• Tartalom

3/2021. (III. 19.) BM OKF utasítás

3/2021. (III. 19.) BM OKF utasítás

a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról

2021.03.21.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § Az utasítás célja azon hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányainak eredményes befejezését elősegítő anyagi támogatás nyújtása, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Intézet) katasztrófavédelmi alapképzési szakán, nappali képzésben tanulmányokat folytatnak (a továbbiakban: tűzoltó tisztjelölt hallgatók), valamint akik a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) tűzoltó szakmai képzésében vesznek részt.

2. § Az utasítás hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), valamint az irányítása alatt álló területi, területi jogállású és helyi szervekre terjed ki.

2. Pályázati feltételek

3. § Az utasítás alapján biztosított támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni.

4. § A Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi alapképzési szakán, nappali képzésben tanulmányokat folytató tűzoltó tisztjelölt hallgató vagy a KOK tűzoltó szakmai képzésben részt vevő pályázó a pályázat benyújtásakor szükséges, hogy eleget tegyen az alábbi feltételeknek:

a) magyar állampolgárság,

b) magyarországi lakóhely,

c) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet igazolása,

d) írásbeli hozzájárulás a rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a feddhetetlen életvitelét a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgálhatja.

5. § A 4. §-ban meghatározott feltételek teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatokat, adatokat, dokumentumokat (személyazonosító igazolvány száma, magyarországi lakcím, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum, nyilatkozat állampolgárságról, hozzájáruló nyilatkozat az adatkezeléshez) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

6. § A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetűnek tekintendő az a pályázó, aki

a) huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy

b) a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy

c) középfokú tanulmányai során állami gondozott volt.

7. § A pályázat elbírálása szempontjából halmozottan hátrányos helyzetűnek tekintendő az a pályázó, aki a 6. § alapján hátrányos helyzetű, és

a) tartós nevelésbe vettek, vagy

b) törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folyatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.

8. § A pályázók személyes adatait a pályázati kiíráshoz mellékelt nyilatkozat minta felhasználásával megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján a BM OKF Humán Szolgálat kezeli, a személyes adatokat a célhozkötöttség elve szerint kizárólag a pályázatok elbírálására használja fel. Azon pályázók adatai, akik sikertelenül pályáztak, az elutasítást követően megsemmisítésre kerülnek. A sikeresen pályázók esetében az adatokat a támogatási szerződés lejártát követően 8 évig kezeli a BM OKF Humán Szolgálat.

3. Támogatási szerződés

9. § A nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követő 10 napon belül támogatási szerződést kell kötni, amely tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, a nyújtott támogatás mértékét és módját, valamint a felek által szükségesnek tartott egyéb körülményeket. A támogatási szerződést a BM OKF Humán Szolgálat készíti elő, és a szerződés a BM OKF, illetve a sikeresen pályázó között jön létre. A támogatási szerződés mintát a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A nyertes pályázók támogatásának számfejtéséről és folyósításáról a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ gondoskodik, és a kifizetés költségvetési fedezetét a BM OKF biztosítja.

11. § A Katasztrófavédelmi Intézet és a KOK a képzésében részt vevők és a BM OKF között létrejött támogatási szerződések szerződésszerű teljesítését érintő, tudomására jutott információkról a BM OKF Humán Szolgálat vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja.

4. A KOK tűzoltó szakmai képzésében részt vevők pályázata

12. § Pályázatot az a tűzoltó szakmai képzésben részt vevő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű személy nyújthat be, aki a kiírt pályázati feltételeknek megfelel. A pályázati felhívást az 1. melléklet tartalmazza.

13. § A támogatás összege a képzés időtartama alatt egyszeri bruttó 50 000 Ft, azaz bruttó ötvenezer forint.

14. § Az utasítást és az 1. mellékletét képező pályázati felhívást a BM OKF és a KOK a hivatalos honlapján a képzés megkezdésekor közzéteszi és kihirdeti, valamint segítséget nyújt a pályázni szándékozóknak a pályázatok benyújtásában. A pályázat benyújtásának határideje a képzés megkezdésétől számított 35 munkanap.

15. § A pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő 15 munkanap.

16. § A pályázatokat a BM OKF Humán Szolgálat vezetője által kijelölt 3 főből álló bizottság készíti elő döntésre.

17. § A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF Humán Szolgálat vezetője dönt, amelyről írásos feljegyzés készül.

5. A tűzoltó tisztjelölt hallgatók pályázata

18. § Pályázatot az a tűzoltó tisztjelölt hallgató nyújthat be, aki a Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi alapképzési szakán nappali képzésben tanulmányait már megkezdte, és a pályázati feltéteknek megfelel. A pályázati felhívást a 2. melléklet tartalmazza.

19. § A pályázat érvényességi ideje egy szemeszter. Nappali képzésben részt vevő első évfolyamos tűzoltó tisztjelölt hallgatók a második félévtől a tisztjelölt vizsga letételét követően pályázhatnak.

20. § A támogatás összege havi bruttó 10 000 Ft, azaz bruttó tízezer forint.

21. § A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt támogatás nem jár.

22. § Az utasítást és a 2. mellékletét képező pályázati felhívást a BM OKF a képzés megkezdésekor a honlapján közzéteszi és kihirdeti, valamint segítséget nyújt a pályázóknak a pályázatok benyújtásában. A pályázat benyújtásának határideje a képzés megkezdésétől számított 35 munkanap.

23. § A pályázat elbírálása a 15–17. §-ban foglaltak szerint történik.

Záró rendelkezések

24. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

25. §1

1. melléklet a 3/2021. (III. 19.) BM OKF utasításhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Tűzoltó Szakmai képzésben
részt vevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítése érdekében
maximum 5 fő részére
Pályázati feltételek
Pályázatot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) tűzoltó szakmai képzésben részt vevő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű fiatal nyújthat be, aki a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek megfelel és eleget tett:
a)    magyar állampolgárság,
b)    magyarországi lakóhely,
c)    hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet igazolása,
d)    írásbeli hozzájárulás a rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 3/2021. (III. 19.) BM OKF utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a feddhetetlen életvitelét a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgálhatja.
A támogatás formája, mértéke
A támogatást a BM OKF biztosítja a saját költségvetése terhére. A támogatás összege a képzés időtartalma alatt egyszeri bruttó 50 000 Ft, azaz bruttó ötvenezer forint.
Egyéb tudnivalók
A pályázatot a pályázati kiírás lejárta előtt kell benyújtani a képző intézmény útján a BM OKF Humán Szolgálat vezetőjének elbírálás céljából.
A pályázat benyújtásának határideje a képzés megkezdésétől számított 35 munkanap.
A pályázat mellékleteként kell benyújtani a pályázati felhívásban meghirdetett feltételeket igazoló nyilatkozatokat, adatokat, dokumentumokat (nyilatkozat állampolgárságról, magyarországi lakcím, személyazonosító igazolvány száma, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum, a személyes adatok kezeléséhez szükséges írásbeli hozzájárulás).
A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.
A pályázatokat a BM OKF Humán Szolgálat vezetője által kijelölt 3 főből álló bizottság készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF Humán Szolgálat vezetője dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő 15 munkanap.
A nyertes pályázóval a BM OKF támogatási szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a képző intézmény képviseletében eljáró személytől lehet kérni.
TÁJÉKOZTATÓ
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a Tűzoltó Szakmai képzésben részt vevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmánya eredményes befejezésének elősegítése érdekében kiírt pályázattal kapcsolatos személyesadat-kezeléséről
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Tűzoltó Szakmai képzésben részt vevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmánya eredményes befejezésének elősegítése érdekében.
A pályázatok fogadása, a pályázat lebonyolítása során személyes adatok kezelésére kerül sor.
A fentiekre tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 14. cikke alapján a személyes adatok tekintetében az adatkezelő az érintettek tájékoztatására köteles.
Az adatkezelő megnevezése:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF)
Székhelye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf. 314
Telefonszáma:
(+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Telefaxszáma:
(+36-1) 469-4157
A BM OKF adatvédelmi tisztviselő szolgálati helye:
BM OKF Biztonsági Főosztály
Elérhetősége:
+36 (1) 469-4119
dpo@katved.gov.hu
Kiket érint az adatkezelés?
Az adatkezelés a pályázaton induló hátrányos és halmozottan hátrányos személyeket érinti.
Milyen személyes adatokat kér az adatkezelő?
Az adatkezelés azonosító adatokra (név, szül. hely, idő, anyja neve) és kapcsolattartási adatokra (elérhetőség), büntetlen előéletre és szociális adatokra terjed ki.
Miért kezelhetőek az érintettek adatai?
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a pályázó hozzájárulása személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez.
Az adatkezelési hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást annak az adatkezelőnek az elérhetőségén vagy az adatvédelmi tisztviselő részére elektronikus úton megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza, ahová az alkotását benyújtotta. A hozzájárulás visszavonása esetén – mivel személyes adatai hiányában a pályázat nem bírálható el – a pályázó a továbbiakban nem vehet részt a pályázaton.
Miért van szükség ezekre az adatokra?
Az adatkezelés célja a pályázatra történő jelentkezés során az érintettek azonosítása.
Továbbítja-e a személyes adatokat az adatkezelő?
Nyertes pályázat esetében a pályázó támogatásának számfejtéséről és folyósításáról a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ gondoskodik.
Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?
Azon pályázók adatai, akik sikertelenül pályáztak, az elutasítást követően megsemmisítésre kerülnek. A sikeresen pályázók esetében az adatokat a támogatási szerződés lejártát követően 8 évig kezeli a BM OKF.
Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?
Papíralapú és elektronikus ügyirat tekintetében ügyviteli célú megőrzés történik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a kapcsolattartási adatok tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.
Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatkezelő?
Az adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő az adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?
Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor
–    tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan, és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
–    pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
–    a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
–    adatai kezelése ellen tiltakozhat,
–    kérheti az adatkezelés korlátozását.
A BM OKF adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a BM OKF a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a BM OKF-et keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a BM OKF kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
NYILATKOZAT
Alulírott .......................................... (szül. hely: ...................................... idő: ........................... an.: ............................................, lakik: ...........................................................................)
hozzájárulok ahhoz, hogy
1.    a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Tűzoltó Szakmai képzésben részt vevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmánya eredményes befejezésének elősegítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása érdekében a személyes adataimat a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon kezelje,
2.    lakó- és családi körülményeimet, a büntetlen előéletemre vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt bármikor megvizsgálhassa.
Egyidejűleg tudomásul veszem a tájékoztatást, hogy a személyes adataim kezelésére vonatkozó hozzájárulásomat visszavonhatom, azonban ez nem érinti a hozzájárulásom alapján, a hozzájárulásom visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét.
Kijelentem, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatára vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a személyes adatokat az abban foglaltak ismeretében bocsátom rendelkezésére.
..............................., 20....... év ..........hó ........nap
.......................................
aláírás

2. melléklet a 3/2021. (III. 19.) BM OKF utasításhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi alapképzési szakán nappali képzésben tanulmányokat folytató hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére
maximum 5 fő részére
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi alapképzési szakán nappali képzésben tanulmányokat folytató tisztjelölt hallgató nyújthat be, aki az alábbi feltételeknek megfelel és eleget tett:
a)    magyar állampolgárság,
b)    magyarországi lakóhely,
c)    hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet igazolása,
d)    írásbeli hozzájárulás a rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 3/2021. (III. 19.) BM OKF utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a feddhetetlen életvitelét a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgálhatja.
A támogatás formája, mértéke
A támogatás számfejtéséről és folyósításáról a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ gondoskodik, és a kifizetés költségvetési fedezetét a BM OKF biztosítja. A pályázat érvényességi ideje egy szemeszter. Nappali képzésben részt vevő első évfolyamos tisztjelölt hallgatók a második félévtől a tisztjelölt vizsga letételét követően pályázhatnak. A nyertes pályázó havonta bruttó
10 000 Ft-ban, azaz bruttó tízezer forintban részesül. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt támogatás nem jár.
Egyéb tudnivalók
A pályázatot a pályázati kiírás lejárta előtt kell benyújtani a képző intézmény útján a BM OKF Humán Szolgálat vezetőjének elbírálás céljából.
A pályázat benyújtásának határideje a képzés megkezdésétől számított 35 munkanap.
A pályázat mellékleteként kell benyújtani a pályázati felhívásban meghirdetett feltételeket igazoló nyilatkozatokat, adatokat, dokumentumokat (nyilatkozat állampolgárságról, magyarországi lakcím, személyazonosító igazolvány száma, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum, a személyes adatok kezeléséhez szükséges írásbeli hozzájárulás).
A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.
A pályázatokat a BM OKF Humán Szolgálat vezetője által kijelölt 3 főből álló bizottság készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF Humán Szolgálat vezetője dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő 15 munkanap.
A nyertes pályázóval a BM OKF támogatási szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a képző intézmény képviseletében eljáró személytől lehet kérni.
TÁJÉKOZTATÓ
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi alapképzési szakán nappali képzésben tanulmányokat folytató hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítése érdekében kiírt pályázattal kapcsolatos személyesadat-kezeléséről
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi alapképzési szakán nappali képzésben tanulmányokat folytató hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítése érdekében.
A pályázatok fogadása, a pályázat lebonyolítása során személyes adatok kezelésére kerül sor.
A fentiekre tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 14. cikke alapján a személyes adatok tekintetében az adatkezelő az érintettek tájékoztatására köteles.
Az adatkezelő megnevezése:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF)
Székhelye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf. 314
Telefonszáma:
(+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Telefaxszáma:
(+36-1) 469-4157
A BM OKF adatvédelmi tisztviselő szolgálati helye:
BM OKF Biztonsági Főosztály
Elérhetősége:
+36 (1) 469-4119
dpo@katved.gov.hu
Kiket érint az adatkezelés?
Az adatkezelés a pályázaton induló hátrányos és halmozottan hátrányos személyeket érinti.
Milyen személyes adatokat kér az adatkezelő?
Az adatkezelés azonosító adatokra (név, szül. hely, idő, anyja neve) és kapcsolattartási adatokra (elérhetőség), büntetlen előéletre és szociális adatokra terjed ki.
Miért kezelhetőek az érintettek adatai?
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a pályázó hozzájárulása személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez.
Az adatkezelési hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást annak az adatkezelőnek az elérhetőségén vagy az adatvédelmi tisztviselő részére elektronikus úton megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza, ahová az alkotását benyújtotta. A hozzájárulás visszavonása esetén – mivel személyes adatai hiányában a pályázat nem bírálható el –, a pályázó a továbbiakban nem vehet részt a pályázaton.
Miért van szükség ezekre az adatokra?
Az adatkezelés célja a pályázatra történő jelentkezés során az érintettek azonosítása.
Továbbítja-e a személyes adatokat az adatkezelő?
Nyertes pályázat esetében a pályázó támogatásának számfejtéséről és folyósításáról a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ gondoskodik.
Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?
Azon pályázók adatai, akik sikertelenül pályáztak, az elutasítást követően megsemmisítésre kerülnek. A sikeresen pályázók esetében az adatokat a támogatási szerződés lejártát követően 8 évig kezeli a BM OKF.
Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?
Papíralapú és elektronikus ügyirat tekintetében ügyviteli célú megőrzés történik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a kapcsolattartási adatok tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.
Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatkezelő?
Az adatkezelő a személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő az adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?
Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor
–    tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan, és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
–    pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
–    a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
–    adatai kezelése ellen tiltakozhat,
–    kérheti az adatkezelés korlátozását.
A BM OKF adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a BM OKF a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a BM OKF-et keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a BM OKF kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap: www.naih.hu).
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti
a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
NYILATKOZAT
Alulírott .......................................... (szül. hely: .................................... idő: .......................... an.: ..............................................., lakik: ...........................................................................)
hozzájárulok ahhoz, hogy
1.    a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi alapképzési szakán nappali képzésben tanulmányokat folytató hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása érdekében a személyes adataimat a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon kezelje,
2.    lakó- és családi körülményeimet, a büntetlen előéletemre vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt bármikor megvizsgálhassa.
Egyidejűleg tudomásul veszem a tájékoztatást, hogy a személyes adataim kezelésére vonatkozó hozzájárulásomat visszavonhatom, azonban ez nem érinti a hozzájárulásom alapján, a hozzájárulásom visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét.
Kijelentem, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatára vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a személyes adatokat az abban foglaltak ismeretében bocsátom rendelkezésére.
..............................., 20....... év .......... hó ........ nap
.......................................
aláírás

3. melléklet a 3/2021. (III. 19.) BM OKF utasításhoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., adószám: .................................) képviseletében ......................................., főigazgató, másrészről ................................................. (név) (születési hely és idő ..................................., anyja neve: ............................................., lakcíme: ................................., adószáma: ..........................., bankszámlaszáma: ...........................) (a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:

1. A BM OKF vállalja, hogy a támogatott részére Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó szakmai képzés (a képzés időtartama: ...................................) időtartama alatt egyszeri bruttó 50 000 Ft támogatásban részesíti.

2. Amennyiben a BM OKF a jelen támogatási szerződésben vállalt szerződéses kötelezettségnek nem tesz eleget, a támogatott mentesül e szerződésben vállalt kötelezettségei alól.

3. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a képzés időtartama alatt megfelel az egészségügyi és pszichikai alkalmassággal, a büntetlenséggel, illetve az életvitellel kapcsolatban a pályázat benyújtásakor a vele szemben támasztott feltételeknek, valamint a képzést követően sikeres vizsgát tesz.

4. Amennyiben a támogatott neki felróható okból nem tesz eleget a 3. pontban vállalt kötelezettségeinek, vagy neki felróható okból megszakítja tanulmányait, a BM OKF a szerződést szerződésszegésre hivatkozva felmondja. A támogatott a BM OKF Humán Szolgálat írásbeli felhívásában foglaltak szerint és abban meghatározott határidővel a részére folyósított támogatási összeget a BM OKF részére egy összegben köteles visszafizetni.

5. Amennyiben a támogatott a 4. pont szerinti felhívásban meghatározott határidőre visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a BM OKF a határidő lejártát követő naptól a támogatási összeg visszafizetéséig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot számít fel.

6. Amennyiben a támogatott neki fel nem róható okból nem tesz eleget a 3. pontban vállalt kötelezettségeinek, a BM OKF a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott a részére addig folyósított összeget nem köteles visszatéríteni.

7. A támogatott a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot köteles haladéktalanul tájékoztatni az alábbiakkal kapcsolatban:

a) vele szemben fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításáról;

b) bűncselekmény elkövetése miatti jogerős elítéléséről;

c) minden olyan egyéb tényről vagy körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza.

8. Amennyiben a támogatott a 7. pont szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a BM OKF a 4. pont alapján a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja, a támogatott részére folyósított összeget visszakövetelheti.

9. Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. A jelen támogatási szerződésből eredő bármely vitás kérdést a Felek békésen, tárgyalások útján kísérelik meg rendezni, amennyiben az nem vezet eredményhez, érdekeiket bírósági úton érvényesíthetik.

Jelen támogatási szerződést a Felek az elolvasást és az együttes értelmezést követően, mint akaratuk kifejezését, kettő egymással szó szerint mindenben megegyező példányban írják alá.

..............................., 20....... év .......... hó ........ nap

BM OKF képviseletében    Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés    Jogi ellenjegyzés

Készült: 2 eredeti példányban (1 pld./.... lap)

Kapja:    1. példány: BM OKF

2. példány: Támogatott

4. melléklet a 3/2021. (III. 19.) BM OKF utasításhoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., adószám: ............................) képviseletében .........................................., főigazgató, másrészről ................................................................................ (név) (születési hely és idő ..................................................................., anyja neve: ....................................................................., lakcíme: ............................................................, adószáma: ..............................., bankszámlaszáma: ...........................) (a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:

1. A BM OKF vállalja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Intézet) katasztrófavédelmi alapképzési szakán nappali képzésben részesülő támogatott részére a pályázat elnyerésétől kezdődően a féléves szemeszter időtartamára (a képzés időtartama: ...........................) havonta bruttó 10 000 Ft összeget folyósít. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt támogatás nem jár.

2. Amennyiben a BM OKF a jelen támogatási szerződésben vállalt szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatott mentesül e szerződésben vállalt kötelezettségei alól.

3. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek a képzési időn belül eleget tesz, valamint a támogatás időtartama alatt megfelel az egészségügyi és pszichológiai alkalmassággal, a büntetlenséggel, illetve az életvitellel kapcsolatban a vele szemben támasztott feltételeknek.

4. Amennyiben a támogatott neki felróható okból nem tesz eleget a 3. pontban vállalt kötelezettségeinek, vagy neki felróható okból megszakítja tanulmányait, a BM OKF a szerződést szerződésszegésre hivatkozva felmondja. A támogatott a BM OKF Humán Szolgálat írásbeli felhívásában foglaltak szerint és abban meghatározott határidővel a részére folyósított támogatási összeget a BM OKF részére egy összegben köteles visszafizetni.

5. Amennyiben a támogatott a 4. pont szerinti felhívásban meghatározott határidőre visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a BM OKF a határidő lejártát követő naptól a támogatási összeg visszafizetéséig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot számít fel.

6. Amennyiben a támogatott neki fel nem róható okból nem tesz eleget a 3. pontban vállalt kötelezettségeinek, a BM OKF a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott a támogatott részére addig folyósított összeget nem köteles visszatéríteni.

7. A támogatott a Katasztrófavédelmi Intézetet köteles haladéktalanul tájékoztatni az alábbiakkal kapcsolatban:

a) vele szemben fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításáról;

b) bűncselekmény elkövetése miatti jogerős elítéléséről;

c) minden olyan egyéb tényről vagy körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza.

8. Amennyiben a támogatott a 7. pont szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a BM OKF a 4. pont alapján a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja, a támogatott részére folyósított támogatás összegét visszakövetelheti.

9. A jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. A jelen támogatási szerződésből származó bármely vitás kérdést a Felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni, amennyiben az nem vezet eredményhez érdekeiket bírósági úton érvényesíthetik.

11. Jelen támogatási szerződést a Felek elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratuk kifejezését, kettő egymással szó szerint mindenben megegyező példányban írják alá.

..............................., 20....... év .......... hó ........nap

BM OKF képviseletében    Támogatott


Pénzügyi ellenjegyzés    Jogi ellenjegyzés

Készült: 2 eredeti példányban (1 pld./ lap)

Kapja:    1. példány: BM OKF

2. példány: Támogatott

1

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére