• Tartalom

2021. évi XXXIII. törvény

2021. évi XXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról1

2023.06.30.

1. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Bakonybél, belterület 781 és 782 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen Bakonybél Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerülnek, az általa vállalt közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében, a sport- és kulturális, valamint egyéb feladatok ellátásának elősegítése céljából.

(2)2 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Bakonybél, belterület 783 és 784 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Katolikus Karitász tulajdonába kerülnek szociális és karitatív tevékenyégének elősegítése, menekült és krízishelyzetbe került családok ideiglenes lakhatásául szolgáló krízislakások kialakítása céljából.

(3)3 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat az Önkormányzat és a (2) bekezdés szerinti ingatlanokat a Katolikus Karitász a terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) és (2) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Önkormányzat és a Katolikus Karitász az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg. A szerződésekben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

2. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján az állami tulajdonban álló Budapest II. kerület 54224/1 helyrajzi számú és a Budapest II. kerület 54224/2 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen, a KEKVA tv. szerinti közérdekű célok megvalósítása és 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0013048, a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kerülnek.

(1a)4 Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Alapítvánnyal.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

2. Egyes vagyonkezelőkkel kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Magyar Lovassport Szövetséggel (nyilvántartási szám: 01-07-0000053, székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 7., a továbbiakban: Szövetség) szemben, a Szövetség vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló, az MNV Zrt. által kezelt 1 467 197 forint összegű követeléséről azzal, hogy a Szövetség egyidejűleg vállalja, hogy a vagyonkezelt állami ingatlanon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítési igényt nem érvényesít a magyar állammal szemben.

(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cégjegyzékszám: 01-09-972385, székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2–4., a továbbiakban: Kincsem Kft.) szemben, a Kincsem Kft. vagyonkezelésében állt állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló, az MNV Zrt. által kezelt 45 080 000 forint összegű követeléséről azzal, hogy a Kincsem Kft. egyidejűleg vállalja, hogy a vagyonkezelt állami ingatlanon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítési igényt nem érvényesít a magyar állammal szemben.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 9. § 2021. június 1. napján lép hatályba.

5. § (1) A 2. § (1) és (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 18–19. §, a 21. § és a 40. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 17. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 20. § és a 37. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 33. § az Alaptörvény 23. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

6. § (1) A 7. § (1) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(3) A 29. § a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (3) bekezdése szerinti eltérést tartalmaz.

4. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

7. §6

5. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

8. §7

6. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

9. §8

7. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

10. §9

11. §10

12. §11

13. §12

14. §13

15. §14

16. §15

8. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

17. §16

9. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

18. §17

19. §18

20. §19

21. §20

10. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

22. §21

23. §22

24. §23

25. §24

26. §25

27. §26

28. §27

29. §28

30. §29

31. §30

32. §31

33. §32

34. §33

35. §34

36. §35

11. A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosítása

37. §36

12. Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény módosítása

38. §37

13. Az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXXII. törvény módosítása

39. §38

40. §39

41. §40

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 6.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2023. évi XLVI. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2023. évi XLVI. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1a) bekezdését a 2021: CXLVII. törvény 74. §-a iktatta be.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 75. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére