• Tartalom
Oldalmenü

306/2021. (VI. 3.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

2021.06.05.

A Kormány az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2021. évi XLV. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya az Európai Unió (a továbbiakban: EU) saját forrásainak beszedésében, kiszámításában, költségvetési tervezésében, pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében részt vevő fejezet felügyeletét ellátó szervekre, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. A- és B-számla: a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 6. cikke szerint, a tradicionális saját források kapcsán megállapított jogosultságokról összeállított dokumentum;

2. áfa-alapú hozzájárulás: az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében az összes adóköteles termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után beszedett áfa-bevételek teljes összegére 0,30%-os egységes lehívási kulcs alkalmazása, osztva a megfelelő naptári évre számított áfa-mértékek súlyozott átlagával az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően;

3. áfa-alap: az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet 3. cikkében meghatározott, minden tagállamra egységesen alkalmazott módszer alapján kiszámított áfa-alap;

4. többéves súlyozott átlagos mérték: az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározottak szerint számított mérték;

5. együttműködési megállapodás: az egyes saját forrás típusokkal összefüggő feladatok összehangolt teljesítése érdekében egymástól független szervek között kötött két- vagy többoldalú megállapodás;

6. EU saját forrásai: az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 2. cikke értelmében a tradicionális saját források, az áfa-alapú hozzájárulás, a műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás és a GNI-alapú hozzájárulás;

7. GNI-alapú hozzájárulás: az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés d) pontja értelmében a tagállami bruttó nemzeti jövedelemre vetített egységes lehívási kulccsal képzett összeg;

8. műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás: az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében az újrafeldolgozásra nem került műanyag csomagolási hulladék tömegére alkalmazott, 0,80 EUR/kilogramm összegű egységes lehívási kulcs, valamint az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott éves egyösszegű csökkentés figyelembevételével meghatározott összeg;

9. nemzeti hozzájárulások: az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 2. cikkében felsorolt európai uniós saját források közül az áfa-alapú hozzájárulás, a műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás és a GNI-alapú hozzájárulás;

10. strukturált párbeszéd: az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 5. cikke alapján a Covid19-válság következményei kezelése érdekében létrehozott európai uniós helyreállítási eszköz finanszírozásához kapcsolódó hitel tekintetében az Európai Bizottság által az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 9. cikk (5) bekezdése alapján a tagállamok illetékes szerveivel folytatott egyeztetés a hitelhez kötődő kibocsátási és visszafizetési műveletekről;

11. tradicionális saját források: az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Európai Unió által a tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott kereskedelemre megállapított vámok, egyéb vámok (a továbbiakban együtt: vámok).

II. Fejezet

INTÉZMÉNYRENDSZER

3. Az EU saját forrásokat koordináló intézmény

3. § (1) Az EU saját forrásokkal összefüggő koordinációs feladatok teljesítéséért az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felelős.

(2) A kormányrendeletben meghatározott intézmények adatok és információ szolgáltatásával segítik a minisztert a koordinációs feladatok ellátásában, különösen az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet 9. cikkében és az (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet 9. cikkében foglalt gyorsított felülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatban.

4. A nemzeti hozzájárulásokat teljesítő intézmény

4. § A miniszter gondoskodik a nemzeti hozzájárulások összegének a 13. §-ban meghatározott számlára történő utalásáról a 609/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkével és az (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet 8. cikkével összhangban.

5. A tradicionális saját források intézményei

5. § A tradicionális saját forrásokhoz kapcsolódó, e rendeletben meghatározott feladatok ellátása tekintetében a miniszter és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a felelős.

6. § A NAV feladata

a) a tradicionális saját források megállapítása és beszedése,

b) az A- és B-számlák összeállítása és

c) az A-számlán feltüntetett vámbevétel összegének a 13. §-ban meghatározott számlára történő utalása a 609/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

6. Az áfa-alapú hozzájárulás intézményei

7. § Az áfa-alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló áfa-alap kiszámításával összefüggő feladatok ellátásáért a miniszter, a NAV, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a felelős.

8. § (1) A miniszter feladata

a) az áfa-alap éves tervezése,

b) az áfa-alap kiszámítása és az erről szóló jelentés összeállítása és

c) az áfa-alap kiszámításában alkalmazott korrekciós tételek tekintetében alkalmazható megoldásokra és a kapcsolódó módosításokra vonatkozó tájékoztatás elkészítése.

(2) A tényleges áfa-alap kiszámítása tekintetében a KSH feladata

a) a többéves súlyozott átlagos mérték kiszámítása,

b) a korrekciós tételek kiszámításához adatok szolgáltatása a miniszter számára és

c) a korrekciós tételek tekintetében alkalmazható megoldásokra és a kapcsolódó módosításokra vonatkozó tájékoztatáshoz adatok és információ szolgáltatása a miniszter számára.

(3) A tényleges áfa-alap kiszámítása tekintetében a NAV feladata adatok és információ szolgáltatása a miniszter számára

a) az áfa-bevételekről,

b) a korrekciós tételek kiszámításához és

c) a korrekciós tételek tekintetében alkalmazható megoldásokra és a kapcsolódó módosításokra vonatkozó tájékoztatáshoz.

(4) A tényleges áfa-alap kiszámításához a Kincstár adatot szolgáltat az áfa pénzforgalmi bevételekről a miniszter számára.

7. A műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás intézményei

9. § (1) A műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrással összefüggő feladatok ellátásáért a miniszter és a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a felelős.

(2) A miniszter állítja össze a műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrással kapcsolatos éves jelentést.

(3) Az éves jelentés készítése során a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter adatot szolgáltat a keletkezett, az újrafeldolgozásra került, valamint az újrafeldolgozásra nem került műanyag csomagolási hulladék mennyiségéről a miniszter számára.

(4) Az éves jelentés készítése során a miniszter meghatározza a műanyag csomagolási hulladék alapú saját forrás címén fizetendő nemzeti hozzájárulás összegét.

(5) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter előrejelzést készít a miniszter számára a műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás tervezése érdekében az újrafeldolgozásra nem kerülő műanyag csomagolási hulladék mennyiségéről.

8. A GNI-alapú hozzájárulás intézményei

10. § (1) A GNI-alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló GNI-alap számításával összefüggő feladatok ellátásáért a miniszter és a KSH felelős.

(2) A GNI-alap vonatkozásában

a) az előrejelzésért a miniszter,

b) a tényleges GNI-alap kiszámításáért a KSH

a felelős.

(3) A GNI-alapú hozzájárulás keretében kell elszámolni a brit korrekció összegének aktualizálása címén az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 4–5. cikke és az irányadó számítási módszer alapján a költségvetési egyensúlytalanságok elkerülését célzó korrekciós mechanizmus utólagos frissítése alapján kiszámított összeget.

9. A strukturált párbeszéd intézményei

11. § A strukturált párbeszéd végrehajtásáért a miniszter és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) a felelős.

10. Szakértői és bizottsági eljárásban való részvétel

12. § (1) Az (EU, Euratom) 2021/768 tanácsi rendelet 7. cikke szerinti, a saját forrásokkal foglakozó tanácsadó bizottságban (ACOR), illetve az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet 13. cikke szerinti, a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságban (ACOR/VAT) a miniszter biztosítja a képviseletet.

(2) Az (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet 14. cikke szerinti bizottságban a miniszter biztosítja a képviseletet a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter szükség szerinti bevonásával.

(3) Az (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet 13. cikke szerinti szakértői csoportban a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter biztosítja a képviseletet.

III. Fejezet

PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

13. § Az EU saját források pénzügyi teljesítése a Magyar Nemzeti Banknál vezetett „Európai Bizottság – Saját források” elnevezésű forintszámlára történik.

14. § Az EU saját források pénzügyi teljesítésére vonatkozó részletes eljárásrendet a miniszter, a NAV és a Kincstár belső szabályzatban rögzítik.

15. § A 609/2014/EU, Euratom rendelet 12. cikkében és az (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet 11. cikkében meghatározott késedelmi kamat megfizetése az adott EU saját forrás tekintetében az e rendeletben meghatározott pénzügyi teljesítésért felelős intézményt terheli.

IV. Fejezet

AZ EU SAJÁT FORRÁSOK NYILVÁNTARTÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI RENDJE

16. § (1) Az áfa-alapú hozzájárulás, a műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás és a GNI-alapú hozzájárulás elszámolásáról a miniszter – a tradicionális saját források tekintetében a NAV – a működésükkel kapcsolatos könyvvezetéstől és a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetéstől elkülönülő analitikus nyilvántartást vezet.

(2) A miniszter és a NAV az analitikus nyilvántartásaik tartalmát úgy alakítják ki, hogy azok az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet által előírt adatszolgáltatásnak megfeleljenek.

(3) A miniszter és a NAV analitikus nyilvántartásai – ide nem értve azt az adatot, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek.

17. § A miniszter és a NAV felelős a pénzügyi folyamatokat rögzítő nyilvántartási rendszerben lévő, saját felelősségébe tartozó pénzügyi adatok folyamatos frissítéséért, naprakészen tartásáért, valamint a rendszerbe bevitt adatok teljeskörűségéért és bizonylatokkal történő alátámasztottságáért.

V. Fejezet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

18. § (1) Az EU saját forrásokkal összefüggő feladatok részletes meghatározása és végrehajtása érdekében az egyes EU saját források szerint a miniszter a KSH-val és az ÁKK Zrt.-vel együttműködési megállapodást köt.

(2) Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell az adott feladatot ellátó szervezet, illetve szervezeti egység megnevezését, a rá vonatkozó feladat pontos leírását és a feladat teljesítésének határidejét.

(3) Az együttműködési megállapodást az együttműködő felek szükség esetén felülvizsgálják.

(4) Az e rendelet szerinti feladatok és az együttműködési megállapodásban meghatározott részletes feladatok végrehajtásához szükséges finanszírozási forrásokat az 1. §-ban meghatározott, a fejezetek felügyeletét ellátó szervek biztosítják.

(5) A statisztikai szolgálat szervei a KSH rendelkezésére bocsátják az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges adminisztratív adatokat.

VI. Fejezet

ELLENŐRZÉS

19. § (1) A II. Fejezet szerinti költségvetési szervek vezetői az EU saját források ellenőrzése tekintetében az (EU, Euratom) 2021/768 tanácsi rendeletet, valamint a költségvetési szervek ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák.

(2) A II. Fejezet szerinti költségvetési szervek az ellenőrzés érdekében az Európai Számvevőszék, valamint az Európai Bizottság hatáskörrel rendelkező szerve, képviselője ellenőrzési tevékenységét, helyszíni ellenőrzését dokumentumok, számlák, nyilvántartások, egyéb igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával segítik.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat,

b) az EU saját források ellenőrzése tekintetében az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról és a 608/2014/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 30-i (EU, Euratom) 2021/768 tanácsi rendelet,

c) a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet,

d) a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás kiszámításáról, az említett saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről, valamint a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló saját forrás egyes vonatkozásairól szóló, 2021. április 30-i (EU, Euratom) 2021/770 tanácsi rendelet, valamint

e) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló 1553/89/EGK, Euratom rendelet és az azt módosító (EU, Euratom) 2021/769 tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §1

1

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.