• Tartalom

36/2021. (X. 14.) AM rendelet

a 2021. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

2021.10.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] szerinti egységes területalapú támogatás keretösszege 252 350 845 291 forint.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület nagysága legfeljebb 4 980 165 hektár.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2021. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 35 470 forint.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

2. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 141 091 703 847 forint.

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület nagysága legfeljebb 4 980 165 hektár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2021. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 19 832 forint.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyedalapon kell a kifizetést teljesíteni.

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszám vehető figyelembe.

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján meghatározott fajlagos támogatás összegéből 2021. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 2 370 436 216 forint.

(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási összeg meghatározásakor legfeljebb 96 923 hektár támogatható területmérték vehető figyelembe.

(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott támogatásból 2021. október 16. napjától hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 17 120 forint.

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása

5. § (1) Az 1–4. § szerinti mértékek megállapításának alapja az éves bruttó pénzügyi felső határ összege.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete szerinti nettó pénzügyi felső határt figyelembe véve az 1–4. § szerinti támogatások kifizetésekor a teljes támogatási összegre csökkentési együtthatót kell alkalmazni. A csökkentési együttható mértéke előleg- vagy részfizetés esetén 0,9768.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2021-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2021. július 9-i (EU) 2021/1135 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 36/2021. (X. 14.) AM rendelethez

A 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2021. október 16. napja után kifizethető előleg maximális értékei

 

A

B

1.

A 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott jogcím

Az előleg maximális értéke (forint)

2.

anyajuhtartás támogatása

7 027

3.

anyatehéntartás támogatása

34 601

4.

hízottbika-tartás támogatása

11 822

5.

tejhasznú tehéntartás támogatása

78 371

6.

cukorrépa termesztés támogatása

161 471

7.

rizstermesztés támogatása

180 087

8.

ipari zöldségnövény termesztés támogatása

49 374

9.

zöldségnövény termesztés támogatása

61 733

10.

ipari olajnövény termesztés támogatása

51 185

11.

extenzív gyümölcstermesztés támogatása

62 908

12.

intenzív gyümölcstermesztés támogatása

92 325

13.

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

19 231

14.

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

48 027

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére