• Tartalom

349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

2023.07.01.

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 10. és 42. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 38. és 39. pontjában,

a 23. § tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) és g) pontjában,

a 24. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában, valamint (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén forgalmazott, műanyagot tartalmazó halászeszközökre és az 1. mellékletben meghatározott egyszer használatos műanyagtermékekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. csomagolás: a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott termék;

2. dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott termék;

3. gyártó:

a) Magyarország területén letelepedett bármely olyan – a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EKés az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EKtanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés 28. pontjában meghatározott halászati tevékenységet végző személyektől eltérő – természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül – beleértve a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk 7. pontjában meghatározott, távollevők között kötött szerződés útján történő értékesítést is – egyszer használatos műanyagtermékek, megtöltött egyszer használatos műanyagtermékek vagy műanyagot tartalmazó halászeszközök hivatásszerű gyártásával, töltésével, értékesítésével vagy importálásával, továbbá Magyarországon való forgalomba hozatalával foglalkozik; vagy

b) az Európai Unió egy másik tagállamában vagy egy harmadik országban letelepedett bármely olyan természetes vagy jogi személy – az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés 28. pontjában meghatározott halászati tevékenységet végző személyek kivételével –, aki vagy amely Magyarországon egyszer használatos műanyagtermékek, megtöltött egyszer használatos műanyagtermékek vagy műanyagot tartalmazó halászeszközök hivatásszerű, közvetlenül magánháztartások számára vagy magánháztartásoktól eltérő felhasználók számára történő távértékesítésével foglalkozik a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 7. pontjában meghatározottak szerint;

4. halászeszköz: a halászatban vagy akvakultúrában használt felszerelés minden olyan tétele vagy eleme, amelyet a tengerek biológiai erőforrásainak célba vételére, kifogására vagy tenyésztésére használnak, vagy amely a tenger felszínén lebeg, és azzal a céllal lett telepítve, hogy a tengerek biológiai erőforrásait magához vonzza és kifogja vagy tenyéssze;

5. hulladékká vált halászeszköz: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározás alá eső bármely halászeszköz, beleértve minden olyan különálló alkotórészt, tartozékot vagy anyagot, amely ennek a halászeszköznek a része volt, amikor azt eldobták, szándékosan hátrahagyták vagy elveszítették.

3. § Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, a Ht.-ben és az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

3. Egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztásának csökkentése

4. § Tilos az 1. melléklet 1.2. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékeket díjmentesen rendelkezésre bocsátani a fogyasztó számára az értékesítéskor.

4. Termékkövetelmények

5. §1

6. §2

7. § A gyártó gondoskodik arról, hogy

a)3

b)4

8. §5

5. Jelölési követelmények

9. § Az 1. melléklet 3. pontja szerinti egyszer használatos műanyagtermék gyártója gondoskodik – az általa forgalomba hozott termék csomagolásán vagy magán a terméken – szembetűnő, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelölés alkalmazásáról, amely a fogyasztót az alábbi információkról tájékoztatja:

a) a termékre vonatkozó megfelelő hulladékgazdálkodási lehetőségekről, vagy a termék tekintetében kerülendő hulladékártalmatlanítási módokról, a hulladékhierarchiával összhangban, valamint

b) a műanyagnak a termékben való jelenlétéről, az adott termékből keletkező hulladék elhagyásának vagy a termék hulladékként való ártalmatlanítása más nem megfelelő módja által a környezetre gyakorolt negatív hatásról.

10. § (1) A gyártó a 9. § szerinti harmonizált jelölési előírásokat az (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak szerint teljesíti, az (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (3) bekezdésében megjelölt termékkör vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.

(2) A gyártó a 9. § szerinti harmonizált jelölési előírásokat az (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (3) bekezdésében megjelölt termékkör vonatkozásában a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint teljesíti.

6. Elkülönített gyűjtés

11. §6 Az újrafeldolgozás biztosítása érdekében el kell érni, hogy az újrafeldolgozás céljára a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer keretein belül a koncessziós társaság biztosítsa az alábbiak elkülönített gyűjtését:

a) 2025-re az adott évben forgalomba hozott, az 1. melléklet 4. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek 77 tömegszázalékának megfelelő mennyiségű, az ilyen műanyagtermékekből keletkező hulladékok;

b) 2029-re az adott évben forgalomba hozott, az 1. melléklet 4. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek 90 tömegszázalékának megfelelő mennyiségű, az ilyen műanyagtermékekből keletkező hulladékok.

12. § A 11. § alkalmazásában a forgalomba hozott, az 1. melléklet 4. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek mennyisége egyenlőnek tekintendő az ugyanazon évben ilyen termékekből keletkező hulladék mennyiségével, beleértve a hulladékelhagyásból származó hulladékot is.

7. Figyelemfelkeltő intézkedések

13. § A gyártó az e rendelet hatálya alá tartozó termékekből származó hulladékelhagyás csökkentése érdekében tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak, és ösztönözi a felelős fogyasztói magatartást, továbbá intézkedéseket hoz abból a célból, hogy az 1. melléklet 5. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztóit és a műanyagot tartalmazó halászeszközök felhasználóit tájékoztassa az alábbiakról:

a) újrahasználható alternatívák, újrahasználati rendszerek és hulladékgazdálkodási lehetőségek rendelkezésre állása az 1. melléklet 5. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékekre és a műanyagot tartalmazó halászeszközökre vonatkozóan, valamint a Ht. 4–6. §-ával összhangban végzett eredményes hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatai;

b) az 1. melléklet 5. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagot tartalmazó halászeszközök hulladékelhagyásának és egyéb nem megfelelő hulladékártalmatlanítási módjainak a környezetre, különösen a tengeri környezetre gyakorolt hatása; és

c) az 1. melléklet 5. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek nem megfelelő hulladékártalmatlanítási módjainak a csatornahálózatra gyakorolt hatása.

8. A gyártók nyilvántartásba vétele

14. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott termék forgalomba hozatalt megvalósító gyártója az egyszer használatos műanyagtermékkel végzett tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnál kérelmezi a nyilvántartásba vételét.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a gyártó részére nyilvántartási számot ad ki.

(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát;

b) az egyszer használatos műanyagtermék megnevezését;

c) képviselet esetén a képviselő nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát;

d) az egyszer használatos műanyagtermék fajtáját az 1. melléklet szerinti kategóriába sorolva;

e) élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat előállító, valamint az első magyarországi forgalomba hozó esetén az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) azonosítóját.

(4) A gyártó a nyilvántartásba vételt követően a (3) bekezdésben meghatározott adatokban vagy körülményekben bekövetkezett változást a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak a változás tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti. A bejelentés alapján a változást a hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül átvezeti.

(5) A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését a hulladékgazdálkodási hatóságnak a tevékenység megszüntetésétől számított 15 napon belül bejelenti, és ezzel egyidejűleg a 16. § (3) bekezdésében meghatározott, tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. A bejelentést és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően a hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót a nyilvántartásból törli.

(6) A hulladékgazdálkodási hatóság nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a honlapján a nyilvántartásba vett gyártók nevét, székhelyét, adószámát, a nyilvántartásba vételi számát, a gyártó által gyártott, forgalomba hozott egyszer használatos műanyagtermékek megnevezését és fajtáját az 1. melléklet szerinti kategóriába sorolva.

(7) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a hulladékgazdálkodási hatóság e rendelet szerinti nyilvántartásából a FELIR létrehozásával és működtetésével összefüggő feladatai ellátásához az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat előállító, valamint az első magyarországi forgalomba hozó gyártók Éltv. 38/A. § (3) bekezdése szerinti adatainak igénylésére jogosult. A hulladékgazdálkodási hatóság jelen rendeletben meghatározott feladatai ellátásához a FELIR-ből az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat előállító, valamint az első magyarországi forgalomba hozó gyártók Éltv. 38/B. § (8) bekezdése szerinti adatainak igénylésére jogosult. Az érintett adatok körét és az adatátadás részletszabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

9. A meghatalmazott képviselő

15. § (1) A 2. § 3. pont b) alpontja szerinti gyártó az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettségét meghatalmazott képviselője útján teljesíti, ha a meghatalmazott képviselő a tevékenységét nem a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti valamelyik letelepedési formában végzi.

(2) A meghatalmazott képviselő írásbeli, állandó meghatalmazással jelölhető ki. A meghatalmazott képviselőnek magyar adószámmal kell rendelkeznie.

10. A gyártó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége

16. § (1) A gyártó nyilvántartást vezet az általa tárgyévben

a)7 Magyarországon forgalomba hozott 1. melléklet 1. pontjában felsorolt termékek mennyiségéről (kg), a részben műanyagból készült termék esetében a termék mennyisége mellett annak műanyagtartalmáról is (kg);

b) Magyarországon forgalomba hozott 1. melléklet 4. pontjában felsorolt termék

ba) megnevezéséről,

bb) mennyiségéről (kg),

bc) eredetéről (belföldi gyártású, külföldről behozott),

bd)8 műanyagtípusáról, egységnyi újrafeldolgozott anyag tartalmáról (%),

be) gyártásához felhasznált újrafeldolgozott műanyaghulladékból származó anyag mennyiségéről (kg),

bf) a gyártáshoz felhasznált újrafeldolgozott műanyaghulladékból származó anyag mennyiségét igazoló számla vagy egyéb bizonylat sorszámáról;

c)9 Magyarországon forgalomba hozott, 1. melléklet 2. pontjában felsorolt termék mennyiségéről (kg);

d) Magyarországon forgalomba hozott, műanyagot tartalmazó halászeszköz mennyiségéről (kg);

e) átvett hulladékká vált, műanyagot tartalmazó halászeszköz mennyiségéről (kg).

(2)10 A gyártó az általa átvett, a gyűjtő az általa elkülönítetten gyűjtött, az 1. melléklet 4. pontjában felsorolt termékből származó hulladék kilogrammban kifejezett mennyiségéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban az újrafeldolgozás céljából, minden más hulladéktól elkülönítetten gyűjtött és a települési hulladék egyéb műanyag-, fém-, papír- vagy üveghulladékaival együtt gyűjtött italpalackokra vonatkozó adatokat elkülönítetten kell szerepeltetni.

(3) A gyártó az (1) és (2) bekezdésben szereplő adatokat az (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában szereplő adatok kivételével, a gyűjtő a (2) bekezdésben szereplő adatokat a tárgyévet követő év március 1-jéig a hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi.

(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékgazdálkodási hatóság által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával írásban vagy elektronikus úton teljesíti.

(5) A hulladékgazdálkodási hatóság a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatások összesített adatait az Európai Unió felé történő adatszolgáltatás összeállítása céljából a tárgyévet követő év november 1-jéig megküldi a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére.

10/A.11 Kiterjesztett gyártói felelősség

16/A. § Az 1. melléklet 6. pontja szerinti egyszer használatos műanyagtermékekre és műanyagot tartalmazó halászeszközökre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségi szabályokat – a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben nem szabályozott esetekben – a 2. melléklet határozza meg.

11. Szankciók

17. § Az e rendeletben foglalt előírások megsértésének szankcionálása tekintetében e jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül.

12. Jelentéstétel az Európai Bizottság felé

18. § (1) Az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdése szerinti jelentési kötelezettséget a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter teljesíti az Európai Bizottság felé.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentés tartalmazza a tagállamban évente forgalomba hozott, műanyagot tartalmazó halászeszközökre és az évente összegyűjtött, hulladékká vált halászeszközökre vonatkozó adatokat, valamint az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv

a) 4. cikk (1) bekezdésével összhangban megvalósuló fogyasztáscsökkenés bemutatása céljából az 1. melléklet 1. pontjában felsorolt, a tagállamban az adott évben forgalomba hozott egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó adatokat;

b) 4. cikk (1) bekezdése céljából hozott intézkedésekre vonatkozó információkat;

c) 9. cikk (1) bekezdése szerinti elkülönített gyűjtésre vonatkozó célértékek elérésének bemutatása céljából a 1. melléklet 4. pontjában felsorolt, a tagállamban évente elkülönítve gyűjtött egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó adatokat;

d) 6. cikk (5) bekezdésében meghatározott célok elérésének bemutatása céljából a 1. melléklet 4. pontjában felsorolt italpalackok újrafeldolgozott tartalmára vonatkozó információkat;

e)12 8. cikk (3) bekezdésével összhangban az 1. melléklet 6.8. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztás utáni hulladékaira vonatkozó összegyűjtött adatokat.

(3) Az adatok és információk benyújtása elektronikus úton történik annak a jelentéstételi évnek a végét követő tizennyolc hónapon belül, amelyre az adatok vonatkoznak.

(4) Az e §-ban meghatározottak szerint szolgáltatott adatokhoz és információkhoz az Európai Bizottság részére minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni.

(5) Az e § szerinti adat- és információszolgáltatást az Európai Bizottság által meghatározott formátumban kell végezni.

13. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(8) bekezdésekben foglalt kivétellel – 2021. július 3-án lép hatályba.

(2) A 4. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 6. § 2024. július 3-án lép hatályba.

(4) A 7. § a) pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 7. § b) pontja 2030. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 8. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 14. §, a 16. §, a 18. §, a 20. § és a 24. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 25. § 2029. december 31-én lép hatályba.

20. § A 2022. január 1-jén az 1. mellékletben meghatározott termék forgalomba hozatalt megvalósító gyártójának minősülő személy 2022. január 15-éig kérelmezi a hulladékgazdálkodási hatóságnál történő nyilvántartásba vételét a 14. §-ban foglaltak szerint.

21. § Ez a rendelet az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. § Ez a rendelet az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének D. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2020. december 17-i (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. §13

24. §14

25. §15

1. melléklet a 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelethez

Egyszer használatos műanyagtermékek

1. (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján fogyasztáscsökkentési intézkedéssel érintett termékek

1.1.16 Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét, üresen vagy megtöltve.

1.2. Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

1.2.1. azonnal fogyaszthatók helyben, vagy elvihetők,

1.2.2. fogyasztása általában az edényből történik, valamint

1.2.3. készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,

beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat.

2. Termékkövetelményekkel érintett termékek

2.1. Legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve:

2.1.1. azokat az üveg vagy fém italpalackokat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült,

2.1.2. a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EKbizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (2) bekezdés g) pontjában meghatározott speciális gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tárolására szolgáló és használt italpalackokat.

3. Jelölési követelményekkel érintett termékek

3.1. Egészségügyi betétek (párnák), tamponok és tamponapplikátorok.

3.2. Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők.

3.3. Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba.

3.4.17 Italtartó poharak, üresen vagy megtöltve.

4. Termékkövetelményekkel és elkülönített gyűjtési kötelezettséggel érintett termékek

4.1. Legfeljebb három liter űrtartalmú italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, kivéve:

4.1.1. azokat az üveg vagy fém italpalackokat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült,

4.1.2. a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés g) pontjában meghatározott speciális gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tárolására szolgáló és használt italpalackokat.

5. Figyelemfelkeltő intézkedésekkel érintett termékek

5.1. Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

5.1.1. azonnal fogyaszthatók helyben, vagy elvihetők,

5.1.2. fogyasztása általában az edényből történik, valamint

5.1.3. készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,

beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat.

5.2. Flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak.

5.3. Legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült.

5.4.18 Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és a fedelét is, üresen vagy megtöltve.

5.5. Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba.

5.6. Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők.

5.7. Léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat.

5.8. Könnyű műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint.

5.9. Egészségügyi betétek (párnák), tamponok és tamponapplikátorok.

6.19 Kiterjesztett gyártói felelősséggel érintett termékek.

6.1. Ételtároló edények, azaz ételtartók vagy dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek

6.1.1. azonnal fogyaszthatók helyben, vagy elvihetők

6.1.2. fogyasztása általában az edényből történik, valamint

6.1.3. készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,

beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat.

6.2. Flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak.

6.3. Legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült.

6.4. Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét, üresen vagy megtöltve.

6.5. Könnyű műanyag hordtasakok a 94/62/EK irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint.

6.6. Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők.

6.7. Léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat.

6.8. Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba.

6.9. Műanyagot tartalmazó halászeszközök.

2. melléklet a 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelethez20

Kiterjesztett gyártói felelősségi szabályok

1. Az 1. melléklet 6.1–6.5. pontjában meghatározott egyszer használatos műanyagtermékek gyártói által fizetett, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak az ott meghatározott költségeken túl fedezni kell az alábbi költségeket is.

1.1. Az említett termékekre vonatkozó, az e rendelet 13. §-ában meghatározott figyelemfelkeltő intézkedések költségei,

1.2. az említett termékek köztéri hulladékgyűjtő rendszerekbe eldobott hulladékának gyűjtési költségei, ideértve az infrastruktúrát és annak működtetését, majd a hulladékgyűjtést követően az említett hulladék szállítását és kezelését is,

1.3. az említett termékek elhagyott hulladékának eltakarításával kapcsolatos költségek, majd az említett elhagyott hulladék ezt követő szállítása és kezelése.

2. Az 1. melléklet 6.6–6.8. pontjában meghatározott egyszer használatos műanyagtermékek gyártói által fizetett, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak az alábbi költségeket kell fedezni:

2.1. az említett termékekre vonatkozó, az e rendelet 13. §-ában meghatározott figyelemfelkeltő intézkedések költségei,

2.2. az említett termékek elhagyott hulladékának eltakarításával kapcsolatos költségek, majd az említett elhagyott hulladék ezt követő szállítása és kezelése és

2.3. a Ht. 30/A. § (3) bekezdés ac) pontja szerinti adatgyűjtés és adatszolgáltatás költségei.

3. Az 1. melléklet 6.8. pontjában meghatározott egyszer használatos műanyagtermékek gyártói által fizetett, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak a 2. pontban meghatározott költségeken túl fedezni kell a köztéri hulladékgyűjtő rendszerekbe eldobott hulladék gyűjtésének költségeit, ideértve az infrastruktúrát és annak működtetését, valamint az említett hulladék gyűjtést követő szállítását és kezelését is, azzal, hogy ezek a költségek magukban foglalhatják az említett termékek hulladékának gyűjtésére szolgáló sajátos infrastruktúra kialakítását, mint például megfelelő hulladéktárolók elhelyezését a hulladékképződés szokásos helyszínén.

4. Az 1. melléklet 6.9. pontjában meghatározott műanyagot tartalmazó halászeszközök gyártói által fizetett, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak az ott meghatározott költségeken túl fedezni kell az alábbi költségeket is.

4.1. A hulladékká vált és a megfelelő kikötői befogadó létesítményben az (EU) 2019/883 irányelvnek megfelelően leadott, műanyagot tartalmazó halászeszközök elkülönített gyűjtésének költségeit vagy egy ezzel egyenértékű, az (EU) 2019/883 irányelv hatályán kívül eső gyűjtési rendszer költségei, majd a gyűjtést követő szállítás és hulladékkezelés költségei és

4.2. a műanyagot tartalmazó halászeszközökkel kapcsolatban az e rendelet 13. §-ában meghatározott figyelemfelkeltő intézkedések költségei.

5. Az 1–3. pontban meghatározott költségek nem haladhatják meg az említett szolgáltatások költséghatékony módon történő nyújtásához szükséges költségeket, és gondoskodni kell azok átlátható módon történő megállapításáról az érintett szereplők között. A hulladék eltakarításának költségeit a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásáért felelős szervezetek által vagy azok nevében végzett tevékenységekre kell korlátozni. A költségek kiszámításának módszertanát úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye a hulladék eltakarítási költségeinek arányos módon történő megállapítását.

1

Az 5. § a 19. § (3) bekezdése alapján 2024. július 3-án lép hatályba.

2

A 6. § a 19. § (3) bekezdése alapján 2024. július 3-án lép hatályba.

3

A 7. § a) pontja a 19. § (4) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

4

A 7. § b) pontja a 19. § (5) bekezdése alapján 2030. január 1-jén lép hatályba.

5

A 8. § a 19. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

6

A 11. § nyitó szövegrésze a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 16. § (1) bekezdés a) pontja a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 16. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 16. § (1) bekezdés c) pontja a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 16. § (2) bekezdése a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10/A. alcímet (16/A. §-t) a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A 18. § (2) bekezdés e) pontja a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 25. § a 19. § (8) bekezdése alapján 2029. december 31-én lép hatályba.

16

Az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. melléklet 3. pont 3.4. alpontja a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet 5. pont 5.4. alpontja a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 6. pontját a 108/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére