI (Arbitration) with respect to that specific Covered Tax Agreement″.
b) A Party making a reservation in accordance with subparagraph a) shall notify the confirmation of the completion of its internal procedures simultaneously to the Depositary and the other Contracting Jurisdiction(s).
c) If one or more Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement makes a reservation under this paragraph, the date of entry into effect of the provisions of the Convention, of the withdrawal or replacement of a reservation, of an additional notification with respect to that Covered Tax Agreement, or of Part VI (Arbitration) shall be governed by this paragraph for all Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.

Article 36 – Entry into Effect of Part VI

1. Notwithstanding paragraph 9 of Article 28 (Reservations), paragraph 6 of Article 29 (Notifications), and paragraphs 1 through 6 of Article 35 (Entry into Effect), with respect to two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, the provisions of Part VI (Arbitration) shall have effect:
a) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction [as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)], on or after the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and
b) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, on the date when both Contracting Jurisdictions have notified the Depositary that they have reached mutual agreement pursuant to paragraph 10 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), along with information regarding the date or dates on which such cases shall be considered to have been presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction [as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)] according to the terms of that mutual agreement.
2. A Party may reserve the right for Part VI (Arbitration) to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.
3. In the case of a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to ″the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement″ shall be replaced with references to ″the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements″.
4. A withdrawal or replacement of a reservation made under paragraph 4 of Article 26 (Compatibility) pursuant to paragraph 9 of Article 28 (Reservations), or the withdrawal of an objection to a reservation made under paragraph 2 of Article 28 (Reservations) which results in the application of Part VI (Arbitration) between two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1 of this Article, except that the references to ″the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement″ shall be replaced with references to ″the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation″, ″the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation″ or ″the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation″, respectively.
5. An additional notification made pursuant to subparagraph p) of paragraph 1 of Article 29 (Notifications) shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1, except that the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to ″the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement″ shall be replaced with references to ″the date of the communication by the Depositary of the additional notification″.

Article 37 – Withdrawal

1. Any Party may, at any time, withdraw from this Convention by means of a notification addressed to the Depositary.
2. Withdrawal pursuant to paragraph 1 shall become effective on the date of receipt of the notification by the Depositary. In cases where this Convention has entered into force with respect to all Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement before the date on which a Party’s withdrawal becomes effective, that Covered Tax Agreement shall remain as modified by this Convention.

Article 38 – Relation with Protocols

1. This Convention may be supplemented by one or more protocols.
2. In order to become a party to a protocol, a State or jurisdiction must also be a Party to this Convention.
3. A Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a party to the protocol in accordance with its provisions.

Article 39 – Depositary

1. The Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development shall be the Depositary of this Convention and any protocols pursuant to Article 38 (Relation with Protocols).
2. The Depositary shall notify the Parties and Signatories within one calendar month of:
a) any signature pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval);
b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval);
c) any reservation or withdrawal or replacement of a reservation pursuant to Article 28 (Reservations);
d) any notification or additional notification pursuant to Article 29 (Notifications);
e) any proposed amendment to this Convention pursuant to Article 33 (Amendment);
f) any withdrawal from this Convention pursuant to Article 37 (Withdrawal); and
g) any other communication related to this Convention.
3. The Depositary shall maintain publicly available lists of:
a) Covered Tax Agreements;
b) reservations made by the Parties; and
c) notifications made by the Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Paris, the 24th day of November 2016, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Organisation for Economic Co-operation and Development.


Hungary
Status of List of Reservations and Notifications upon Deposit of the Instrument of Ratification

This document contains the list of reservations and notifications made by Hungary upon deposit of the instrument of ratification pursuant to Articles 28(5) and 29(1) of the Convention.

Article 2 – Interpretation of Terms

Notification – Agreements Covered by the Convention
Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention, Hungary wishes the following agreements to be covered by the Convention:

1X01410_0

No

Title

Other
Contracting Jurisdiction

Original/
Amending
Instrument

Date of Signature

Date of Entry into Force

1

Convention Between

The Republic Of Hungary And

The Republic Of Albania

For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Albania

Original

14-11-1992

21-12-1995

2

Agreement Between

The Government Of The Republic Of Hungary And

The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Armenia

Original

09-11-2009

26-10-2010

3

Agreement Between The Republic Of Hungary
And Australia For The Avoidance Of Double Taxation
And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Australia

Original

29-11-1990

10-04-1992

4

Convention Between The People’s Republic Of Hungary
And The Republic Of Austria
For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Austria

Original

25-02-1975

09-02-1976

5

Convention Between
The Government Of The Republic Of Hungary And
The Government Of The Republic Of Azerbaijan
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Azerbaijan

Original

18-02-2008

15-12-2008

6

Convention Between

The Government Of Hungary

And The Government Of The Kingdom Of Bahrain

For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Bahrain

Original

24-02-2014

19-06-2015

7

Convention Between The Republic Of Hungary

And The Republic Of Belarus

For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Belarus

Original

19-02-2002

24-06-2004

8

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Kingdom Of Belgium For The Avoidance Of Double Taxation And Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital

Belgium

Original

19-07-1982

25-02-1984

9

Convention between the Hungarian People’s Republic And the Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital

Bosnia and Herzegovina

Original

17-10-1985

03-07-1987

10

Convention Between
The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Federative Republic Of Brazil
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Brazil

Original

20-06-1986

13-07-1990

11

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Republic Of Bulgaria
For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Bulgaria

Original

08-06-1994

07-09-1995

12

Convention Between The Government Of The Republic Of Hungary And The Government Of Canada For The Avoidance Of Double Taxation And
The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Canada

Original

15-04-1992

01-10-1994

Amending

Instrument (a)

03-05-1994

26-04-1996

13

Agreement Between The Government Of The Republic Of Hungary And The Government Of The People’s Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

China

Original

17-06-1992

31-12-1994

14

Agreement Between The Republic Of Hungary And The Republic Of Croatia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Croatia

Original

30-08-1996

07-06-1998

15

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Czech Republic For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Czech Republic

Original

14-01-1993

27-12-1994

16

Convention Between
The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Republic Of Cyprus For The Avoidance Of Double Taxation
With Respect To Taxes On Income And Capital

Cyprus

Original

30-11-1981

24-11-1982

17

Convention
Between The Republic Of Hungary And The Kingdom Of Denmark For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Denmark

Original

27-04-2011

19-07-2012

18

Convention Between The Government Of The Republic Of Hungary And The Government Of The Arab Republic Of Egypt
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Egypt

Original

05-11-1991

22-05-1994

19

Convention Between The Republic Of Hungary And The Republic Of Estonia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Estonia

Original

11-09-2002

05-07-2004

20

Convention Between The Hungarian People’s Republic
And The Republic Of Finland
For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Finland

Original

25-10-1978

24-07-1981

21

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The French Republic For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

France

Original

28-04-1980

01-12-1981

22

Agreement Between The Government Of Hungary And The Government Of Georgia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Georgia

Original

16-02-2012

13-05-2012

23

Agreement Between The Republic Of Hungary And The Federal Republic Of Germany
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Germany

Original

28-02-2011

30-12-2011

24

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Hellenic Republic For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Greece

Original

25-05-1983

17-02-1985

25

Agreement Between The Government Of The Republic Of Hungary And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Hong Kong

Original

12-05-2010

23-02-2011

26

Convention Between The Republic Of Hungary And
The Republic Of Iceland
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Iceland

Original

23-11-2005

07-02-2006

27

Convention Between The Republic Of Hungary
And The Republic Of India
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

India

Original

03-11-2003

04-03-2005

28

Agreement Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Republic Of Indonesia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion
With Respect To Taxes On Income

Indonesia

Original

19-10-1989

15-02-1993

29

Convention Between The Republic Of Hungary And Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion
With Respect To Taxes On Income

Ireland

Original

25-04-1995

05-12-1996

30

Convention Between
The Government Of The Republic Of Hungary And
The Government Of The State Of Israel For The Avoidance Of Double Taxation And For The Prevention Of Fiscal Evasion
With Respect To Taxes On Income

Israel

Original

14-05-1991

13-11-1992

31

Convention Between
The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Italian Republic For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And Capital And
The Prevention Of Fiscal Evasion

Italy

Original

16-05-1977

01-12-1980

32

Convention Between
Japan And The Hungarian People’s Republic For The Avoidance Of Double Taxation
With Respect To Taxes On Income

Japan

Original

13-02-1980

25-10-1980

33

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Republic Of Kazakhstan
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Kazakhstan

Original

07-12-1994

03-03-1996

34

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Republic Of Korea For The Avoidance Of Double Taxation And
The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Korea

Original

29-03-1989

01-04-1990

35

Agreement Between The Republic Of Hungary And The State Of Kuwait For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And Capital And For The Fostering Of Economic Relations

Kuwait

Original

17-01-1994

21-12-1994

Amending

Instrument (a)

09-12-2001

06-05-2003

36

Convention Between The Republic Of Hungary
And The Republic Of Latvia
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Latvia

Original

14-05-2004

22-12-2004

37

Convention Between Hungary And The Principality Of Liechtenstein For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Liechtenstein

Original

29-06-2015

24-12-2015

38

Convention Between The Republic Of Hungary And The Republic Of Lithuania For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Lithuania

Original

12-05-2004

22-12-2004

39

Convention Between Hungary And The Grand Duchy Of Luxembourg For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Luxemburg

Original

10-03-2015

26-01-2017

40

Agreement Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And
The Government Of Malaysia
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Malaysia

Original

22-05-1989

25-12-1992

41

Agreement Between The Republic Of Hungary And Malta
For The Avoidance Of Double Taxation

Malta

Original

06-08-1991

29-11-1992

42

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The United Mexican States
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Mexico

Original

24-06-2011

31-12-2011

43

Convention Between The Government Of The Republic Of Hungary And The Government Of The Kingdom Of Morocco
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Morocco

Original

12-12-1991

20-08-2000

44

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Netherlands

Original

05-06-1986

25-09-1987

45

Convention Between The Hungarian Government And The Macedonian Government For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

North Macedonia

Original

13-04-2001

14-03-2002

46

Convention Between
The Government Of The Hungarian People’s Republic And the Government Of The Kingdom Of Norway For The Avoidance Of Double Taxation
With Respect To Taxes On Income And On Capital

Norway

Original

21-10-1980

20-09-1981

47

Agreement Between

The Government Of Hungary And The Government Of The Sultanate Of Oman For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Oman

Original

02-11-2016

18-03-2017

48

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Islamic Republic Of Pakistan For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income

Pakistan

Original

24-02-1992

06-02-1994

Amending

Instrument (a)

14-07-2020

19-11-2020

49

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Republic Of The Philippines
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Philippines

Original

13-06-1997

07-02-1998

50

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Republic Of Poland
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Poland

Original

23-09-1992

10-09-1995

Amending

Instrument (a)

27-06-2000

01-05-2002

51

Convention Between The Republic Of Hungary And The Portuguese Republic For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Portugal

Original

16-05-1995

22-02-1999

52

Agreement Between The Government Of Hungary And The Government Of The State Of Qatar For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Qatar

Original

18-01-2012

21-04-2012

53

Convention Between
The Republic Of Hungary And Romania For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion
With Respect To Taxes On Income And On Capital

Romania

Original

16-09-1993

14-12-1995

54

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Russian Federation
For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Russia

Original

01-04-1994

03-11-1997

55

Convention Between The Republic Of Hungary And The Republic Of San Marino For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income

San Marino

Original

15-09-2009

03-12-2010

56

Convention Between The Government Of Hungary And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Tax Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Saudi Arabia

Original

24-03-2014

01-05-2015

57

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Federal Republic Of Yugoslavia
For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Serbia

Original

20-06-2001

13-12-2002

58

Agreement Between
The Republic Of Hungary And
The Republic Of Singapore
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Singapore

Original

17-04-1997

18-12-1998

59

Convention Between
The Republic Of Hungary And The Slovak Republic For The Avoidance Of Double Taxation And the Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Slovak Republic

Original

05-08-1994

21-12-1995

60

Convention Between
The Republic Of Hungary And
The Republic Of Slovenia
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital

Slovenia

Original

26-08-2004

23-12-2005

61

Convention Between The Republic Of Hungary And The Republic Of South Africa For The Avoidance Of Double Taxation with Respect To Taxes On Income

South Africa

Original

04-03-1994

05-05-1996

62

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of Spain
For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital

Spain

Original

09-07-1984

20-05-1987

63

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Kingdom Of Sweden For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Sweden

Original

12-10-1981

15-08-1982

64

Convention Between Hungary And The Swiss Confederation For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Switzerland

Original

12-09-2013

09-11-2014

65

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Kingdom Of Thailand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Thailand

Original

18-05-1989

10-12-1989

66

Convention Between The Republic Of Hungary And The Republic Of Tunisia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income

Tunisia

Original

22-10-1992

19-07-1997

67

Agreement Between The Republic Of Hungary And The Republic Of Turkey For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income

Turkey

Original

10-03-1993

09-11-1995

68

Convention Between The Republic Of Hungary And Ukraine For The Avoidance Of Double Taxation And
The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Property

Ukraine

Original

19-05-1995

24-06-1996

69

Agreement Between The Government Of Hungary And The Government Of The United Arab Emirates For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

United Arab Emirates

Original

30-04-2013

04-10-2014

70

Convention Between The Republic Of Hungary And The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital Gains

United Kingdom

Original

07-09-2011

28-12-2011

71

Convention Between The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The United States Of America For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

United States

Original

12-02-1979

18-09-1979

72

Convention Between The Government Of The Republic Of Hungary And The Government Of The United States Of America For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

United States

Original

04-02-2010

N/A

73

Convention Between
The Government Of The Hungarian People’s Republic And The Government Of The Oriental Republic Of Uruguay For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And On Capital

Uruguay

Original

25-10-1988

13-08-1993

74

Agreement Between The Republic Of Hungary And The Socialist Republic Of Vietnam For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Vietnam

Original

26-08-1994

30-06-1995


Article 3 – Transparent Entities

Reservation
Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.


Article 4 – Dual Resident Entities

Reservation
Pursuant to Article 4(3)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 5 – Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Reservation
Pursuant to Article 5(8) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 5 not to apply with respect to all of its Covered Tax Agreements.

Article 6 – Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Choice of Optional Provisions
Pursuant to Article 6(6) of the Convention, Hungary hereby chooses to apply Article 6(3).

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements
Pursuant to Article 6(5) of the Convention, Hungary considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

1X01410_1

Listed
Agreement
Number

Other
Contracting
Jurisdiction

Preamble Text

1

Albania

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

2

Armenia

<The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Armenia,> desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, <and to further develop and facilitate their relationship,>

3

Australia

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

4

Austria

attól az óhajtól vezetve, hogy a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén elkerüljék a kettős adóztatást,

von dem Wunsche geleitet, die Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen, Ertrag und vom Vermögen zu vermeiden,

5

Azerbaijan

<The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan,> desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, <and to further develop and facilitate their relationship,>

6

Bahrain

<The Government of Hungary and the Government of the Kingdom of Bahrain,> desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, <and to further develop and facilitate their relationship,>

7

Belarus

DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, <and to further develop and facilitate their relationship,>

8

Belgium

Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et <de promouvoir et renforcer les relations économiques entre les deux pays>,

9

Bosnia and Herzegovina

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

10

Brazil

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

11

Bulgaria

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,

12

Canada

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

13

China

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income <for further development and promotion of their economic relationship>

14

Croatia

desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

15

Czech Republic

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

16

Cyprus

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital;

17

Denmark

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and to further develop and facilitate their relationship,

18

Egypt

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of the double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

19

Estonia

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

20

Finland

<Mindful of the principles set forth in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe and> desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,

21

France

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

22

Georgia

desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

24

Greece

desiring to avoid double taxation with respect to taxes on income and on capital;

25

Hong Kong

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

26

Iceland

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

27

India

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

28

Indonesia

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

29

Ireland

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

30

Israel

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

31

Italy

<Désireux de développer et de faciliter les relations économiques mutuelles> ont décidé de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir les évasions fiscales

32

Japan

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income,

33

Kazakhstan

<Republic of Kazakhstan and Republic of Hungary desiring to enhance and develop economic, scientific, technical and cultural relations between both States and> desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, <have agreed as follows:>

34

Korea

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, <and to further develop and facilitate their economic relationship,>

36

Latvia

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

37

Liechtenstein

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, and to further develop and facilitate their relationship without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance,

38

Lithuania

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

39

Luxemburg

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, <and to further develop and facilitate their relationship>

40

Malaysia

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, <and to further develop and facilitate their economic relationship>,

41

Malta

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

42

Mexico

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and to further develop and facilitate their relationship,

43

Morocco

– désireux d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenue, <– attachant une importance particulière à la promotion et au renforcement des relations économiques entre leurs pays>

44

Netherlands

Desiring to replace by a new convention the Convention for the avoidance of double taxation with respect to direct taxes,

45

North Macedonia

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, and to further develop and facilitate their relationship,

46

Norway

have decided to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,

47

Oman

desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income <and to further develop and facilitate their economic relationships,>

48

Pakistan

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income <and to further develop and facilitate their economic relationship>

49

Philippines

Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,

50

Poland

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital <and to further develop and facilitate their economic relationships>,

51

Portugal

<The Portuguese Republic and the Republic of Hungary,> desiring to conclude a convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, <have agreed as follows:>

52

Qatar

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, <and to further develop and foster their relationship,>

53

Romania

Desiring to promote and strengthen the economic relations between the two countries by concluding a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital,

54

Russia

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,

55

San Marino

wishing to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income <and to strengthen the disciplined development of economic relations between the two States in the framework of greater cooperation>

56

Saudi Arabia

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income and on capital, and to further develop and facilitate their relationship;

57

Serbia

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,

58

Singapore

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

59

Slovak Republic

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

60

Slovenia

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

61

South Africa

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income <and to further develop and facilitate their relationship,>

62

Spain

Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital

63

Sweden

desiring to avoid double taxation with respect to taxes on income and on capital

64

Switzerland

DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

65

Thailand

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income <and to further develop and facilitate economic relationship>

66

Tunisia

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et de promouvoir et renforcer les relations économiques entre les deux pays.

67

Turkey

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and to further develop and facilitate their economic relationship

68

Ukraine

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property, <and confirming their endeavour to the development and their deepening of mutual relations,>

69

United Arab Emirates

<Desiring to promote their mutual economic relations> through the conclusion between them of an agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

70

United Kingdom

<The Republic of Hungary and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,> desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains,

71

United States

<The Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the United States of America, desiring to further expand and facilitate mutual economic relations,> have resolved to conclude a convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

72

United States

<The Government of the Republic of Hungary and the Government of the United States of America,> desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, <have agreed as follows:>

73

Uruguay

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

74

Vietnam

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,


Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language
Pursuant to Article 6(6) of the Convention, Hungary considers that the following agreements do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters.

1X01410_2

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

4

Austria

9

Bosnia and Herzegovina

12

Canada

14

Croatia

15

Czech Republic

17

Denmark

19

Estonia

20

Finland

24

Greece

25

Hong Kong

32

Japan

36

Latvia

37

Liechtenstein

38

Lithuania

41

Malta

42

Mexico

45

North Macedonia

49

Philippines

51

Portugal

54

Russia

56

Saudi Arabia

57

Serbia

58

Singapore

59

Slovak Republic

60

Slovenia

63

Sweden

64

Switzerland

66

Tunisia

67

Turkey

70

United Kingdom

72

United States

74

Vietnam


Article 7 – Prevention of Treaty Abuse

Notification of Choice of Optional Provisions
Pursuant to Article 7(17)(b) of the Convention, Hungary hereby chooses to apply Article 7(4).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements
Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention, Hungary considers that the following agreements are not subject to a reservation under Article 7(15)(b) and contain a provision described in Article 7(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

1X01410_3

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

6

Bahrain

Article 27

30

Israel

Article 25

33

Kazakhstan

Article 11(8), Article 12(7)

37

Liechtenstein

Article 28

42

Mexico

Article 22 (1) and (2)

47

Oman

Article 28

56

Saudi Arabia

Article 28

64

Switzerland

Protocol 3

68

Ukraine

Article 11(7), Article 12(6)

70

United Kingdom

Article 10 (6), Article 11 (5), Article 12 (5), Article 21 (4)


Article 8 – Dividend Transfer Transactions

Reservation
Pursuant to Article 8(3)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 9 – Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Reservation
Pursuant to Article 9(6)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for Article 9(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 10 – Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Reservation
Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 11 – Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents

Reservation
Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 12 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Reservation
Pursuant to Article 12(4) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 13 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Reservation
Pursuant to Article 13(6)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 13 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 14 – Splitting-up of Contracts

Reservation
Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 15 – Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

Reservation
Pursuant to Article 15(2) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 15 not to apply to the Covered Tax Agreement to which the reservations described in Article 12(4), Article 13(6)(a) or (c), and Article 14(3)(a) apply.

Article 16 – Mutual Agreement Procedure

Reservation
Pursuant to Article 16(5)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the first sentence of Article 16(1) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer’s objection to be justified.

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(i) of the Convention, Hungary considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

1X01410_4

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

12

Canada

Article 25(1), second sentence

28

Indonesia

Article 25(1), second sentence

49

Philippines

Article 24(1), second sentence

51

Portugal

Article 25(1), second sentence


Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention, Hungary considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

1X01410_5

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

1

Albania

Article 26(1), second sentence

2

Armenia

Article 25(1), second sentence

3

Australia

Article 25(1), second sentence

5

Azerbaijan

Article 25(1), second sentence

6

Bahrain

Article 24(1), second sentence

7

Belarus

Article 26(1), second sentence

8

Belgium

Article 25(1), second sentence

9

Bosnia and Herzegovina

Article 25(1), second sentence

11

Bulgaria

Article 26(1), second sentence

13

China

Article 25(1), second sentence

14

Croatia

Article 25(1), second sentence

15

Czech Republic

Article 25(1), second sentence

16

Cyprus

Article 26(1), second sentence

17

Denmark

Article 23(1), second sentence

18

Egypt

Article 25(1), second sentence

19

Estonia

Article 25(1), second sentence

20

Finland

Article 25(1), second sentence

21

France

Article 26(1), second sentence

22

Georgia

Article 26(1), second sentence

23

Germany

Article 24(1), second sentence

24

Greece

Article 26(1), second sentence

25

Hong Kong

Article 23(1), second sentence

26

Iceland

Article 24(1), second sentence

27

India

Article 25(1), second sentence

29

Ireland

Article 25(1), second sentence

30

Israel

Article 26(1), second sentence

31

Italy

Article 26(1), second sentence

32

Japan

Article 25(1), second sentence

33

Kazakhstan

Article 25(1), second sentence

34

Korea

Article 25(1), second sentence

35

Kuwait

Article 25(1), second sentence

36

Latvia

Article 25(1), second sentence

37

Liechtenstein

Article 25(1), second sentence

38

Lithuania

Article 25(1), second sentence

39

Luxemburg

Article 25(1), second sentence

40

Malaysia

Article 25(1), second sentence

41

Malta

Article 25(1), second sentence

42

Mexico

Article 25(1), second sentence

43

Morocco

Article 25(1), second sentence

44

Netherlands

Article 26(1), second sentence

45

North Macedonia

Article 26(1), second sentence

47

Oman

Article 25(1), second sentence

48

Pakistan

Article 26(1), second sentence

50

Poland

Article 26(1), second sentence

52

Qatar

Article 24(1), second sentence

53

Romania

Article 27(1), second sentence

54

Russia

Article 25(1), second sentence

55

San Marino

Article 24(1), second sentence

56

Saudi Arabia

Article 25(1), second sentence

57

Serbia

Article 26(1), second sentence

58

Singapore

Article 26(1), second sentence

59

Slovak Republic

Article 25(1), second sentence

60

Slovenia

Article 25(1), second sentence

61

South Africa

Article 25(1), second sentence

62

Spain

Article 26(1), second sentence

63

Sweden

Article 25(1), second sentence

64

Switzerland

Article 25(1), second sentence

65

Thailand

Article 25(1), second sentence

66

Tunisia

Article 24(1), second sentence

68

Ukraine

Article 25(1), second sentence

69

United Arab Emirates

Article 25(1), second sentence

73

Uruguay

Article 26(1), second sentence

74

Vietnam

Article 25(1), second sentence


Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(c)(i) of the Convention, Hungary considers that the following agreement does not contain a provision described in Article 16(4)(b)(i).

1X01410_6

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

42

Mexico


Pursuant to Article 16(6)(c)(ii) of the Convention, Hungary considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(b)(ii).

1X01410_7

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

4

Austria

8

Belgium

10

Brazil

12

Canada

18

Egypt

42

Mexico

49

Philippines

51

Portugal

53

Romania

62

Spain

64

Switzerland

65

Thailand

67

Turkey

70

United Kingdom

72

United States


Pursuant to Article 16(6)(d)(i) of the Convention, Hungary considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(i).

1X01410_8

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

3

Australia

21

France


Pursuant to Article 16(6)(d)(ii) of the Convention, Hungary considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(ii).

1X01410_9

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

3

Australia

8

Belgium

10

Brazil


Article 17 – Corresponding Adjustments

Reservation
Pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention, Hungary reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in Article 17(2). The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

1X01410_10

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

1

Albania

Article 9(2)

2

Armenia

Article 9(2)

3

Australia

Article 9(3)

5

Azerbaijan

Article 9(2)

6

Bahrain

Article 9(2)

7

Belarus

Article 9(2)

11

Bulgaria

Article 9(2)

12

Canada

Article 9(2)

17

Denmark

Article 9(2)

18

Egypt

Article 9(2)

22

Georgia

Article 9(2)

23

Germany

Article 9(2)

25

Hong Kong

Article 9(2)

26

Iceland

Article 9(2)

27

India

Article 9(2)

29

Ireland

Article 9(2)

35

Kuwait

Article 9(2)

37

Liechtenstein

Article 9(2)

39

Luxemburg

Article 9(2)

41

Malta

Article 9(3)

42

Mexico

Article 9(2)

44

Netherlands

Article 9(2)

45

North Macedonia

Article 9(2)

47

Oman

Article 9(2)

48

Pakistan

Article 9(2)

49

Philippines

Article 8(2)

51

Portugal

Article 9(2)

52

Qatar

Article 9(2)

55

San Marino

Article 9(2)

56

Saudi Arabia

Article 9(2)

60

Slovenia

Article 9(2)

61

South Africa

Article 9(2)

63

Sweden

Article 9(2)

64

Switzerland

Article 9(2)

67

Turkey

Article 9(2)

69

United Arab Emirates

Article 10(2)

70

United Kingdom

Article 9(2)

72

United States

Article 9(2)


Article 18 – Choice to Apply Part VI

Notification of Choice of Optional Provisions
Pursuant to Article 18 of the Convention, Hungary hereby chooses to apply Part VI.

Article 19 – Mandatory Binding Arbitration

Reservation
Pursuant to Article 19(12) of the Convention, Hungary reserves the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19:
a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;
b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Article 23 – Type of Arbitration Process

Reservation
Pursuant to Article 23(2) of the Convention, for the purpose of applying Article 23 to its Covered Tax Agreements, Hungary reserves the right for Article 23(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 24 – Agreement on a Different Resolution

Notification of Choice of Optional Provisions
Pursuant to Article 24(1) of the Convention, Hungary hereby chooses to apply Article 24(2).

Article 28 – Reservations

Reservation Formulated for Scope of Arbitration
Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention, Hungary formulates the following reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI.
1. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case that falls within the scope of application of the Convention on the Elimination of Double Taxation in Connection with the Adjustment of Profits of Associated Enterprises (90/436/EEC) as amended or any subsequent regulation replacing, amending or updating these rules.
2. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case that falls within the scope of application of the COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union or any subsequent regulation replacing, amending or updating these rules.
3. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI – on a case-by-case basis – any case where penalties were imposed in relation to the adjusted income or capital for tax fraud, wilful default and gross negligence in accordance with Hungary’s domestic rules included in Section 41/J. paragraph (12) of the Act XXXVII of 2013 on Certain Rules of International Administrative Cooperation in Relation to Taxes and Other Public Duties. Any subsequent provision replacing, amending or updating these rules would also be included in this reservation. Hungary shall notify the Depositary of any such subsequent provision.
4. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case which the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that are not suitable for arbitration. Such agreement shall be reached before the date on which arbitration proceedings would otherwise have begun and shall be notified to the person who presented the case.
5. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case which relates to questions of dispute relating to income or capital earned in a tax year commencing before 1 January 2018.

Article 35 – Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions
Pursuant to Article 35(3) of the Convention, solely for the purpose of its own application of Article 35(1)(b) and 5(b), Hungary hereby chooses to replace the reference to ″taxable periods beginning on or after the expiration of a period″ with a reference to ″taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period″.

Reservation
Pursuant to Article 35(6) of the Convention, Hungary reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

Article 36 – Entry into Effect of Part VI

Reservation
Pursuant to Article 36(2) of the Convention, Hungary reserves the right for Part VI to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which the Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. március 4.

2

A 2. § a 4. § (2) bekezdése alapján a Multilaterális Adóegyezmény 34. Cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. A 30/2021. (IV. 9.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

3

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján a Multilaterális Adóegyezmény 34. Cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. A 30/2021. (IV. 9.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

4

A 30/2021. (IV. 9.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

6

A 6. §-t a 2022. évi XLV. törvény 153. §-a iktatta be.

7

Az 1. melléklet a 4. § (2) bekezdése alapján a Multilaterális Adóegyezmény 34. Cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. A 30/2021. (IV. 9.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

8

A 2. melléklet a 4. § (2) bekezdése alapján a Multilaterális Adóegyezmény 34. Cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. A 30/2021. (IV. 9.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére