• Tartalom
Oldalmenü

362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről

2021.07.01.

A Kormány a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány Iváncsa község és Rácalmás város közigazgatási területén Duna-mente – Fejér megye elnevezéssel különleges gazdasági övezetet jelöl ki, a 2. §-ban meghatározottak szerint.

2. § (1) A Kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja

a) az Iváncsa község közigazgatási területén elhelyezkedő, az 1. melléklet szerinti – az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, valamint az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 34. sora szerinti – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás és

b) a Rácalmás város közigazgatási területén elhelyezkedő, az 1. melléklet szerinti – a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, valamint a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás

[az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Beruházás] megvalósítását szolgáló ingatlanokat, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat.

(2) A Beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzat Adony Város Önkormányzata, Iváncsa Község Önkormányzata, Kulcs Község Önkormányzata és Rácalmás Város Önkormányzata.

3. § Az Iváncsa község közigazgatási területén létrejövő, a különleges gazdasági övezetben található, önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó, 2. mellékletben megjelölt közterület tulajdonjogát a Fejér Megyei Önkormányzat szerzi meg.

4. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok

1. Iváncsa külterület 067/46, 068/4, 072/7, 093, 095/1, 096/69, 096/95, 096/96, 096/97, 096/98, 096/99, 096/100, 096/101, 096/102, 096/103, 096/104, 096/105, 096/106, 096/107, 099/26, 099/27, 099/48, 099/49, 099/51, 099/57, 099/58, 099/59, 0206 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok.

2. Rácalmás külterület 053/2, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10, 053/11, 059/2, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/41, 059/42, 059/43, 059/44, 059/45, 059/46, 059/47, 059/48, 059/49, 059/50, 059/51, 059/52, 059/53, 059/54, 059/55, 059/56, 059/57, 059/58, 059/59, 059/60, 059/61, 059/62, 059/63, 059/64, 059/65, 059/66, 059/67, 059/68, 073, 075/4, 075/5, 075/6, 075/21 és 075/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok.

2. melléklet a 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A 3. § szerint Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok
Iváncsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Iváncsa külterület 067/46, 068/4, 072/7, 093, 095/1, 096/69, 096/95, 096/96, 096/103, 096/104, 099/26, 099/27, 099/57, 099/58, 0206 helyrajzi számú ingatlan.