• Tartalom
Oldalmenü

33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

2021.08.04.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet:

a) az Innovációs és Technológiai Minisztérium,

b) az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított, illetve felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv,

c) a miniszter által irányított vagy felügyelt központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött valamennyi,

b) az integritás tanácsadó,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

d) a biztonsági vezető,

e) a rendszerbiztonsági felügyelő,

f) a rendszeradminisztrátor,

g) a titkos ügykezelő,

h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör, álláshely betöltése, feladat ellátása az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha

a) a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. §1

1. melléklet a 33/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározása

1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hivatali szervezete

1.1. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál

1.1.1. a miniszteri kabineten és titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.2. az államtitkári kabineten és titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.3. a közigazgatási államtitkári és a helyettes államtitkári titkárságon valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.4. a főosztályvezető, az osztályvezető álláshelye,

1.1.5. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó álláshelye,

1.1.6. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő személy álláshelye,

1.1.7. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely,

1.1.8. a közbeszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló munkakör, álláshely,

1.1.9. az energiagazdálkodási, atomenergetikai és bányászati feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.10. a belső adatvédelmi felelős álláshelye,

1.1.11. a biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.12. a nemzetközi szerződések előkészítésével kapcsolatos munkakör, álláshely,

1.1.13. a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör, álláshely,

1.1.14. a víziközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör, álláshely,

1.1.15. a vasúti igazgatási szerv vezetőjének helyettesítésére – a szervezeti egység ügyrendje alapján – jogosító munkakör, álláshely,

1.1.16. az ágazatfejlesztési és iparpolitikai feladatokkal kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.17. a haditechnikai és kettős felhasználású termékek külkereskedelmének ellenőrzésével kapcsolatos munkakör, álláshely,

1.1.18. a személyügyi tevékenységért felelős szervezeti egység valamennyi munkaköre, álláshelye,

1.1.19. a központi irattárazási feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör, álláshely,

1.1.20. az üvegházhatású gáz kvótakiosztással és kereskedelemmel, valamint az emissziókereskedelmi létesítmények vezetésével kapcsolatos munkakör, álláshely.

2. Kormányzati főhivatalok

2.1. Az Országos Atomenergia Hivatalnál

2.1.1. a gazdasági és a humánpolitikai területért felelős vezető álláshelye,

2.1.2. a nukleáris anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető álláshelye,

2.1.3. a radioaktív anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető álláshelye,

2.1.4. a nukleáris védettséggel összefüggő hatósági feladatokért felelős vezető álláshelye,

2.1.5. az Euratom koordinációs ügyekért felelős vezető álláshelye,

2.1.6. a nukleáris védettségi felügyelő álláshelye.

2.2. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál

2.2.1. a gazdasági vezető álláshelye,

2.2.2. a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért és az iparjogvédelmi lajstromvezetésért felelős vezető álláshelye,

2.2.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó személy álláshelye.

3. Központi hivatalok

3.1. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál

3.1.1. a gazdasági vezető álláshelye,

3.1.2. a főosztályvezető álláshelye,

3.1.3. az informatikai és adatvédelmi feladatokat, az adattári és információs feladatokat, a humánpolitikai és igazgatási feladatokat ellátó vezető álláshelye,

3.1.4. a belső adatvédelmi felelős álláshelye,

3.1.5. a nemzeti létfontosságú rendszerelemek és az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölésére és kijelölésének visszavonására vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő álláshelye,

3.1.6. a közbeszerzési ügyintéző álláshelye.

3.2. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál

3.2.1. a szakképzési és képzési vezető álláshelye,

3.2.2. a gazdasági, pénzügyi és számviteli vezető álláshelye,

3.2.3. a projektirányításért felelős vezető álláshelye,

3.2.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó személy álláshelye.

3.3. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál

3.3.1. a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetői álláshelye.

4. Központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv

4.1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél

4.1.1. az elnök és helyettesei vezetői beosztása,

4.1.2. a gazdasági vezető beosztása.

1

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.