• Tartalom

353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről1

2022.01.02.

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 37. és 38. pontjában, valamint a 110/A. § a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. §, a 7. § és a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. § és a 16. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17–19. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén meteorológiai tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre, állami szervekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

(2) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában e rendelet hatálya kiterjed a nemzetközi szerződésekből adódó meteorológiai feladatok ellátására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) hiteles meteorológiai adat: minőségirányítási rendszerrel rendelkező szervezet által működtetett kalibráló laboratóriumban rendszeresen ellenőrzött és kalibrált meteorológiai mérőeszközzel mért vagy abból származtatott meteorológiai adat, ha biztosított a mérőeszköz nemzeti és nemzetközi etalonokra történő visszavezetettsége, és ha a mérőeszköz, valamint telepítési körülményei megfelelnek az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletben, és a Meteorológiai Világszervezet (a továbbiakban: WMO) és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyesület (ICAO) szakmai ajánlásaiban megfogalmazott előírásoknak;

b) hivatalos meteorológiai információ: a nemzeti meteorológiai adatbázisból származó hiteles meteorológiai adat és meteorológiai információ;

c) meteorológiai adat: minden olyan, a meteorológiai tevékenység végzése során megfigyelt, mért, valamint az ezekből származtatott, mennyiségileg meghatározott adat, amelynek tárgya a légkör, a levegő, valamint a természetes felszín és a talaj legfelsőbb rétegeinek a légkörre és a levegőre hatással lévő eleme és az ezek közti kölcsönhatások állapota;

d) meteorológiai előrejelzés: meghatározott jövőbeli időszakra vagy időpontra vonatkozó, a várható meteorológiai viszonyokat leíró információ;

e) meteorológiai információ: meteorológiai adat felhasználásával készített következtetés az időjárás, az éghajlat és a levegőkörnyezet múltbeli, fennálló vagy várható állapotára vonatkozóan;

f) meteorológiai infrastruktúra: a meteorológiai adat és információ előállítására alkalmas mérő, megfigyelő, infokommunikációs, adatfeldolgozó, megjelenítő, archiváló és szolgáltató rendszer;

g) meteorológiai mérőeszköz: valamely meteorológiai adat mérésére alkalmas mérőeszköz;

h) meteorológiai szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett, meteorológiai tevékenységre irányuló gazdasági tevékenység;

i) meteorológiai szolgáltató: Magyarország területén meteorológiai szolgáltatási tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá állami szerv;

j) meteorológiai veszélyjelzés: élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető időjárási jelenségre vonatkozó meteorológiai információ;

k) nemzeti meteorológiai adatbázis: az állam tulajdonát képező, meteorológiai adatokat, információkat tartalmazó, ellenőrzött adatbázis.

3. Meteorológiai tevékenységek

3. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 36/A. §-ában meghatározott meteorológiai tevékenység célja, hogy a légkörben lezajló folyamatok és jelenségek feltárásával a légkör múltbeli, fennálló és várható jövőbeni állapotáról hiteles, szakszerű és széles körű tájékoztatást nyújtson.

(2) Meteorológiai tevékenységnek minősül

a) a meteorológiai adatok előállítására alkalmas rendszerek üzemeltetése, meteorológiai adatok begyűjtése, szűrése, feldolgozása, nemzetközi meteorológiai adatok és meteorológiai információk cseréje, beszerzése;

b) a légkör és a levegő állapotával, jellemzőivel, az ott lezajló jelenségekkel összefüggő adatok rendszerezése alapján meteorológiai adatok adatbázisba rendezése, archiválása, meteorológiai adatok és meteorológiai információk minőség-ellenőrzése, kutató- és fejlesztőtevékenység folytatása;

c) a meteorológiai információk előállítása, kutató- és fejlesztőtevékenység folytatása.

4. Az állami meteorológiai tevékenység

4. § Az állami meteorológiai tevékenység körében ellátandó feladatok:

a) a nemzeti meteorológiai adatbázisra támaszkodó elemző, értékelő és előrejelző rendszer működtetése, meteorológiai adatok és meteorológiai információk előállítása;

b) a meteorológiai tevékenységek során előállított meteorológiai adatok és meteorológiai információk közzététele;

c) a polgári és állami célú repülések végrehajtásához szükséges speciális meteorológiai adatok és meteorológiai információk előállítása;

d) az állami rendezvények és programok meteorológiai támogatása.

5. Az Országos Meteorológiai Szolgálat

5. § (1) Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) mint Magyarország nemzeti meteorológiai szolgálata meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatokat lát el. Az OMSZ a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) Az OMSZ működési területe az ország egész területére kiterjed, tevékenysége alapján a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és c)–g) pontja szerinti típusokba tartozik.

(3) Az OMSZ-t elnök vezeti.

6. Az OMSZ feladat- és hatásköre

6. § (1) A Kvt. 38/A. §-ában meghatározott állami meteorológiai tevékenységen túl a 4. § szerinti állami feladatokat az OMSZ látja el.

(2) Az OMSZ

a) a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban földfelszíni, magaslégköri és távérzékelési – általános és szakirányú – meteorológiai mérő, észlelő, távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt;

b) a mérések és észlelések alapján meteorológiai és levegőkörnyezeti adatokat gyűjt, feldolgoz, valamint nemzetközi megállapodásai alapján mért, megfigyelt és származtatott adatokat nemzetközi szervezeteknek átad, azoktól átvesz, cserél;

c) meteorológiai információkat állít elő, meteorológiai előrejelzéseket készít, és ezeket nemzetközi megállapodások alapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól meteorológiai információkat, meteorológiai előrejelzéseket vesz át;

d) a meteorológiai adatokat és meteorológiai információkat rendszerezve, a nemzeti meteorológiai adatbázisban tárolja és archiválja;

e) a számítások és elemzések alapján a meteorológiai folyamatokról, a szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb éghajlati tényezőkről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig a miniszter részére jelentést készít;

f) hivatalból és haladéktalanul meteorológiai adatokat, meteorológiai információkat és meteorológiai előrejelzéseket szolgáltat, továbbá számításokat és elemzéseket végez a lakosság és az intézkedésre feljogosított szervek részére,

fa) az élet-, egészség- és vagyonvédelmi,

fb) a katasztrófavédelmi,

fc) honvédelmi,

fd) a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, a vízkárelhárítást érintő

intézkedések meghozatalához a szélsőséges meteorológiai jelenség, folyamat okozta veszélyhelyzet, környezeti katasztrófa, valamint az ipari, nukleáris baleset megelőzése, elhárítása, bekövetkezésük esetén azok megszüntetése, felszámolása érdekében;

g) a közvélemény tájékoztatása érdekében internetes honlapot üzemeltet, amelyen meteorológiai adatokat és meteorológiai információkat tesz közzé;

h) előkészíti a nemzetközi szerződésekből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó adatokat, valamint az ilyen jellegű kötelezettségek teljesítése érdekében az üvegházhatású gázokra és a légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltárt készít és vezet.

(3) Az OMSZ a (2) bekezdésben foglalt feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.

7. Az OMSZ gazdálkodása

7. § (1) Az OMSZ – a 6. § (2) bekezdésében foglalt feladatainak ellátását nem veszélyeztetve – kérelem alapján és ellenérték fejében alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatási és vállalkozási tevékenységet végezhet, melynek során

a) adatokat gyűjt, elemzéseket, számításokat készít, és

b) a meteorológiai tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek ellenértéke az OMSZ bevételét képezi.

8. § (1) Az OMSZ feladatainak és tevékenységeinek ellátásához

a) a 6. § (2) bekezdése esetén az állami költségvetési támogatás éves előirányzatából;

b) a 6. § (3) bekezdése esetén az állami költségvetési támogatás éves előirányzatából, valamint a hazai és nemzetközi pályázatok útján elnyert támogatásokból;

c) a 12. § esetén az érintett szervekkel kötött külön megállapodásokból, jogszabály alapján fennálló fizetési kötelezettségből

származó bevételeket használja fel.

(2) Az OMSZ a 6. §-ban foglalt feladatainak ellátásához az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott bevételeken felül a 7. § (1) bekezdése szerinti tevékenységekből származó bevételt, valamint a központi költségvetésről szóló törvény szerinti egyéb bevételeket használhatja fel.

8. A meteorológiai szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szabályok

9. § Meteorológiai szolgáltatási tevékenységet folytathat

a) az a természetes személy, aki okleveles meteorológus végzettséggel rendelkezik; továbbá

b) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a tevékenysége végzése céljából okleveles meteorológus végzettséggel rendelkező személyt munkaviszony keretében foglalkoztat, vagy ilyen személlyel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

9. A nemzeti meteorológiai adatbázis

10. § (1) A nemzeti meteorológiai adatbázis adatgazda-feladatait az OMSZ látja el.

(2) A nemzeti meteorológiai adatbázisba – hiteles meteorológiai adatok esetében a hiteles nemzeti meteorológiai adatbázisba – Magyarország területén meteorológiai tevékenységet folytató által mért meteorológiai adatok és előállított meteorológiai információk eljuttathatók. Az adatok adatbázisba juttatásának, kezelésének és további felhasználhatóságának módját az érintettek megállapodásban rögzítik.

(3) A nemzeti meteorológiai adatbázis hiteles meteorológiai adatokat tartalmazó része, a hiteles meteorológiai adatbázis a nemzeti adatvagyon részét képezi.

(4) Az OMSZ a nemzeti meteorológiai adatbázisból meteorológiai adatokat, meteorológiai információkat szolgáltat.

(5) Az OMSZ a nemzeti meteorológiai adatbázisban lévő meteorológiai adatokat, információkat elektronikus közzététellel, a meteorológiai közadat portálon nyilvánossá teszi.

(6) Az az állami szerv, amely a feladatai ellátásához állami támogatással létrehozott és fenntartott meteorológiai mérőhálózattal rendelkezik – különös tekintettel a hidrometeorológiai és radiológiai mérőhálózatokra –, az általa mért meteorológiai adatokat az OMSZ által fenntartott nemzeti meteorológiai adatbázisba, hiteles meteorológiai adatok esetében a hiteles nemzeti meteorológiai adatbázisba eljuttatja, kivéve, ha az nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdeket sértene. Az adatok adatbázisba juttatásának, kezelésének és további felhasználhatóságának módját az érintettek megállapodásban rögzítik.

(7) Az állami szervek és az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek feladataik ellátásához a nemzeti meteorológiai adatbázisból származó, továbbá a nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekből a nemzeti meteorológiai adatbázisba, hiteles meteorológiai adatok esetében a hiteles nemzeti meteorológiai adatbázisba nem továbbított meteorológiai adatokat és meteorológiai információkat vehetik igénybe.

(8) A meteorológiai közadat portálon nyilvánossá tett meteorológiai adatok és meteorológiai információk ingyenesen felhasználhatók. Amennyiben állami szerv, állami tulajdonú gazdálkodó szervezet vagy a 9. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő meteorológiai szolgáltató az adatok felhasználásával egyedi, hozzáadott értéket tartalmazó szolgáltatást végez, a hozzáadott érték előállításának költségét jogosult a felhasználótól igényelni.

10. Nyilvánosság tájékoztatása

11. § (1) A nyilvánosság meteorológiai tájékoztatása során a meteorológiai szolgáltató feladata a gyors, pontos tájékoztatás nyújtása a felhasznált meteorológiai adatok és információk forrásának megjelölésével.

(2) A nyilvánosság meteorológiai tájékoztatására irányuló tevékenység során a természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a meteorológiai adatokat – amennyiben azok nem felelnek meg a hiteles meteorológiai adat követelményeinek – az adatok minőségét a „nem hiteles adat” kifejezés használatával megjelölve teszi elérhetővé és szolgáltatja.

(3) Magyarország területére meteorológiai veszélyjelzést az OMSZ adhat ki. A meteorológiai veszélyjelzés kiadásának és visszavonásainak feltételrendszerét a WMO ajánlásainak figyelembevételével az OMSZ vezetője belső utasításban szabályozza. Kivételt képeznek ez alól az egyéb állami szervek saját hatáskörben készített meteorológiai veszélyjelzései.

(4) Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet vagy katasztrófaveszély időszakában a meteorológiai adatokra és meteorológiai információkra vonatkozó, élet- és vagyonvédelmet érintő lakossági tájékoztatás kiadása az OMSZ feladata, együttműködve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben nevesített szervekkel.

11. Repülésmeteorológia

12. § (1)2 A Kormány az 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerinti meteorológiai szolgáltatóként a polgári célú meteorológiai megfigyelőállomás (MWO), a repülőtéri meteorológiai iroda (AMO) és a légiforgalmi meteorológiai állomás (AMS) funkciók ellátására Magyarország légterében az OMSZ-t jelöli ki.

(2) A Magyar Honvédség meteorológiai egységei a honvédelmi célú speciális meteorológiai feladatok ellátását, az állami célú repülések meteorológiai kiszolgálását az OMSZ meteorológiai infrastruktúrájához, hivatalos meteorológiai információihoz történő, együttműködési megállapodásban rögzített hozzáférés biztosításával végzik.

(3) Az OMSZ a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló rendelet szerint repülésmeteorológiai szolgáltatást végez, továbbá együttműködik a Magyar Honvédséggel a meteorológiai adatok és információk kölcsönös rendelkezésre bocsátása, a kölcsönös tájékoztatás és a 6. § (2) bekezdés f) pontja szerinti események megelőzésének és felszámolásának érdekében.

12. Nemzetközi együttműködés

13. § (1) Az OMSZ Magyarország tagsága alapján a nemzetközi együttműködésekből adódó kötelezettségek ellátása érdekében részt vesz

a) a WMO;

b) a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központjának (ECMWF) és

c) a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének (EUMETSAT)

munkájában, ellátja Magyarország képviseletét a nemzetközi megállapodások szerinti nemzetközi szervezetekben, továbbá gondoskodik a nemzetközi szervezetek Magyarországot érintő határozatainak végrehajtásáról.

(2) Az OMSZ vezetője az OMSZ-re vonatkozóan – nemzetközi szerződésnek nem minősülő – nemzetközi megállapodásokat köt.

(3) A miniszter – a központi költségvetés tervezése során – gondoskodik a Magyarország nemzetközi meteorológiai együttműködésekben való kötelezettségeiből adódó tagsági díjak biztosításáról.

13. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) E rendelet

a) a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a GMES-felhasználókra vonatkozó nyilvántartásba vételi és engedélyezési feltételek és a különös GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó kritériumok meghatározása révén történő kiegészítéséről szóló, 2013. július 12-i 1159/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

c) a Kopernikusz-program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) a légiforgalmi szolgáltatást/légi navigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet

a) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

16. §3

17. §4

18. §5

19. §6

20. §7

1. melléklet a 353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelethez8

1

A rendeletet az 547/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

A 12. § (1) bekezdése a 16. §-sal megállapított szöveg.

3

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére