• Tartalom

366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről1

2021.08.10.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Covid–19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid–19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) kiállításáért felelős szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: kiállító szerv) jelöli ki.

(2) A kiállító szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetőjének adatfeldolgozóként történő bevonásával látja el az (1) bekezdés szerinti feladatát.

2. § (1) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolvány kiállítása érdekében jogosult – ha az nem áll a kiállító szerv rendelkezésére – a digitális Covid-igazolványon az EUr. szerint feltüntetendő adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elsődleges információforrásból – a technikai lehetőségek fennállása esetén automatikus információátadással – átvenni.

(2) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványon az EUr. szerint feltüntetendő adatokat az elsődleges információforrás akadályoztatása esetén másodlagos információforrásból is átveheti.

(3) Az Eüsztv. 60. § (3) bekezdésétől eltérően e § alkalmazásában elsődleges információforrásnak kell tekintetni bármilyen olyan közfeladatot ellátó vagy egészségügyi tevékenységet végző szervet vagy személyt,

a) amelynél vagy akinél az adat az általa vezetett közhiteles nyilvántartásban szerepel,

b) amelynél vagy akinél az adat a közfeladata ellátása vagy egészségügyi tevékenysége során keletkezett, vagy

c) amely vagy aki tekintetében jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.

(4) A kiállító szerv – ha az adat az EESZT-ben nem áll rendelkezésre – jogosult a digitális Covid-igazolványra jogosult (a továbbiakban: érintett) név- és születési idő adatát igényelni – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő érintett esetén az idegenrendészeti nyilvántartásokból.

(5) Ha az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ-szám) az EESZT-ben nem áll rendelkezésre, a kiállító szerv jogosult az érintett TAJ-számát az azt képző szervtől – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átvenni.

3. § (1) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt az érintett kérelmező választása szerint

a) elektronikus formátumban vagy

b) papíralapú formátumban (a továbbiakban: papíralapú igazolvány)

állítja ki.

(2) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt az érintett számára az EESZT-ben rendelkezésre álló adatai alapján állítja ki.

(3) A papíralapú igazolvány a kiadmányozásra jogosult aláírása és a kiállító szerv bélyegzőlenyomata hiányában is hiteles, ha az megfelel az EUr.-ben foglalt feltételeknek, és az EUr. szerinti interoperábilis vonalkód informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

4. § (1) A TAJ-számmal rendelkező érintett a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti digitális Covid-igazolványt az Eüsztv. szerint a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően mobiltelefonos applikációban, valamint az EESZT portálján letölthető formátumban is kérheti.

(2) Az EUr. 5. cikke szerinti oltási igazolványt az érintett a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti, oltottságát igazoló védettségi igazolványának a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatán keresztül elérhető internetes oldalon is beszerezheti.

(3) A papíralapú igazolványt az Eüsztv. szerint a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően az EESZT Lakossági Portáljáról az érintett saját maga kinyomtathatja, amely hiteles, ha az megfelel az EUr.-ben foglalt feltételeknek, és az EUr. szerinti interoperábilis vonalkód informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

5. § (1) Az érintett a 4. §-ban foglaltakon túl a digitális Covid-igazolványt a kiállító szervhez személyesen vagy írásban benyújtott kérelme útján is igényelheti.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes személyazonosító adatait, valamint – ha azzal rendelkezik – a TAJ-számát.

(3) Ha az érintett TAJ-számmal nem rendelkezik, a kérelemnek tartalmaznia kell az érintett azon, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának a számát, amelyet a digitális Covid-igazolványára okot adó, az EUr. szerint a digitális Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során az egészségügyi szolgáltatónak megadott.

6. § (1) A kiállító szerv az 5. §-ban foglalt kérelemről automatikus döntéshozatal útján dönt.

(2) Az érintett kérelmére a kiállító szerv

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolványt az Eüsztv. szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatási tárhelyére küldi meg,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolványt az érintett vagy képviselője személyes megjelenése esetén – ha a kiállítás jogszabályi feltételei fennállnak – a személyes megjelenés során átadja,

c) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolványt postai úton kézbesíti, ha a b) pontban foglaltak szerint annak átadására nem kerül sor.

(3) Ha a kiállító szerv az eljárása során azt észleli, hogy az érintett EESZT-ben tárolt adatai nem egyeznek meg a kérelemben foglaltakkal, akkor a kiállító szerv rövid úton haladéktalanul felszólítja az EUr. szerint a digitális Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során eljáró egészségügyi szolgáltatót az EESZT-ben tárolt adatok soron kívüli egyeztetésére, felülvizsgálatára, kijavítására. Az egészségügyi szolgáltató az adatok felülvizsgálatát, kijavítását soron kívül, legfeljebb a felszólítást követő 72 órán belül elvégzi. Ezen eljárásba szükség esetén az érintett bevonható.

(4) A kiállító szerv által megküldött digitális Covid-igazolványnak tartalmában és formájában meg kell egyeznie a 4. § szerinti, az érintett által letölthető, illetve kinyomtatható Covid-igazolvánnyal.

7. § Az e rendelet szerint benyújtott kérelmek esetében a kormányablak a kiállító szerv nevében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése alapján jár el.

8. § (1) Az EUr. 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelem esetén az e §-ban foglalt eltérésekkel kell eljárni.

(2) Az EUr. 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmet benyújthatja

a) az a személy, aki külföldön kapott oltása tekintetében a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolványra jogosult,

b) az a személy, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.

(3) A digitális Covid-igazolvány kiállítását az érintett csak a kiállító szervnél, illetve a 7. § szerinti szervnél kérelmezheti.

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes személyazonosító adatait, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa számát, valamint a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell az EUr. Melléklete (1) bekezdés c)–j) pontjában meghatározottakat.

(5) A kiállító szerv a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyag beadásának igazolása esetén állítja ki a digitális Covid-igazolványt.

(6) E § szerinti kérelem esetén automatikus döntéshozatali eljárásnak nincs helye.

(7) A kiállító szerv a (2) bekezdés szerinti kérelem esetén intézkedik, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező egészségügyi szolgáltató a (4) bekezdés szerinti igazolást az EESZT-ben rögzítse. A digitális Covid-igazolványt a kiállító szerv e rögzített adatok alapján állítja ki.

(8) A (2) bekezdés szerinti kérelem esetén a digitális Covid-igazolvány a 4. § (1) bekezdése szerinti módon nem érhető el.

9. § A 8. §-ban meghatározott kérelem kivételével az érintett részére – az érintett kérésére – a papíralapú igazolványt – egészségügyi ellátás keretében – az érintett háziorvosa kinyomtatja.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § 2021. július 15-én lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése, a 8. § és a 14. § (2) bekezdése 2021. augusztus 9-én lép hatályba.

11. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

12. §2

13. §3

14. § (1)4

(2)5

(3)6

15. §7

1

A rendelet a 11. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

2

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére